157ac.berkeley.edu

Issued by Let's Encrypt Authority X3

About this certificate

This digital certificate with serial number 03:72:12:c4:22:54:e2:7d:2d:1f:b3:51:c8:59:8d:42:2f:6d was issued on by Let's Encrypt.

This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:

  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

157ac.berkeley.edu

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 03:72:12:c4:22:54:e2:7d:2d:1f:b3:51:c8:59:8d:42:2f:6d
Serial Number (int): 300153992114703313203017200969939891138413
Serial Number lenght: 138 bits, 18 octets

SubjectKeyId: a9:84:ee:2f:b0:80:bb:63:af:6f:c4:43:85:34:6a:f3:79:f0:45:27
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): 59:3a:b2:15:d1:1c:99:c1:79:0a:79:04:b3:bd:d8:78:c3:60:f5:e0
Fingerprint (sha256): 00:0d:6d:12:36:29:f2:bb:db:41:4d:35:b9:49:05:ac:ae:1e:8d:bf:3a:a3:1e:2a:53:05:9e:a2:e9:3a:73:09

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x3.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org

Check the revocation status for certificate 157ac.berkeley.edu

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for 157ac.berkeley.edu


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

4096

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

8 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

157ac.berkeley.edu

Certificate

The complete raw certificate details for 157ac.berkeley.edu in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGBzCCBO+gAwIBAgISA3ISxCJU4n0tH7NRyFmNQi9tMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xNzExMDMxNTAyNDRaFw0x
ODAyMDExNTAyNDRaMB0xGzAZBgNVBAMTEjE1N2FjLmJlcmtlbGV5LmVkdTCCAiIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBANeoEah5SEjl+ZLowJ2CWCVs8IrN
tqPrea1jMb473La0uEfW87uvgjcM98RnQO3ixiKXvdDm+KSYlu5r8zef81w7FKCX
rgi8uiOeS5Fin6sW8vUhYWM08S5D5c5DT6TSG///eOinGScY/36QGDJImvpO59CQ
51VrVb8TceS4dvWup4hf9xHJ1orMOVYShSmx8dvZ08K9euQpHmcTtW0knpfvPO30
TOpI0fkjLr5QAnwIHJjVI9Z77YgNlLO3p8YA7yKjlzSu/dELTjKbqWVVrLPh46ro
dbZcK6CZqNwW/oDmrvUKgE50FIG+U9BOI3Of8HiEUzQ1XAVv81fyP7zwrsCQZ8jK
BLAb98nLhSd4TyMtDoUA3Ys56FCyPqhP3RsY0RWwFSYPmxjqDypQesErLSnPf7Fe
0dvyNpvc3AbFzk5nQQMRWys0Wi2LrmyImcYjj1TgPpvVQ1gea0ZJFf0/e6Z2mARw
hPou8A8Ogg8PKhN9eTGAj3VBFzhKRQ/hQcVVDyNUvIQDwBgjBD4Rrz+LT4XOW/8y
r5aFEz2RzgwGutNmx7xd5iQyGLxZJiaX7/xqLft4XxHvY+HhyhOBzY+2Jy/vgqeX
2hFzHSkeuixf972HZIVDwT0sLoIgl9PHYCDBtv3SHUPx8GmWAchgL04JwJcBSwnp
KATiT4huQn1B4NiNAgMBAAGjggISMIICDjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0l
BBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYE
FKmE7i+wgLtjr2/EQ4U0avN58EUnMB8GA1UdIwQYMBaAFKhKamMEfd265tE5t6ZF
Ze/zqOyhMG8GCCsGAQUFBwEBBGMwYTAuBggrBgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3Au
aW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZzAvBggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL2NlcnQu
aW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZy8wHQYDVR0RBBYwFIISMTU3YWMuYmVya2Vs
ZXkuZWR1MIH+BgNVHSAEgfYwgfMwCAYGZ4EMAQIBMIHmBgsrBgEEAYLfEwEBATCB
1jAmBggrBgEFBQcCARYaaHR0cDovL2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwgasGCCsG
AQUFBwICMIGeDIGbVGhpcyBDZXJ0aWZpY2F0ZSBtYXkgb25seSBiZSByZWxpZWQg
dXBvbiBieSBSZWx5aW5nIFBhcnRpZXMgYW5kIG9ubHkgaW4gYWNjb3JkYW5jZSB3
aXRoIHRoZSBDZXJ0aWZpY2F0ZSBQb2xpY3kgZm91bmQgYXQgaHR0cHM6Ly9sZXRz
ZW5jcnlwdC5vcmcvcmVwb3NpdG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAHNxMy8C
jQj7Pg+ufaQvj8ljRsugAa7mlc3b+b2q95Ltys4w+pNaGh9xbMZ3SyGuXGk2cRjX
zW949ZvU47OFwKj/Ha5iHRP5wz/++1t5SvyQr+sHKQAgjKIaWowK6lzdlhtYFafM
W8Ph0KuafuzHNUXxx5CoWuIVNzVxBCvYmNnspTeMztgqdh+wFlLiezAeAbzRsP8+
qMcFbwcwJQKBVc7A9XZuqiUShXQBhgJEhexc7LykPVpIM9wqTKpWxMJ+bPYt8id5
wYZftOVGb0BJ3T9f7+2IkyBz2fZWVFxIJCMMeNb1oOUW3w9XKWajmJwp1PqWACwn
SsUGcd9ihGs3xeo=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA16gRqHlISOX5kujAnYJY
JWzwis22o+t5rWMxvjvctrS4R9bzu6+CNwz3xGdA7eLGIpe90Ob4pJiW7mvzN5/z
XDsUoJeuCLy6I55LkWKfqxby9SFhYzTxLkPlzkNPpNIb//946KcZJxj/fpAYMkia
+k7n0JDnVWtVvxNx5Lh29a6niF/3EcnWisw5VhKFKbHx29nTwr165CkeZxO1bSSe
l+887fRM6kjR+SMuvlACfAgcmNUj1nvtiA2Us7enxgDvIqOXNK790QtOMpupZVWs
s+Hjquh1tlwroJmo3Bb+gOau9QqATnQUgb5T0E4jc5/weIRTNDVcBW/zV/I/vPCu
wJBnyMoEsBv3ycuFJ3hPIy0OhQDdiznoULI+qE/dGxjRFbAVJg+bGOoPKlB6wSst
Kc9/sV7R2/I2m9zcBsXOTmdBAxFbKzRaLYuubIiZxiOPVOA+m9VDWB5rRkkV/T97
pnaYBHCE+i7wDw6CDw8qE315MYCPdUEXOEpFD+FBxVUPI1S8hAPAGCMEPhGvP4tP
hc5b/zKvloUTPZHODAa602bHvF3mJDIYvFkmJpfv/Got+3hfEe9j4eHKE4HNj7Yn
L++Cp5faEXMdKR66LF/3vYdkhUPBPSwugiCX08dgIMG2/dIdQ/HwaZYByGAvTgnA
lwFLCekoBOJPiG5CfUHg2I0CAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 300153992114703313203017200969939891138413
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X3'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-11-03 15:02:44 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2018-02-01 15:02:44 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '157ac.berkeley.edu'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4208 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 879801840268291909313801505987858500266977394647307375658001527437621468307083952705256997341856421251509058856703423411087561149667037590512289057505827444372586331974850586208368538840481560217982590395845858048335570667747762871818175703240588679944348162279713863321819553973208102427585112906568345740115711761227182794236773456181079871584528366619828337361216481397729659858569244833107777935213142132241122412892366433592763594028687156942627853343949300517208420335865052096726955719875913077329256145174336929518063230922555236448158436263250820162252474805844708017198501327763499449018223001066588411618135009499929525515240325922798159733983815174820658095048638782350242135684175937779591100571767193455510500634003042699838402840378023819439422246311462919721013724230628061926264170348659966010172189465689834242149522040273394905273463484931821714710081334336228420607440937641399373479707513289196705006529723744169186541584856782359068598578896797096040891274326134806399892404102100419284792602880811470334809797228886121238884019466961105425924297742860420435923061902230271701813592773528046316067524816198672337798747260665259397357228599341419918686740168218174490493069403503135213909379586585480046372247693
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							a984ee2fb080bb63af6fc44385346af379f04527
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (99 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '157ac.berkeley.edu'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'This Certificate may only be relied upon by Relying Parties and only in accordance with the Certificate Policy found at https://letsencrypt.org/repository/'
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		007371332f028d08fb3e0fae7da42f8fc96346cba001aee695cddbf9bdaaf792edcace30fa935a1a1f716cc6774b21ae5c69367118d7cd6f78f59bd4e3b385c0a8ff1dae621d13f9c33ffefb5b794afc90afeb072900208ca21a5a8c0aea5cdd961b5815a7cc5bc3e1d0ab9a7eecc73545f1c790a85ae215373571042bd898d9eca5378cced82a761fb01652e27b301e01bcd1b0ff3ea8c7056f073025028155cec0f5766eaa251285740186024485ec5cecbca43d5a4833dc2a4caa56c4c27e6cf62df22779c1865fb4e5466f4049dd3f5fefed88932073d9f656545c4824230c78d6f5a0e516df0f572966a3989c29d4fa96002c274ac50671df62846b37c5ea