xn--szkoataca-tubz.gemar.kylos.pl

Issued by cPanel, Inc. Certification Authority

About this certificate

This digital certificate with serial number 9b:86:6f:44:a9:9d:43:ad:51:5e:2c:5d:19:f9:be:b6 was issued on by cPanel, Inc..

With 5 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:
  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

Certificate Subject

CN=xn--szkoataca-tubz.gemar.kylos.pl

cPanel, Inc.

Organization: cPanel, Inc.
State / Province: TX
Locality: Houston
Country: US

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 9b:86:6f:44:a9:9d:43:ad:51:5e:2c:5d:19:f9:be:b6
Serial Number (int): 206728363913179771116896258313611230902
Serial Number lenght: 128 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 5d:df:b8:c1:ea:71:ca:a4:f3:e5:ab:91:15:92:10:1d:16:f2:a9:18
AuthorityKeyId: 7e:03:5a:65:41:6b:a7:7e:0a:e1:b8:9d:08:ea:1d:8e:1d:6a:c7:65

Fingerprint (sha1): 55:07:c9:2a:40:e6:c5:ec:58:20:22:d9:f9:61:76:79:c8:05:e4:e3
Fingerprint (sha256): 00:17:da:d3:72:06:19:a3:44:21:cc:af:bd:22:b8:de:91:71:ed:54:fa:1b:87:e2:16:14:bb:7c:e4:76:e9:4d

Issuing Certificate URL: http://crt.comodoca.com/cPanelIncCertificationAuthority.crt

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.comodoca.com
CRL Distribution Point: http://crl.comodoca.com/cPanelIncCertificationAuthority.crl

Check the revocation status for certificate xn--szkoataca-tubz.gemar.kylos.pl

5

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for xn--szkoataca-tubz.gemar.kylos.pl

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

9 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

xn--szkoataca-tubz.gemar.kylos.pl
mail.xn--szkoataca-tubz.com.pl
www.xn--szkoataca-tubz.com.pl
www.xn--szkoataca-tubz.gemar.kylos.pl
xn--szkoataca-tubz.com.pl

Other certificates including the domain name kylos.pl

(limited to 100 certificates)
kombajnkulturalny.pl
solanashop.solana.kylos.pl
polmas.pl
xenom.net
pc5.pl
kajtusie.kylos.pl
celmarhouse.pl
luxurylabel.pl
oligoalie.com
perfect.annabud.kylos.pl
dompomyslow.pl
balonowyswiat.biz
mebelo.mebelo.kylos.pl
serwiscentrum.pl
komunikacjarzeszow.kylos.pl
roboty-ziemne-rapacz.eu
logic.kylos.pl
proflexa.kylos.pl
wizaz.gielda.kylos.pl
glinieccy.pl
magicroom.kylos.pl
insignity.wydma.kylos.pl
sp12glogow.kylos.pl
rsync.demo20.kylos.pl
przedszkole18kielce.edu.pl
ubezpieczamywszystko.pl
bla.demo18.kylos.pl
hipnozakrakow.pl
faun-forge.faun-forge.kylos.pl
tereska.pl
tribox.pl
weronikafido.kylos.pl
reksioprzedszkole.kylos.pl
pracownia-mebla.pl
mviva.kylos.pl
pelkadesign.com
capitolsypniewo.sandmultimedia.kylos.pl
pozycja.webbeskid.kylos.pl
adamski-art.kylos.pl
pbp11.kylos.pl
etatowy.labd.kylos.pl
poznan-adwokat.net
veronika.kylos.pl
projectsuccess.prodomo.kylos.pl
hp.kproedukacja.kylos.pl
kazet-meble.webhost.kylos.pl
c35.pl
pantheion.pl
kasiadobosz.com
stolarex.com.pl
strazpozarna.org
sptluczan.iap.pl
pilka.tarnow.pl
nilox.com.pl
beznadziejnaogrodniczka.karolka.kylos.pl
korpowscy.kylos.pl
moviefactory.kylos.pl
mundek.krakow.pl
piwminsk.wetgiw.gov.pl
szablon.infracom.kylos.pl
aliares.pl
kubapszoniak.pl
wssm.eu
mebelo.mebelo.kylos.pl
sweetireland.ie
kancelaria-zary.com.pl
bierzmnie.com.pl
kolo-odyniec.pl
socialviralnewsfeed.callmemaximillian.kylos.pl
ubezpieczenia-bielany.pl
kr-versicherungen.de
dolinamuminkow.pl
kapitantree.kylos.pl
english-lab.kylos.pl
welniany.com.pl
inicjatywab.pl
anmo.krakow.pl
krwstone.kylos.pl
domowy-kosciol.pl
dzielomisyjne.kylos.pl
blog.4-baby.pl
44ds.veludo.kylos.pl
kwiatowaweranda.pl
aproks.eu
vidmofonica.pl
nass.info.pl
nurkowanietechniczne.com
jarzebinowe.s1millenium.kylos.pl
mail.edu-pfizer.pl
kotos.net
afkpolpl.afkpol.kylos.pl
sgr-pro.saillavie.kylos.pl
mediacja-edukacja.pl
2pady.pl
topservice4you.vanity.kylos.pl
przypinki-odznaki.waw.pl
sprzedajinnym.pl
dominieruchomosci.pl
zbiorkom.kylos.pl
mpierscinska.pl

Certificate

The complete raw certificate details for xn--szkoataca-tubz.gemar.kylos.pl in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFfDCCBGSgAwIBAgIRAJuGb0SpnUOtUV4sXRn5vrYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
cjELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAlRYMRAwDgYDVQQHEwdIb3VzdG9uMRUw
EwYDVQQKEwxjUGFuZWwsIEluYy4xLTArBgNVBAMTJGNQYW5lbCwgSW5jLiBDZXJ0
aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTAeFw0xNzAxMDQwMDAwMDBaFw0xNzA0MDQyMzU5
NTlaMCwxKjAoBgNVBAMTIXhuLS1zemtvYXRhY2EtdHViei5nZW1hci5reWxvcy5w
bDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMOrYdR93AeWLP5UtlX/
loCfHyvzGD9jaX7lPQ334WVvfHMQmt88/geDZrMraHmfn+IApVIIaLhoewCkYyYo
/BpK7gCtYQ/GlG0MHuRqvs1ZBPDNPYNVTgOc+/Sq2BmZ8oreRwLjgl7NK58/L9O1
squUA3cHvD6wuk3CIa1PuBlA0kiv6vkUOBiFEcja6Bo0j2AJguojzfmRJPUCOU7g
V4oCjNdTrYnHkZNfveakH8zMW26MoFYUWftNswMK2PNe20aSZY+y9xHEX30156m0
y/6LZF5xYQVUJD9e3Oq0lsRGYtUojsQLbFiecD1tYaB10InLUeqArLaj6v4vKRUd
34UCAwEAAaOCAlEwggJNMB8GA1UdIwQYMBaAFH4DWmVBa6d+CuG4nQjqHY4dasdl
MB0GA1UdDgQWBBRd37jB6nHKpPPlq5EVkhAdFvKpGDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAw
DAYDVR0TAQH/BAIwADAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwTwYD
VR0gBEgwRjA6BgsrBgEEAbIxAQICNDArMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwczovL3Nl
Y3VyZS5jb21vZG8uY29tL0NQUzAIBgZngQwBAgEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYY7
aHR0cDovL2NybC5jb21vZG9jYS5jb20vY1BhbmVsSW5jQ2VydGlmaWNhdGlvbkF1
dGhvcml0eS5jcmwwfQYIKwYBBQUHAQEEcTBvMEcGCCsGAQUFBzAChjtodHRwOi8v
Y3J0LmNvbW9kb2NhLmNvbS9jUGFuZWxJbmNDZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9yaXR5
LmNydDAkBggrBgEFBQcwAYYYaHR0cDovL29jc3AuY29tb2RvY2EuY29tMIGvBgNV
HREEgacwgaSCIXhuLS1zemtvYXRhY2EtdHViei5nZW1hci5reWxvcy5wbIIebWFp
bC54bi0tc3prb2F0YWNhLXR1YnouY29tLnBsgh13d3cueG4tLXN6a29hdGFjYS10
dWJ6LmNvbS5wbIIld3d3LnhuLS1zemtvYXRhY2EtdHViei5nZW1hci5reWxvcy5w
bIIZeG4tLXN6a29hdGFjYS10dWJ6LmNvbS5wbDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA
elGoI1ItMnMKCRX9vUgxUyaZImZ/oPLjt/GzisZqQ197nDRJGLH0j7Uq1tou0uOD
t10qVHj9/3ME1Ddd6EKIVzylV57flb76Xxtnak2IGwNuEA/3xu1gmzulm25QGmte
l81nJz2omaJktpbQ5+zJCaSRvyYpm7HjCC3z31jOdNJfO/kA0ytS5kQtt1oXfKhR
q8kwykyltLIUkg7Rl8GLtqeDfVziCt7PfDZF12uH8W8XrRFbY6Or1XiPBdSPApp1
USqEqPpEG12pc1RuyL/kyymctyBX0dYm89DayiT8747iimZ4XWtKCk2M7VSEAslm
M3dzBjNcWFEHAXZ1kQzdVA==
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAw6th1H3cB5Ys/lS2Vf+W
gJ8fK/MYP2NpfuU9DffhZW98cxCa3zz+B4NmsytoeZ+f4gClUghouGh7AKRjJij8
GkruAK1hD8aUbQwe5Gq+zVkE8M09g1VOA5z79KrYGZnyit5HAuOCXs0rnz8v07Wy
q5QDdwe8PrC6TcIhrU+4GUDSSK/q+RQ4GIURyNroGjSPYAmC6iPN+ZEk9QI5TuBX
igKM11OticeRk1+95qQfzMxbboygVhRZ+02zAwrY817bRpJlj7L3EcRffTXnqbTL
/otkXnFhBVQkP17c6rSWxEZi1SiOxAtsWJ5wPW1hoHXQictR6oCstqPq/i8pFR3f
hQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 206728363913179771116896258313611230902
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'TX'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Houston'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'cPanel, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'cPanel, Inc. Certification Authority'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-01-04 00:00:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-04-04 23:59:59 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'xn--szkoataca-tubz.gemar.kylos.pl'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 24700981155657252829405300509055602445492407844205575301424235231786343623271882980876440981663598906691113570450127605821844359730962996988902630931300397427862745930912473628586044942960192286576292128981544412216884272282882216180424243386475480759014554717416695368641711282529689255508114006763604853484038841899912721467122471126665306831056972309360057684718327204996276829657541405761863025319037276314993400704205413825575886004533182919472008189664458823268085039448759817915665911356861155516851799717385711223465512129494381711142209162725683722587741295433677761041364362130901071445357036225678244962181
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName 7e035a65416ba77e0ae1b89d08ea1d8e1d6ac765
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							5ddfb8c1ea71caa4f3e5ab911592101d16f2a918
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (72 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.52
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://secure.comodo.com/CPS'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (69 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.comodoca.com/cPanelIncCertificationAuthority.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (113 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crt.comodoca.com/cPanelIncCertificationAuthority.crt'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.comodoca.com'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (167 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'xn--szkoataca-tubz.gemar.kylos.pl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'mail.xn--szkoataca-tubz.com.pl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.xn--szkoataca-tubz.com.pl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.xn--szkoataca-tubz.gemar.kylos.pl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'xn--szkoataca-tubz.com.pl'
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		007a51a823522d32730a0915fdbd483153269922667fa0f2e3b7f1b38ac66a435f7b9c344918b1f48fb52ad6da2ed2e383b75d2a5478fdff7304d4375de84288573ca5579edf95befa5f1b676a4d881b036e100ff7c6ed609b3ba59b6e501a6b5e97cd67273da899a264b696d0e7ecc909a491bf26299bb1e3082df3df58ce74d25f3bf900d32b52e6442db75a177ca851abc930ca4ca5b4b214920ed197c18bb6a7837d5ce20adecf7c3645d76b87f16f17ad115b63a3abd5788f05d48f029a75512a84a8fa441b5da973546ec8bfe4cb299cb72057d1d626f3d0daca24fcef8ee28a66785d6b4a0a4d8ced548402c96633777306335c585107017675910cdd54