mobile.senwtf.verwalt-berlin.de

Issued by TeleSec ServerPass CA 1

About this certificate


This digital certificate with serial number 90:7c:5b:b0:7c:d3:73:78 was issued on by T-Systems International GmbH .

While the certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates.

Cerificate errors/warnings *beta

  • WARNING: Certificate contains a Authority Info Access Issuer with an non-preferred scheme ([ldap])
  • ERROR: Certificate contains a CRL with an non-preferred scheme ([ldap])

Landesverwaltung Berlin

Organization: Landesverwaltung Berlin
State / Province: Berlin
Locality: Berlin
Country: DE

T-Systems International GmbH

Organization: T-Systems International GmbH
Organization unit: Trust Center Services
State / Province: Berlin
Locality: Berlin
Country: DE

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 90:7c:5b:b0:7c:d3:73:78
Serial Number (int): 10411297252140348280
Serial Number lenght: 64 bits, 8 octets

SubjectKeyId: 33:1d:53:42:ce:ad:bd:36:3c:0e:31:99:e6:25:25:71:d1:51:52:21
AuthorityKeyId: 33:dc:9e:96:ec:d8:e8:35:1f:6d:90:1b:0b:38:a4:af:74:1b:c6:58

Fingerprint (sha1): 94:ac:c7:65:69:c2:b2:a3:79:35:65:14:50:fb:76:ba:a4:bf:19:86
Fingerprint (sha256): 6a:cd:bd:1f:bb:5d:58:4a:1b:e8:36:18:36:67:74:1a:d9:50:3e:0f:e3:34:c5:3f:12:ad:60:a6:c6:59:31:53

Issuing Certificate URL: http://crl.serverpass.telesec.de/crt/TeleSec_ServerPass_CA_1.cer
Issuing Certificate URL: ldap://ldap.serverpass.telesec.de/cn=TeleSec%20ServerPass%20CA%201,ou=Trust%20Center%20Services,o=T-Systems%20International%20GmbH,c=de?cACertificate

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.serverpass.telesec.de/ocspr
CRL Distribution Point: http://crl.serverpass.telesec.de/rl/TeleSec_ServerPass_CA_1.crl
CRL Distribution Point: ldap://ldap.serverpass.telesec.de/cn=TeleSec%20ServerPass%20CA%201,ou=Trust%20Center%20Services,o=T-Systems%20International%20GmbH,c=de?certificateRevocationlist?base?certificateRevocationlist=*

Check the revocation status for the current certificate on mobile.senwtf.verwalt-berlin.de
1
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA1 with RSAKey Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Client Authentication
Server Authentication

Extensions

9 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

This certificate doesn't contain any other subject alternative names besides the common name of the subject: mobile.senwtf.verwalt-berlin.de

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIG4jCCBcqgAwIBAgIJAJB8W7B803N4MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMHYxCzAJBgNV BAYTAkRFMSUwIwYDVQQKExxULVN5c3RlbXMgSW50ZXJuYXRpb25hbCBHbWJIMR4w HAYDVQQLExVUcnVzdCBDZW50ZXIgU2VydmljZXMxIDAeBgNVBAMTF1RlbGVTZWMg U2VydmVyUGFzcyBDQSAxMB4XDTEzMTExNTA4MDMxMFoXDTE2MTEyMDIzNTk1OVow ezELMAkGA1UEBhMCREUxIDAeBgNVBAoTF0xhbmRlc3ZlcndhbHR1bmcgQmVybGlu MQ8wDQYDVQQIEwZCZXJsaW4xDzANBgNVBAcTBkJlcmxpbjEoMCYGA1UEAxMfbW9i aWxlLnNlbnd0Zi52ZXJ3YWx0LWJlcmxpbi5kZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD ggEPADCCAQoCggEBAN47TBgJFtSg/BJdoHYylbixSBuLwv4V32GQ2f41E+NkZF2c fMVxgoGdBMCZnkE5p6tGCWHCj6q7hVzg1Q+/7BG9hSv7rBhTvp9FG2j1saq8dOzB kIA7p2sIuRjWr5c8Dk8Zyvf1DyxClHxXLfOYqzejWNLu83tPTYM8/VvL79Fb9Puk sPvzhosBIqzoghSeP38kjJ24539T5WhKAXVxtDaFHhXc5qhc9/+6E6EA02bN6w3w Z04xO42nWGVSQQ6NYYzv8yho2hMM7xK1Z/jb1eTI4C5qOaGprU9WrNoTy1rXPTzw UAIkTcPUs9LqCdoFqXfD2RK3vzEDwcK0HBXOt5MCAwEAAaOCA2wwggNoMB8GA1Ud IwQYMBaAFDPcnpbs2Og1H22QGws4pK90G8ZYMA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAdBgNV HSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEwHQYDVR0OBBYEFDMdU0LOrb02PA4x meYlJXHRUVIhMFkGA1UdIARSMFAwRAYJKwYBBAG9Rw0CMDcwNQYIKwYBBQUHAgEW KWh0dHA6Ly93d3cudGVsZXNlYy5kZS9zZXJ2ZXJwYXNzL2Nwcy5odG1sMAgGBmeB DAECAjCCASIGA1UdHwSCARkwggEVMEWgQ6BBhj9odHRwOi8vY3JsLnNlcnZlcnBh c3MudGVsZXNlYy5kZS9ybC9UZWxlU2VjX1NlcnZlclBhc3NfQ0FfMS5jcmwwgcug gciggcWGgcJsZGFwOi8vbGRhcC5zZXJ2ZXJwYXNzLnRlbGVzZWMuZGUvY249VGVs ZVNlYyUyMFNlcnZlclBhc3MlMjBDQSUyMDEsb3U9VHJ1c3QlMjBDZW50ZXIlMjBT ZXJ2aWNlcyxvPVQtU3lzdGVtcyUyMEludGVybmF0aW9uYWwlMjBHbWJILGM9ZGU/ Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9ubGlzdD9iYXNlP2NlcnRpZmljYXRlUmV2b2Nh dGlvbmxpc3Q9KjCCAToGCCsGAQUFBwEBBIIBLDCCASgwMwYIKwYBBQUHMAGGJ2h0 dHA6Ly9vY3NwLnNlcnZlcnBhc3MudGVsZXNlYy5kZS9vY3NwcjBMBggrBgEFBQcw AoZAaHR0cDovL2NybC5zZXJ2ZXJwYXNzLnRlbGVzZWMuZGUvY3J0L1RlbGVTZWNf U2VydmVyUGFzc19DQV8xLmNlcjCBogYIKwYBBQUHMAKGgZVsZGFwOi8vbGRhcC5z ZXJ2ZXJwYXNzLnRlbGVzZWMuZGUvY249VGVsZVNlYyUyMFNlcnZlclBhc3MlMjBD QSUyMDEsb3U9VHJ1c3QlMjBDZW50ZXIlMjBTZXJ2aWNlcyxvPVQtU3lzdGVtcyUy MEludGVybmF0aW9uYWwlMjBHbWJILGM9ZGU/Y0FDZXJ0aWZpY2F0ZTAMBgNVHRMB Af8EAjAAMCoGA1UdEQQjMCGCH21vYmlsZS5zZW53dGYudmVyd2FsdC1iZXJsaW4u ZGUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBALt6kJt37SrZPwJJmX1VWh5Z9wB/i/Ojdeza 4pxzlnsasiJY+/4ex5F8JZf7VDhGeaPxUtMcrTURbg8lTqU1dRExdGJsuNgqcWwZ IEacjQtpYGz0JV34/bMv2lxnqX+hMklF2jFrnDus+pV1vC/F+UjdBg1JbbgzdDWr zE6ql/06uMOzWazVDVdz4koCxnhzMSOfUfHn8d2IAluo003Czih7VFaTqGLVzatQ VKA4XTJNZDtMK+YbfJuEGKCeD1NXPby0BbMYjFRafAwHvOdK9DoRsudESdsH0SV3 FL2UYu+TpGWlGVMzabigEl19h3rpir9qCsjheKhwE6bYrwRIN/c= -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA3jtMGAkW1KD8El2gdjKV uLFIG4vC/hXfYZDZ/jUT42RkXZx8xXGCgZ0EwJmeQTmnq0YJYcKPqruFXODVD7/s Eb2FK/usGFO+n0UbaPWxqrx07MGQgDunawi5GNavlzwOTxnK9/UPLEKUfFct85ir N6NY0u7ze09Ngzz9W8vv0Vv0+6Sw+/OGiwEirOiCFJ4/fySMnbjnf1PlaEoBdXG0 NoUeFdzmqFz3/7oToQDTZs3rDfBnTjE7jadYZVJBDo1hjO/zKGjaEwzvErVn+NvV 5MjgLmo5oamtT1as2hPLWtc9PPBQAiRNw9Sz0uoJ2gWpd8PZEre/MQPBwrQcFc63 kwIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 10411297252140348280 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.5 (sha1WithRSAEncryption) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DE' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'T-Systems International GmbH' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Trust Center Services' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'TeleSec ServerPass CA 1' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2013-11-15 08:03:10 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2016-11-20 23:59:59 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DE' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Landesverwaltung Berlin' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Berlin' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Berlin' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'mobile.senwtf.verwalt-berlin.de' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 28054144262183853249438658031518616606889787126435536125622335135901439017837407802364950879158438988597894764627637787211120582048794616844205243075368756744166058384090418994302428357955026833420284882464261189477105609852887261486831892033879335979403351832835221295210677942339920995354606207207406937913148452978086057468151662359547408116953036985981046317340208191519764584435042601828939388834248211689217472513820698616459755854962244942764327743175853595849753064254302874376419340454737195119165599490787628872953002558094725297597210972789388007081969035045200928756096841630006947841003635133086149031827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName 33dc9e96ecd8e8351f6d901b0b38a4af741bc658 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits) 05a0 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes) 331d5342ceadbd363c0e3199e6252571d1515221 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (82 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.7879.13.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://www.telesec.de/serverpass/cps.html' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.2 (Organization Validation Certificates Policy) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (281 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.serverpass.telesec.de/rl/TeleSec_ServerPass_CA_1.crl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'ldap://ldap.serverpass.telesec.de/cn=TeleSec%20ServerPass%20CA%201,ou=Trust%20Center%20Services,o=T-Systems%20International%20GmbH,c=de?certificateRevocationlist?base?certificateRevocationlist=*' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (300 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.serverpass.telesec.de/ocspr' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.serverpass.telesec.de/crt/TeleSec_ServerPass_CA_1.cer' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'ldap://ldap.serverpass.telesec.de/cn=TeleSec%20ServerPass%20CA%201,ou=Trust%20Center%20Services,o=T-Systems%20International%20GmbH,c=de?cACertificate' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (35 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'mobile.senwtf.verwalt-berlin.de' . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.5 (sha1WithRSAEncryption) . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits) 00bb7a909b77ed2ad93f0249997d555a1e59f7007f8bf3a375ecdae29c73967b1ab22258fbfe1ec7917c2597fb54384679a3f152d31cad35116e0f254ea53575113174626cb8d82a716c1920469c8d0b69606cf4255df8fdb32fda5c67a97fa1324945da316b9c3bacfa9575bc2fc5f948dd060d496db8337435abcc4eaa97fd3ab8c3b359acd50d5773e24a02c6787331239f51f1e7f1dd88025ba8d34dc2ce287b545693a862d5cdab5054a0385d324d643b4c2be61b7c9b8418a09e0f53573dbcb405b3188c545a7c0c07bce74af43a11b2e74449db07d1257714bd9462ef93a465a519533369b8a0125d7d877ae98abf6a0ac8e178a87013a6d8af044837f7