seswike.co.za

Issued by Let's Encrypt Authority X3

About this certificate

This digital certificate with serial number 03:aa:fc:45:4e:26:65:f1:d1:c8:3d:d7:75:58:52:26:85:6f was issued on by Let's Encrypt.

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:

  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

seswike.co.za

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 03:aa:fc:45:4e:26:65:f1:d1:c8:3d:d7:75:58:52:26:85:6f
Serial Number (int): 319520185480331486019878730522324785071471
Serial Number lenght: 138 bits, 18 octets

SubjectKeyId: f7:ff:32:83:9a:9a:76:f4:fb:75:8d:c3:4b:c0:8b:27:b6:7e:10:cd
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): 02:09:12:5c:6d:82:6b:45:2b:38:05:13:42:16:17:87:cc:01:20:71
Fingerprint (sha256): 00:23:b5:fa:d5:e8:40:4d:ec:ed:eb:db:5f:36:3e:4c:7a:f3:4d:b2:c1:06:23:8b:4c:04:8d:9b:99:67:62:31

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x3.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org/

Check the revocation status for certificate seswike.co.za

2

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for seswike.co.za


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

8 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

seswike.co.za
www.seswike.co.za

Other certificates including the domain name seswike.co.za

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for seswike.co.za in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFETCCA/mgAwIBAgISA6r8RU4mZfHRyD3XdVhSJoVvMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xNzAyMjQxMjMwMDBaFw0x
NzA1MjUxMjMwMDBaMBgxFjAUBgNVBAMTDXNlc3dpa2UuY28uemEwggEiMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDNh3TF5OPlgyVS7EQegFo2N+AOcdM2SolO
NbcOUFGCTKcwnxnA9bAU7E+K/HTaycx/plbNwLO7b8izS6NCnUIolQPH+jSksXzj
fIYVVKkOc+iL2ZXBcJlQVtkFG4BdFXn3koJ8nhXluPeiG4PCAQCJRdMIqZsPqS/v
Nu/C4GRaVljucK8So8sIaJ7KnZmKHbDVjE5OIjLSWfR6Rw0BY7KEsIBJesIUJK48
oy/m/hS1PM/Tf6/IU2QpPsI5zm8sSP8ThJdlivx1Wi9zf245md2Lx0p9XQuB4+XC
ab4QWzllxUXK+Ub8KVgtd90nz33mf6S5BNmOcLMUGzn1AJBDbeFlAgMBAAGjggIh
MIICHTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUF
BwMCMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYEFPf/MoOamnb0+3WNw0vAiye2fhDN
MB8GA1UdIwQYMBaAFKhKamMEfd265tE5t6ZFZe/zqOyhMHAGCCsGAQUFBwEBBGQw
YjAvBggrBgEFBQcwAYYjaHR0cDovL29jc3AuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9y
Zy8wLwYIKwYBBQUHMAKGI2h0dHA6Ly9jZXJ0LmludC14My5sZXRzZW5jcnlwdC5v
cmcvMCsGA1UdEQQkMCKCDXNlc3dpa2UuY28uemGCEXd3dy5zZXN3aWtlLmNvLnph
MIH+BgNVHSAEgfYwgfMwCAYGZ4EMAQIBMIHmBgsrBgEEAYLfEwEBATCB1jAmBggr
BgEFBQcCARYaaHR0cDovL2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwgasGCCsGAQUFBwIC
MIGeDIGbVGhpcyBDZXJ0aWZpY2F0ZSBtYXkgb25seSBiZSByZWxpZWQgdXBvbiBi
eSBSZWx5aW5nIFBhcnRpZXMgYW5kIG9ubHkgaW4gYWNjb3JkYW5jZSB3aXRoIHRo
ZSBDZXJ0aWZpY2F0ZSBQb2xpY3kgZm91bmQgYXQgaHR0cHM6Ly9sZXRzZW5jcnlw
dC5vcmcvcmVwb3NpdG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAIXg0acyXwdRUlYs
BTQiYYQ4J4lowylOcpa4tbrIvcgjFsIYfEGVPSWBZtTXnz0QP4zwYOSlE4T20Z/t
ifZ09rLofXijwJQ/rG206to2tFsyLfyiKDXAgvTjzxIweXw4IhtxJNHCpsxQYtSN
lXOQ6kNptVyyQOKsPrxe78aryJr6jZnfZpqkyNtY0/+X4pDorYMWo7ih0zbIcBza
vbbx/DATnpYXj+p3iPKt0p63J4YxJuzkHLU51HP4pvOPlxxiFK4nROcpk+xTlegV
0e+2n3Eu9KW3QqIyzFVXR+jdcICFmJAhf3Hi+oSFT8YQBjmvW0nJHN4A/5h9EVwH
0mG1958=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzYd0xeTj5YMlUuxEHoBa
NjfgDnHTNkqJTjW3DlBRgkynMJ8ZwPWwFOxPivx02snMf6ZWzcCzu2/Is0ujQp1C
KJUDx/o0pLF843yGFVSpDnPoi9mVwXCZUFbZBRuAXRV595KCfJ4V5bj3ohuDwgEA
iUXTCKmbD6kv7zbvwuBkWlZY7nCvEqPLCGieyp2Zih2w1YxOTiIy0ln0ekcNAWOy
hLCASXrCFCSuPKMv5v4UtTzP03+vyFNkKT7COc5vLEj/E4SXZYr8dVovc39uOZnd
i8dKfV0LgePlwmm+EFs5ZcVFyvlG/ClYLXfdJ8995n+kuQTZjnCzFBs59QCQQ23h
ZQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 319520185480331486019878730522324785071471
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X3'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-02-24 12:30:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-05-25 12:30:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'seswike.co.za'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 25945648432474116038058538796740491961115545605383728282200103171563221875073491203743422386145846239647105321603072050636038040443578792690671016802536573710813996981270194057012500966045690730490985185359902357582764660110802572247496433861658332630423053872005554632050101287424686776222934475552983134101255668642253135276114430067491777025900489681737095897632091869688250292855150212595759311644233450938064305928809631493461978131367672203894493593882267859203107900437903124242899623331769658428996316411106048027982597197620463957976135005273442947442502427589216812885114529727099722878449237058635137147237
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							f7ff32839a9a76f4fb758dc34bc08b27b67e10cd
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (100 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (36 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'seswike.co.za'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.seswike.co.za'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'This Certificate may only be relied upon by Relying Parties and only in accordance with the Certificate Policy found at https://letsencrypt.org/repository/'
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		0085e0d1a7325f075152562c053422618438278968c3294e7296b8b5bac8bdc82316c2187c41953d258166d4d79f3d103f8cf060e4a51384f6d19fed89f674f6b2e87d78a3c0943fac6db4eada36b45b322dfca22835c082f4e3cf1230797c38221b7124d1c2a6cc5062d48d957390ea4369b55cb240e2ac3ebc5eefc6abc89afa8d99df669aa4c8db58d3ff97e290e8ad8316a3b8a1d336c8701cdabdb6f1fc30139e96178fea7788f2add29eb727863126ece41cb539d473f8a6f38f971c6214ae2744e72993ec5395e815d1efb69f712ef4a5b742a232cc555747e8dd7080859890217f71e2fa84854fc6100639af5b49c91cde00ff987d115c07d261b5f79f