STACK (Stack Construction Technologies, Inc.)

- STACK (Stack Construction Technologies, Inc.) -

Issued by Entrust Verified Mark CA - VMC2

About this certificate

This digital certificate with serial number 30:cc:de:fd:8a:fe:fa:ed:48:1e:b9:6e:17:1a:33:3c was issued on by Entrust, Inc..

This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

STACK (Stack Construction Technologies, Inc.)

Company registration number: 4348944
Organization: STACK (Stack Construction Technologies, Inc.)
Address: 4600 McAuley Place Suite 400
State / Province: Ohio
Locality: Cincinnati
Country: US

Entrust, Inc.

Organization: Entrust, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 30:cc:de:fd:8a:fe:fa:ed:48:1e:b9:6e:17:1a:33:3c
Serial Number (int): 64866695139491376997538080678401946428
Serial Number lenght: 126 bits, 16 octets

SubjectKeyId: a5:bb:fe:1d:03:c0:fc:2d:26:b7:00:1b:a9:01:e1:e2:c0:2b:32:ff
AuthorityKeyId: ef:bc:3c:b4:af:3a:d0:45:5e:76:54:df:c7:64:78:e9:2d:1d:74:3f

Fingerprint (sha1): aa:93:fc:2a:02:9e:5b:aa:92:0f:27:ae:06:9c:c9:10:a9:97:ec:87
Fingerprint (sha256): 06:6b:29:f3:8c:a7:ca:6c:5b:03:4d:4a:d9:98:99:36:e7:98:22:b4:fd:50:16:00:f1:3c:77:56:8b:74:ca:04

Issuing Certificate URL: http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.entrust.net
CRL Distribution Point: http://crl.entrust.net/vmc2.crl

Check the revocation status for certificate STACK (Stack Construction Technologies, Inc.)

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for STACK (Stack Construction Technologies, Inc.)

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA512 with RSA

Key Usage

Digital Signature

Extended Key Usages

Extensions

11 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

stackct.com

Other certificates including the domain name STACK (Stack Construction Technologies, Inc.)

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for STACK (Stack Construction Technologies, Inc.) in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIK3zCCCMegAwIBAgIQMMze/Yr++u1IHrluFxozPDANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBP
MQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNRW50cnVzdCwgSW5jLjEoMCYGA1UEAxMf
RW50cnVzdCBWZXJpZmllZCBNYXJrIENBIC0gVk1DMjAeFw0yMzExMTUxNjMwMDBa
Fw0yNDExMTUxNjI5NThaMIIBujELMAkGA1UEBhMCVVMxDTALBgNVBAgTBE9oaW8x
EzARBgNVBAcTCkNpbmNpbm5hdGkxJTAjBgNVBAkTHDQ2MDAgTWNBdWxleSBQbGFj
ZSBTdWl0ZSA0MDAxEzARBgsrBgEEAYI3PAIBAxMCVVMxGTAXBgsrBgEEAYI3PAIB
AhMIRGVsYXdhcmUxNjA0BgNVBAoTLVNUQUNLIChTdGFjayBDb25zdHJ1Y3Rpb24g
VGVjaG5vbG9naWVzLCBJbmMuKTEdMBsGA1UEDxMUUHJpdmF0ZSBPcmdhbml6YXRp
b24xEDAOBgNVBAUTBzQzNDg5NDQxHzAdBgorBgEEAYOeXwENEw9SZWdpc3RlcmVk
IE1hcmsxFzAVBgorBgEEAYOeXwEEEwc1NzQ5NTU0MRIwEAYKKwYBBAGDnl8BAxMC
VVMxQTA/BgorBgEEAYOeXwECEzFVbml0ZWQgU3RhdGVzIFBhdGVudCBhbmQgVHJh
ZGVtYXJrIE9mZmljZSAoVVNQVE8pMTYwNAYDVQQDEy1TVEFDSyAoU3RhY2sgQ29u
c3RydWN0aW9uIFRlY2hub2xvZ2llcywgSW5jLikwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4IBDwAwggEKAoIBAQDRoKWxoZ5er5MO7LzjfNe2ZwDPdcX0YjXpNgJNeUjzKNno
1P+gmyZKor9wdrUhGf3r3fn7CDuJ51wlyvLSObb6GX+EVRRmfTAncMcM9bYzD7ai
reCmkGsu9Sx+ZIKBZukYzi/GdGn47DeTdWw8wtE0QumG76Blk0cwxbz9qafgl+Y5
8Qw+MCNAgUfxpuqWIycoB4iQUXOUpui/sFTiSjppnmh0FIu1Z20QGOhe264C4kjj
iU77Mor7nZHeZJriixq7JHKBrOA0BMhcXva5TJYxLxv2GFNjmpW2MNoW8ICj4zM+
Y+1tfHZDPPkzy88TjMKTFyuqSSlflwD4iSIb21MZAgMBAAGjggVIMIIFRDAMBgNV
HRMBAf8EAjAAMB0GA1UdDgQWBBSlu/4dA8D8LSa3ABupAeHiwCsy/zAfBgNVHSME
GDAWgBTvvDy0rzrQRV52VN/HZHjpLR10PzBmBggrBgEFBQcBAQRaMFgwIwYIKwYB
BQUHMAGGF2h0dHA6Ly9vY3NwLmVudHJ1c3QubmV0MDEGCCsGAQUFBzAChiVodHRw
Oi8vYWlhLmVudHJ1c3QubmV0L3ZtYzItY2hhaW4uY2VyMDAGA1UdHwQpMCcwJaAj
oCGGH2h0dHA6Ly9jcmwuZW50cnVzdC5uZXQvdm1jMi5jcmwwggO0BggrBgEFBQcB
DASCA6YwggOiooIDnqCCA5owggOWMIIDkjCCA44WDWltYWdlL3N2Zyt4bWwwMzAx
MA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCDYe2hy6cq3xVf4tQcbhzz8Xl7oeiFzicIsFOj0QEVx
lTCCA0YWggNCZGF0YTppbWFnZS9zdmcreG1sO2Jhc2U2NCxINHNJQUFBQUFBQUEv
NTFUVVcrYk1CQitUcVgraDV2N3NrcGdqTUVPcWFCVmtuWmRwRTZyMURXdlZRb09R
ZlBzQ0V6Uzd0ZlBOdG0wVmEwMkRZVHR1Ky91dSsvT0lyOTQraVpoSjlxdTBhcEFN
U1lJaENwMTFhaTZRTDFaaHhtNk9EOCt5dCtGSVZ3TEpkcVYwZTBaVEN2OUtHQWha
ZDhaN3dMS01jTWtnTHZsTlZ3OWJYVnI0RmIyZGJoUWdMMXpPUlE1QTQ0SmdWbmZ5
QXJJS1VBWU92NXVWLzh1Z3lKNFhIWGl0dFhyUm9vQ21VWTloOXNPZ1pXcnVnSnRq
Tm1lUmRGK3Y4ZjdCT3UyamlnaEpMSXNDSGFOMk0vMFU0RUlFRWdJY3greU5RQnkw
eGdwenUvTXF2d0tjNjJzOXI0MHRpUjhFZVZHYWFuclJuUUJMRlNKODJnSVBqNGF3
U2l2eExwengxRXVHeVZXN1hXN3FocWhERFJWZ1d4M2k4dUgrQUZCZlhEZnE4Wlls
WDBuMnJ2dHFoU2YxWDBuclBpNFFEVEc4WmpiL3A2ZGtlQUpZNGxGcURWNGdpbm5Z
d3Q1aTJDYVVxOThaT3QyUm05QnI5ZWRNTFl6Qk00T1N5dTVMZEJKUEoxTjJSV0M2
TlZnVENsOW1UQ2V6dG5relFTZWpGOW1rS3NzUytkdlpNUXZnemxQazE5Njh1alBv
VGxuSGgxR210ZmUzSzdNQnV4ZHk3RHQzWVdMblZDNnFwRDMyVW0yOHYzSnp6bWZJ
ckJULzVRbW1BZGtRK014enVZMFk1Z0ZKTEIzSGNRVGUzUUhGN0h6ZUVrQ211STQ5
SkJ6aHo3YkxSL2RBZ0R6UTFxS0o1Ykg4YVZ1NXpGT2x5NWtUZ1ppdjVCZ3FINHpi
TjhQcmY2dGpaUFoxTDJEZm1wengwSE03TGhsR0djVXM1RHhIU2ZTbndQR2x4Nzda
KzRQL2htNHJXb2FVRExCVkI2WU01eFo3cHNCNEJaWWV2ai8yU2NwWnErUnh5ekZm
T25RQTNjZTFYNjFQK2Y1RDFBVklnOXdCQUFBMBYGA1UdEQQPMA2CC3N0YWNrY3Qu
Y29tMA4GA1UdDwEB/wQEAwIHgDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDHzBQBgNVHSAE
STBHMDcGCmCGSAGG+mwKAQswKTAnBggrBgEFBQcCARYbaHR0cHM6Ly93d3cuZW50
cnVzdC5uZXQvcnBhMAwGCisGAQQBg55fAQEwEwYKKwYBBAHWeQIEAwEB/wQCBQAw
DQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAN4zzLUg8mQ3yvpLkdicYGmaQ3EnM69dvYxUbbpV
/VvRYhe60NctYJ65/2q7Tv8NhHCXG79weMtHdDzPA+SEzkgSmn1NRLldhacI0bjY
EoGyAyX2kj2mPW/zBAUJvQt2MDlJ7y9ZBVfoCsF2Rf0TbDQbUNCMg5zILeoTbzbr
biYZ1KKVKpy8YhwiSfIoEZgTdtD5yMnL8B1Y9W8Zid+QXH5Eqsa726XiAs2oYOcb
m+q7HGVw7vFNFCL8+VKgIC7A5xfrUO+qZ1wG0PDmWiLiPzNOXj/PcRGJzJUnf7qV
Ekos3GUDKzAN6wnXjUc6CyO7b4JuCrhf7CTxJO09+0UT+te/uwUZgifHgsURFSrm
EIe38bK0UMrpQGA7MbdOr9pXflkDZZ1I2gH62cfyATCfRtaGN+JZdRI19ZNbbiIn
iqWQxISXqXpGl6mPm6uWPKGKiL/tx+MhPdcxPli6rlrbB3K0b17zVWwyq6LJ2QHG
E2ruXlWeVPlPfn6SR0nZXRAmaX+jSCiMnPFyhZMnI4GToLLuFK523bhr9A8KD4pT
125IhnGDALIKbGxrgwRhP+bX3jdN8N9jwO5fGe3SEkqLk4jETSJDaVL0hPoX5B86
qa9ZlbsOwqwyz/+I8hgcWtS+rGZklQSaFdji9lf4y5bFOxxOzBsnSAUh4qEfe8CM
0dEL
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0aClsaGeXq+TDuy843zX
tmcAz3XF9GI16TYCTXlI8yjZ6NT/oJsmSqK/cHa1IRn96935+wg7iedcJcry0jm2
+hl/hFUUZn0wJ3DHDPW2Mw+2oq3gppBrLvUsfmSCgWbpGM4vxnRp+Ow3k3VsPMLR
NELphu+gZZNHMMW8/amn4JfmOfEMPjAjQIFH8abqliMnKAeIkFFzlKbov7BU4ko6
aZ5odBSLtWdtEBjoXtuuAuJI44lO+zKK+52R3mSa4osauyRygazgNATIXF72uUyW
MS8b9hhTY5qVtjDaFvCAo+MzPmPtbXx2Qzz5M8vPE4zCkxcrqkkpX5cA+IkiG9tT
GQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 64866695139491376997538080678401946428
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust Verified Mark CA - VMC2'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2023-11-15 16:30:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-11-15 16:29:58 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Ohio'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Cincinnati'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '4600 McAuley Place Suite 400'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2 (jurisdictionOfIncorporationSP)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Delaware'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'STACK (Stack Construction Technologies, Inc.)'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '4348944'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.13
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Registered Mark'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '5749554'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'United States Patent and Trademark Office (USPTO)'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'STACK (Stack Construction Technologies, Inc.)'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 26463023845282336507126738962324508235642334092780473618289965654576931572252445267604328035841174024089079499651083994869203908011491867154959065114066602217401710736603218583445233016861603326590681074121704958891580173819933145370927186298000465283460616501677710584426882207204850274191373740428716575877722841303516495947352939653057934286489136549606753317153603876524759613860685079845003568449809107435554963732078280311688003581509851305833125503026258792800190954085816112439340600697930100317233655271721569293822536460158241825457603136437432144606689507223687723596516685476206984447564166196538667389721
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							a5bbfe1d03c0fc2d26b7001ba901e1e2c02b32ff
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName efbc3cb4af3ad0455e7654dfc76478e92d1d743f
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (90 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.entrust.net'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (41 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.entrust.net/vmc2.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (934 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (sha-256)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (32 bytes)
															d87b6872e9cab7c557f8b5071b873cfc5e5ee87a217389c22c14e8f440457195
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAA/51TUW+bMBB+TqX+h5v7skpgjMEOqaBVknZdpE6r1DWvVQoOQfPsCEzS7tfPNtm0Va02DYTtu+/uu+/OIr94+iZhJ9qu0apAMSYIhCp11ai6QL1Zhxm6OD8+yt+FIVwLJdqV0e0ZTCv9KGAhZd8Z7wLKMcMkgLvlNVw9bXVr4Fb2dbhQgL1zORQ5A44JgVnfyArIKUAYOv5uV/8ugyJ4XHXittXrRooCmUY9h9sOgZWrugJtjNmeRdF+v8f7BOu2jighJLIsCHaN2M/0U4EIEEgIcx+yNQBy0xgpzu/MqvwKc62s9r40tiR8EeVGaanrRnQBLFSJ82gIPj4awSivxLpzx1EuGyVW7XW7qhqhDDRVgWx3i8uH+AFBfXDfq8ZYlX0n2rvtqhSf1X0nrPi4QDTG8Zjb/p6dkeAJY4lFqDV4ginnYwt5i2CaUq98ZOt2Rm9Br9edMLYzBM4OSyu5LdBJPJ1N2RWC6NVgTCl9mTCeztnkzQSejF9mkKssS+dvZMQvgzlPk1968ujPoTlnHh1Gmtfe3K7MBuxdy7Dt3YWLnVC6qpD32Um28v3JzzmfIrBT/5QmmAdkQ+MxzuY0Y5gFJLB3HcQTe3QHF7HzeEkCmuI49JBzhz7bLR/dAgDzQ1qKJ5bH8aVu5zFOly5kTgZiv5BgqH4zbN8Prf6tjZPZ1L2Dfmpzx0HM7LhlGGcUs5DxHSfSnwPGlx77Z+4P/hm4rWoaUDLBVB6YM5xZ7psB4BZYevj/2ScpZq+RxyzFfOnQA3ce1X61P+f5D1AVIg9wBAAA'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (15 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'stackct.com'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (1 bits)
							0780
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114028.10.1.11
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://www.entrust.net/rpa'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3 (CT Precertificate Poison)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		00de33ccb520f26437cafa4b91d89c60699a43712733af5dbd8c546dba55fd5bd16217bad0d72d609eb9ff6abb4eff0d8470971bbf7078cb47743ccf03e484ce48129a7d4d44b95d85a708d1b8d81281b20325f6923da63d6ff3040509bd0b76303949ef2f590557e80ac17645fd136c341b50d08c839cc82dea136f36eb6e2619d4a2952a9cbc621c2249f22811981376d0f9c8c9cbf01d58f56f1989df905c7e44aac6bbdba5e202cda860e71b9beabb1c6570eef14d1422fcf952a0202ec0e717eb50efaa675c06d0f0e65a22e23f334e5e3fcf711189cc95277fba95124a2cdc65032b300deb09d78d473a0b23bb6f826e0ab85fec24f124ed3dfb4513fad7bfbb05198227c782c511152ae61087b7f1b2b450cae940603b31b74eafda577e5903659d48da01fad9c7f201309f46d68637e259751235f5935b6e22278aa590c48497a97a4697a98f9bab963ca18a88bfedc7e3213dd7313e58baae5adb0772b46f5ef3556c32aba2c9d901c6136aee5e559e54f94f7e7e924749d95d1026697fa348288c9cf172859327238193a0b2ee14ae76ddb86bf40f0a0f8a53d76e4886718300b20a6c6c6b8304613fe6d7de374df0df63c0ee5f19edd2124a8b9388c44d22436952f484fa17e41f3aa9af5995bb0ec2ac32cfff88f2181c5ad4beac666495049a15d8e2f657f8cb96c53b1c4ecc1b27480521e2a11f7bc08cd1d10b