www.xn--80aa0afbi1bu1f.xn--p1ai

Issued by Let's Encrypt Authority X3

About this certificate

This digital certificate with serial number 03:38:5c:0a:e4:38:a4:0f:a6:9f:be:b2:ce:e2:1c:6b:54:67 was issued on by Let's Encrypt.

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:
  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

Certificate Subject

CN=www.xn--80aa0afbi1bu1f.xn--p1ai

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 03:38:5c:0a:e4:38:a4:0f:a6:9f:be:b2:ce:e2:1c:6b:54:67
Serial Number (int): 280515015870311032698141376191170848969831
Serial Number lenght: 138 bits, 18 octets

SubjectKeyId: 88:0c:03:e4:19:2d:0a:66:86:4f:3f:17:ae:0c:6d:87:47:27:d7:02
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): e9:f8:39:b4:9a:11:a5:76:d6:42:5f:25:0a:37:a0:c5:32:96:9f:c9
Fingerprint (sha256): 53:0f:b9:31:f4:70:bb:92:06:09:8f:52:36:47:a1:b3:02:f5:25:81:fe:14:12:d5:95:7e:99:43:c8:2d:b6:34

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x3.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org

Check the revocation status for certificate www.xn--80aa0afbi1bu1f.xn--p1ai

2

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for www.xn--80aa0afbi1bu1f.xn--p1ai

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

9 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

www.xn--80aa0afbi1bu1f.xn--p1ai
xn--80aa0afbi1bu1f.xn--p1ai

Other certificates including the domain name xn--80aa0afbi1bu1f.xn--p1ai

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for www.xn--80aa0afbi1bu1f.xn--p1ai in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGRzCCBS+gAwIBAgISAzhcCuQ4pA+mn76yzuIca1RnMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xODAzMzExNzUyMjNaFw0x
ODA2MjkxNzUyMjNaMCoxKDAmBgNVBAMTH3d3dy54bi0tODBhYTBhZmJpMWJ1MWYu
eG4tLXAxYWkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDXEtqXQiPw
zUbzQlS4eEKwU7ubJrN4ObAljewZb7LlfFsVI6k48kyJM4gIaV7IxVPysi4iwK1R
NQ78ylHbg3yk4sgg9pnoM4KL9gijnOy2dWX14Bey/dbtP+xdx0FYWBFGJNc/VtY/
n/xCUE2ZBEnPfW0eqMq6lX9PWEeky9UVNcOALSQ0J51If/0xCAreZwX58PiNVksk
EwkU/w+ezNbQTIc8fhCvpsHo2fUOoWUbQKpt80exFp8oRctu02BzjbnJqqFf1Chx
mnhXMUIt/XeGq6bX2gZbLFy6UU7IA2wRWGJK2m0qrZex0GEpcXFhu2sOm6Gqq009
b31/FRnporFLAgMBAAGjggNFMIIDQTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYw
FAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYEFIgM
A+QZLQpmhk8/F64MbYdHJ9cCMB8GA1UdIwQYMBaAFKhKamMEfd265tE5t6ZFZe/z
qOyhMG8GCCsGAQUFBwEBBGMwYTAuBggrBgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3AuaW50
LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZzAvBggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL2NlcnQuaW50
LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZy8wRwYDVR0RBEAwPoIfd3d3LnhuLS04MGFhMGFm
YmkxYnUxZi54bi0tcDFhaYIbeG4tLTgwYWEwYWZiaTFidTFmLnhuLS1wMWFpMIH+
BgNVHSAEgfYwgfMwCAYGZ4EMAQIBMIHmBgsrBgEEAYLfEwEBATCB1jAmBggrBgEF
BQcCARYaaHR0cDovL2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwgasGCCsGAQUFBwICMIGe
DIGbVGhpcyBDZXJ0aWZpY2F0ZSBtYXkgb25seSBiZSByZWxpZWQgdXBvbiBieSBS
ZWx5aW5nIFBhcnRpZXMgYW5kIG9ubHkgaW4gYWNjb3JkYW5jZSB3aXRoIHRoZSBD
ZXJ0aWZpY2F0ZSBQb2xpY3kgZm91bmQgYXQgaHR0cHM6Ly9sZXRzZW5jcnlwdC5v
cmcvcmVwb3NpdG9yeS8wggEFBgorBgEEAdZ5AgQCBIH2BIHzAPEAdwDbdK/uyyns
sf7KPnFtLOW5qrs294Rxg8ddnU83th+/ZAAAAWJ9Z0nJAAAEAwBIMEYCIQD166yz
G6YEEmwtHWNJF+Ban4NBu0ECpTG0Dzqk+4wp3gIhALw1+boWLQ77ip4CH4wgzhN6
hT4SdcDJeqMFqvAVPzlbAHYAKTxRllTIOWW6qlD8WAfUt2+/WHopctykwwz05UVH
9HgAAAFifWdJ9QAABAMARzBFAiEArQPgoIhdYvoNMp9u6kbOtkXs4n3HCidtrQuR
powMVw4CIHR2WXC06mUnJrJDf1NBq9Dzkza8dFmYSujJPWa+uHEMMA0GCSqGSIb3
DQEBCwUAA4IBAQBmfdahzWcXyei5WP8EpeAMm3g0CJKZVLJmATPCbabIks5npGfD
GzdA6jr+7M2Zz1quC4E6NO2Utg3DPTRW9+GUj/PRGZ6/mTe29xT675Kklpk0BxNk
6WGVV6XBscI0okUxE6PzJF57XF1PVj5emajJFfVbWgqwXRQBcwKiaMfIy2ZEPvZY
FcgTA2iGEY3bxpgWcJzoaDUbJknyfFP2zPGwk1+flkLv/DGf1SCLzqrHoTmRUUwS
V343NdjRRiS8B4wpZaaTKrh7feDbtUvPWtRVOzku/PYnwWspSL5msnRol38Pmrf9
o8xYt+XzE2gQrly5ZNc00t60tHqmD/WQazTo
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1xLal0Ij8M1G80JUuHhC
sFO7myazeDmwJY3sGW+y5XxbFSOpOPJMiTOICGleyMVT8rIuIsCtUTUO/MpR24N8
pOLIIPaZ6DOCi/YIo5zstnVl9eAXsv3W7T/sXcdBWFgRRiTXP1bWP5/8QlBNmQRJ
z31tHqjKupV/T1hHpMvVFTXDgC0kNCedSH/9MQgK3mcF+fD4jVZLJBMJFP8PnszW
0EyHPH4Qr6bB6Nn1DqFlG0CqbfNHsRafKEXLbtNgc425yaqhX9QocZp4VzFCLf13
hqum19oGWyxculFOyANsEVhiStptKq2XsdBhKXFxYbtrDpuhqqtNPW99fxUZ6aKx
SwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 280515015870311032698141376191170848969831
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X3'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2018-03-31 17:52:23 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2018-06-29 17:52:23 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'www.xn--80aa0afbi1bu1f.xn--p1ai'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 27150532757766750318961962571412366716712653765885781288310161233086746174917481752829019432423462842347520533527369244258935146207854892304583739132104048492429810957299338874602189323407812083000214193891778325526743921352783032971778233264263245785575421848787865627351616033691632375510246942732041987703066694294689653338196094819905871944696402498144263616278880758491617977922141865872102062446846125434818128424240689636521275768748293099952268470944078767178568015296377807602022332139785726159870705117170362222234647698031358576520540360304688191263240255737288955399363199337604456113227901257753347404107
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							880c03e4192d0a66864f3f17ae0c6d874727d702
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (99 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (64 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.xn--80aa0afbi1bu1f.xn--p1ai'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'xn--80aa0afbi1bu1f.xn--p1ai'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'This Certificate may only be relied upon by Relying Parties and only in accordance with the Certificate Policy found at https://letsencrypt.org/repository/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (243 bytes)
							00f1007700db74afeecb29ecb1feca3e716d2ce5b9aabb36f7847183c75d9d4f37b61fbf64000001627d6749c90000040300483046022100f5ebacb31ba604126c2d1d634917e05a9f8341bb4102a531b40f3aa4fb8c29de022100bc35f9ba162d0efb8a9e021f8c20ce137a853e1275c0c97aa305aaf0153f395b007600293c519654c83965baaa50fc5807d4b76fbf587a2972dca4c30cf4e54547f478000001627d6749f50000040300473045022100ad03e0a0885d62fa0d329f6eea46ceb645ece27dc70a276dad0b91a68c0c570e022074765970b4ea652726b2437f5341abd0f39336bc7459984ae8c93d66beb8710c
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		00667dd6a1cd6717c9e8b958ff04a5e00c9b783408929954b2660133c26da6c892ce67a467c31b3740ea3afeeccd99cf5aae0b813a34ed94b60dc33d3456f7e1948ff3d1199ebf9937b6f714faef92a4969934071364e9619557a5c1b1c234a2453113a3f3245e7b5c5d4f563e5e99a8c915f55b5a0ab05d14017302a268c7c8cb66443ef65815c813036886118ddbc69816709ce868351b2649f27c53f6ccf1b0935f9f9642effc319fd5208bceaac7a13991514c12577e3735d8d14624bc078c2965a6932ab87b7de0dbb54bcf5ad4553b392efcf627c16b2948be66b27468977f0f9ab7fda3cc58b7e5f3136810ae5cb964d734d2deb4b47aa60ff5906b34e8