Nu Pagamentos S.A. - Instituicao De Pagamento

- Nu Pagamentos S.A. - Instituicao De Pagamento -

Issued by Entrust Verified Mark CA - VMC2

About this certificate

This digital certificate with serial number 24:af:d4:d6:3d:3c:81:3d:70:62:72:d9:50:8d:d6:38 was issued on by Entrust, Inc..

With 6 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

Nu Pagamentos S.A. - Instituicao De Pagamento

Company registration number: 18.236.120/0001-58
Organization: Nu Pagamentos S.A. - Instituicao De Pagamento
Address: Rua Capote Valente, 39 Pinheiros
State / Province: São Paulo
Locality: São Paulo
Country: BR

Entrust, Inc.

Organization: Entrust, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 24:af:d4:d6:3d:3c:81:3d:70:62:72:d9:50:8d:d6:38
Serial Number (int): 48765176643115049933132779844243674680
Serial Number lenght: 126 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 68:db:29:d7:c9:5f:1c:c5:36:08:f3:a5:4a:52:49:78:34:95:12:78
AuthorityKeyId: ef:bc:3c:b4:af:3a:d0:45:5e:76:54:df:c7:64:78:e9:2d:1d:74:3f

Fingerprint (sha1): f8:c8:e2:60:1c:26:6d:b7:69:d9:e4:9a:66:f3:63:16:b6:85:39:f4
Fingerprint (sha256): 23:30:cb:56:d7:bc:bf:ec:0b:01:46:af:3f:c1:99:4c:70:6b:9b:7a:9a:b9:c9:fe:87:60:ea:f5:5c:a9:69:6f

Issuing Certificate URL: http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.entrust.net
CRL Distribution Point: http://crl.entrust.net/vmc2.crl

Check the revocation status for certificate Nu Pagamentos S.A. - Instituicao De Pagamento

6

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for Nu Pagamentos S.A. - Instituicao De Pagamento

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA512 with RSA

Key Usage

Digital Signature

Extended Key Usages

Extensions

11 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

nubank.com.br
nu.com.br
nu.com.mx
nu.com.co
sounu.com.br
soynu.com.co

Other certificates including the domain name A. - Instituicao De Pagamento

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for Nu Pagamentos S.A. - Instituicao De Pagamento in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIILGDCCCQCgAwIBAgIQJK/U1j08gT1wYnLZUI3WODANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBP
MQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNRW50cnVzdCwgSW5jLjEoMCYGA1UEAxMf
RW50cnVzdCBWZXJpZmllZCBNYXJrIENBIC0gVk1DMjAeFw0yMzA5MTUwNDIwMTVa
Fw0yNDA5MTUwNDIwMTRaMIIBsDELMAkGA1UEBhMCQlIxEzARBgNVBAgMClPDo28g
UGF1bG8xEzARBgNVBAcMClPDo28gUGF1bG8xKTAnBgNVBAkTIFJ1YSBDYXBvdGUg
VmFsZW50ZSwgMzkgUGluaGVpcm9zMRMwEQYLKwYBBAGCNzwCAQMTAkJSMTYwNAYD
VQQKEy1OdSBQYWdhbWVudG9zIFMuQS4gLSBJbnN0aXR1aWNhbyBEZSBQYWdhbWVu
dG8xHTAbBgNVBA8TFFByaXZhdGUgT3JnYW5pemF0aW9uMRswGQYDVQQFExIxOC4y
MzYuMTIwLzAwMDEtNTgxHzAdBgorBgEEAYOeXwENEw9SZWdpc3RlcmVkIE1hcmsx
GTAXBgorBgEEAYOeXwEEEwkwMTg1MTk4MDcxEjAQBgorBgEEAYOeXwEDEwJFTTE7
MDkGCisGAQQBg55fAQITK0V1cm9wZWFuIFVuaW9uIEludGVsbGVjdHVhbCBQcm9w
ZXJ0eSBPZmZpY2UxNjA0BgNVBAMTLU51IFBhZ2FtZW50b3MgUy5BLiAtIEluc3Rp
dHVpY2FvIERlIFBhZ2FtZW50bzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBANKSip6vqSABCFts79j5CkIbQs94CbYjXIt0zaJezRi6X7Qe6Ud0v0Tk+yc2
SzoYeijlh0BAP+WloPqAqaYLRJvNmlgwFMog7L9SEXPYIEozygQQy8pE1hdxAZc4
PevPeJzJVuAg8EheacYTZIYTOX5NFLlrsyeybCNYY/5vS+YJhXTIBDQdh/zJ52Gb
qMnhZRWvd2gU4umKJi4yMEO2GeHvgSQg4kXDdsEyU+xmCrMYSFW3/zjhD9WJdG1v
l5PpqGEKEUP0Oj5gj+YRIShcvClmOHRdYKWPCEoZ+hqkhsRaPRMAxamt8QSdULA/
5uFLqojYxsz+5U96dZCZ082d2CsCAwEAAaOCBYswggWHMAwGA1UdEwEB/wQCMAAw
HQYDVR0OBBYEFGjbKdfJXxzFNgjzpUpSSXg0lRJ4MB8GA1UdIwQYMBaAFO+8PLSv
OtBFXnZU38dkeOktHXQ/MGYGCCsGAQUFBwEBBFowWDAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0
cDovL29jc3AuZW50cnVzdC5uZXQwMQYIKwYBBQUHMAKGJWh0dHA6Ly9haWEuZW50
cnVzdC5uZXQvdm1jMi1jaGFpbi5jZXIwMAYDVR0fBCkwJzAloCOgIYYfaHR0cDov
L2NybC5lbnRydXN0Lm5ldC92bWMyLmNybDCCA7gGCCsGAQUFBwEMBIIDqjCCA6ai
ggOioIIDnjCCA5owggOWMIIDkhYNaW1hZ2Uvc3ZnK3htbDAzMDEwDQYJYIZIAWUD
BAIBBQAEIHXyVwTDqVXtwwcnbNrN0pjiMwv2ptqeElvj9wXtN870MIIDShaCA0Zk
YXRhOmltYWdlL3N2Zyt4bWw7YmFzZTY0LEg0c0lBQUFBQUFBQS80VlRUVy9iTUF5
OUQ5aC80TFRUQUVtUlpUdXhpN2hGMjYxRkR4c0NGT2c5VGR6WWdHc0h0cEowKy9W
N3BOSml0d1dKWkZNVTN3ZVo1ZFhiYTBmSGVwemFvYTlVWXAyaXV0OE0yN2JmVmVv
UVhreWhyaTQvZjFwK01ZYnU2NzRlMTJFWUwraDZPenpYOU5CMWh5bElpSHh1dlUw
MVBUN2QwNCszL1RBR1duV0huWG5veVVyd0tZSmMwTnc2UnplSHR0dVMrMFprRE5l
ZmpydC9hWGhGeit1cFhvM0RTOXZWbFFwdC85dnNKMFdnMjArVmFrTFlYOHhtcDlQ
Sm5sSTdqTHVaZDg3TlVFWFJzYTFQTjhOYnBSdzVLdmlyZ0VDMERHM282c3RmQjFx
dGQrdlh1Zy9EUkkvWHkxbU1nOFJZYndJQnNLdlUxOEs3NisrSm9sTzdEVTJsVUlT
YXV0MDFJVDdQT0grL0RzMTcvcDE4RkcwcjlkTVgxbXVmMnZuR3BOcVozT1lha3N6
Q1pqcTF5Y1k0bXlEc2JDcHJwaDN5YkltWEJUSTlNa3Zjei9tNnN3V3U1aWJCRFZ6
RjduVm1DNkpZQkVmYWFaUkJNTnZFcDV3cjZjS1dlRS9zZ3M4bEMvMXBDc1FjNCtD
WGVFNHhtY0RPc1JaY0FoaXAwRTFBdXdDWmtrK0JGOHVXS0poaExYWGlCRkVZZ0Vu
Sll1SitCUHRtSWZpTU5XZUJqSVowMUM0WUQrUkY1RzI2WUJCZTBrd2MweC9lL2Zt
UHlRc0lLMnpPUmNYalVpU3dKRkV0TWpqdUczT1dyZG1NS0JzaThNcXlOY3NXTTlP
eno5QnRrS1NqN25ObENEY1oxdEpFNFlhNzRzU2xSSFlJWnpmRlNXNmZySTM1OEVH
TER6cjZvTVVINW9OTTVBSEhnZlJjdWpzWGIzbEpvOHV4cTdrMEh6TmtlSVpraExT
TWtJNGpKQk9FOHh6a3BhamhDY0lBTVZWcGFDb1Q0NDBNMEMzOHl4TGNaQis1b1dj
LzMyM24vOUxsWDVzSzY4VWZCQUFBMFUGA1UdEQROMEyCDW51YmFuay5jb20uYnKC
CW51LmNvbS5icoIJbnUuY29tLm14ggludS5jb20uY2+CDHNvdW51LmNvbS5icoIM
c295bnUuY29tLmNvMA4GA1UdDwEB/wQEAwIHgDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcD
HzBQBgNVHSAESTBHMDcGCmCGSAGG+mwKAQswKTAnBggrBgEFBQcCARYbaHR0cHM6
Ly93d3cuZW50cnVzdC5uZXQvcnBhMAwGCisGAQQBg55fAQEwEwYKKwYBBAHWeQIE
AwEB/wQCBQAwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAIHzP43SDYqHxBEGP/yWBewFgt2G
bW/gzOZpFZ8193VrCFbqWaVwzpy2HBIXVGAQXvBtTAIfqTbVLhkH/lOLNkbd7Hk5
JMxrhyQ2CRT0taoDPau8WUaJljlrseR447AONvhD9ztIipwGVCsZ2xH7gjx8Gl0p
A6406qAsVbKpWi1HFblAXgsIjL4uRCzthk0SceFCtsfPNRekufLra6SMgEittutj
T5755V2CH+o4F6TOOfRIjbbNtg1kpYj0Q6enLUt4ywqWlhGuUTKz8QEAG0UI5oHV
afY3OjzBL4E0QQtbEiTTvOGlcbgSCQejO+PaM34c+3q7PLRGGIYmpxGxmPesBVBz
5kGrv2Kn1OxHUFzEEejenQ3HRwlw30KGugqs+s9YxABxxkDQUjKhAtQJW8Wu6ha7
gphFGkyHnE2qnJWbYAumRHXgyQH8ox4V1rWYebL36Gm941FpxNoKtd3DM8B7aSTN
kGm5Vz2N/Mizb2cy98FOPARNqQKpxFg9bfZ79ogm3/bGaW0UJQ/49PdS7Zx9H3UT
ENaa0DOLdt1+UVGIOw6RlhxqP7FyJ/cYdLf0Yz+7pMMjCi032pi/Tb5ThyUZnyRm
Fkdu+m+5ZxJxBLOYKxS+uL7yAWP1CUIyQdVOb16dp5h5ZI/h+pe4NLLLRRiNkUsd
IdwA8GKdrZAH0Hb0
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0pKKnq+pIAEIW2zv2PkK
QhtCz3gJtiNci3TNol7NGLpftB7pR3S/ROT7JzZLOhh6KOWHQEA/5aWg+oCppgtE
m82aWDAUyiDsv1IRc9ggSjPKBBDLykTWF3EBlzg96894nMlW4CDwSF5pxhNkhhM5
fk0UuWuzJ7JsI1hj/m9L5gmFdMgENB2H/MnnYZuoyeFlFa93aBTi6YomLjIwQ7YZ
4e+BJCDiRcN2wTJT7GYKsxhIVbf/OOEP1Yl0bW+Xk+moYQoRQ/Q6PmCP5hEhKFy8
KWY4dF1gpY8IShn6GqSGxFo9EwDFqa3xBJ1QsD/m4UuqiNjGzP7lT3p1kJnTzZ3Y
KwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 48765176643115049933132779844243674680
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust Verified Mark CA - VMC2'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2023-09-15 04:20:15 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-09-15 04:20:14 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'BR'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'São Paulo'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'São Paulo'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Rua Capote Valente, 39 Pinheiros'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'BR'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Nu Pagamentos S.A. - Instituicao De Pagamento'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '18.236.120/0001-58'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.13
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Registered Mark'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '018519807'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'EM'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'European Union Intellectual Property Office'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Nu Pagamentos S.A. - Instituicao De Pagamento'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 26582306341815880219793727901105880106980473100041497023263243211605434034457309818858041957804511675608978808314269822594123002229393779911099634081354316706227305136484104849819916246164052267469133275970064270508563421777948831159300046645215173238821473511077735990213593117819218581589073741327053185354051115059207593859510326728421426579724754104630200110320118520455903335288889556007559620739113320338433894410805233786867513565638590920392020188877497486463226078297172026393047225115852660430027321554471175370581649867392880580602565950342083916181450748208494317812148461481555360992326447548186568284203
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							68db29d7c95f1cc53608f3a54a52497834951278
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName efbc3cb4af3ad0455e7654dfc76478e92d1d743f
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (90 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.entrust.net'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (41 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.entrust.net/vmc2.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (938 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (sha-256)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (32 bytes)
															75f25704c3a955edc307276cdacdd298e2330bf6a6da9e125be3f705ed37cef4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAA/4VTTW/bMAy9D9h/4LTTAEmRZTuxi7hF261FDxsCFOg9TdzYgGsHtpJ0+/V7pNJitwWJZFMU3weZ5dXba0fHepzaoa9UYp2iut8M27bfVeoQXkyhri4/f1p+MYbu674e12EYL+h6OzzX9NB1hylIiHxuvU01PT7d04+3/TAGWnWHnXnoyUrwKYJc0Nw6RzeHttuS+0ZkDNefjrt/aXhFz+upXo3DS9vVlQpt/9vsJ0Wg20+VakLYX8xmp9PJnlI7jLuZd87NUEXRsa1PN8NbpRw5KvirgEC0DG3o6stfB1qtd+vXug/DRI/Xy1mMg8RYbwIBsKvU18K76++JolO7DU2lUISaut01IT7POH+/Ds17/p18FG0r9dMX1muf2vnGpNqZ3OYakszCZjq1ycY4myDsbCprph3ybImXBTI9Mkvcz/m6swWu5ibBDVzF7nVmC6JYBEfaaZRBMNvEp5wr6cKWeE/sgs8lC/1pCsQc4+CXeE4xmcDOsRZcAhip0E1AuwCZkk+BF8uWKJhhLXXiBFEYgEnJYuJ+BPtmIfiMNWeBjIZ01C4YD+RF5G26YBBe0kwc0x/e/fmPyQsIK2zORcXjUiSwJFEtMjjuG3OWrdmMKBsi8MqyNcsWM9Ozz9BtkKSj7nNlCDcZ1tJE4Ya74sSlRHYIZzfFSW6frI358EGLDzr6oMUH5oNM5AHHgfRcujsXb3lJo8uxq7k0HzNkeIZkhLSMkI4jJBOE8xzkpajhCcIAMVVpaCoT440M0C38yxLcZB+5oWc/323n/9LlX5sK68UfBAAA'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (78 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'nubank.com.br'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'nu.com.br'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'nu.com.mx'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'nu.com.co'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'sounu.com.br'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'soynu.com.co'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (1 bits)
							0780
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114028.10.1.11
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://www.entrust.net/rpa'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3 (CT Precertificate Poison)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		0081f33f8dd20d8a87c411063ffc9605ec0582dd866d6fe0cce669159f35f7756b0856ea59a570ce9cb61c12175460105ef06d4c021fa936d52e1907fe538b3646ddec793924cc6b8724360914f4b5aa033dabbc59468996396bb1e478e3b00e36f843f73b488a9c06542b19db11fb823c7c1a5d2903ae34eaa02c55b2a95a2d4715b9405e0b088cbe2e442ced864d1271e142b6c7cf3517a4b9f2eb6ba48c8048adb6eb634f9ef9e55d821fea3817a4ce39f4488db6cdb60d64a588f443a7a72d4b78cb0a969611ae5132b3f101001b4508e681d569f6373a3cc12f8134410b5b1224d3bce1a571b8120907a33be3da337e1cfb7abb3cb446188626a711b198f7ac055073e641abbf62a7d4ec47505cc411e8de9d0dc7470970df4286ba0aacfacf58c40071c640d05232a102d4095bc5aeea16bb8298451a4c879c4daa9c959b600ba64475e0c901fca31e15d6b59879b2f7e869bde35169c4da0ab5ddc333c07b6924cd9069b9573d8dfcc8b36f6732f7c14e3c044da902a9c4583d6df67bf68826dff6c6696d14250ff8f4f752ed9c7d1f751310d69ad0338b76dd7e5151883b0e91961c6a3fb17227f71874b7f4633fbba4c3230a2d37da98bf4dbe538725199f246616476efa6fb967127104b3982b14beb8bef20163f509423241d54e6f5e9da79879648fe1fa97b834b2cb45188d914b1d21dc00f0629dad9007d076f4