officeonlineserver.lafchicago.org

Issued by Let's Encrypt Authority X3

About this certificate

This digital certificate with serial number 03:68:b5:0e:d9:f8:bb:c0:ca:a9:e3:c9:9e:1c:6c:d3:56:49 was issued on by Let's Encrypt.

This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:

  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

officeonlineserver.lafchicago.org

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 03:68:b5:0e:d9:f8:bb:c0:ca:a9:e3:c9:9e:1c:6c:d3:56:49
Serial Number (int): 296966891335441004464240984554053836166729
Serial Number lenght: 138 bits, 18 octets

SubjectKeyId: db:a7:db:79:99:46:3a:7a:82:c5:88:a5:1f:85:c8:09:a5:a5:1f:d2
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): 3b:9f:61:24:3a:76:bf:c8:f1:ab:47:db:40:1a:15:7e:93:9d:e4:59
Fingerprint (sha256): 00:0c:e4:26:78:b5:21:f5:ac:7a:10:57:14:f1:50:e8:2d:df:4a:d0:4a:fc:73:09:56:21:f9:45:56:a3:3a:c2

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x3.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org/

Check the revocation status for certificate officeonlineserver.lafchicago.org

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for officeonlineserver.lafchicago.org


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

8 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

officeonlineserver.lafchicago.org

Certificate

The complete raw certificate details for officeonlineserver.lafchicago.org in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFJjCCBA6gAwIBAgISA2i1Dtn4u8DKqePJnhxs01ZJMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xNjA2MDExMjU5MDBaFw0x
NjA4MzAxMjU5MDBaMCwxKjAoBgNVBAMTIW9mZmljZW9ubGluZXNlcnZlci5sYWZj
aGljYWdvLm9yZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMQYZDlA
E7pkVwqy9WP64eTos2P2KbFDUy9QenjNJSQi7M+XBkDsPCsBPVJjdtU11OSRUi6X
gQ/cAP25RUl5Pgs2H9Twtbie1s8wEL5vZnTwgRN25vjel7I1YWBG90vnw/OWZjYJ
PECZSo0afIvbeTaol52s1etbFDV1vhvCPbLr4eOpCpPnlJ4qhiJvvkHvIM7FlrTY
r7VKybLlzARESQL1FUOVyMMJcmkhKGUBKR2KJUfDXGjFo/D7W3kouMszMx3WR0wB
kEb0g9xhcs1eY/ExN5/YAs0IUhrOG1Xwn/8DhaZan6yL1/0S3DIj1QNrE2fABgbz
I0hqKSbBgf0Hs+MCAwEAAaOCAiIwggIeMA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAdBgNVHSUE
FjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAdBgNVHQ4EFgQU
26fbeZlGOnqCxYilH4XICaWlH9IwHwYDVR0jBBgwFoAUqEpqYwR93brm0Tm3pkVl
7/Oo7KEwcAYIKwYBBQUHAQEEZDBiMC8GCCsGAQUFBzABhiNodHRwOi8vb2NzcC5p
bnQteDMubGV0c2VuY3J5cHQub3JnLzAvBggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL2NlcnQu
aW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZy8wLAYDVR0RBCUwI4Ihb2ZmaWNlb25saW5l
c2VydmVyLmxhZmNoaWNhZ28ub3JnMIH+BgNVHSAEgfYwgfMwCAYGZ4EMAQIBMIHm
BgsrBgEEAYLfEwEBATCB1jAmBggrBgEFBQcCARYaaHR0cDovL2Nwcy5sZXRzZW5j
cnlwdC5vcmcwgasGCCsGAQUFBwICMIGeDIGbVGhpcyBDZXJ0aWZpY2F0ZSBtYXkg
b25seSBiZSByZWxpZWQgdXBvbiBieSBSZWx5aW5nIFBhcnRpZXMgYW5kIG9ubHkg
aW4gYWNjb3JkYW5jZSB3aXRoIHRoZSBDZXJ0aWZpY2F0ZSBQb2xpY3kgZm91bmQg
YXQgaHR0cHM6Ly9sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvcmVwb3NpdG9yeS8wDQYJKoZIhvcN
AQELBQADggEBAJFyLtEXmWmrtxJob66SX8ymzmrkwEOrUAw7x2Grwj2Dolvug/iD
ejUeZP+s7JnlUzX3hLX4jOnBzNtYlPslxmjT/x5J9gBn7B+LzcQf+i+L0nXFG8Ab
JDu5NJcxfPR1OFzJBIxaZUu9TD3M7c8skGnIym/pGm4eMu8ZUnHmTPGUQpK3BAKH
X/v+lXeBs+rk9SbBVYqhttAiyBU29i9GaoLeaS3u31/BiISWZ0MQPSyOV4OCCDhR
jjOWdn7fE2tI3GjKs+EB3KV7y1bGg44gAuoIbPIw03ccXaRZNBugfJjtpxEUYcZj
W935RpQfMeaW0mnAkfbS6WY926eg6h2ICBA=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxBhkOUATumRXCrL1Y/rh
5OizY/YpsUNTL1B6eM0lJCLsz5cGQOw8KwE9UmN21TXU5JFSLpeBD9wA/blFSXk+
CzYf1PC1uJ7WzzAQvm9mdPCBE3bm+N6XsjVhYEb3S+fD85ZmNgk8QJlKjRp8i9t5
NqiXnazV61sUNXW+G8I9suvh46kKk+eUniqGIm++Qe8gzsWWtNivtUrJsuXMBERJ
AvUVQ5XIwwlyaSEoZQEpHYolR8NcaMWj8PtbeSi4yzMzHdZHTAGQRvSD3GFyzV5j
8TE3n9gCzQhSGs4bVfCf/wOFplqfrIvX/RLcMiPVA2sTZ8AGBvMjSGopJsGB/Qez
4wIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 296966891335441004464240984554053836166729
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X3'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2016-06-01 12:59:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2016-08-30 12:59:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'officeonlineserver.lafchicago.org'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 24754735669578320297350305870263845922141178016333126541891321275639766539404483157359280965063782007169274038780126594334669820308185563930172357030728596617897420768852148371016435886366806108812702083117595701487569122063301866855054126437314601534022472881356952235857988864085719626127926532184708913594884346739862465459143582875076530342311945621110929365003228525235755012673451755647149614552323225818009331988492186395660617688397833724141160955966257395682134970443193340613743346419925203056307317949535318274678352420953926249448794997168019621398878707557111286449750705633955024234422231186474877301731
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							dba7db7999463a7a82c588a51f85c809a5a51fd2
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (100 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (37 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'officeonlineserver.lafchicago.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'This Certificate may only be relied upon by Relying Parties and only in accordance with the Certificate Policy found at https://letsencrypt.org/repository/'
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		0091722ed1179969abb712686fae925fcca6ce6ae4c043ab500c3bc761abc23d83a25bee83f8837a351e64ffacec99e55335f784b5f88ce9c1ccdb5894fb25c668d3ff1e49f60067ec1f8bcdc41ffa2f8bd275c51bc01b243bb93497317cf475385cc9048c5a654bbd4c3dccedcf2c9069c8ca6fe91a6e1e32ef195271e64cf1944292b70402875ffbfe957781b3eae4f526c1558aa1b6d022c81536f62f466a82de692deedf5fc18884966743103d2c8e5783820838518e3396767edf136b48dc68cab3e101dca57bcb56c6838e2002ea086cf230d3771c5da459341ba07c98eda7111461c6635bddf946941f31e696d269c091f6d2e9663ddba7a0ea1d880810