Macquarie Group Limited

- Macquarie Group Limited -

Issued by Entrust Verified Mark CA - VMC2

About this certificate

This digital certificate with serial number 54:fa:e7:ce:58:2b:5d:31:f8:22:cf:48:85:da:f4:2a was issued on by Entrust, Inc..

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

Macquarie Group Limited

Company registration number: 94 122 169 279
Organization: Macquarie Group Limited
Address: 50 Martin Place
State / Province: New South Wales
Locality: Sydney
Country: AU

Entrust, Inc.

Organization: Entrust, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 54:fa:e7:ce:58:2b:5d:31:f8:22:cf:48:85:da:f4:2a
Serial Number (int): 112957927445473666481749136203025413162
Serial Number lenght: 127 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 3e:75:cf:5f:a1:21:5e:38:58:25:ad:92:0d:b6:6b:cf:e0:d0:14:67
AuthorityKeyId: ef:bc:3c:b4:af:3a:d0:45:5e:76:54:df:c7:64:78:e9:2d:1d:74:3f

Fingerprint (sha1): e0:64:05:81:07:aa:15:16:32:92:e5:06:72:6e:8e:24:23:8a:73:0e
Fingerprint (sha256): 2c:22:54:e5:ee:87:6d:fa:05:92:2d:8b:ca:65:ec:41:92:78:93:60:ca:c6:ec:4b:1c:12:a5:cf:91:1a:bc:63

Issuing Certificate URL: http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.entrust.net
CRL Distribution Point: http://crl.entrust.net/vmc2.crl

Check the revocation status for certificate Macquarie Group Limited

2

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for Macquarie Group Limited

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA512 with RSA

Key Usage

Digital Signature

Extended Key Usages

Extensions

11 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

communications.macquarie.com
campaigns.macquarie.com

Other certificates including the domain name

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for Macquarie Group Limited in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIILQjCCCSqgAwIBAgIQVPrnzlgrXTH4Is9Ihdr0KjANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBP
MQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNRW50cnVzdCwgSW5jLjEoMCYGA1UEAxMf
RW50cnVzdCBWZXJpZmllZCBNYXJrIENBIC0gVk1DMjAeFw0yMzA0MTEwNjE3MzJa
Fw0yNDA1MTEwNjE3MzJaMIIBTzELMAkGA1UEBhMCQVUxGDAWBgNVBAgTD05ldyBT
b3V0aCBXYWxlczEPMA0GA1UEBxMGU3lkbmV5MRgwFgYDVQQJEw81MCBNYXJ0aW4g
UGxhY2UxEzARBgsrBgEEAYI3PAIBAxMCQVUxIDAeBgNVBAoTF01hY3F1YXJpZSBH
cm91cCBMaW1pdGVkMR0wGwYDVQQPExRQcml2YXRlIE9yZ2FuaXphdGlvbjEXMBUG
A1UEBRMOOTQgMTIyIDE2OSAyNzkxHzAdBgorBgEEAYOeXwENEw9SZWdpc3RlcmVk
IE1hcmsxFzAVBgorBgEEAYOeXwEEEwcxMDU2MTM1MRIwEAYKKwYBBAGDnl8BAxMC
QVUxHDAaBgorBgEEAYOeXwECEwxJUCBBdXN0cmFsaWExIDAeBgNVBAMTF01hY3F1
YXJpZSBHcm91cCBMaW1pdGVkMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
AQEAoaqGI6f+5+46ecAk8Sf+2lDcOrFoPEY8hAsk+HG3EUa9zKt0/eYmwvDlHvC/
e7NE5n8yiYP1vW77o35Lhnh0tRsubq+lBJo3s1ENaGCwj1OclImJQ0qecpCNFGId
3UjMCEi6xo57Fb4RH+XQxcsvRcosTYJUX+qowhThwYToUl0JRGiV4h5pUindo/Og
iN+6cZkAEveJ3g5Qo7hE79cAVFAP3WoYZfzlWmGfeokWdIFkNeg3cCDcSrCsnJJD
sz/O5neJyyWLdlCdzJgewAfdX6SdZ8RIaLqhRQnLeVjBZiJJTINtgj69TmIuBsJj
LFgzfFvkIZnixzMukUsyF0PReQIDAQABo4IGFjCCBhIwDAYDVR0TAQH/BAIwADAd
BgNVHQ4EFgQUPnXPX6EhXjhYJa2SDbZrz+DQFGcwHwYDVR0jBBgwFoAU77w8tK86
0EVedlTfx2R46S0ddD8wZgYIKwYBBQUHAQEEWjBYMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRw
Oi8vb2NzcC5lbnRydXN0Lm5ldDAxBggrBgEFBQcwAoYlaHR0cDovL2FpYS5lbnRy
dXN0Lm5ldC92bWMyLWNoYWluLmNlcjAwBgNVHR8EKTAnMCWgI6Ahhh9odHRwOi8v
Y3JsLmVudHJ1c3QubmV0L3ZtYzIuY3JsMIIEWAYIKwYBBQUHAQwEggRKMIIERqKC
BEKgggQ+MIIEOjCCBDYwggQyFg1pbWFnZS9zdmcreG1sMDMwMTANBglghkgBZQME
AgEFAAQgAs2fh7KDjKycJv2bXgDRs2uzQr4/tWxbuUFNiWBE2gIwggPqFoID5mRh
dGE6aW1hZ2Uvc3ZnK3htbDtiYXNlNjQsSDRzSUFBQUFBQUFBQUUxVXkyN2JNQkM4
RitnL2JIVXJ3S1g1a2lnRmNZSW1LSUljREFRd2tMc2pLNDRCMTNJdE9VNy92ck9r
OGpqSVhDNnRuWm5kb1M2djMvN3M2TFU3RHR0K1B5K3NOZ1YxKzdaZmIvZWJlWEVh
bjdrdXJxKytmN3Y4d1V4MzNiNDdyc2IrZUVHLzF2MVRSL2U3M1drWVU0cGNxWjMy
aXBhUGQvVDc3ZEFmUjNyWW5UWjh2eWVka284WjVJSXFiUXpkbkxhN05abWZSTXhT
ZjNqZGZLWGhDbnBhRGQzRHNYL2U3cnA1TVc3My8vZ3dGQVM2KzJGZXZJemo0V0ky
TzUvUCt1eDFmOXpNbkRGbWhpb0Z2VzY3ODAzL05pOE1HUW9tUFFVd2lDN0g3Ympy
cmhhcjl1OXBkZHgyZEhmc1Q0ZkxXVTZEeFdFMXZ0QjZYaXhRVGRsU2g5dkdhSnNp
RlZSVDRjYzJqUTVEWFVtNmxtMGw2NENWYTZNclNUQVNTMjhhM2VRMzM0dlJvclpv
a1hjVlltcU5ycFhCZjR5T3lxYllLYWRkeTBhWDJKUnMweHJZSWNiYXNuZXlxN0N0
Y01ZUjNISmtYYTNyWmFpQTMwUXdpNDNDWWRWYUZoREhBak5WSVJveVlPQVBRQWVP
R0IrSENIb1ZDdVRJdXJnc0pmQUdFMUZmeUM5c3NGSXkxa0lMVmNFVHN0TmFnMitG
MVVJaXV3Z2NLNHhEdzhFTFJzT3gwWFp3Rm05VUlLV21UR3UxMEkxQ0tiVmdLdE5P
NWZHQWt2WUpEdWd0MjVnNzdOa0huSU5TbmFNWW9SS29VYUU3VVUyNVd4dWNLSTVR
SDhTcmlOQ2RMMUlvemQzVkpWQTVDRGNqMUNMN21GZWN4TUZIRUpSSWZlWWtVajVu
bEdTSWxpNVZTTlhVUjExQVZFa2s4RXBJd0JtMkxNUms1TkFNZlhiQWoyZnBkMHEy
b3BSRnFXaEJMOFV1S1lweGtQWkdzVUhrS1NXTmw2SW1GV3M0TjAzODFBdzJ1YUJX
RTFBckExSldqQk1hSlFPU1ZjWnhLd1lHVHkrb3JxNUZSSlU2OWNtZkZ0NkpBZy83
T1VHMWVmNWlhM2JadlVPaWtxM2hSR2Zydkp5V0FnVnpjUlh6Q3JjTmpEUDR4Y2dr
MzVOdDBwQWZLVlR6VkNoZG9USlpKYXNLYXNKczVhSW91U2hpZ0ZMdWdzMVJ2aWkr
OUlqRjFSamFwNEtDWnZJUmtLL0kxWCsvTDFYVUdRVUFBQT09MEAGA1UdEQQ5MDeC
HGNvbW11bmljYXRpb25zLm1hY3F1YXJpZS5jb22CF2NhbXBhaWducy5tYWNxdWFy
aWUuY29tMA4GA1UdDwEB/wQEAwIHgDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDHzBQBgNV
HSAESTBHMDcGCmCGSAGG+mwKAQswKTAnBggrBgEFBQcCARYbaHR0cHM6Ly93d3cu
ZW50cnVzdC5uZXQvcnBhMAwGCisGAQQBg55fAQEwEwYKKwYBBAHWeQIEAwEB/wQC
BQAwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAJNoydcrESFRVfAaosSohO2g0fOj+dSy6Qwa
SgBOvW78woKg2aeia/0czXm3Ap4PFrssvIzweChnZOC22nDSsqeZrG6XgxqCzgYy
eJbiwoD7D5ULWjHkk7koXWEUeOdVVIZTduu8k2x+wEmMNyCR1xmZSH0ICodb4/k7
cSWlLBW8nGSNc0O2ljr93zp/1ugUiutHUEd9AJCc/OUnYQt4XxhqVLyn1kBgmv0a
biq/bdLkp0btMPHXbGIfSR0FwU5UDWQtZRhPYq5tLKbn8T2CqVI7DWdUl/SvSPGT
LXWWY6iwuyK40rGfM2InJfHar78e69GOCiMzjSZUUav6VG0u4F2MfxYwDtj97M8B
HisIuq9o/955Du1eClvtD3yclj/bedvJOnuDJeekcPiUQREo3PTFBANsxRhWauk9
grddYBBArUmSqagSHfYIK7tWLLMvlbyuTyVO6VPgEgYcSfA9LJh/czyuD1gbuGYP
iefyJdfx03KWzvb/K0jmjnQ3q9JC4UKnVtrsKj27u/uDyxQKBF1LXqubsL7Qe5+P
dcXyHOeEIzxmnsmKxWyz7sCDZV001VY0ji/CzdIOix58i1JqtC6hXImADGE2dMQM
VaLG8CBXsla0+TpVeuBnzNd9o8H900ghfCqpuFC4kLNJtAoYkop2nN/IDsv5BLMh
+NzVZ10n
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAoaqGI6f+5+46ecAk8Sf+
2lDcOrFoPEY8hAsk+HG3EUa9zKt0/eYmwvDlHvC/e7NE5n8yiYP1vW77o35Lhnh0
tRsubq+lBJo3s1ENaGCwj1OclImJQ0qecpCNFGId3UjMCEi6xo57Fb4RH+XQxcsv
RcosTYJUX+qowhThwYToUl0JRGiV4h5pUindo/OgiN+6cZkAEveJ3g5Qo7hE79cA
VFAP3WoYZfzlWmGfeokWdIFkNeg3cCDcSrCsnJJDsz/O5neJyyWLdlCdzJgewAfd
X6SdZ8RIaLqhRQnLeVjBZiJJTINtgj69TmIuBsJjLFgzfFvkIZnixzMukUsyF0PR
eQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 112957927445473666481749136203025413162
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust Verified Mark CA - VMC2'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2023-04-11 06:17:32 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-05-11 06:17:32 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'AU'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'New South Wales'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Sydney'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '50 Martin Place'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'AU'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Macquarie Group Limited'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '94 122 169 279'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.13
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Registered Mark'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '1056135'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'AU'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'IP Australia'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Macquarie Group Limited'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 20408455608869732075654333626983766600242311036549688489163181849073103220922392911521844329032229596041351848998172946206737754726080605936215257593757512585182187389471614581908884710049098907764834636020307766987533163440510378048735069685671433758430380282245927681659360994409364418861200415047276649711878063765412330345936461474245133458234168183500791704670383474167803038424073846849812954141214763889309884223839070848163660195261171584385935618305631359399923300092729979285397631609873366617228316327064809547627537292948658178521120226708757145854613971473717402113026465154588909425036182376620371464569
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							3e75cf5fa1215e385825ad920db66bcfe0d01467
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName efbc3cb4af3ad0455e7654dfc76478e92d1d743f
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (90 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.entrust.net'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (41 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.entrust.net/vmc2.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (1098 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (sha-256)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (32 bytes)
															02cd9f87b2838cac9c26fd9b5e00d1b36bb342be3fb56c5bb9414d896044da02
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAAAE1Uy27bMBC8F+g/bHUrwKX5kigFcYImKIIcDAQwkLsjK44B13ItOU7/vrOk8jjIXC6tnZndoS6v3/7s6LU7Dtt+Py+sNgV1+7Zfb/ebeXEan7kurq++f7v8wUx33b47rsb+eEG/1v1TR/e73WkYU4pcqZ32ipaPd/T77dAfR3rYnTZ8vyedko8Z5IIqbQzdnLa7NZmfRMxSf3jdfKXhCnpaDd3DsX/e7rp5MW73//gwFAS6+2FevIzj4WI2O5/P+ux1f9zMnDFmhioFvW67803/Ni8MGQomPQUwiC7H7bjrrhar9u9pddx2dHfsT4fLWU6DxWE1vtB6XixQTdlSh9vGaJsiFVRT4cc2jQ5DXUm6lm0l64CVa6MrSTASS28a3eQ334vRorZokXcVYmqNrpXBf4yOyqbYKaddy0aX2JRs0xrYIcbasneyq7CtcMYR3HJkXa3rZaiA30Qwi43CYdVaFhDHAjNVIRoyYOAPQAeOGB+HCHoVCuTIurgsJfAGE1FfyC9ssFIy1kILVcETstNag2+F1UIiuwgcK4xDw8ELRsOx0XZwFm9UIKWmTGu10I1CKbVgKtNO5fGAkvYJDugt25g77NkHnINSnaMYoRKoUaE7UU25WxucKI5QH8SriNCdL1Iozd3VJVA5CDcj1CL7mFecxMFHEJRIfeYkUj5nlGSIli5VSNXUR11AVEkk8EpIwBm2LMRk5NAMfXbAj2fpd0q2opRFqWhBL8UuKYpxkPZGsUHkKSWNl6ImFWs4N0381Aw2uaBWE1ArA1JWjBMaJQOSVcZxKwYGTy+orq5FRJU69cmfFt6JAg/7OUG1ef5ia3bZvUOikq3hRGfrvJyWAgVzcRXzCrcNjDP4xcgk35Nt0pAfKVTzVChdoTJZJasKasJs5aIouShigFLugs1Rvii+9IjF1Rjap4KCZvIRkK/I1X+/L1XUGQUAAA=='
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (57 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'communications.macquarie.com'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'campaigns.macquarie.com'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (1 bits)
							0780
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114028.10.1.11
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://www.entrust.net/rpa'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3 (CT Precertificate Poison)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		009368c9d72b11215155f01aa2c4a884eda0d1f3a3f9d4b2e90c1a4a004ebd6efcc282a0d9a7a26bfd1ccd79b7029e0f16bb2cbc8cf078286764e0b6da70d2b2a799ac6e97831a82ce06327896e2c280fb0f950b5a31e493b9285d611478e75554865376ebbc936c7ec0498c372091d71999487d080a875be3f93b7125a52c15bc9c648d7343b6963afddf3a7fd6e8148aeb4750477d00909cfce527610b785f186a54bca7d640609afd1a6e2abf6dd2e4a746ed30f1d76c621f491d05c14e540d642d65184f62ae6d2ca6e7f13d82a9523b0d675497f4af48f1932d759663a8b0bb22b8d2b19f33622725f1daafbf1eebd18e0a23338d265451abfa546d2ee05d8c7f16300ed8fdeccf011e2b08baaf68ffde790eed5e0a5bed0f7c9c963fdb79dbc93a7b8325e7a470f894411128dcf4c504036cc518566ae93d82b75d601040ad4992a9a8121df6082bbb562cb32f95bcae4f254ee953e012061c49f03d2c987f733cae0f581bb8660f89e7f225d7f1d37296cef6ff2b48e68e7437abd242e142a756daec2a3dbbbbfb83cb140a045d4b5eab9bb0bed07b9f8f75c5f21ce784233c669ec98ac56cb3eec083655d34d556348e2fc2cdd20e8b1e7c8b526ab42ea15c89800c613674c40c55a2c6f02057b256b4f93a557ae067ccd77da3c1fdd348217c2aa9b850b890b349b40a18928a769cdfc80ecbf904b321f8dcd5675d27