www.reedmag.org

Issued by Let's Encrypt Authority X3

About this certificate

This digital certificate with serial number 04:6b:88:46:e8:e6:e9:3a:06:58:00:0f:15:0f:0f:6b:84:65 was issued on by Let's Encrypt.

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:

  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

www.reedmag.org

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 04:6b:88:46:e8:e6:e9:3a:06:58:00:0f:15:0f:0f:6b:84:65
Serial Number (int): 385040500179601933754137359573036823184485
Serial Number lenght: 139 bits, 18 octets

SubjectKeyId: 47:74:dc:eb:8b:9f:d8:bd:c9:62:d3:34:5e:50:ed:9d:c3:9e:ff:5f
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): 86:49:e9:9e:96:52:46:e7:52:3d:87:ae:de:66:43:60:07:5f:77:48
Fingerprint (sha256): 00:0d:76:47:09:7c:e4:21:25:21:6d:f6:68:f7:04:22:34:3a:50:9f:f5:6f:8c:e4:2d:b6:a0:4f:13:14:d6:1b

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x3.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org

Check the revocation status for certificate www.reedmag.org

2

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for www.reedmag.org


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

8 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

reedmag.org
www.reedmag.org

Certificate

The complete raw certificate details for www.reedmag.org in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFDjCCA/agAwIBAgISBGuIRujm6ToGWAAPFQ8Pa4RlMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xNzEyMTYyMTI4MjlaFw0x
ODAzMTYyMTI4MjlaMBoxGDAWBgNVBAMTD3d3dy5yZWVkbWFnLm9yZzCCASIwDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM4wpsqdsjkhKL6Z+/zA1bMxPvgDgbwu
Sc1ogyHz0rEWmZuDq1WpmKy+Hjq7PPoRJ05LVatJC5SmCbgWt/0frm5e1QAlIL7M
5hZJwFz3/wMNyrjnIxwA2AOjt6CX2dArLvzXGbMPEuPz4TJFvLcWkpWV9XLosP7j
6cILOvslT8C5l7cwbS89W5qK997L4W6DRwgdbhEHBzz4/wJNj05SEcLy+Ud8DdYW
dgMAxzvxWIYMp0zg9sxjDXuMhdYZ1P0h3XC0Qv2SLzi+Ai61504e+F4eYAjaInZ9
kf9c+CIGXVskYEl8lFBItDn4CK13rv6/TQmg1JsANpefYeqJATClp38CAwEAAaOC
AhwwggIYMA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYB
BQUHAwIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAdBgNVHQ4EFgQUR3Tc64uf2L3JYtM0XlDtncOe
/18wHwYDVR0jBBgwFoAUqEpqYwR93brm0Tm3pkVl7/Oo7KEwbwYIKwYBBQUHAQEE
YzBhMC4GCCsGAQUFBzABhiJodHRwOi8vb2NzcC5pbnQteDMubGV0c2VuY3J5cHQu
b3JnMC8GCCsGAQUFBzAChiNodHRwOi8vY2VydC5pbnQteDMubGV0c2VuY3J5cHQu
b3JnLzAnBgNVHREEIDAeggtyZWVkbWFnLm9yZ4IPd3d3LnJlZWRtYWcub3JnMIH+
BgNVHSAEgfYwgfMwCAYGZ4EMAQIBMIHmBgsrBgEEAYLfEwEBATCB1jAmBggrBgEF
BQcCARYaaHR0cDovL2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwgasGCCsGAQUFBwICMIGe
DIGbVGhpcyBDZXJ0aWZpY2F0ZSBtYXkgb25seSBiZSByZWxpZWQgdXBvbiBieSBS
ZWx5aW5nIFBhcnRpZXMgYW5kIG9ubHkgaW4gYWNjb3JkYW5jZSB3aXRoIHRoZSBD
ZXJ0aWZpY2F0ZSBQb2xpY3kgZm91bmQgYXQgaHR0cHM6Ly9sZXRzZW5jcnlwdC5v
cmcvcmVwb3NpdG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFk5zdpyZEDipYUjVLRA
QMgNvJXexTQf8Sa2x8UC4BE26+Ic8oJswJxSRAx1EK6/Bn+mXvhyHADXxlZ3sBno
ohcQErnY/2EybnJJ0tSzwmqnPVLn+PgZeAG+Pr0/sro7xpZRpEHlY6zMhAeS5LVk
0n5sI4cnd54L0l1bcEL1x2pb887IoWu5IkKmohGQwF8n8/TtWAdvDhGMoA0TA9oP
piVtBS9us3lEiu6odxSdEisVeE+8NxJKimNOhVj3yc+rA231+Zb/dYs85Rz26Fa7
mfNieZcJzsaUvcfcDJ3RlXLgDEZRWqjm0izBx4oSLu46uz0ZL3Y5+NlQofkqJXIL
aII=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzjCmyp2yOSEovpn7/MDV
szE++AOBvC5JzWiDIfPSsRaZm4OrVamYrL4eOrs8+hEnTktVq0kLlKYJuBa3/R+u
bl7VACUgvszmFknAXPf/Aw3KuOcjHADYA6O3oJfZ0Csu/NcZsw8S4/PhMkW8txaS
lZX1cuiw/uPpwgs6+yVPwLmXtzBtLz1bmor33svhboNHCB1uEQcHPPj/Ak2PTlIR
wvL5R3wN1hZ2AwDHO/FYhgynTOD2zGMNe4yF1hnU/SHdcLRC/ZIvOL4CLrXnTh74
Xh5gCNoidn2R/1z4IgZdWyRgSXyUUEi0OfgIrXeu/r9NCaDUmwA2l59h6okBMKWn
fwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 385040500179601933754137359573036823184485
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X3'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-12-16 21:28:29 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2018-03-16 21:28:29 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'www.reedmag.org'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 26029081786199621026067123082605390436130713915695982756967158127642436860886154970269001013741317746639040966541159659920773223373872838258612779178798911281463287945177370640694134722784663934338745054670049593876417027046088739847489243020607835846521180832807077102773624818671619093807039807139154888549694842370645708401181889900927371882259745109706731818954893934735671689347599144863882633987416029739027425760186720761036576752860485717969010629856712078453427977296690672680521095319661203353032865746039651656787800134707043488699475475900116913573480117040897711784312717630586304433842026656393828083583
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							4774dceb8b9fd8bdc962d3345e50ed9dc39eff5f
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (99 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (32 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'reedmag.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.reedmag.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'This Certificate may only be relied upon by Relying Parties and only in accordance with the Certificate Policy found at https://letsencrypt.org/repository/'
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		005939cdda726440e2a5852354b44040c80dbc95dec5341ff126b6c7c502e01136ebe21cf2826cc09c52440c7510aebf067fa65ef8721c00d7c65677b019e8a2171012b9d8ff61326e7249d2d4b3c26aa73d52e7f8f8197801be3ebd3fb2ba3bc69651a441e563accc840792e4b564d27e6c238727779e0bd25d5b7042f5c76a5bf3cec8a16bb92242a6a21190c05f27f3f4ed58076f0e118ca00d1303da0fa6256d052f6eb379448aeea877149d122b15784fbc37124a8a634e8558f7c9cfab036df5f996ff758b3ce51cf6e856bb99f362799709cec694bdc7dc0c9dd19572e00c46515aa8e6d22cc1c78a122eee3abb3d192f7639f8d950a1f92a25720b6882