dscgroupllc.com

Issued by Go Daddy Secure Certificate Authority - G2

About this certificate


This digital certificate with serial number 2b:5c:65:15:b0:54:4c was issued on by GoDaddy.com, Inc. .

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com.

dscgroupllc.com

Organization unit: Domain Control Validated

GoDaddy.com, Inc.

Organization: GoDaddy.com, Inc.
Organization unit: http://certs.godaddy.com/repository/

Time untill certificate expires

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 2b:5c:65:15:b0:54:4c
Serial Number (int): 12205013223887948
Serial Number lenght: 54 bits, 7 octets

SubjectKeyId: 19:f1:03:d1:ca:3c:5d:43:46:6d:97:0e:ef:2e:9f:28:3f:57:bf:76
AuthorityKeyId: 40:c2:bd:27:8e:cc:34:83:30:a2:33:d7:fb:6c:b3:f0:b4:2c:80:ce

Fingerprint (sha1): 7f:8f:5c:6a:4e:d7:ff:1d:26:ce:33:62:eb:b4:31:80:b5:f6:ca:05
Fingerprint (sha256): 48:18:97:44:4b:b9:e7:50:d6:28:86:2f:2d:ba:62:70:43:24:32:a7:f2:70:ed:c2:89:6b:f8:6b:17:84:b0:ad

Issuing Certificate URL: http://certificates.godaddy.com/repository/gdig2.crt

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.godaddy.com/
CRL Distribution Point: http://crl.godaddy.com/gdig2s1-74.crl

Check the revocation status for the current certificate on dscgroupllc.com
2
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSAKey Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

9 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

dscgroupllc.com
www.dscgroupllc.com

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFLDCCBBSgAwIBAgIHK1xlFbBUTDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBtDELMAkGA1UE BhMCVVMxEDAOBgNVBAgTB0FyaXpvbmExEzARBgNVBAcTClNjb3R0c2RhbGUxGjAY BgNVBAoTEUdvRGFkZHkuY29tLCBJbmMuMS0wKwYDVQQLEyRodHRwOi8vY2VydHMu Z29kYWRkeS5jb20vcmVwb3NpdG9yeS8xMzAxBgNVBAMTKkdvIERhZGR5IFNlY3Vy ZSBDZXJ0aWZpY2F0ZSBBdXRob3JpdHkgLSBHMjAeFw0xNDA2MTQxMDMzMjlaFw0x ODAyMDcxMzM0NDZaMD0xITAfBgNVBAsTGERvbWFpbiBDb250cm9sIFZhbGlkYXRl ZDEYMBYGA1UEAxMPZHNjZ3JvdXBsbGMuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC AQ8AMIIBCgKCAQEA0cvTRV1S9cM2kXiS7FTNr44jKUy6m4YJqkWVk/ejnLG7AxEO XmJgTObofu5djvUAU8fXN5bWJEKdKb3YzjHOuDUeNPokFl8/iaZNkhGFyRDy1xw5 P/ybKSBu0TMz5jjW4T0hO8Or1Ub5Su1NUQqyk7DTd5w9aKXf9JkpJe4fpl7ziMYb yqCxY7nuD/Xyf9naRVR/sYnPW/mOsONjkGjbiEmqMXWa1b0gxruLEfw0rP6WGot7 exwGVDl6mo3/lR27kfm6MqtyC9ZqGz546xjn4BAgEKV+LcF7arv/l9AEeqY3j6yU Fw0vjh2gZRtlgJHd2bK+4fiTAupzHWgcYceQewIDAQABo4IBtzCCAbMwDAYDVR0T AQH/BAIwADAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwDgYDVR0PAQH/ BAQDAgWgMDYGA1UdHwQvMC0wK6ApoCeGJWh0dHA6Ly9jcmwuZ29kYWRkeS5jb20v Z2RpZzJzMS03NC5jcmwwUwYDVR0gBEwwSjBIBgtghkgBhv1tAQcXATA5MDcGCCsG AQUFBwIBFitodHRwOi8vY2VydGlmaWNhdGVzLmdvZGFkZHkuY29tL3JlcG9zaXRv cnkvMHYGCCsGAQUFBwEBBGowaDAkBggrBgEFBQcwAYYYaHR0cDovL29jc3AuZ29k YWRkeS5jb20vMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vY2VydGlmaWNhdGVzLmdvZGFk ZHkuY29tL3JlcG9zaXRvcnkvZ2RpZzIuY3J0MB8GA1UdIwQYMBaAFEDCvSeOzDSD MKIz1/tss/C0LIDOMC8GA1UdEQQoMCaCD2RzY2dyb3VwbGxjLmNvbYITd3d3LmRz Y2dyb3VwbGxjLmNvbTAdBgNVHQ4EFgQUGfED0co8XUNGbZcO7y6fKD9Xv3YwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBAKNpT8Mj5s75U9/B9iSJ7WwBPw4HbILv1CEsxguvMPQo A/gGgk+qzelOMbOFHnB5n+nNlpvEYUowCEkaU/juXPkG9+BUjHMIfRrlMXDDyLos 26kxkNvcz25ZYo4axj9nvsTUwUqJnvEHlXfTfsepFUL3vTd3xItwVBtnZSEP6kya ZZlzILz5EURxR78aRknk49Bv2373y2d5pFtIrOZy9T0J4b+iyNJu+xHCZ4qsefhz PPa7bWEZ2AkQd+MHpcwlErZFz74x2ZQ9sOibBxWdLzBUUoW/AKEFcWEJOpIiXBF5 pYx28sw6/dvHqw1mClRBdx1ESniOYy/t6QVR4uENqcE= -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0cvTRV1S9cM2kXiS7FTN r44jKUy6m4YJqkWVk/ejnLG7AxEOXmJgTObofu5djvUAU8fXN5bWJEKdKb3YzjHO uDUeNPokFl8/iaZNkhGFyRDy1xw5P/ybKSBu0TMz5jjW4T0hO8Or1Ub5Su1NUQqy k7DTd5w9aKXf9JkpJe4fpl7ziMYbyqCxY7nuD/Xyf9naRVR/sYnPW/mOsONjkGjb iEmqMXWa1b0gxruLEfw0rP6WGot7exwGVDl6mo3/lR27kfm6MqtyC9ZqGz546xjn 4BAgEKV+LcF7arv/l9AEeqY3j6yUFw0vjh2gZRtlgJHd2bK+4fiTAupzHWgcYceQ ewIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 12205013223887948 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Arizona' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Scottsdale' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'GoDaddy.com, Inc.' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'http://certs.godaddy.com/repository/' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Go Daddy Secure Certificate Authority - G2' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2014-06-14 10:33:29 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2018-02-07 13:34:46 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Domain Control Validated' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'dscgroupllc.com' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 26484315728136919056762804888658799104748112933748874575890835241665708376945060840789047099030105245936765430359449707296393742563247767485117256837751164950089119308055089784897040212531645404346573509608909439263566252368306455933794573095879095116146821367264572354206871192379725240056221870518962899747778604621102601216242425850493880610019933599826422602580278267812500921624241125774519162317026917647879781308473115574910341644978870871191919654762676668176357095948111435643191007696046461638673653490932075570756056767286535460124931735290223200684017641297907192212455338349399182279443849079956504547451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits) 05a0 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (47 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.godaddy.com/gdig2s1-74.crl' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (76 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114413.1.7.23.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://certificates.godaddy.com/repository/' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (106 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.godaddy.com/' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://certificates.godaddy.com/repository/gdig2.crt' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName 40c2bd278ecc348330a233d7fb6cb3f0b42c80ce . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (40 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'dscgroupllc.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.dscgroupllc.com' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes) 19f103d1ca3c5d43466d970eef2e9f283f57bf76 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption) . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits) 00a3694fc323e6cef953dfc1f62489ed6c013f0e076c82efd4212cc60baf30f42803f806824faacde94e31b3851e70799fe9cd969bc4614a3008491a53f8ee5cf906f7e0548c73087d1ae53170c3c8ba2cdba93190dbdccf6e59628e1ac63f67bec4d4c14a899ef1079577d37ec7a91542f7bd3777c48b70541b6765210fea4c9a65997320bcf911447147bf1a4649e4e3d06fdb7ef7cb6779a45b48ace672f53d09e1bfa2c8d26efb11c2678aac79f8733cf6bb6d6119d8091077e307a5cc2512b645cfbe31d9943db0e89b07159d2f30545285bf00a1057161093a92225c1179a58c76f2cc3afddbc7ab0d660a5441771d444a788e632fede90551e2e10da9c1