www.uniklinika.de

Issued by Let's Encrypt Authority X3

About this certificate

This digital certificate with serial number 03:80:18:b4:c3:7a:b6:13:c5:16:49:76:59:52:3c:51:57:0f was issued on by Let's Encrypt.

This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:
  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

Certificate Subject

CN=www.uniklinika.de

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 03:80:18:b4:c3:7a:b6:13:c5:16:49:76:59:52:3c:51:57:0f
Serial Number (int): 304925840811286296224017833465802369619727
Serial Number lenght: 138 bits, 18 octets

SubjectKeyId: 6c:31:65:f8:ad:44:d9:52:42:99:07:0b:52:68:e9:b6:fc:62:ba:68
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): a1:d1:3f:af:70:f7:93:ae:ab:ea:9a:a1:d9:ca:84:17:8a:a6:ce:e8
Fingerprint (sha256): 00:00:f1:37:e0:f4:c6:d9:a3:5a:e7:a6:89:c7:d1:00:a9:a6:f8:16:cc:52:76:c7:9c:f5:51:28:72:dd:1c:5f

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x3.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org

Check the revocation status for certificate www.uniklinika.de

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for www.uniklinika.de

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

8 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

www.uniklinika.de

Other certificates including the domain name uniklinika.de

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for www.uniklinika.de in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFBTCCA+2gAwIBAgISA4AYtMN6thPFFkl2WVI8UVcPMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xNzExMjkxODUwNTdaFw0x
ODAyMjcxODUwNTdaMBwxGjAYBgNVBAMTEXd3dy51bmlrbGluaWthLmRlMIIBIjAN
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnx9iYREiDvVVbaNKvvX0lpVAcAqJ
wn9RjwKnaCr3xDNEjukth5HUWa87ixBarL7xR/fc0gL6PXgflUABu9GjJfLystCx
gyZ0XGTcuTwVJ7BqdwaPiz6Oe42LiMdoHMjGkoBmQYE9xwb65U6Uy74jIhU021oZ
uFk+7/3FiZKlOMUpfRBkhlGG7hE3JrxRmyzoWKTeRfKogbKJDCnGrZcO0LI/83EK
CrAdHXV9OSHMtylk1YDoyia5WyhUAZx+VruEUMZMd7KuzRw1gYDxPhZoqCzV1iLJ
GpLMTZMiy7TbqHgwEa0+5ZJsXnN5HFAkFP5w6qwxOtC9Y/NSDqr/PPHehwIDAQAB
o4ICETCCAg0wDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggr
BgEFBQcDAjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB0GA1UdDgQWBBRsMWX4rUTZUkKZBwtSaOm2
/GK6aDAfBgNVHSMEGDAWgBSoSmpjBH3duubRObemRWXv86jsoTBvBggrBgEFBQcB
AQRjMGEwLgYIKwYBBQUHMAGGImh0dHA6Ly9vY3NwLmludC14My5sZXRzZW5jcnlw
dC5vcmcwLwYIKwYBBQUHMAKGI2h0dHA6Ly9jZXJ0LmludC14My5sZXRzZW5jcnlw
dC5vcmcvMBwGA1UdEQQVMBOCEXd3dy51bmlrbGluaWthLmRlMIH+BgNVHSAEgfYw
gfMwCAYGZ4EMAQIBMIHmBgsrBgEEAYLfEwEBATCB1jAmBggrBgEFBQcCARYaaHR0
cDovL2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwgasGCCsGAQUFBwICMIGeDIGbVGhpcyBD
ZXJ0aWZpY2F0ZSBtYXkgb25seSBiZSByZWxpZWQgdXBvbiBieSBSZWx5aW5nIFBh
cnRpZXMgYW5kIG9ubHkgaW4gYWNjb3JkYW5jZSB3aXRoIHRoZSBDZXJ0aWZpY2F0
ZSBQb2xpY3kgZm91bmQgYXQgaHR0cHM6Ly9sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvcmVwb3Np
dG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAIPT0DRwPXiPFgg5AVoyDb+Q26LivYDD
mCtKrJMBF0j2TeMmRc6ZnNVwb+kgWgkWAVJMxq35/H8PN4z/2QVjZHIxfM+najjC
xt32wZ9QkfpizJ9XwOakW8z7+Xbti85NxPMQL21RBG2WwdbPblaEOOxNtimtfed/
OYIHvums2g+PnbZyxXnHjdBdQDkn7SJ0nxao7iW0KFB/N9iatC4KLAaM7jV4JZQ+
T+nS59HY3Z318+9/I7nl5bXtyA+uwPKdPKBQaWLxbsmsWG9UMDqfiCt5tMrIIheB
KvWTc6wqXA30kQot56KfDodICZ7XUB9zK5qcj9yAGqly7g/77AZXSg4=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnx9iYREiDvVVbaNKvvX0
lpVAcAqJwn9RjwKnaCr3xDNEjukth5HUWa87ixBarL7xR/fc0gL6PXgflUABu9Gj
JfLystCxgyZ0XGTcuTwVJ7BqdwaPiz6Oe42LiMdoHMjGkoBmQYE9xwb65U6Uy74j
IhU021oZuFk+7/3FiZKlOMUpfRBkhlGG7hE3JrxRmyzoWKTeRfKogbKJDCnGrZcO
0LI/83EKCrAdHXV9OSHMtylk1YDoyia5WyhUAZx+VruEUMZMd7KuzRw1gYDxPhZo
qCzV1iLJGpLMTZMiy7TbqHgwEa0+5ZJsXnN5HFAkFP5w6qwxOtC9Y/NSDqr/PPHe
hwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 304925840811286296224017833465802369619727
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X3'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-11-29 18:50:57 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2018-02-27 18:50:57 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'www.uniklinika.de'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 20087366661594020209049727513554173302207091077821627281766167861512614968024747875764450543700517137723287551599380067450267062842143079275525441258606924997776628153847510270118645504669858636954915455100593295827281968910917307128452866931517743126241754579639725899931339516450256856347714416684239185535886765226269728857817195536906163990109017147025276627936091898603842454825813392499027471046719312319203674852029141832579431036300251122539473528319195259578784944732857614586165829665901909832760064262103293084623000517061618795925578213919291429119408499882982750385357985297480628400537180090972551372423
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							6c3165f8ad44d9524299070b5268e9b6fc62ba68
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (99 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (21 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.uniklinika.de'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'This Certificate may only be relied upon by Relying Parties and only in accordance with the Certificate Policy found at https://letsencrypt.org/repository/'
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		0083d3d034703d788f160839015a320dbf90dba2e2bd80c3982b4aac93011748f64de32645ce999cd5706fe9205a091601524cc6adf9fc7f0f378cffd905636472317ccfa76a38c2c6ddf6c19f5091fa62cc9f57c0e6a45bccfbf976ed8bce4dc4f3102f6d51046d96c1d6cf6e568438ec4db629ad7de77f398207bee9acda0f8f9db672c579c78dd05d403927ed22749f16a8ee25b428507f37d89ab42e0a2c068cee357825943e4fe9d2e7d1d8dd9df5f3ef7f23b9e5e5b5edc80faec0f29d3ca0506962f16ec9ac586f54303a9f882b79b4cac82217812af59373ac2a5c0df4910a2de7a29f0e8748099ed7501f732b9a9c8fdc801aa972ee0ffbec06574a0e