sni89921.cloudflaressl.com

Issued by COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2

About this certificate


This digital certificate with serial number 02:aa:85:fe:40:8a:68:ee:9e:a8:51:2a:9f:dc:56:b3 was issued on by COMODO CA Limited .

With 25 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. While the certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates.

sni89921.cloudflaressl.com

Organization unit: Domain Control Validated
Organization unit: PositiveSSL Multi-Domain

COMODO CA Limited

Organization: COMODO CA Limited

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 02:aa:85:fe:40:8a:68:ee:9e:a8:51:2a:9f:dc:56:b3
Serial Number (int): 3543864161925684657510620349175977651
Serial Number lenght: 122 bits, 16 octets

SubjectKeyId: f7:05:3f:a0:4a:36:eb:58:54:0a:48:a7:79:41:37:1e:28:5e:b6:42
AuthorityKeyId: 40:09:61:67:f0:bc:83:71:4f:de:12:08:2c:6f:d4:d4:2b:76:3d:96

Fingerprint (sha1): c4:b1:db:9f:14:86:28:85:2d:03:d4:7e:c8:b4:d1:0c:5c:c0:1c:b3
Fingerprint (sha256): b7:03:6e:ab:86:a0:c5:98:cf:0d:d9:8a:61:d2:f2:ae:1a:05:fc:75:8c:ed:82:f9:b8:97:a7:e6:42:94:f5:d0

Issuing Certificate URL: http://crt.comodoca4.com/COMODOECCDomainValidationSecureServerCA2.crt

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.comodoca4.com
CRL Distribution Point: http://crl.comodoca4.com/COMODOECCDomainValidationSecureServerCA2.crl

Check the revocation status for the current certificate on sni89921.cloudflaressl.com
25
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

ECDSA

Key Size

256

Signature Algorithm

ECDSA with SHA256Key Usage

Digital Signature

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

9 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

sni89921.cloudflaressl.com
*.06e.la
*.abeautifulnewearth.com
*.abqclean.com
*.best-soccer-tips.net
*.blog-mamie.ovh
*.chauffemoi.ovh
*.gryzli.info
*.recieved.pw
*.sugartravesti.com
*.untitledpublishing.com
*.wox.cn.com
*.zdraveto-otblizo.com
06e.la
abeautifulnewearth.com
abqclean.com
best-soccer-tips.net
blog-mamie.ovh
chauffemoi.ovh
gryzli.info
recieved.pw
sugartravesti.com
untitledpublishing.com
wox.cn.com
zdraveto-otblizo.com

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFjzCCBTSgAwIBAgIQAqqF/kCKaO6eqFEqn9xWszAKBggqhkjOPQQDAjCBkjEL MAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UE BxMHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UEChMRQ09NT0RPIENBIExpbWl0ZWQxODA2BgNVBAMT L0NPTU9ETyBFQ0MgRG9tYWluIFZhbGlkYXRpb24gU2VjdXJlIFNlcnZlciBDQSAy MB4XDTE1MDYxOTAwMDAwMFoXDTE2MDExMDIzNTk1OVowazEhMB8GA1UECxMYRG9t YWluIENvbnRyb2wgVmFsaWRhdGVkMSEwHwYDVQQLExhQb3NpdGl2ZVNTTCBNdWx0 aS1Eb21haW4xIzAhBgNVBAMTGnNuaTg5OTIxLmNsb3VkZmxhcmVzc2wuY29tMFkw EwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAETflO12zutuOX3kS9KfkmdwiX7VFxcYk+ JwUsW1j4xY0D7i6EtdtZSSy/o3CtfikaPkjKNm/ouFAZTFYlVx8isqOCA5AwggOM MB8GA1UdIwQYMBaAFEAJYWfwvINxT94SCCxv1NQrdj2WMB0GA1UdDgQWBBT3BT+g SjbrWFQKSKd5QTceKF62QjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwDAYDVR0TAQH/BAIwADAd BgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwTwYDVR0gBEgwRjA6BgsrBgEE AbIxAQICBzArMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwczovL3NlY3VyZS5jb21vZG8uY29t L0NQUzAIBgZngQwBAgEwVgYDVR0fBE8wTTBLoEmgR4ZFaHR0cDovL2NybC5jb21v ZG9jYTQuY29tL0NPTU9ET0VDQ0RvbWFpblZhbGlkYXRpb25TZWN1cmVTZXJ2ZXJD QTIuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowUQYIKwYBBQUHMAKGRWh0dHA6Ly9jcnQu Y29tb2RvY2E0LmNvbS9DT01PRE9FQ0NEb21haW5WYWxpZGF0aW9uU2VjdXJlU2Vy dmVyQ0EyLmNydDAlBggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDovL29jc3AuY29tb2RvY2E0LmNv bTCCAdcGA1UdEQSCAc4wggHKghpzbmk4OTkyMS5jbG91ZGZsYXJlc3NsLmNvbYII Ki4wNmUubGGCGCouYWJlYXV0aWZ1bG5ld2VhcnRoLmNvbYIOKi5hYnFjbGVhbi5j b22CFiouYmVzdC1zb2NjZXItdGlwcy5uZXSCECouYmxvZy1tYW1pZS5vdmiCECou Y2hhdWZmZW1vaS5vdmiCDSouZ3J5emxpLmluZm+CDSoucmVjaWV2ZWQucHeCEyou c3VnYXJ0cmF2ZXN0aS5jb22CGCoudW50aXRsZWRwdWJsaXNoaW5nLmNvbYIMKi53 b3guY24uY29tghYqLnpkcmF2ZXRvLW90Ymxpem8uY29tggYwNmUubGGCFmFiZWF1 dGlmdWxuZXdlYXJ0aC5jb22CDGFicWNsZWFuLmNvbYIUYmVzdC1zb2NjZXItdGlw cy5uZXSCDmJsb2ctbWFtaWUub3Zogg5jaGF1ZmZlbW9pLm92aIILZ3J5emxpLmlu Zm+CC3JlY2lldmVkLnB3ghFzdWdhcnRyYXZlc3RpLmNvbYIWdW50aXRsZWRwdWJs aXNoaW5nLmNvbYIKd294LmNuLmNvbYIUemRyYXZldG8tb3RibGl6by5jb20wCgYI KoZIzj0EAwIDSQAwRgIhAJ4It0PmIzfLm+qV1/fSVXymaxHifoXd8mP1c+sF8OgB AiEAlwfKaSxpoFPI4e+A8v5IMTYj2ZgiPyDGsJ+zpDiNIuo= -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAETflO12zutuOX3kS9KfkmdwiX7VFx cYk+JwUsW1j4xY0D7i6EtdtZSSy/o3CtfikaPkjKNm/ouFAZTFYlVx8isg== -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 3543864161925684657510620349175977651 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.10045.4.3.2 (ecdsaWithSHA256) . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'GB' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Greater Manchester' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Salford' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'COMODO CA Limited' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2015-06-19 00:00:00 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2016-01-10 23:59:59 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Domain Control Validated' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'PositiveSSL Multi-Domain' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'sni89921.cloudflaressl.com' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.10045.2.1 (ecPublicKey) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.10045.3.1.7 (prime256v1) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (520 bits) 00044df94ed76ceeb6e397de44bd29f926770897ed517171893e27052c5b58f8c58d03ee2e84b5db59492cbfa370ad7e291a3e48ca366fe8b850194c5625571f22b2 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName 40096167f0bc83714fde12082c6fd4d42b763d96 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes) f7053fa04a36eb58540a48a77941371e285eb642 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (1 bits) 0780 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (72 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://secure.comodo.com/CPS' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (79 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.comodoca4.com/COMODOECCDomainValidationSecureServerCA2.crl' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (124 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crt.comodoca4.com/COMODOECCDomainValidationSecureServerCA2.crt' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.comodoca4.com' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (462 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'sni89921.cloudflaressl.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.06e.la' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.abeautifulnewearth.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.abqclean.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.best-soccer-tips.net' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.blog-mamie.ovh' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.chauffemoi.ovh' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.gryzli.info' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.recieved.pw' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.sugartravesti.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.untitledpublishing.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.wox.cn.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.zdraveto-otblizo.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '06e.la' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'abeautifulnewearth.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'abqclean.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'best-soccer-tips.net' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'blog-mamie.ovh' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'chauffemoi.ovh' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'gryzli.info' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'recieved.pw' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'sugartravesti.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'untitledpublishing.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'wox.cn.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'zdraveto-otblizo.com' . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.10045.4.3.2 (ecdsaWithSHA256) . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (576 bits) . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 71480829702808520718199708266208356909694586248718342012093796632900607731713 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 68313005053760318043439620939087679330856831056633961612610988967485116326634