sunmedmobility.com

Issued by Go Daddy Secure Certificate Authority - G2

About this certificate


This digital certificate with serial number 2b:16:04:2b:79:04:38 was issued on by GoDaddy.com, Inc. .

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com.

sunmedmobility.com

Organization unit: Domain Control Validated

GoDaddy.com, Inc.

Organization: GoDaddy.com, Inc.
Organization unit: http://certs.godaddy.com/repository/

Time untill certificate expires

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 2b:16:04:2b:79:04:38
Serial Number (int): 12127631163589688
Serial Number lenght: 54 bits, 7 octets

SubjectKeyId: 51:04:60:cb:ec:5f:12:f3:67:6a:d7:b3:49:d1:df:93:fb:10:1c:bc
AuthorityKeyId: 40:c2:bd:27:8e:cc:34:83:30:a2:33:d7:fb:6c:b3:f0:b4:2c:80:ce

Fingerprint (sha1): 1d:11:9c:e3:b3:00:6c:84:b1:be:7f:14:4e:57:28:f9:bb:ed:09:6a
Fingerprint (sha256): 6a:e2:79:cc:ae:15:1c:79:10:eb:24:89:18:b5:f2:c0:1d:23:cc:6f:42:94:c3:52:44:0a:77:e6:7b:ac:db:5e

Issuing Certificate URL: http://certificates.godaddy.com/repository/gdig2.crt

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.godaddy.com/
CRL Distribution Point: http://crl.godaddy.com/gdig2s1-55.crl

Check the revocation status for the current certificate on sunmedmobility.com
2
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSAKey Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

9 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

sunmedmobility.com
www.sunmedmobility.com

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFNTCCBB2gAwIBAgIHKxYEK3kEODANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBtDELMAkGA1UE BhMCVVMxEDAOBgNVBAgTB0FyaXpvbmExEzARBgNVBAcTClNjb3R0c2RhbGUxGjAY BgNVBAoTEUdvRGFkZHkuY29tLCBJbmMuMS0wKwYDVQQLEyRodHRwOi8vY2VydHMu Z29kYWRkeS5jb20vcmVwb3NpdG9yeS8xMzAxBgNVBAMTKkdvIERhZGR5IFNlY3Vy ZSBDZXJ0aWZpY2F0ZSBBdXRob3JpdHkgLSBHMjAeFw0xNDA1MDgxMjUxMjdaFw0x NzAzMjEyMjE0MzRaMEAxITAfBgNVBAsTGERvbWFpbiBDb250cm9sIFZhbGlkYXRl ZDEbMBkGA1UEAxMSc3VubWVkbW9iaWxpdHkuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEF AAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApKPd7alIbZVW2Of1iDzbwsvTBLQ2MixH/NCKlFTzx7kN p7E1i5IE22UkrEZMvJCzR9Tf7EZIZj0A4S0q6zU/kW2Inl1xXiUA8meno1IgoHpY vALDlra0wGa/OxrtZD9laftwuRvwVN+ebC8CB7egWO72P93RMhcJPx3XuKSzfGTz jDIUOuM+6RtCd/j6Hhu+mo9WAxe67vAhQ9uA+c1AXo1S5j0dn7m8oKZnW2NpzgVP XzflL6g0tHmzStOUXtDJ1NQwFQz14bpe+eE+LRMd9mXIbM3gAUOLWHPoBNWTPdF2 19zXba2ia53hYIgrXwGsmH6yZy3wNADVFQj13kVojQIDAQABo4IBvTCCAbkwDAYD VR0TAQH/BAIwADAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwDgYDVR0P AQH/BAQDAgWgMDYGA1UdHwQvMC0wK6ApoCeGJWh0dHA6Ly9jcmwuZ29kYWRkeS5j b20vZ2RpZzJzMS01NS5jcmwwUwYDVR0gBEwwSjBIBgtghkgBhv1tAQcXATA5MDcG CCsGAQUFBwIBFitodHRwOi8vY2VydGlmaWNhdGVzLmdvZGFkZHkuY29tL3JlcG9z aXRvcnkvMHYGCCsGAQUFBwEBBGowaDAkBggrBgEFBQcwAYYYaHR0cDovL29jc3Au Z29kYWRkeS5jb20vMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vY2VydGlmaWNhdGVzLmdv ZGFkZHkuY29tL3JlcG9zaXRvcnkvZ2RpZzIuY3J0MB8GA1UdIwQYMBaAFEDCvSeO zDSDMKIz1/tss/C0LIDOMDUGA1UdEQQuMCyCEnN1bm1lZG1vYmlsaXR5LmNvbYIW d3d3LnN1bm1lZG1vYmlsaXR5LmNvbTAdBgNVHQ4EFgQUUQRgy+xfEvNnatezSdHf k/sQHLwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAE62nBXgOSu1ARyuN3qreDH5bysjksuK /emdf3hl+iK/9jRj24umVLD/UdFkCJX6BQxte1TjeFT0q1Lrz02JmGmMOcsrdzqH ssKWdcaaPCCOkY22WlFECz/wUnJfl3CIjloWOUT8tFFcH09I8Feyhb7Kjlo2xyYJ Jd4W7NCRpLV/x0vmyug063Q1Q+l5smPSjyWmPVA8ymi3yq/huryzNMKqCihhQjxI k+BcH8qPPflfVEukulA3xlYny4qUqys28/4jJlY6NasRPmCOx+ili1whPZBpA/51 k/5XfxQmWlprcp7wDkKV6m9m9chwJ9g6ADs9nVlPHYxX24kiuFUROwM= -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApKPd7alIbZVW2Of1iDzb wsvTBLQ2MixH/NCKlFTzx7kNp7E1i5IE22UkrEZMvJCzR9Tf7EZIZj0A4S0q6zU/ kW2Inl1xXiUA8meno1IgoHpYvALDlra0wGa/OxrtZD9laftwuRvwVN+ebC8CB7eg WO72P93RMhcJPx3XuKSzfGTzjDIUOuM+6RtCd/j6Hhu+mo9WAxe67vAhQ9uA+c1A Xo1S5j0dn7m8oKZnW2NpzgVPXzflL6g0tHmzStOUXtDJ1NQwFQz14bpe+eE+LRMd 9mXIbM3gAUOLWHPoBNWTPdF219zXba2ia53hYIgrXwGsmH6yZy3wNADVFQj13kVo jQIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 12127631163589688 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Arizona' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Scottsdale' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'GoDaddy.com, Inc.' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'http://certs.godaddy.com/repository/' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Go Daddy Secure Certificate Authority - G2' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2014-05-08 12:51:27 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-03-21 22:14:34 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Domain Control Validated' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'sunmedmobility.com' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 20783887798280005640813757590566102138414424016678086119349404728531574479140670139525115515657078021086431321686404634492404356993629442537955694408379058062495461755464282223449493047213721069853913072662530903453985800321384329726491141026954584799620547095708045107890865818228615311001023848482193645920331262326399902100916483660011330708878602491963950396099607240438835040328783995565032898832838978385143620918543555431901730816824890395529484862977655402688938960060041560834757448551279819900735639618736552556842466697917095315068553025691363629062889370226492989375885154619775657624709361796084996073613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits) 05a0 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (47 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.godaddy.com/gdig2s1-55.crl' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (76 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114413.1.7.23.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://certificates.godaddy.com/repository/' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (106 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.godaddy.com/' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://certificates.godaddy.com/repository/gdig2.crt' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName 40c2bd278ecc348330a233d7fb6cb3f0b42c80ce . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (46 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'sunmedmobility.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.sunmedmobility.com' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes) 510460cbec5f12f3676ad7b349d1df93fb101cbc . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption) . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits) 004eb69c15e0392bb5011cae377aab7831f96f2b2392cb8afde99d7f7865fa22bff63463db8ba654b0ff51d1640895fa050c6d7b54e37854f4ab52ebcf4d8998698c39cb2b773a87b2c29675c69a3c208e918db65a51440b3ff052725f9770888e5a163944fcb4515c1f4f48f057b285beca8e5a36c7260925de16ecd091a4b57fc74be6cae834eb743543e979b263d28f25a63d503cca68b7caafe1babcb334c2aa0a2861423c4893e05c1fca8f3df95f544ba4ba5037c65627cb8a94ab2b36f3fe2326563a35ab113e608ec7e8a58b5c213d906903fe7593fe577f14265a5a6b729ef00e4295ea6f66f5c87027d83a003b3d9d594f1d8c57db8922b855113b03