www.nordiskaungdomsspelen.se

Issued by Let's Encrypt Authority X3

About this certificate

This digital certificate with serial number 03:93:b4:de:cc:53:b5:d6:73:78:59:75:68:1c:7a:eb:29:65 was issued on by Let's Encrypt.

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:

  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

www.nordiskaungdomsspelen.se

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 03:93:b4:de:cc:53:b5:d6:73:78:59:75:68:1c:7a:eb:29:65
Serial Number (int): 311598783606046346333663953326456972192101
Serial Number lenght: 138 bits, 18 octets

SubjectKeyId: 30:d1:9e:b9:82:d7:6f:02:fc:60:cb:39:90:45:f5:ca:59:cb:2f:35
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): 2f:16:0e:42:9f:33:30:e3:53:21:b3:db:41:f8:61:7e:cb:94:b3:1a
Fingerprint (sha256): 00:0c:b8:b1:8e:b5:44:89:ac:00:e6:ab:46:fe:b5:d7:5d:29:4c:59:f9:d8:b4:68:33:60:cf:0b:64:71:72:75

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x3.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org

Check the revocation status for certificate www.nordiskaungdomsspelen.se

2

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for www.nordiskaungdomsspelen.se


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

8 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

nordiskaungdomsspelen.se
www.nordiskaungdomsspelen.se

Certificate

The complete raw certificate details for www.nordiskaungdomsspelen.se in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFNTCCBB2gAwIBAgISA5O03sxTtdZzeFl1aBx66yllMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xNzA4MzAwMTMxMDBaFw0x
NzExMjgwMTMxMDBaMCcxJTAjBgNVBAMTHHd3dy5ub3JkaXNrYXVuZ2RvbXNzcGVs
ZW4uc2UwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC49iVobz6MteWv
Nxhz+KqYbcJkPszTzCe1fOElFLqXzfulTXGHKDb5SlV5eFSBFK9qQhlxu78aUlfJ
xsA2eoCS5LRRQXHkwmYw46b9h/5IcaaQO8QLAXLZAWkZYVhOO6M8eXdBngPL44l6
gLRJ3Kv16y6VpLPxkNNujTS2EZ/rClcmXT7rYe2nLiYLqIAOlHiRPuaF0YjxZER5
7PFAS9c6TwDQ0Ozn7IIDOvLVWtKkEIE48DKzMJXAYPz/GHBKnx5lZhZln7DPp+rA
5FgZeb0SOan7B2ldWw3pK2KqSbjNzfuEYgyc6ro+ShI0IDRRpisAL56jGIxcI1js
lHSNjNqVAgMBAAGjggI2MIICMjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYI
KwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYEFDDRnrmC
128C/GDLOZBF9cpZyy81MB8GA1UdIwQYMBaAFKhKamMEfd265tE5t6ZFZe/zqOyh
MG8GCCsGAQUFBwEBBGMwYTAuBggrBgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3AuaW50LXgz
LmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZzAvBggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL2NlcnQuaW50LXgz
LmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZy8wQQYDVR0RBDowOIIYbm9yZGlza2F1bmdkb21zc3Bl
bGVuLnNlghx3d3cubm9yZGlza2F1bmdkb21zc3BlbGVuLnNlMIH+BgNVHSAEgfYw
gfMwCAYGZ4EMAQIBMIHmBgsrBgEEAYLfEwEBATCB1jAmBggrBgEFBQcCARYaaHR0
cDovL2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwgasGCCsGAQUFBwICMIGeDIGbVGhpcyBD
ZXJ0aWZpY2F0ZSBtYXkgb25seSBiZSByZWxpZWQgdXBvbiBieSBSZWx5aW5nIFBh
cnRpZXMgYW5kIG9ubHkgaW4gYWNjb3JkYW5jZSB3aXRoIHRoZSBDZXJ0aWZpY2F0
ZSBQb2xpY3kgZm91bmQgYXQgaHR0cHM6Ly9sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvcmVwb3Np
dG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAECWQNPWTE73FT/ifjIAA8WglGWprUp+
0aKvgFdC2j0yIAhFBoCNbxNCA37Hm4HjKcWjp5oW46zQ3hLWokam9Z+jFTMNaGzq
LOmnS491DzDAjtwRSnQ85sFXlY2gTZtwTi+/Wt4k8PYAn2W4IeDmakHXOMeifq+o
R80UKJdhxANMGrawpzqqwtVB55wxepL6KZnMiKukPLyMDW1feFI8mdr3x6rCBBzN
Arq+cDD2YnFcLIPniohFIeFT4r4dJxHY88FERo05R674m4IjE6ZNhWtd5q3SAKnw
dVPjmlkkIy1QgpHJc+Y+O5JBc9bWX4uuzRSUVlbYdlnBhX8WrlUnDcM=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuPYlaG8+jLXlrzcYc/iq
mG3CZD7M08wntXzhJRS6l837pU1xhyg2+UpVeXhUgRSvakIZcbu/GlJXycbANnqA
kuS0UUFx5MJmMOOm/Yf+SHGmkDvECwFy2QFpGWFYTjujPHl3QZ4Dy+OJeoC0Sdyr
9esulaSz8ZDTbo00thGf6wpXJl0+62Htpy4mC6iADpR4kT7mhdGI8WREeezxQEvX
Ok8A0NDs5+yCAzry1VrSpBCBOPAyszCVwGD8/xhwSp8eZWYWZZ+wz6fqwORYGXm9
Ejmp+wdpXVsN6Stiqkm4zc37hGIMnOq6PkoSNCA0UaYrAC+eoxiMXCNY7JR0jYza
lQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 311598783606046346333663953326456972192101
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X3'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-08-30 01:31:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-11-28 01:31:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'www.nordiskaungdomsspelen.se'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 23349227291754990040409751010626888676655928493265441812867757073133409889591194165714567089988389822474344817085609446138350633032385908857144446810056021271474473246741443775031040307765074154043542163879795824753408738761728698908131240867617323931684558760119850829456605898551124781463585904210476781044044431130779725484848590123675881572055350222903104846014837534338148830590401690495857393316527397483884875262596882541603578059953825151535941150620960761134835956070246732008042751105219843453342736802492345592942701424887471997406383028876274707761917749804180850855615279231578853281210291931748280097429
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							30d19eb982d76f02fc60cb399045f5ca59cb2f35
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (99 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (58 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'nordiskaungdomsspelen.se'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.nordiskaungdomsspelen.se'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'This Certificate may only be relied upon by Relying Parties and only in accordance with the Certificate Policy found at https://letsencrypt.org/repository/'
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		00409640d3d64c4ef7153fe27e320003c5a09465a9ad4a7ed1a2af805742da3d3220084506808d6f1342037ec79b81e329c5a3a79a16e3acd0de12d6a246a6f59fa315330d686cea2ce9a74b8f750f30c08edc114a743ce6c157958da04d9b704e2fbf5ade24f0f6009f65b821e0e66a41d738c7a27eafa847cd14289761c4034c1ab6b0a73aaac2d541e79c317a92fa2999cc88aba43cbc8c0d6d5f78523c99daf7c7aac2041ccd02babe7030f662715c2c83e78a884521e153e2be1d2711d8f3c144468d3947aef89b822313a64d856b5de6add200a9f07553e39a5924232d508291c973e63e3b924173d6d65f8baecd14945656d87659c1857f16ae55270dc3