mail.cranstoun.org.uk

Issued by Go Daddy Secure Certificate Authority - G2

About this certificate


This digital certificate with serial number 27:d9:12:9a:de:49:81 was issued on by GoDaddy.com, Inc. .

With 9 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com.

mail.cranstoun.org.uk

Organization unit: Domain Control Validated

GoDaddy.com, Inc.

Organization: GoDaddy.com, Inc.
Organization unit: http://certs.godaddy.com/repository/

Time untill certificate expires

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 27:d9:12:9a:de:49:81
Serial Number (int): 11216198022613377
Serial Number lenght: 54 bits, 7 octets

SubjectKeyId: e8:4a:f3:8f:db:a3:56:69:1f:45:77:48:8e:35:a2:3a:50:18:66:40
AuthorityKeyId: 40:c2:bd:27:8e:cc:34:83:30:a2:33:d7:fb:6c:b3:f0:b4:2c:80:ce

Fingerprint (sha1): 15:10:8b:9d:89:68:5b:41:de:73:42:15:72:44:3e:ad:f4:57:0f:d5
Fingerprint (sha256): ba:fc:4a:3d:fe:5b:c7:8a:5c:bc:77:50:81:72:f6:a7:99:b2:d4:25:55:8c:f9:91:2a:ca:af:07:ea:db:12:cb

Issuing Certificate URL: http://certificates.godaddy.com/repository/gdig2.crt

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.godaddy.com/
CRL Distribution Point: http://crl.godaddy.com/gdig2s1-11.crl

Check the revocation status for the current certificate on mail.cranstoun.org.uk
9
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSAKey Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

9 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

mail.cranstoun.org.uk
www.mail.cranstoun.org.uk
autodiscover.cranstoun.org.uk
autodiscover.ihearpartnership.org
autodiscover.irispartnership.org.uk
mail.ihearpartnership.org
mail.irispartnership.org.uk
post.cranstoun.org.uk
www.mail.cranstoun.org.uk

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGGDCCBQCgAwIBAgIHJ9kSmt5JgTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBtDELMAkGA1UE BhMCVVMxEDAOBgNVBAgTB0FyaXpvbmExEzARBgNVBAcTClNjb3R0c2RhbGUxGjAY BgNVBAoTEUdvRGFkZHkuY29tLCBJbmMuMS0wKwYDVQQLEyRodHRwOi8vY2VydHMu Z29kYWRkeS5jb20vcmVwb3NpdG9yeS8xMzAxBgNVBAMTKkdvIERhZGR5IFNlY3Vy ZSBDZXJ0aWZpY2F0ZSBBdXRob3JpdHkgLSBHMjAeFw0xNDAxMjkxMDMwMTlaFw0x NzAzMjEwOTA3MThaMEMxITAfBgNVBAsTGERvbWFpbiBDb250cm9sIFZhbGlkYXRl ZDEeMBwGA1UEAxMVbWFpbC5jcmFuc3RvdW4ub3JnLnVrMIIBIjANBgkqhkiG9w0B AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsJNxYhz1t614zyXVPppVkWRNMbjHiEdZlL44qAEO uZvNlFIjIZD8nYpfeD2uvAe1aQfcCa44yx6DtC0zwJzKO3G/mfDQJ8WuI92XehNL Icpi0MNm02yQ/IUgu99N0e9mFpBBJeov5eD5p+7JpkQ94kw2KFjVXdMtM9yoM9yz RzR4boJCK/wY/uNy/X348dO1c2QSzmaFRhM/yJ9iOpAbQQMXfkNUTOB05RLJUJHZ FL37U27cboUNzOqiewZ4TY8BfDbMnHchs/WJ3nIxcCW+wB4F8MEIptgNtB67glGg 0ChrBD6yCBxPbko9Stp5JPPFk9JFB0X0uFNoFA+/piYM4QIDAQABo4ICnTCCApkw DwYDVR0TAQH/BAUwAwEBADAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIw DgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMDYGA1UdHwQvMC0wK6ApoCeGJWh0dHA6Ly9jcmwuZ29k YWRkeS5jb20vZ2RpZzJzMS0xMS5jcmwwUwYDVR0gBEwwSjBIBgtghkgBhv1tAQcX ATA5MDcGCCsGAQUFBwIBFitodHRwOi8vY2VydGlmaWNhdGVzLmdvZGFkZHkuY29t L3JlcG9zaXRvcnkvMHYGCCsGAQUFBwEBBGowaDAkBggrBgEFBQcwAYYYaHR0cDov L29jc3AuZ29kYWRkeS5jb20vMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vY2VydGlmaWNh dGVzLmdvZGFkZHkuY29tL3JlcG9zaXRvcnkvZ2RpZzIuY3J0MB8GA1UdIwQYMBaA FEDCvSeOzDSDMKIz1/tss/C0LIDOMIIBEAYDVR0RBIIBBzCCAQOCFW1haWwuY3Jh bnN0b3VuLm9yZy51a4IZd3d3Lm1haWwuY3JhbnN0b3VuLm9yZy51a4IdYXV0b2Rp c2NvdmVyLmNyYW5zdG91bi5vcmcudWuCIWF1dG9kaXNjb3Zlci5paGVhcnBhcnRu ZXJzaGlwLm9yZ4IjYXV0b2Rpc2NvdmVyLmlyaXNwYXJ0bmVyc2hpcC5vcmcudWuC GW1haWwuaWhlYXJwYXJ0bmVyc2hpcC5vcmeCG21haWwuaXJpc3BhcnRuZXJzaGlw Lm9yZy51a4IVcG9zdC5jcmFuc3RvdW4ub3JnLnVrghl3d3cubWFpbC5jcmFuc3Rv dW4ub3JnLnVrMB0GA1UdDgQWBBToSvOP26NWaR9Fd0iONaI6UBhmQDANBgkqhkiG 9w0BAQsFAAOCAQEAXAL6k/C508u9EDMoJTW1U/0xALOTUDv24F5jmixDDruWe8la 7WawO2upqb5I5T2IIMgzL9aqw5OpHRw/ZSXmrP+njI7FGmebYDYW5e/a+kKEjOw4 8Z61p4RxT+Ez+Luttpgf5avCJLSwAgWwyjkJ8may2AAVblt63ELpkmn0GcgyoyhT zQshJEVpiMLcNybk/unWiej3cnqv6ekTgC3UtQXD50WNXVOkWIRF5kdNGqeqO+hk 0emszUDnruf2Szd9zJ68WAqG2AjsHCo6xIG/UO+kR+akFBh6RV+yagwYMzfOYBOT qVwQkmYeCUKR8C5x0a5pK1s16fh8tVrrrpwF7A== -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsJNxYhz1t614zyXVPppV kWRNMbjHiEdZlL44qAEOuZvNlFIjIZD8nYpfeD2uvAe1aQfcCa44yx6DtC0zwJzK O3G/mfDQJ8WuI92XehNLIcpi0MNm02yQ/IUgu99N0e9mFpBBJeov5eD5p+7JpkQ9 4kw2KFjVXdMtM9yoM9yzRzR4boJCK/wY/uNy/X348dO1c2QSzmaFRhM/yJ9iOpAb QQMXfkNUTOB05RLJUJHZFL37U27cboUNzOqiewZ4TY8BfDbMnHchs/WJ3nIxcCW+ wB4F8MEIptgNtB67glGg0ChrBD6yCBxPbko9Stp5JPPFk9JFB0X0uFNoFA+/piYM 4QIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 11216198022613377 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Arizona' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Scottsdale' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'GoDaddy.com, Inc.' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'http://certs.godaddy.com/repository/' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Go Daddy Secure Certificate Authority - G2' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2014-01-29 10:30:19 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-03-21 09:07:18 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Domain Control Validated' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'mail.cranstoun.org.uk' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 22290648479481772525028310900274894498394710613707074916075176797324639034970677555234358918546121654306097359713364876864832887864586672473710800293971443696031145480046811715831485075758645291376611489116995325575932927046643138446543766416968851081414948251660485711431332296251303206914575309874885476911671480897587954765586905860243083995262131049279753777183480657335584497861783869617085253473402494666734629150954185378010334649097783301215346376381519208044007702074831818518773989374379445139932023567160959711792036795356695466375812025089236833685079572307285857909735647392036132480096720410875401735393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (5 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN false . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits) 05a0 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (47 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.godaddy.com/gdig2s1-11.crl' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (76 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114413.1.7.23.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://certificates.godaddy.com/repository/' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (106 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.godaddy.com/' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://certificates.godaddy.com/repository/gdig2.crt' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName 40c2bd278ecc348330a233d7fb6cb3f0b42c80ce . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (263 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'mail.cranstoun.org.uk' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.mail.cranstoun.org.uk' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'autodiscover.cranstoun.org.uk' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'autodiscover.ihearpartnership.org' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'autodiscover.irispartnership.org.uk' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'mail.ihearpartnership.org' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'mail.irispartnership.org.uk' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'post.cranstoun.org.uk' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.mail.cranstoun.org.uk' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes) e84af38fdba356691f4577488e35a23a50186640 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption) . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits) 005c02fa93f0b9d3cbbd1033282535b553fd3100b393503bf6e05e639a2c430ebb967bc95aed66b03b6ba9a9be48e53d8820c8332fd6aac393a91d1c3f6525e6acffa78c8ec51a679b603616e5efdafa42848cec38f19eb5a784714fe133f8bbadb6981fe5abc224b4b00205b0ca3909f266b2d800156e5b7adc42e99269f419c832a32853cd0b2124456988c2dc3726e4fee9d689e8f7727aafe9e913802dd4b505c3e7458d5d53a4588445e6474d1aa7aa3be864d1e9accd40e7aee7f64b377dcc9ebc580a86d808ec1c2a3ac481bf50efa447e6a414187a455fb26a0c183337ce601393a95c1092661e094291f02e71d1ae692b5b35e9f87cb55aebae9c05ec