The Smart Flyer Inc.

- The Smart Flyer Inc. -

Issued by Entrust Verified Mark CA - VMC2

About this certificate

This digital certificate with serial number 57:81:3e:ed:06:da:ea:a5:34:7b:11:5f:24:93:1b:c4 was issued on by Entrust, Inc..

This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

The Smart Flyer Inc.

Company registration number: 1477887
Organization: The Smart Flyer Inc.
Address: 347 W 36th St. #700
State / Province: New York
Locality: New York
Country: US

Entrust, Inc.

Organization: Entrust, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 57:81:3e:ed:06:da:ea:a5:34:7b:11:5f:24:93:1b:c4
Serial Number (int): 116313918216630179959781401314286836676
Serial Number lenght: 127 bits, 16 octets

SubjectKeyId: a4:44:b4:23:bc:b8:9f:95:29:f9:98:be:ed:a5:6b:3c:59:6e:16:30
AuthorityKeyId: ef:bc:3c:b4:af:3a:d0:45:5e:76:54:df:c7:64:78:e9:2d:1d:74:3f

Fingerprint (sha1): 42:3a:56:1f:23:84:1b:5f:d7:6f:d3:a5:7f:aa:53:e8:b5:66:0f:0b
Fingerprint (sha256): 19:fc:3e:53:a1:dc:bb:1a:1b:cc:ed:f9:0d:02:a9:d4:80:81:67:17:31:b2:ba:05:ac:78:bc:28:9a:95:ee:2e

Issuing Certificate URL: http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.entrust.net
CRL Distribution Point: http://crl.entrust.net/vmc2.crl

Check the revocation status for certificate The Smart Flyer Inc.

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for The Smart Flyer Inc.

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA512 with RSA

Key Usage

Digital Signature

Extended Key Usages

Extensions

11 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

smartflyer.com

Other certificates including the domain name

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for The Smart Flyer Inc. in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIc/TCCGuWgAwIBAgIQV4E+7Qba6qU0exFfJJMbxDANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBP
MQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNRW50cnVzdCwgSW5jLjEoMCYGA1UEAxMf
RW50cnVzdCBWZXJpZmllZCBNYXJrIENBIC0gVk1DMjAeFw0yMzA4MjkyMDEyMjla
Fw0yNDA4MjkyMDEyMjhaMIIBgTELMAkGA1UEBhMCVVMxETAPBgNVBAgTCE5ldyBZ
b3JrMREwDwYDVQQHEwhOZXcgWW9yazEcMBoGA1UECQwTMzQ3IFcgMzZ0aCBTdC4g
IzcwMDETMBEGCysGAQQBgjc8AgEDEwJVUzEZMBcGCysGAQQBgjc8AgECEwhOZXcg
WW9yazEdMBsGA1UEChMUVGhlIFNtYXJ0IEZseWVyIEluYy4xHTAbBgNVBA8TFFBy
aXZhdGUgT3JnYW5pemF0aW9uMRAwDgYDVQQFEwcxNDc3ODg3MR8wHQYKKwYBBAGD
nl8BDRMPUmVnaXN0ZXJlZCBNYXJrMRcwFQYKKwYBBAGDnl8BBBMHMTY2Njk5MTES
MBAGCisGAQQBg55fAQMTAlVTMUEwPwYKKwYBBAGDnl8BAhMxVW5pdGVkIFN0YXRl
cyBQYXRlbnQgYW5kIFRyYWRlbWFyayBPZmZpY2UgKFVTUFRPKTEdMBsGA1UEAxMU
VGhlIFNtYXJ0IEZseWVyIEluYy4wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK
AoIBAQCy5kwd9fClG6jvyvuCWjpmCamPxclVFjG0zoT9xYwK+Tf1kJsRD4WWZe8r
ZWun/CU6gBsiOFpcGFE/ox/DTbRXhW69UydE90clHSZJfJVv8vf6D8Kzn+nUx43x
TMtR69IMCjCSh1VbuEsazcga2QEjj8LgNHW0spb7na3MXBzUcEIBG5gWlHajY0nd
oxPeaLE+AgMdcbwLW7opJ8zs0yuNq8dndBxl4p4PvZoodjisEY1RsBKOmqslZVdK
bc96wq2yKso8Avzn4xJTcm5tYC0dQR1GYComwctM61TUUO3HMyqzsE6kMZ8DCqj/
wTjgR7zaPIKSRJoWRXFmkQpTK7lzAgMBAAGjghefMIIXmzAMBgNVHRMBAf8EAjAA
MB0GA1UdDgQWBBSkRLQjvLiflSn5mL7tpWs8WW4WMDAfBgNVHSMEGDAWgBTvvDy0
rzrQRV52VN/HZHjpLR10PzBmBggrBgEFBQcBAQRaMFgwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0
dHA6Ly9vY3NwLmVudHJ1c3QubmV0MDEGCCsGAQUFBzAChiVodHRwOi8vYWlhLmVu
dHJ1c3QubmV0L3ZtYzItY2hhaW4uY2VyMDAGA1UdHwQpMCcwJaAjoCGGH2h0dHA6
Ly9jcmwuZW50cnVzdC5uZXQvdm1jMi5jcmwwghYIBggrBgEFBQcBDASCFfowghX2
ooIV8qCCFe4wghXqMIIV5jCCFeIWDWltYWdlL3N2Zyt4bWwwMzAxMA0GCWCGSAFl
AwQCAQUABCA//L2VTjabdUXpF7T49cXQaFrEPhf3TwYxhKZJe8hl9jCCFZoWghWW
ZGF0YTppbWFnZS9zdmcreG1sO2Jhc2U2NCxINHNJQUFBQUFBQUEvKzFhMjI3a3ho
RjlUb0Q4QXpONWlZSG1pSDNqWmJHeVlZOWp4NEFNR0REZzl6VlhxeEVnU3d1TlZt
djc2OU4xcXFyWjVIQWsyWERlRnNLSUhKTEQ3cTdiT1ZYVnI3LzQ5WmViNnZIeS9u
QjlkM3Urc2R0bVUxM2VqbmR2cjIrdnpqY2ZIdDdWL2VhTHovL3g5OWYvck92cTI4
dmJ5L3MzRDNmM3I2b3YzOTc5ZkZsOWQzUHo0ZkNBUzVXTFc3ZjFwdnJ4cDIrci8v
ejYvdTcrb2ZyaDVzTlYvZDF0dGNYRm4zaVFWMVc3YlpycXF3L1hOMityNXJPcXFt
dDYvK0h4cXB5RzIxUS92emxjL25CLzkrNzY1dko4ODNCOSsxdjkvckNwMG5SdkQr
ZWIvY1BEKzFkblp4OC9mdHgrOU51Nys2c3oxelROV1hyTHBucTh2dno0MWQydjU1
dW1haXJYTy9wczBoaFY5ZnJoK3VIbTh2TWZmM2x6Ly9ETnpXK1g5Ni9QK0VxYXdG
VjEvZlo4ZzF2djZOYW1TZ3U3UGJ5N3UvOGxEVStuTjI4ZUx2OGRqWFh1TTNyZDMx
Ni9mL093cjlMOGJzNDMvMnErOFYvM1gyNnE5STd2WTdlMXh2bHRlNUhQeHJyWmRx
YloydHB1UTAxSGwvNDd1dXp4dGRtMmRDRjlodlFKZENQSXpVNCtmZnF0cTZycUlO
Y0hITlA3eGthZXRuaUtSN0VqM21meHFLOGQzaC9yc0x3Y2NkbHYrMUV1V0g0T2Mr
bnJkdXZUa0tkL1JFTTdVMDRnam5MaTVCamt2RDBVWDZKcDhKemhaK2pvK0ZWNXdO
WllyTVFaaDhGNzQ3ZWVidlNHaEdqVE8xeWFZYnBwQW9uU2txeEpzc2tNUTVxbVR3
KzBMTW8wV2hLWFRiL3I1WGNkSkd4WVh2VENLQ05oOUthWVZwN2VXTXpUbTd5TVI3
cXNpbXloS3hJVXpYd1lSVzMwOHE1bXlRV2FFdDFOVTZjNXBzc3hyM21ZUGR5bWgx
czFoVjV1dHpBaHh3dFRPWHNvaEQ5ZEtlZld5T3gwNW5RTUl1bFdWV3RZdFlFRWcx
V3hBU2FCdzZTU0dCM0VNL0NvRHZMQ0F4Z2lpTklORzZXRG5FbElJbWNkazQ0ZGJp
UmQ1YkY1MXExaFVlRWxJNHRZTk1kem1OYVJUUzQ5Y3BCWFdEbTZneXhWUG43RWQ4
TXF3MFRvdU1mdzhFa2pIcG1PQTFTWnhzZFZERTIyeHo5SUJvQlg4cXQwUmVNa1Za
c25IYWFKeWdYVHlISUR2bWNuMVNDZ3p0K0xEcE1rNEZxRHhJd08ya3NXTVJiaUlH
T1E2K0hBRGhybE8xc3hqeUdYSUkzYXMwVEloZ3o3OG9DbEJMcWVaeTFDUGl5OElN
dlM2WCs5bGo5Wjdqd0JKd0tuRDYwQlBqM0NFWTFMNXRVWmIyS3lIbEkwWFUzeU5y
UmFtaVM4RXQ5b2tnNTJsbUlkM3RYaWZSYW1CczNKZW5YMFl0ZzRUck9LY2t4VEdW
YzhITnFZSE55TC9VRWhJeHdhQWNZakZObmt0aDBQMjBNVDhGcFlERGw1UjJ0Q3lF
a1J5WkRiK2wzb3pHQkNsNmJWVTlEcTBuczZtbDh4ajJ6TDQzeGVWaTA0aHlkVFhL
U2xqbXpEbURpa3hRNDhqT3lRblh5UGtGNFVhMmFMOGNaRE9JSHRTd1RGK3VDbldo
MldUVC9LVER2MVlGL1BCUnozdkFSK3ZPTzN3VnpVcjNqZWdRTlVlbnJZOHhyRXc5
U2RhemFsWFNTcE9US1lkT2FCcVdZRlozL2ZWR2RQWXJQckhEL2FMWU5KSUVUQ2ln
VUVrN1BVRW9zNlJGUXJzR3M1VEk4MXd4QUY0eDZma0g0WEpKYXplOU9qRHU0M0pO
dkllSy9RbnFOYkVrdHlYNEtmMnNHMlBJVFJJZW9TcEVXRVI2aHpBYTNnRGdxWkNW
SUlWRndkR05KNUhRNlBlb1ZuaS9WWUFHU1RyTmp4eWgxV1RnSExLendueGRVd3Fk
cGx2QzdGTnNWd2NSbXIySGlZTzZOTDJ2V2s1VVVNalJKQ2dsaHhKMDVMOGEwdkhE
b0hibnBHYlZITVNtNGtwVDEyai9BbndTRXJPT1NBUTgwYUFKYm9oTGdpc2JXYmxx
VTY2dFQ3amtHb1JLYlNrZDNNVXpVSWtXeG1ZSlFSaHlmdEdCNFM0c0NTb0JqajFH
MTRIdnNTMlhSVmlGK0hnaFhBZTFibUs1U0k4VVVacVN5dEs2QUpuSWcrU2pWS3Jz
cDJXenh0WWVsc1dHbmxTNHNhbStWRW9NY2k1bW5NSlVNSjZkUHZQWVJUbUlxWWhy
K1J5RHhha0ltSWdPY3AzSUdNME1Jc1F3ZnBuZ0JrQkZDa3M0RHIrSjhtc0E4UXBz
dkNMRVE2emtVclVMNmpFT0k1RnRHcG0wNDVzRnhNcDc5WDM3c1VteEtLK1VuQVpn
SFZSamlBa29Jb3N2UktEb1FKcWN6MWNpaVVFZVRZUSs0dEpFNnlEbGprb2ZoNnJJ
WlZIWVFqNjRMdVJ5c215aWJ1aFJkWWNWSmVUVXpYUVNsaHZnYktTSE9pUzROaEF1
S01Jc3NBNHg3WVNtRjB3dExwYmUzT3haNStUdVpQcDQ1T0V3cG5vVDRiOEFkWWdj
K3UvbFM4ZHhqWWo2WDdpSEFoNExHVU5MTjgwcFFvdGhkeVRvbVJoeThFWHBjaUJ0
R0RIclErOHJ0YWVRZVluVDZnR05ISkF3RnZjQnhqQWlKNitpcTRNNmdQMmNYSGxZ
dUlkVTRHVHFjMjNyQnRkWndNa1M1SFVRZkdoTkl0T0lTdW1PNDVVVldFM1FtdXlq
dUlXSUQrU0JwVER0RmlDTWt6bU5LeWxKeWFnNWQ0M0VwMk1palBFM01ORXB3MWcz
T2E2VVZOSTVBMDJzbUZXcE01OVlsVVlpYVZReWE1ZEp3WTVveDJHUTdWWWVSSnNp
ZzRVdmRnbVpGQ3V5Q1ZrcDFqNzNMWkU3TUd4UTdjQ3VZRW5pM0hjRVJzTlUxWEJJ
UW9BV0h5N3FCWUpxR3RFMmx4SXB3VWZHaEViL2lPMEZGZWtKOEZNeVdYSlAxMkQ5
aWw3NGF2T2duVWJSWVpHVUVLRENtVmJHZW9hSS9sTytlWWhlUE9TUEt5ZkpBMTh0
OWU1NkpoeVVyNmlLQkx6Qk56RVZYa2NVMUpQdTJSaGpEd2JrRG1RdXhUejZMSkll
WWluNlhBMzhPd2MyV0NpQllsZnkyTm5Dc2NrMVZDWVNNODNMRERjMWJPOFpLckUz
emRJMk1Gb21hbGVsRm1RT1ZuN3VGYXE5Q1Yxa2VVZlNXSGcwUkhjWHRHVEhobW14
VG9KYU5xRFljQUdBYzU1NjYzV0xISlI1VkJHdm9pZjNtZXBQdEk4VDRUcU1KSGJL
WlZNMXd5elZTQzZHYVJLZWw4U3IwNXh6WmNOME9TT0lyMVV3anVjUXlUZVhHeURs
WW01RDhEdFZiRE9ra0MybGtSTHBNb0RzOE9id28wUU4xdDdSRUV1N0hrejBGaVc2
QmxNcVJLM2laTTJTaGY5SEt0RERISTUxalRKYW1PNHBERFdBWTFmU0krUXRzTEcx
Q3lXa3JhemJMVlBHV0ZJWmFZVmpyVkV2dUM4aEF5ZWwxdkliS29nRldVVVVwb0Nr
VzRndGtxNm9MQjhvaENrcWZNSlFMYzNjUjQyUk1SaUNjRks3T0s3SUpsbEswUnd2
Z2RsTnF4QSt0cUoxU3hVaXJSY2dIbnYwcmRFWDJVdWg4RUJrQkZHM1dtSmFTSSt0
eE1mVG41NXg5azdZMEZjWjE4OTVRMnB4aDNXR2h4dmloVzNSUTBjdjJhdFhpS1NL
b0s5YlBFTHRGR0Z2RlJjbFhXdGl6N0R1blVjYllLRjVxbHA2SmtSVUdvQTYrSFdS
eVBGY3g2ZmlyRkhLOGdaclRxT004OUFydmZDVTlpY0d2RkdUUDhQTnBrZVkvaEtE
VkZpVFJydGZTek1xSjVtWFVVU2JVbnN0TVRxZDVLZXM3SVhrb0FTUmV4ZGNQVGdJ
SHNpYzlCRTZEMERTbzI0RS9JNXkySVJFL1JwK2FxcnFPNnBaRS9oZEdhQmVacnht
SGlyVzNtclR3M01acVVYS1hRbjJBMXpTS2R0SHJDWUhBeG5UNExJWmFneXFKaElJ
eVo2NmdvamdqdkpFVzB0V1FiUXY0N0RmQ1JLL0g2dTEzS0UwMG50SzRGMDAxUVNK
VXBENkVFM1BBbWdqZEx4VWpLNUszaFpLN2I5Vkp5Ry9nL0tLMklNQWZ2SUNYblh1
ek9pOTExeUdqbk5DbkRzTXNHZVFUaWk0TDRNYkhoc3NFTWdZcFl6dkdWaHQxWkwz
VllHeWlabytYTmUwL2FnWWd6KzZ3TGlscm11RTV5WEZHUnRNUlFkTE0vUnFHUVlh
dXIzbkZTMlNKdU1qdEtBcGRzbythYzFISjZLWVhMSU53bFhkM1IyWUE2Z1UvSEh2
VVUyNGpvb1FaNWQ1ZDdRRERhRmlrcVp5WGdPS01HWkliZkFXbHRZTUlKald2Q0Mr
MmpQc0ZLb3BhVU5WRmJXR3hobldIYmJFMVpIdEFvQyt0akgxWVNndmFKZE9BNnJk
ZDRTUk43TWVhb09XUVVROVppem5IMkg2U2hlRHBrVDJXQngyWnFna1U1YXI4bjdK
S25Ncjkyam1IUGp5V3FxU20zeDNtVUZvNzlPRDJlalJyWHJWVHpHVXFqbEkyVjVy
TWhjNGVUUUplcmUveTlJOWl0dVlCOVFNOU5TdmlvTlF1WEFNclVYQ09OT3d1V09s
RDB3SmsxT1poYzVMUG5BMUFiZUwwclpkT3Q1cVJjdnhFZnBLVnFEbHZuMGh4WEtR
WlVkSHBrRVoza0Q3bDJnWHV1aE1TZ055WkE5UGcvbEdYY3B6TGZXUXh4S3ptU2dF
QmNJT1lnSVVZUVVEd0ZYbGl3bEtKcFlkYnF1RmFKQnpjdWtnNjVSUmVGKzdQMVdi
RzkrSFJ0dDBUUC9nZzlGK1JqUlRKUHRSZFIxd1pxcmxSdjRmeGw2YlpYNUp6SmN4
YUd4UlcxY3VNT1N6Q2ZSV1VOcTJYUk5taGg2c2xPZ2RXZmE2RlJTclNBNk5yRGFL
S0U5K2VyaFVRZVhDSUxQWmF0U2NyVTloRURRaDVRSkl6RUdOby9TVjVQSkNLenJp
bm5IUVhiME1laXlMdGY3YjFOUkxhc0FPYlFsMjFCWHVqRzRrSVVDd1RSbWRsVW1k
N1ptVjl5bjRndlM3Y0ZmaHdXN0pWTmRUSUNiUnFqU0hhVXQ4UzEzTk9mVUdpdUVZ
aWZoRDNiOXJCSElUNnJWSW1LZERlNG1DMmdwLzFZSkpORm03SU1KSXNlcmJTSEZ3
V0xySWNWVWxLcWxuRHdHTkdZcXFUbzIvR2NXcTcxUkpNajhrVStlNzRTWVpudjlr
ZXVKN0NzVVpYTEIwZmhWaDEwRVZZRWRNdklZcDhRMTR6UFNZRE5DWWNScldHV1JZ
alZjRGdaSWJjZFRhNlF5R3pSbXV4U2JNVjJFOU1wTm5HMmdTNG0vRlFtcXEyeXdM
OHVkNkc0dW1odDVuNlNsVm8xYzJrdnhsL3p1TlF3YldsOHJZbVhiaGZsZmIzZW1N
b0x1THh2WmswYXpac1FrVlRFeGJReXVGck5HMCtvY0RXdi9LUEl3Q2xXZ1phNUtH
bkZhZENLRjVhdnpGRTNQWGpCMEJ3bURlOCtpS01VdGNCdFBkS3lJTDdPeWhRdjdI
aVBSUjZnbDVmeE0rbEZqMEdBczl3RDQ4UU8xWHJhV25NTE9ZbTFGdDFsdnJNV2NK
aHFCMzltcjA0R1UyVjA4Sjg5Z2Vtd2QwZkYydnBsd09sV09jK0xzRFEzUUpkdGxw
eXdFbVRpWERxZlkyNll3MzUwaTV4V3dGckkxRWxORnhxcFdlRVJWL2tiL01Td2M0
aHF1MXF5aXByVmlueDFuRGRCQnFQdFdsWmNsTVpKQjNsMnN6YW5tN1U1RitYaW1p
VzljemFLVWFZek9Vbzh2TWhuenpQaElPdGVZY0xpZ0pqMklDRWRvWDJzRWJacmVL
ZmZDaFQyV3J3VHdxNnN6VTlaSnF0akxIVFV3U1J5VTB3dngyeXJtdThjRlpxNUU1
aTdrZ1BMY2pzc0FHN3U5L09ZcmI1MFdQQ0dSU0ZlYVlNMlpuUXZRbWVLSXR6Y0tY
bEJVOWNKcXplNktVMmNHdlRURnRjVXN2bEl1eUtpYnZiaDFkdDIydXlqbGFwT2ht
aG5zVUYyOGkzYmNhMm85TlFXaXBjRWhubDVTb20ybEtkRVRkSjczbU5EMlFtaS9k
SStHejRUS05lTkd0elJMZ25GTHJhendKdDhsdHNqY3F0K25DeFMyUUExYlhORjJZ
SW10RVY4S2QxanZTc0EwSk9NZzN2bkV5T1FmVjlXcW5WdXh0dWM4TFl3Z1FWWE1M
UzJGTW91d0FvTmVSbHJXMVNSU1h5Nk9xMXRzRDI0N1VvTmVVZlJRZ292Z1drZW55
R0NQQjlyK3A2ZUgzUkR3VEpaY1pycVpuckU0VU8yWDZHNzVtUjdoZnhNdzFNUXd4
eUZQakJqR0VyUzV3cEZ1d2xnU2tUeEJ6R2dLRGVHa2tDVnh0TVYrNjY1WE9ibE9X
elRrMjVFejRUR0NjN29wQlZ2ZEJ0aG1aWU1OZS9EeXFtNDNDT0g2YWJzMU0xb3BN
c0dlZFNmWGkzd296U0J5Y0NBRDdsT3NWNlVPTFd2S3F1TEozT0tEKytaU0RuZEtH
UTAxaXhMOXloWlBWZENsWGpJL3hOUm9oclFLRjZFblFzY0RVTXVSVGpaSXdHaWRo
QTE5R0k3ZjRRaG5haldyNWZxeGVFNVNBZldWQzVjb2taTk4zcis2ZDRWNEQvZnY1
d2JxT0lyMkQ0Z2JiOGlVYzUyNWFWdVNadyt6Z09YckhGSGJraFZmQkpnT3Uyb2pq
KzU1c1YwK29JNnZuL3hiazEyVitWd24vWnJMdkhrMDM3TnZPejFQU1dmOW12K3Yv
ZHIzdnpCSFpxNlBiUE0rK3dzZFZuYm9abUN4bGEyWmRLcHphZThQMU5QZnErK3Qw
MVB3L204YWVCNGEyYmUzZGZrenRWZnVEdno2YTJacHlUK2wrek9YTnVhcWRDdkpZ
cG5kbWZhaG5wcGxwdHB3OWJ5N3N4SnFCZlRxVVQ2MTJkWCtIOTR2UHI4ZjhweWJx
dDlPQUFBMBkGA1UdEQQSMBCCDnNtYXJ0Zmx5ZXIuY29tMA4GA1UdDwEB/wQEAwIH
gDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDHzBQBgNVHSAESTBHMDcGCmCGSAGG+mwKAQsw
KTAnBggrBgEFBQcCARYbaHR0cHM6Ly93d3cuZW50cnVzdC5uZXQvcnBhMAwGCisG
AQQBg55fAQEwEwYKKwYBBAHWeQIEAwEB/wQCBQAwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIB
AMUv685UF09X9G8IAbalYp2i3HyMb9BVPaLP2CfHFsaXWSjpQ0n/zAjA0ypC7Gpy
WxT9sGciYDbPu1YqKAhYD0CUb0ZN9dTcS9+coiWANfku8tvXl4FprN+GETGEFtpb
VcxvJJ3iMYFZqz53F/gYND0zTi0j1Qit1P+YQ9vXtHlT8vZVvIkKJhkZhic8wcrf
nqPJzopUlAWgPsVCJn46NyUaiXquMOPFDHSjRaWTn8DcaO4ln2TNyvLgIuTyRUvo
b6VlEfGudIwTidX2DlVJyBGdgvV2IS+FJrzbXDel2IFjOCCyel8n0JZ8kiMvb5Hu
qIHsK9umDRzfT2AU+EUxG1OY1AXCxQ0CHQoINtv4Y7WpsBRM8fWz7hzkgksh1jMg
KFrUkqa3TyXld4an72GVxrbMK/lIff/lP2wUHiz8ZrYuCrhUthbo/qvsYfPx+aAj
2OSVuqkKAUQyaPHcZTaaGD0m1O2MAnrATKuqpyKaPBE+Bv74TfBTw+zjWQoUIXCL
2eaEEQYTv9elx9De+zdX+dlUj/DgK31vlfmZVHn3PKCSlJMEog1MCWMc1HlFnDG7
NST4x+u1Mno8sMIr4L0dfklxlGvqo5FbTLwPwuWSz+3U5RW6xpEtfen1YqEG6ZHA
HIic7ZASaYPCVCkwWb6g5bw0UxRgs576vV21NvBBzc1n
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsuZMHfXwpRuo78r7glo6
Zgmpj8XJVRYxtM6E/cWMCvk39ZCbEQ+FlmXvK2Vrp/wlOoAbIjhaXBhRP6Mfw020
V4VuvVMnRPdHJR0mSXyVb/L3+g/Cs5/p1MeN8UzLUevSDAowkodVW7hLGs3IGtkB
I4/C4DR1tLKW+52tzFwc1HBCARuYFpR2o2NJ3aMT3mixPgIDHXG8C1u6KSfM7NMr
javHZ3QcZeKeD72aKHY4rBGNUbASjpqrJWVXSm3PesKtsirKPAL85+MSU3JubWAt
HUEdRmAqJsHLTOtU1FDtxzMqs7BOpDGfAwqo/8E44Ee82jyCkkSaFkVxZpEKUyu5
cwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 116313918216630179959781401314286836676
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust Verified Mark CA - VMC2'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2023-08-29 20:12:29 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-08-29 20:12:28 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'New York'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'New York'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String '347 W 36th St. #700'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2 (jurisdictionOfIncorporationSP)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'New York'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'The Smart Flyer Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '1477887'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.13
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Registered Mark'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '1666991'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'United States Patent and Trademark Office (USPTO)'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'The Smart Flyer Inc.'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 22583982131031071807909604951493670225627776664792595985398525317133355455620508545666482050631350662008041903267843185325997953164858870090410652672355071712867153474143399170454541748552398844631969432650854347263384021887316974245311536385066807256123621961987657102587588867783568434378807197821614489773819156579386730257586664077385142980521387018687214552048677467583941215221193568146833859232642557232825186874111216909315033428793581082388314092346040573313133338351918178519704598570537268795542981261302301011416339661680035757809330384347229009008745352460099559962099764046382431337085481050450135071091
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							a444b423bcb89f9529f998beeda56b3c596e1630
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName efbc3cb4af3ad0455e7654dfc76478e92d1d743f
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (90 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.entrust.net'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (41 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.entrust.net/vmc2.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (5626 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (sha-256)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (32 bytes)
															3ffcbd954e369b7545e917b4f8f5c5d0685ac43e17f74f063184a6497bc865f6
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAA/+1a227kxhF9ToD8AzN5iYHmiH3jZbGyYY9jx4AMGDDg9zVXqxEgSwuNVmv769N1qqrZ5HAk2XDeFsKIHJLD7q7bOVXVr7/49Zeb6vHy/nB9d3u+sdtmU13ejndvr2+vzjcfHt7V/eaLz//x99f/rOvq28vby/s3D3f3r6ov3979fFl9d3Pz4fCAS5WLW7f1pvrxp2+r//z6/u7+ofrh5sNV/d1ttcXFn3iQV1W7bZrqqw/XN2+r5rOqqmt6/+HxqpyG21Q/vzlc/nB/9+765vJ883B9+1v9/rCp0nRvD+eb/cPD+1dnZx8/ftx+9Nu7+6sz1zTNWXrLpnq8vvz41d2v55umairXO/ps0hhV9frh+uHm8vMff3lz//DNzW+X96/P+EqawFV1/fZ8g1vv6NamSgu7Pby7u/8lDU+nN28eLv8djXXuM3rd316/f/Owr9L8bs43/2q+8V/3X26q9I7vY7e1xvlte5HPxrrZdqbZ2tpuQ01Hl/47uuzxtdm2dCF9hvQJdCPIzU4+ffqtq6rqINcHHNP7xkaetniKR7Ej3mfxqK8d3h/rsLwccdlv+1EuWH4Oc+nrduvTkKd/REM7U04gjnLi5BjkvD0UX6Jp8JzhZ+jo+FV5wNZYrMQZh8F747eebvSGhGjTO1yaYbppAonSkqxJsskMQ5qmTw+0LMo0WhKXTb/r5XcdJGxYXvTCKCNh9KaYVp7eWMzTm7yMR7qsimyhKxIUzXwYRW308q5myQWaEt1NU6c5pssxr3mYPdymh1s1hV5utzAhxwtTOXsohD9dKefWyOx05nQMIulWVWtYtYEEg1WxASaBw6SSGB3EM/CoDvLCAxgiiNING6WDnElIImcdk44dbiRd5bF51q1hUeElI4tYNMdzmNaRTS49cpBXWDm6gyxVPn7Ed8Mqw0TouMfw8EkjHpmOA1SZxsdVDE22xz9IBoBX8qt0ReMkVZsnHaaJygXTyHIDvmcn1SCgzt+LDpMk4FqDxIwO2ksWMRbiIGOQ6+HADhrlO1sxjyGXII3as0TIhgz78oClBLqeZy1CPiy8IMvS6X+9lj9Z7jwBJwKnD60BPj3CEY1L5tUZb2KyHlI0XU3yNrRamiS8Et9okg52lmId3tXifRamBs3JenX0Ytg4TrOKckxTGVc8HNqYHNyL/UEhIxwaAcYjFNnkth0P20MT8FpYDDl5R2tCyEkRyZDb+l3ozGBCl6bVU9Dq0ns6ml8xj2zL43xeVi04hydTXKSljmzDmDikxQ48jOyQnXyPkF4Ua2aL8cZDOIHtSwTF+uCnWh2WTT/KTDv1YF/PBRz3vAR+vOO3wVzUr3jegQNUenrY8xrEw9SdazalXSSpOTKYdOaBqWYFZ3/fVGdPYrPrHD/aLYNJIETCigUEk7PUEos6RFQrsGs5TI81wxAF4x6fkH4XJJaze9OjDu43JNvIeK/QnqNbEktyX4Kf2sG2PITRIeoSpEWER6hzAa3gDgqZCVIIVFwdGNJ5HQ6PeoVni/VYAGSTrNjxyh1WTgHLKzwnxdUwqdplvC7FNsVwcRmr2HiYO6NL2vWk5UUMjRJCglhxJ05L8a0vHDoHbnpGbVHMSm4kpT12j/AnwSErOOSAQ80aAJbohLgisbWblqU66tT7jkGoRKbSkd3MUzUIkWxmYJQRhyftGB4S4sCSoBjj1G14HvsS2XRViF+HghXAe1bmK5SI8UUZqSytK6AJnIg+SjVKrsp2WzxtYelsWGnlS4sam+VEoMci5mnMJUMJ6dPvPYRTmIqYhr+RyDxakImIgOcp3IGM0MIsQwfpngBkBFCks4Dr+J8msA8QpsvCLEQ6zkUrUL6jEOI5FtGpm045sFxMp79X37sUmxKK+UnAZgHVRjiAkoIosvRKDoQJqcz1ciiUEeTYQ+4tJE6yDljkofh6rIZVHYQj64LuRysmyibuhRdYcVJeTUzXQSlhvgbKSHOiS4NhAuKMIssA4x7YSmF0wtLpbe3OxZ5+TuZPp45OEwpnoT4b8AdYgc+u/lS8dxjYj6X7iHAh4LGUNLN80pQothdyTomRhy8EXpciBtGDHrQ+8rtaeQeYnT6gGNHJAwFvcBxjAiJ6+iq4M6gP2cXHlYuIdU4GTqc23rBtdZwMkS5HUQfGhNItOISumO45UVWE3QmuyjuIWID+SBpTDtFiCMkzmNKylJyag5d43Ep2MijPE3MNEpw1g3Oa6UVNI5A02smFWpM59YlUYiaVQya5dJwY5ox2GQ7VYeRJsig4UvdgmZFCuyCVkp1j73LZE7MGxQ7cCuYEni3HcERsNU1XBIQoAWHy7qBYJqGtE2lxIpwUfGhEb/iO0FFekJ8FMyWXJP12D9il74avOgnUbRYZGUEKDCmVbGeoaI/lO+eYhePOSPKyfJA18t9e56JhyUr6iKBLzBNzEVXkcU1JPu2RhjDwbkDmQuxTz6LJIeYin6XA38Owc2WCiBYlfy2NnCsck1VCYSM83LDDc1bO8ZKrE3zdI2MFomalelFmQOVn7uFaq9CV1keUfSWHg0RHcXtGTHhmmxToJaNqDYcAGAc55663WLHJR5VBGvoif3mepPtI8T4TqMJHbKZVM1wyzVSC6GaRKel8Sr05xzZcN0OSOIr1UwjucQyTeXGyDlYm5D8DtVbDOkkC2lkRLpMoDs8Obwo0QN1t7REEu7Hkz0FiW6BlMqRK3iZM2Shf9HKtDDHI51jTJamO4pDDWAY1fSI+QtsLG1CyWkrazbLVPGWFIZaYVjrVEvuC8hAyel1vIbKogFWUUUpoCkW4gtkq6oLB8ohCkqfMJQLc3cR42RMRiCcFK7OK7IJllK0RwvgdlNqxA+tqJ1SxUirRcgHnv0rdEX2Uuh8EBkBFG3WmJaSI+txMfTn55x9k7Y0FcZ1895Q2pxh3WGhxvihW3RQ0cv2atXiKSKoK9bPELtFGFvFRclXWtiz7DunUcbYKF5qlp6JkRUGoA6+HWRyPFcx6firFHK8gZrTqOM89ArvfCU9icGvFGTP8PNpkeY/hKDVFiTRrtfSzMqJ5mXUUSbUnstMTqd5Kes7IXkoASRexdcPTgIHsic9BE6D0DSo24E/I5y2IRE/Rp+aqrqO6pZE/hdGaBeZrxmHirW3mrTw3MZqUXKXQn2A1zSKdtHrCYHAxnT4LIZagyqJhIIyZ66gojgjvJEW0tWQbQv47DfCRK/H6u13KE00ntK4F001QSJUpD6EE3PAmgjdLxUjK5K3hZK7b9VJyG/g/KK2IMAfvICXnXuzOi911yGjnNCnDsMsGeQTii4L4MbHhssEMgYpYzvGVht1ZL3VYGyiZo+XNe0/agYgz+6wLilrmuE5yXFGRtMRQdLM/RqGQYaur3nFS2SJuMjtKApdso+ac1HJ6KYXLINwlXd3R2YA6gU/HHvUU24jooQZ5d5d7QDDaFikqZyXgOKMGZIbfAWltYMIJjWvCC+2jPsFKopaUNVFbWGxhnWHbbE1ZHtAoC+tjH1YSgvaJdOA6rdd4SRN7MeaoOWQUQ9ZiznH2H6SheDpkT2WBx2ZqgkU5ar8n7JKnMr92jmHPjyWqqSm3x3mUFo79OD2ejRrXrVTzGUqjlI2V5rMhc4eTQJere/y9I9ituYB9QM9NSvioNQuXAMrUXCONOwuWOlD0wJk1OZhc5LPnA1AbeL0rZdOt5qRcvxEfpKVqDlvn0hxXKQZUdHpkEZ3kD7l2gXuuhMSgNyZA9Pg/lGXcpzLfWQxxKzmSgEBcIOYgIUYQUDwFXliwlKJpYdbquFaJBzcukg65RReF+7P1WbG9+HRtt0TP/gg9F+RjRTJPtRdR1wZqrlRv4fxl6bZX5JzJcxaGxRW1cuMOSzCfRWUNq2XRNmhh6slOgdWfa6FRSrSA6NrDaKKE9+erhUQeXCILPZatScrU9hEDQh5QJIzEGNo/SV5PJCKzrinnHQXb0MeiyLtf7b1NRLasAObQl21BXujG4kIUCwTRmdlUmd7ZmV9yn4gvS7cFfhwW7JVNdTICbRqjSHaUt8S13NOfUGiuEYifhD3b9rBHIT6rVImKdDe4mC2gp/1YJJNFm7IMJIserbSHFwWLrIcVUlKqlnDwGNGYqqTo2/GcWq71RJMj8kU+e74SYZnv9keuJ7CsUZXLB0fhVh10EVYEdMvIYp8Q14zPSYDNCYcRrWGWRYjVcDgZIbcdTa6QyGzRmuxSbMV2E9MpNnG2gS4m/FQmqq2ywL8ud6G4umht5n6SlVo1c2kvxl/zuNQwbWl8rYmXbhflfb3emMoLuLxvZk0azZsQkVTExbQyuFrNG0+ocDWv/KPIwClWgZa5KGnFadCKF5avzFE3PXjB0BwmDe8+iKMUtcBtPdKyIL7OyhQv7HiPRR6gl5fxM+lFj0GAs9wD48QO1XraWnMLOYm1Ft1lvrMWcJhqB39mr04GU2V08J89gemwd0fF2vplwOlWOc+LsDQ3QJdtlpywEmTiXDqfY26Yw350i5xWwFrI1ElNFxqpWeERV/kb/MSwc4hqu1qyiprVinx1nDdBBqPtWlZclMZJB3l2szanm7U5F+XimiW9czaKUaYzOUo8vMhnzzPhIOteYcLigJj2ICEdoX2sEbZreKffChT2WrwTwq6szU9ZJqtjLHTUwSRyU0wvx2yrmu8cFZq5E5i7kgPLcjssAG7u9/OYrb50WPCGRSFeaYM2ZnQvQmeKItzcKXlBU9cJqze6KU2cGvTTFtcUsvlIuyKibvbh1dt22uyjlapOhmhnsUF28i3bca2o9NQWipcEhnl5Som2lKdETdJ73mND2Qmi/dI+Gz4TKNeNGtzRLgnFLrazwJt8ltsjcqt+nCxS2QA1bXNF2YImtEV8Kd1jvSsA0JOMg3vnEyOQfV9WqnVuxtuc8LYwgQVXMLS2FMouwAoNeRlrW1SRSXy6Oq1tsD247UoNeUfRQgovgWkenyGCPB9r+p6eH3RDwTJZcZrqZnrE4UO2X6G75mR7hfxMw1MQwxyFPjBjGErS5wpFuwlgSkTxBzGgKDeGkkCVxtMV+665XOblOWzTk25Ez4TGCc7opBVvdBthmZYMNe/Dyqm43COH6abs1M1opMsGedSfXi3wozSBycCAD7lOsV6UOLWvKquLJ3OKD++ZSDndKGQ01ixL9yhZPVdClXjI/xNRohrQKF6EnQscDUMuRTjZIwGidhA19GI7f4QhnajWr5fqxeE5SAfWVC5cokZNN3r+6d4V4D/fv5wbqOIr2D4gbb8iUc525aVuSZw+zgOXrHFHbkhVfBJgOu2ojj+55sV0+oI6vn/xbk12V+Vwn/ZrLvHk037NvOz1PSWf9mv+v/dr3vzBHZq6PbPM++wsdVnboZmCxla2ZdKpzae8P1NPfq++t01Pw/m8aeB4a2be3dfkztVfuDvz6a2ZpyT+l+zOXNuaqdCvJYpndmfahnpplptpw9by7sxJqBfTqUT612dX+H94vPr8f8pybqt9OAAA'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (18 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'smartflyer.com'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (1 bits)
							0780
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114028.10.1.11
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://www.entrust.net/rpa'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3 (CT Precertificate Poison)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		00c52febce54174f57f46f0801b6a5629da2dc7c8c6fd0553da2cfd827c716c6975928e94349ffcc08c0d32a42ec6a725b14fdb067226036cfbb562a2808580f40946f464df5d4dc4bdf9ca2258035f92ef2dbd7978169acdf8611318416da5b55cc6f249de2318159ab3e7717f818343d334e2d23d508add4ff9843dbd7b47953f2f655bc890a26191986273cc1cadf9ea3c9ce8a549405a03ec542267e3a37251a897aae30e3c50c74a345a5939fc0dc68ee259f64cdcaf2e022e4f2454be86fa56511f1ae748c1389d5f60e5549c8119d82f576212f8526bcdb5c37a5d881633820b27a5f27d0967c92232f6f91eea881ec2bdba60d1cdf4f6014f845311b5398d405c2c50d021d0a0836dbf863b5a9b0144cf1f5b3ee1ce4824b21d63320285ad492a6b74f25e57786a7ef6195c6b6cc2bf9487dffe53f6c141e2cfc66b62e0ab854b616e8feabec61f3f1f9a023d8e495baa90a01443268f1dc65369a183d26d4ed8c027ac04cabaaa7229a3c113e06fef84df053c3ece3590a1421708bd9e684110613bfd7a5c7d0defb3757f9d9548ff0e02b7d6f95f9995479f73ca092949304a20d4c09631cd479459c31bb3524f8c7ebb5327a3cb0c22be0bd1d7e4971946beaa3915b4cbc0fc2e592cfedd4e515bac6912d7de9f562a106e991c01c889ced90126983c254293059bea0e5bc34531460b39efabd5db536f041cdcd67