sni64076.cloudflaressl.com

Issued by COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2

About this certificate


This digital certificate with serial number 66:a7:7a:ee:4c:4e:d0:f0:02:1b:5e:d9:94:1b:72:a6 was issued on by COMODO CA Limited .

With 33 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. While the certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates.

sni64076.cloudflaressl.com

Organization unit: Domain Control Validated
Organization unit: PositiveSSL Multi-Domain

COMODO CA Limited

Organization: COMODO CA Limited

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 66:a7:7a:ee:4c:4e:d0:f0:02:1b:5e:d9:94:1b:72:a6
Serial Number (int): 136450862479327202788807982039932039846
Serial Number lenght: 127 bits, 16 octets

SubjectKeyId: c3:2e:55:15:d0:03:ac:75:79:5c:9b:61:54:7d:3c:db:83:0a:78:03
AuthorityKeyId: 40:09:61:67:f0:bc:83:71:4f:de:12:08:2c:6f:d4:d4:2b:76:3d:96

Fingerprint (sha1): ae:51:9d:56:9f:4b:7b:da:e5:bd:b5:79:74:e6:d7:f4:ed:6a:75:47
Fingerprint (sha256): df:99:ff:bf:9f:88:b3:73:bf:ee:14:06:53:e2:bf:ee:d5:3e:1d:e7:22:27:af:49:7c:6f:1b:3f:7f:c5:da:6c

Issuing Certificate URL: http://crt.comodoca4.com/COMODOECCDomainValidationSecureServerCA2.crt

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.comodoca4.com
CRL Distribution Point: http://crl.comodoca4.com/COMODOECCDomainValidationSecureServerCA2.crl

Check the revocation status for the current certificate on sni64076.cloudflaressl.com
33
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

ECDSA

Key Size

256

Signature Algorithm

ECDSA with SHA256Key Usage

Digital Signature

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

9 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

sni64076.cloudflaressl.com
*.2050gaming.com
*.babyfashionclothes.net
*.beleefwaterland.nl
*.beniflats.com
*.binggamesonline.net
*.budapestcheapflats.com
*.buduj.szczecin.pl
*.caresyourhealth.com
*.cracowflats.com
*.dream-server.eu
*.fuerteventuraon.com
*.hack-free.fr
*.nocry-noteacher.net
*.onepiece-pictures.com
*.smashyorecords.co.uk
*.web-heberg.net
2050gaming.com
babyfashionclothes.net
beleefwaterland.nl
beniflats.com
binggamesonline.net
budapestcheapflats.com
buduj.szczecin.pl
caresyourhealth.com
cracowflats.com
dream-server.eu
fuerteventuraon.com
hack-free.fr
nocry-noteacher.net
onepiece-pictures.com
smashyorecords.co.uk
web-heberg.net

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGbzCCBhSgAwIBAgIQZqd67kxO0PACG17ZlBtypjAKBggqhkjOPQQDAjCBkjEL MAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UE BxMHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UEChMRQ09NT0RPIENBIExpbWl0ZWQxODA2BgNVBAMT L0NPTU9ETyBFQ0MgRG9tYWluIFZhbGlkYXRpb24gU2VjdXJlIFNlcnZlciBDQSAy MB4XDTE1MDUyNzAwMDAwMFoXDTE1MDkzMDIzNTk1OVowazEhMB8GA1UECxMYRG9t YWluIENvbnRyb2wgVmFsaWRhdGVkMSEwHwYDVQQLExhQb3NpdGl2ZVNTTCBNdWx0 aS1Eb21haW4xIzAhBgNVBAMTGnNuaTY0MDc2LmNsb3VkZmxhcmVzc2wuY29tMFkw EwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEr/yKTAdRUSq0bz7tFWl1rGSq4C6vLlfz k2Rf3pooLz4YiCBpmsKVKVJjx6PTLxdtXE0ZgZMaFTEKNvkOLXfd9KOCBHAwggRs MB8GA1UdIwQYMBaAFEAJYWfwvINxT94SCCxv1NQrdj2WMB0GA1UdDgQWBBTDLlUV 0AOsdXlcm2FUfTzbgwp4AzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwDAYDVR0TAQH/BAIwADAd BgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwTwYDVR0gBEgwRjA6BgsrBgEE AbIxAQICBzArMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwczovL3NlY3VyZS5jb21vZG8uY29t L0NQUzAIBgZngQwBAgEwVgYDVR0fBE8wTTBLoEmgR4ZFaHR0cDovL2NybC5jb21v ZG9jYTQuY29tL0NPTU9ET0VDQ0RvbWFpblZhbGlkYXRpb25TZWN1cmVTZXJ2ZXJD QTIuY3JsMIGIBggrBgEFBQcBAQR8MHowUQYIKwYBBQUHMAKGRWh0dHA6Ly9jcnQu Y29tb2RvY2E0LmNvbS9DT01PRE9FQ0NEb21haW5WYWxpZGF0aW9uU2VjdXJlU2Vy dmVyQ0EyLmNydDAlBggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDovL29jc3AuY29tb2RvY2E0LmNv bTCCArcGA1UdEQSCAq4wggKqghpzbmk2NDA3Ni5jbG91ZGZsYXJlc3NsLmNvbYIQ Ki4yMDUwZ2FtaW5nLmNvbYIYKi5iYWJ5ZmFzaGlvbmNsb3RoZXMubmV0ghQqLmJl bGVlZndhdGVybGFuZC5ubIIPKi5iZW5pZmxhdHMuY29tghUqLmJpbmdnYW1lc29u bGluZS5uZXSCGCouYnVkYXBlc3RjaGVhcGZsYXRzLmNvbYITKi5idWR1ai5zemN6 ZWNpbi5wbIIVKi5jYXJlc3lvdXJoZWFsdGguY29tghEqLmNyYWNvd2ZsYXRzLmNv bYIRKi5kcmVhbS1zZXJ2ZXIuZXWCFSouZnVlcnRldmVudHVyYW9uLmNvbYIOKi5o YWNrLWZyZWUuZnKCFSoubm9jcnktbm90ZWFjaGVyLm5ldIIXKi5vbmVwaWVjZS1w aWN0dXJlcy5jb22CFiouc21hc2h5b3JlY29yZHMuY28udWuCECoud2ViLWhlYmVy Zy5uZXSCDjIwNTBnYW1pbmcuY29tghZiYWJ5ZmFzaGlvbmNsb3RoZXMubmV0ghJi ZWxlZWZ3YXRlcmxhbmQubmyCDWJlbmlmbGF0cy5jb22CE2JpbmdnYW1lc29ubGlu ZS5uZXSCFmJ1ZGFwZXN0Y2hlYXBmbGF0cy5jb22CEWJ1ZHVqLnN6Y3plY2luLnBs ghNjYXJlc3lvdXJoZWFsdGguY29tgg9jcmFjb3dmbGF0cy5jb22CD2RyZWFtLXNl cnZlci5ldYITZnVlcnRldmVudHVyYW9uLmNvbYIMaGFjay1mcmVlLmZyghNub2Ny eS1ub3RlYWNoZXIubmV0ghVvbmVwaWVjZS1waWN0dXJlcy5jb22CFHNtYXNoeW9y ZWNvcmRzLmNvLnVrgg53ZWItaGViZXJnLm5ldDAKBggqhkjOPQQDAgNJADBGAiEA 6obDnM6o6rpLVTB+2B97Py+uYXCVJq00r6AenKKTLkkCIQCY5l8J39BCtTHtHwlB kzJc/m+87g5E/bmc0Brr47L90w== -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAEr/yKTAdRUSq0bz7tFWl1rGSq4C6v Llfzk2Rf3pooLz4YiCBpmsKVKVJjx6PTLxdtXE0ZgZMaFTEKNvkOLXfd9A== -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 136450862479327202788807982039932039846 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.10045.4.3.2 (ecdsaWithSHA256) . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'GB' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Greater Manchester' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Salford' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'COMODO CA Limited' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2015-05-27 00:00:00 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2015-09-30 23:59:59 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Domain Control Validated' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'PositiveSSL Multi-Domain' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'sni64076.cloudflaressl.com' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.10045.2.1 (ecPublicKey) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.10045.3.1.7 (prime256v1) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (520 bits) 0004affc8a4c0751512ab46f3eed156975ac64aae02eaf2e57f393645fde9a282f3e188820699ac295295263c7a3d32f176d5c4d1981931a15310a36f90e2d77ddf4 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName 40096167f0bc83714fde12082c6fd4d42b763d96 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes) c32e5515d003ac75795c9b61547d3cdb830a7803 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (1 bits) 0780 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (72 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.6449.1.2.2.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://secure.comodo.com/CPS' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (79 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.comodoca4.com/COMODOECCDomainValidationSecureServerCA2.crl' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (124 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crt.comodoca4.com/COMODOECCDomainValidationSecureServerCA2.crt' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.comodoca4.com' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (686 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'sni64076.cloudflaressl.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.2050gaming.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.babyfashionclothes.net' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.beleefwaterland.nl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.beniflats.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.binggamesonline.net' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.budapestcheapflats.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.buduj.szczecin.pl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.caresyourhealth.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.cracowflats.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.dream-server.eu' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.fuerteventuraon.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.hack-free.fr' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.nocry-noteacher.net' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.onepiece-pictures.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.smashyorecords.co.uk' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.web-heberg.net' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '2050gaming.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'babyfashionclothes.net' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'beleefwaterland.nl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'beniflats.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'binggamesonline.net' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'budapestcheapflats.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'buduj.szczecin.pl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'caresyourhealth.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'cracowflats.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'dream-server.eu' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'fuerteventuraon.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'hack-free.fr' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'nocry-noteacher.net' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'onepiece-pictures.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'smashyorecords.co.uk' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'web-heberg.net' . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.10045.4.3.2 (ecdsaWithSHA256) . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (576 bits) . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 106079314143217763082981077770154647305696362974394671979871157777385368268361 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 69158583741668299010824473980307359676438776576435753283488733976250845167059