gf250282.freeboxos.fr

Issued by Let's Encrypt Authority X1

About this certificate

This digital certificate with serial number 01:45:2b:32:73:2a:75:eb:13:e1:d4:00:83:3e:88:2e:b8:d0 was issued on by Let's Encrypt.

This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:
  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

Certificate Subject

CN=gf250282.freeboxos.fr

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 01:45:2b:32:73:2a:75:eb:13:e1:d4:00:83:3e:88:2e:b8:d0
Serial Number (int): 110649188003807859932661702332841328556240
Serial Number lenght: 137 bits, 18 octets

SubjectKeyId: d2:f7:62:60:22:0a:1d:8e:ab:97:40:be:87:57:2c:7b:f5:73:3b:98
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): ef:48:82:e2:a3:c0:d1:24:a0:1c:97:3f:61:d3:78:c7:59:60:9e:0b
Fingerprint (sha256): 00:00:6b:4e:13:a0:4c:42:29:3f:5c:35:5a:6b:7e:3e:07:b9:2a:9a:30:6d:c4:5b:f6:70:8c:93:f3:2c:a9:4d

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x1.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x1.letsencrypt.org/

Check the revocation status for certificate gf250282.freeboxos.fr

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for gf250282.freeboxos.fr

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

8 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

gf250282.freeboxos.fr

Other certificates including the domain name gf250282.freeboxos.fr

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for gf250282.freeboxos.fr in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFDjCCA/agAwIBAgISAUUrMnMqdesT4dQAgz6ILrjQMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMTAeFw0xNjAyMjkxMTEzMDBaFw0x
NjA1MjkxMTEzMDBaMCAxHjAcBgNVBAMTFWdmMjUwMjgyLmZyZWVib3hvcy5mcjCC
ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAL1gg3miH17nuhLC3zVxgzXm
U+vpT8fGzJNOp9HQdeBBELZ11Uu0CcV/Etd6vcJMNIHCHZSRNA9Jn90ctgYReZ1c
i7kDqQxeRTldkNZ3ujA5zqT7VsWKCJlATTHEg4QFqilVu2jgNsyMlm+r7/1h3h7K
IOsyLBQFopyWAloaJrus5pGnE7pym/9Twx1k8vOpHEPqRWPITdumX7QvMSZ2aPkl
Qa7+wE+4ykOBmxc4yDc84rCnoaH830gUK/4ZGBkgxAkHwXPbOepVT1/GGyL4Tppj
q66esCPBMjq8/OdopucVBjcqiVI7kmirm6lT1C35oxqheEhnCFX/ZC/0b1kzca0C
AwEAAaOCAhYwggISMA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcD
AQYIKwYBBQUHAwIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAdBgNVHQ4EFgQU0vdiYCIKHY6rl0C+
h1cse/VzO5gwHwYDVR0jBBgwFoAUqEpqYwR93brm0Tm3pkVl7/Oo7KEwcAYIKwYB
BQUHAQEEZDBiMC8GCCsGAQUFBzABhiNodHRwOi8vb2NzcC5pbnQteDEubGV0c2Vu
Y3J5cHQub3JnLzAvBggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL2NlcnQuaW50LXgxLmxldHNl
bmNyeXB0Lm9yZy8wIAYDVR0RBBkwF4IVZ2YyNTAyODIuZnJlZWJveG9zLmZyMIH+
BgNVHSAEgfYwgfMwCAYGZ4EMAQIBMIHmBgsrBgEEAYLfEwEBATCB1jAmBggrBgEF
BQcCARYaaHR0cDovL2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwgasGCCsGAQUFBwICMIGe
DIGbVGhpcyBDZXJ0aWZpY2F0ZSBtYXkgb25seSBiZSByZWxpZWQgdXBvbiBieSBS
ZWx5aW5nIFBhcnRpZXMgYW5kIG9ubHkgaW4gYWNjb3JkYW5jZSB3aXRoIHRoZSBD
ZXJ0aWZpY2F0ZSBQb2xpY3kgZm91bmQgYXQgaHR0cHM6Ly9sZXRzZW5jcnlwdC5v
cmcvcmVwb3NpdG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAEiY7lW/CBENzFzIgyl1
+9yiEbCXsTEk794aeCkBaBQp6N621H0jny/ODoqhTktOLj4CBYQIYY3t3TLqwSkm
Cy2awl0kIDK2LVTDqinIkFxg4peOuU0kS2c+6+FcPWI8NLsjaVKVFaQK0pisOu2f
TXr2bz3qAlnpSBtx6hjXa2+/vO4Agf591bntX/vmXl6+pgQ6xsKtKs73KmxDfWW1
IbXUjZhpSb81VpxwpjtZs4prNQ6xcc1wpS0APR97KB6PYSs0pAQi6ie4c3o6xS+Z
LFrMAQ73AJ27QgYe2ISvXqhV2XC4XaeQ7AUdNjtBZlKx+qykPiK3h4elX1/PcFH/
s6o=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvWCDeaIfXue6EsLfNXGD
NeZT6+lPx8bMk06n0dB14EEQtnXVS7QJxX8S13q9wkw0gcIdlJE0D0mf3Ry2BhF5
nVyLuQOpDF5FOV2Q1ne6MDnOpPtWxYoImUBNMcSDhAWqKVW7aOA2zIyWb6vv/WHe
Hsog6zIsFAWinJYCWhomu6zmkacTunKb/1PDHWTy86kcQ+pFY8hN26ZftC8xJnZo
+SVBrv7AT7jKQ4GbFzjINzzisKehofzfSBQr/hkYGSDECQfBc9s56lVPX8YbIvhO
mmOrrp6wI8EyOrz852im5xUGNyqJUjuSaKubqVPULfmjGqF4SGcIVf9kL/RvWTNx
rQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 110649188003807859932661702332841328556240
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X1'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2016-02-29 11:13:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2016-05-29 11:13:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'gf250282.freeboxos.fr'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 23906632256083977338189206412036968774586982480980016478484810160260944865562588655947386953512055807257926077528576840220318051491390643378300847964373528918237749422827286543466225118043159014904881820137911088448369844970690527678387232371947401413273450043593903680476756740177068993390733611932696945486284920665693130830689290995000222645974145704490196994238376450176600168506464899579659058225580619580787806544425854791401120297547923724155974379984366883521485359362649384729544871371376106224861669444982511065236130847137301466021594121052233856136505160470183393036274314353309726307505611553793205563821
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							d2f76260220a1d8eab9740be87572c7bf5733b98
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (100 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x1.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x1.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (25 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'gf250282.freeboxos.fr'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'This Certificate may only be relied upon by Relying Parties and only in accordance with the Certificate Policy found at https://letsencrypt.org/repository/'
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		004898ee55bf08110dcc5cc8832975fbdca211b097b13124efde1a782901681429e8deb6d47d239f2fce0e8aa14e4b4e2e3e02058408618deddd32eac129260b2d9ac25d242032b62d54c3aa29c8905c60e2978eb94d244b673eebe15c3d623c34bb2369529515a40ad298ac3aed9f4d7af66f3dea0259e9481b71ea18d76b6fbfbcee0081fe7dd5b9ed5ffbe65e5ebea6043ac6c2ad2acef72a6c437d65b521b5d48d986949bf35569c70a63b59b38a6b350eb171cd70a52d003d1f7b281e8f612b34a40422ea27b8737a3ac52f992c5acc010ef7009dbb42061ed884af5ea855d970b85da790ec051d363b416652b1faaca43e22b78787a55f5fcf7051ffb3aa