zorgverzekeringconsulent.nl

Issued by Let's Encrypt Authority X3

About this certificate

This digital certificate with serial number 03:d5:be:98:87:71:9a:d2:25:2b:af:4c:61:a5:84:8b:43:42 was issued on by Let's Encrypt.

With 11 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:
  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

Certificate Subject

CN=zorgverzekeringconsulent.nl

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 03:d5:be:98:87:71:9a:d2:25:2b:af:4c:61:a5:84:8b:43:42
Serial Number (int): 334070347244888257565777134900884389184322
Serial Number lenght: 138 bits, 18 octets

SubjectKeyId: 1f:05:df:2a:5f:5f:6b:28:d1:6a:1b:12:83:3c:ed:75:78:ef:06:3c
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): 50:dc:d1:a2:fe:d0:d5:4c:f1:9b:bf:b6:40:ba:a6:54:58:6b:a6:31
Fingerprint (sha256): 00:01:43:d7:03:43:31:c5:1d:36:1e:5a:ed:7f:3d:bf:ed:8b:a7:1b:89:a6:cd:34:19:0b:bf:61:0b:85:a6:dd

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x3.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org

Check the revocation status for certificate zorgverzekeringconsulent.nl

11

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for zorgverzekeringconsulent.nl

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

8 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

vergelijk-zorgpremie.nl
www.check-je-zorgpremie.nl
www.vergelijk-zorgpremie.nl
www.zorgverzekering-advies.nl
www.zorgverzekeringconsulent.nl
www.zorgverzekerings-advies.nl
www.zorgverzekeringsconsulent.nl
zorgverzekering-advies.nl
zorgverzekeringconsulent.nl
zorgverzekerings-advies.nl
zorgverzekeringsconsulent.nl

Other certificates including the domain name zorgverzekeringconsulent.nl

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for zorgverzekeringconsulent.nl in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGSDCCBTCgAwIBAgISA9W+mIdxmtIlK69MYaWEi0NCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xNzEyMjYwODAxMTdaFw0x
ODAzMjYwODAxMTdaMCYxJDAiBgNVBAMTG3pvcmd2ZXJ6ZWtlcmluZ2NvbnN1bGVu
dC5ubDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALJ+c/xPESzMrJWr
3HKd2Jtsn37WOmnjC5ISZpESF3W7N9aS+8fVhD7ngpKA8XjcBUWE8n7oadYwk0Sw
lM4BDHuMEUuq3GkaYrDN9C52nT5OTqhRdTTJMzL/sOadlVMFyXjXneM0F/i9v9pA
7qIiNRzzvNcJg5hD57SeWJvWCug0N3WgZSzjSWVN1ncBaMN1Ra0w22TGHNMGXyY9
oTd9W2HkOH6me2zOEuZqnkcfCxFaXPM1ifx4id9SFLbw1xHn0i1z+RutlQhqSp7J
G5nTB3A+1B0+5+06RrWr6JCRewsZiuguolIBced1t1LsawDw6pJ8WGUNszX10fpH
mw8nwr8CAwEAAaOCA0owggNGMA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggr
BgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAdBgNVHQ4EFgQUHwXfKl9f
ayjRahsSgzztdXjvBjwwHwYDVR0jBBgwFoAUqEpqYwR93brm0Tm3pkVl7/Oo7KEw
bwYIKwYBBQUHAQEEYzBhMC4GCCsGAQUFBzABhiJodHRwOi8vb2NzcC5pbnQteDMu
bGV0c2VuY3J5cHQub3JnMC8GCCsGAQUFBzAChiNodHRwOi8vY2VydC5pbnQteDMu
bGV0c2VuY3J5cHQub3JnLzCCAVMGA1UdEQSCAUowggFGghd2ZXJnZWxpamstem9y
Z3ByZW1pZS5ubIIad3d3LmNoZWNrLWplLXpvcmdwcmVtaWUubmyCG3d3dy52ZXJn
ZWxpamstem9yZ3ByZW1pZS5ubIIdd3d3Lnpvcmd2ZXJ6ZWtlcmluZy1hZHZpZXMu
bmyCH3d3dy56b3JndmVyemVrZXJpbmdjb25zdWxlbnQubmyCHnd3dy56b3JndmVy
emVrZXJpbmdzLWFkdmllcy5ubIIgd3d3Lnpvcmd2ZXJ6ZWtlcmluZ3Njb25zdWxl
bnQubmyCGXpvcmd2ZXJ6ZWtlcmluZy1hZHZpZXMubmyCG3pvcmd2ZXJ6ZWtlcmlu
Z2NvbnN1bGVudC5ubIIaem9yZ3Zlcnpla2VyaW5ncy1hZHZpZXMubmyCHHpvcmd2
ZXJ6ZWtlcmluZ3Njb25zdWxlbnQubmwwgf4GA1UdIASB9jCB8zAIBgZngQwBAgEw
geYGCysGAQQBgt8TAQEBMIHWMCYGCCsGAQUFBwIBFhpodHRwOi8vY3BzLmxldHNl
bmNyeXB0Lm9yZzCBqwYIKwYBBQUHAgIwgZ4MgZtUaGlzIENlcnRpZmljYXRlIG1h
eSBvbmx5IGJlIHJlbGllZCB1cG9uIGJ5IFJlbHlpbmcgUGFydGllcyBhbmQgb25s
eSBpbiBhY2NvcmRhbmNlIHdpdGggdGhlIENlcnRpZmljYXRlIFBvbGljeSBmb3Vu
ZCBhdCBodHRwczovL2xldHNlbmNyeXB0Lm9yZy9yZXBvc2l0b3J5LzANBgkqhkiG
9w0BAQsFAAOCAQEAISfYEdjDT2dMKAKNzmBuY6pc0sN++s9erNj3maNwMlq5/Lpq
4dkppvaXDO5+k3Qbp3oVaHVpdyjjgVEhEZ18nOPPS2+HylQ5ZbjIC+4sqFjI+uLH
dnDLvUP1/PzzVOgeC41MEkVMECTSZi2iPsE1Hsri46RrIpiPIWbQeqM0Wgi99pDX
q7XmBRFZ92xxTI5dO8yUGonG/K1R+hSN9NKgCVSrLYv5e+e/uUW5uwxFSY0UkCg4
YLLSXtCOVCyLzHhWNTrqJVP59D6ym7cbtXrcezNV3uzRW69A8VrzefK1mLaKQZAo
xSAVpRTZrqoATkQ0txOYt/QKdQJ0/f1nHlmNmQ==
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsn5z/E8RLMyslavccp3Y
m2yfftY6aeMLkhJmkRIXdbs31pL7x9WEPueCkoDxeNwFRYTyfuhp1jCTRLCUzgEM
e4wRS6rcaRpisM30LnadPk5OqFF1NMkzMv+w5p2VUwXJeNed4zQX+L2/2kDuoiI1
HPO81wmDmEPntJ5Ym9YK6DQ3daBlLONJZU3WdwFow3VFrTDbZMYc0wZfJj2hN31b
YeQ4fqZ7bM4S5mqeRx8LEVpc8zWJ/HiJ31IUtvDXEefSLXP5G62VCGpKnskbmdMH
cD7UHT7n7TpGtavokJF7CxmK6C6iUgFx53W3UuxrAPDqknxYZQ2zNfXR+kebDyfC
vwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 334070347244888257565777134900884389184322
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X3'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-12-26 08:01:17 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2018-03-26 08:01:17 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'zorgverzekeringconsulent.nl'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 22532774616175692693729702825762748469943323822494276573895727939533483628619787751827854168047978141372442785756144966948194540485242965542637383323954459258082512526200265552585340774673949264237085997116794813630872935188688386674522728248954686887966635460701859638521615986517087393315072554869038446747305104275388402129773056871113469173529530861216567643992291946722823315812163097018823998471499357825467624992855919946730165307638369898043977061069906992541728401193099923722853563722480579183624685196161643367642128902012788869856640814303864285859467918105410396370142705956325044313289581294766745174719
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							1f05df2a5f5f6b28d16a1b12833ced7578ef063c
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (99 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (330 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'vergelijk-zorgpremie.nl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.check-je-zorgpremie.nl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.vergelijk-zorgpremie.nl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.zorgverzekering-advies.nl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.zorgverzekeringconsulent.nl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.zorgverzekerings-advies.nl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.zorgverzekeringsconsulent.nl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'zorgverzekering-advies.nl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'zorgverzekeringconsulent.nl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'zorgverzekerings-advies.nl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'zorgverzekeringsconsulent.nl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'This Certificate may only be relied upon by Relying Parties and only in accordance with the Certificate Policy found at https://letsencrypt.org/repository/'
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		002127d811d8c34f674c28028dce606e63aa5cd2c37efacf5eacd8f799a370325ab9fcba6ae1d929a6f6970cee7e93741ba77a156875697728e3815121119d7c9ce3cf4b6f87ca543965b8c80bee2ca858c8fae2c77670cbbd43f5fcfcf354e81e0b8d4c12454c1024d2662da23ec1351ecae2e3a46b22988f2166d07aa3345a08bdf690d7abb5e6051159f76c714c8e5d3bcc941a89c6fcad51fa148df4d2a00954ab2d8bf97be7bfb945b9bb0c45498d1490283860b2d25ed08e542c8bcc7856353aea2553f9f43eb29bb71bb57adc7b3355deecd15baf40f15af379f2b598b68a419028c52015a514d9aeaa004e4434b71398b7f40a750274fdfd671e598d99