mcms.sparebank1.no

Issued by Symantec Class 3 EV SSL CA - G3

About this certificate


This digital certificate with serial number 39:4e:94:2b:36:ef:90:2b:82:69:c7:70:8b:75:38:9f was issued on by Symantec Corporation .

While the certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates.

SpareBank 1 Gruppen AS

Company registration number: 975 966 372
Organization: SpareBank 1 Gruppen AS
Organization unit: BITe
Address: Storgata 65
Postal code: 9008
State / Province: TROMSØ
Locality: TROMSØ
Country: NO

Symantec Corporation

Organization: Symantec Corporation
Organization unit: Symantec Trust Network
Postal code: 9008
State / Province: TROMSØ
Locality: TROMSØ
Country: NO

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 39:4e:94:2b:36:ef:90:2b:82:69:c7:70:8b:75:38:9f
Serial Number (int): 76174000135140054495752961731228678303
Serial Number lenght: 126 bits, 16 octets

SubjectKeyId:
AuthorityKeyId: 01:59:ab:e7:dd:3a:0b:59:a6:64:63:d6:cf:20:07:57:d5:91:e7:6a

Fingerprint (sha1): 18:d7:a1:04:bd:18:3f:d3:69:64:be:18:4d:84:dd:04:26:e3:36:bd
Fingerprint (sha256): 66:34:41:1c:bf:7b:b5:27:b1:16:2c:c6:6c:1f:c6:59:6e:ec:61:0f:6d:7d:6c:e0:99:85:e4:36:29:75:0a:5d

Issuing Certificate URL: http://sr.symcb.com/sr.crt

Revocation information

OCSP Server: http://sr.symcd.com
CRL Distribution Point: http://sr.symcb.com/sr.crl

Check the revocation status for the current certificate on mcms.sparebank1.no
1
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSAKey Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

8 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

This certificate doesn't contain any other subject alternative names besides the common name of the subject: mcms.sparebank1.no

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFXTCCBEWgAwIBAgIQOU6UKzbvkCuCacdwi3U4nzANBgkqhkiG9w0BAQsFADB3 MQswCQYDVQQGEwJVUzEdMBsGA1UEChMUU3ltYW50ZWMgQ29ycG9yYXRpb24xHzAd BgNVBAsTFlN5bWFudGVjIFRydXN0IE5ldHdvcmsxKDAmBgNVBAMTH1N5bWFudGVj IENsYXNzIDMgRVYgU1NMIENBIC0gRzMwHhcNMTQwNTA3MDAwMDAwWhcNMTYwNDEw MjM1OTU5WjCB7TETMBEGCysGAQQBgjc8AgEDEwJOTzEdMBsGA1UEDxMUUHJpdmF0 ZSBPcmdhbml6YXRpb24xFDASBgNVBAUTCzk3NSA5NjYgMzcyMQswCQYDVQQGEwJO TzENMAsGA1UEEQwEOTAwODEQMA4GA1UECAwHVFJPTVPDmDEQMA4GA1UEBwwHVFJP TVPDmDEUMBIGA1UECQwLU3RvcmdhdGEgNjUxHzAdBgNVBAoMFlNwYXJlQmFuayAx IEdydXBwZW4gQVMxDTALBgNVBAsMBEJJVGUxGzAZBgNVBAMMEm1jbXMuc3BhcmVi YW5rMS5ubzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMQCbAxclJBR DyiJv3Y5+zhrykt2YyOBARJLXnFi4rmuG9C6m3yiDTtZ6paVqo3D104X0STFzvIi wysjTczo8NCq9DfWnzMwzrw2ebHGLOZJ1cwQMW0NS3UokV/8lJnz9w+NKV/u6ths ukyWFacZWQRf38pl/SxEQKV7jcJjxUwDEf6TnXIHA6WzU2HiwyNXXSY/rYwNlc2D xphIH3xY8y6ZLPbCbqU6sgNF3/BRpMG6jN7NjN83DacQupNt26QsuakzFtj2y/Gv sS38YaOaoXJ7KyyytxtOgZ6voijfff8/u00ImTYc4xtT8cfXWMSh+xbOhwTaLnFd 0oJxvbfcaOsCAwEAAaOCAWwwggFoMB0GA1UdEQQWMBSCEm1jbXMuc3BhcmViYW5r MS5ubzAJBgNVHRMEAjAAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEF BQcDAQYIKwYBBQUHAwIwZgYDVR0gBF8wXTBbBgtghkgBhvhFAQcXBjBMMCMGCCsG AQUFBwIBFhdodHRwczovL2Quc3ltY2IuY29tL2NwczAlBggrBgEFBQcCAjAZGhdo dHRwczovL2Quc3ltY2IuY29tL3JwYTAfBgNVHSMEGDAWgBQBWavn3ToLWaZkY9bP IAdX1ZHnajArBgNVHR8EJDAiMCCgHqAchhpodHRwOi8vc3Iuc3ltY2IuY29tL3Ny LmNybDBXBggrBgEFBQcBAQRLMEkwHwYIKwYBBQUHMAGGE2h0dHA6Ly9zci5zeW1j ZC5jb20wJgYIKwYBBQUHMAKGGmh0dHA6Ly9zci5zeW1jYi5jb20vc3IuY3J0MA0G CSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCBUgBeR22YWaYqNzCVFmuC7Y1F1pMTI9lX0v0wObMg +aJy4p2j3xM4nWYfFKMjA67DwYslJfGZMDMKBgtQOHR6iA6sESsey77kYX/7Hxjx gD7Ox+ltkp6UnzaXFYyVHhff+HHSLY9jWDRRKybvtGFmZtTDzst3WcpKr+z8AVG5 Dv8/T9iCwjtMVfSVyMAwxxsMs2EZBmM0T6zUeCgXB8zG3gVAHDqoad5IVmlbhFcs 2pWsnwsL0yHYiIYFA9zyawOZnKBM/SXLkH3Rso80IkzxTsZbR328ChgJToxfrU5z 2ifwP+WLfoFs1trae5lcP1D7nitXywHwaq5DUFdiTeta -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxAJsDFyUkFEPKIm/djn7 OGvKS3ZjI4EBEktecWLiua4b0LqbfKINO1nqlpWqjcPXThfRJMXO8iLDKyNNzOjw 0Kr0N9afMzDOvDZ5scYs5knVzBAxbQ1LdSiRX/yUmfP3D40pX+7q2Gy6TJYVpxlZ BF/fymX9LERApXuNwmPFTAMR/pOdcgcDpbNTYeLDI1ddJj+tjA2VzYPGmEgffFjz Lpks9sJupTqyA0Xf8FGkwbqM3s2M3zcNpxC6k23bpCy5qTMW2PbL8a+xLfxho5qh cnsrLLK3G06Bnq+iKN99/z+7TQiZNhzjG1Pxx9dYxKH7Fs6HBNoucV3SgnG9t9xo 6wIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 76174000135140054495752961731228678303 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Symantec Corporation' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Symantec Trust Network' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Symantec Class 3 EV SSL CA - G3' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2014-05-07 00:00:00 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2016-04-10 23:59:59 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'NO' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '975 966 372' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'NO' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.17 (postalCode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String '9008' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'TROMSØ' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'TROMSØ' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Storgata 65' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'SpareBank 1 Gruppen AS' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'BITe' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'mcms.sparebank1.no' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 24743902137434888804900294935535907521500595128498067695512584417739439192951679834066237474705433012344894241374627321357552561641708203130340431816041558708398701744822944343949610815214564119442448824345815173739767541883837064147650162641272102090511663902751328812441277367456728929992854653904104973282781662585621440333816366998592091917739930429481003504711339980044903166416421906952223497735112693014604774838038964987780941431316112600814765391744985033856036131362058770372242073592021149669357359585092529553241494523359000064573915689204691835925687430412898400225899827745236623975532751940231278389483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'mcms.sparebank1.no' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits) 05a0 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (95 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.113733.1.7.23.6 (VeriSign EV policy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://d.symcb.com/cps' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:26|false] VisibleString, ISO646String [104 116 116 112 115 58 47 47 100 46 115 121 109 99 98 46 99 111 109 47 114 112 97] . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName 0159abe7dd3a0b59a66463d6cf200757d591e76a . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (36 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://sr.symcb.com/sr.crl' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (75 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://sr.symcd.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://sr.symcb.com/sr.crt' . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption) . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits) 008152005e476d9859a62a373095166b82ed8d45d6931323d957d2fd3039b320f9a272e29da3df13389d661f14a32303aec3c18b2525f19930330a060b5038747a880eac112b1ecbbee4617ffb1f18f1803ecec7e96d929e949f3697158c951e17dff871d22d8f635834512b26efb4616666d4c3cecb7759ca4aafecfc0151b90eff3f4fd882c23b4c55f495c8c030c71b0cb361190663344facd478281707ccc6de05401c3aa869de4856695b84572cda95ac9f0b0bd321d888860503dcf26b03999ca04cfd25cb907dd1b28f34224cf14ec65b477dbc0a18094e8c5fad4e73da27f03fe58b7e816cd6dada7b995c3f50fb9e2b57cb01f06aae435057624deb5a