NZ Safety Blackwoods (Wesfarmers Industrial & Safety NZ Limited)

- NZ Safety Blackwoods (Wesfarmers Industrial & Safety NZ Limited) -

Issued by Entrust Verified Mark CA - VMC2

About this certificate

This digital certificate with serial number 1c:7f:8c:bf:fc:03:65:05:ee:dc:3b:41:c9:dc:2f:78 was issued on by Entrust, Inc..

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

NZ Safety Blackwoods (Wesfarmers Industrial & Safety NZ Limited)

Company registration number: 9429040480893
Organization: NZ Safety Blackwoods (Wesfarmers Industrial & Safety NZ Limited)
Address: 234 Archers Road Glenfield
Locality: Auckland
Country: NZ

Entrust, Inc.

Organization: Entrust, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 1c:7f:8c:bf:fc:03:65:05:ee:dc:3b:41:c9:dc:2f:78
Serial Number (int): 37880660330929445329375792142267199352
Serial Number lenght: 125 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 44:fa:00:d3:19:ab:cb:25:f7:57:45:af:70:07:2c:9d:43:d4:d7:39
AuthorityKeyId: ef:bc:3c:b4:af:3a:d0:45:5e:76:54:df:c7:64:78:e9:2d:1d:74:3f

Fingerprint (sha1): 6a:b9:2d:0d:c7:97:7d:48:54:fa:9b:a1:ab:5a:17:a2:20:c3:76:48
Fingerprint (sha256): 56:a5:7e:8c:7f:65:5d:10:1f:8f:5d:ac:fd:b5:86:03:4c:ee:1e:31:4f:f3:74:72:87:a9:f7:cb:1f:56:4a:d9

Issuing Certificate URL: http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.entrust.net
CRL Distribution Point: http://crl.entrust.net/vmc2.crl

Check the revocation status for certificate NZ Safety Blackwoods (Wesfarmers Industrial & Safety NZ Limited)

2

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for NZ Safety Blackwoods (Wesfarmers Industrial & Safety NZ Limited)

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA512 with RSA

Key Usage

Digital Signature

Extended Key Usages

Extensions

11 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

nzsafetyblackwoods.co.nz
nzsb.co.nz

Certificate

The complete raw certificate details for NZ Safety Blackwoods (Wesfarmers Industrial & Safety NZ Limited) in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIILHDCCCQSgAwIBAgIQHH+Mv/wDZQXu3DtBydwveDANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBP
MQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNRW50cnVzdCwgSW5jLjEoMCYGA1UEAxMf
RW50cnVzdCBWZXJpZmllZCBNYXJrIENBIC0gVk1DMjAeFw0yNDA1MjIwMTU2MTBa
Fw0yNDEwMjQwMTU2MDlaMIIBujELMAkGA1UEBhMCTloxETAPBgNVBAcTCEF1Y2ts
YW5kMSMwIQYDVQQJExoyMzQgQXJjaGVycyBSb2FkIEdsZW5maWVsZDETMBEGCysG
AQQBgjc8AgEDEwJOWjFJMEcGA1UECgxATlogU2FmZXR5IEJsYWNrd29vZHMgKFdl
c2Zhcm1lcnMgSW5kdXN0cmlhbCAmIFNhZmV0eSBOWiBMaW1pdGVkKTEdMBsGA1UE
DxMUUHJpdmF0ZSBPcmdhbml6YXRpb24xFjAUBgNVBAUTDTk0MjkwNDA0ODA4OTMx
HzAdBgorBgEEAYOeXwENEw9SZWdpc3RlcmVkIE1hcmsxFzAVBgorBgEEAYOeXwEE
EwcxMjUwMzY5MRIwEAYKKwYBBAGDnl8BAxMCTloxQzBBBgorBgEEAYOeXwECEzNJ
bnRlbGxlY3R1YWwgUHJvcGVydHkgT2ZmaWNlIG9mIE5ldyBaZWFsYW5kIChJUE9O
WikxSTBHBgNVBAMMQE5aIFNhZmV0eSBCbGFja3dvb2RzIChXZXNmYXJtZXJzIElu
ZHVzdHJpYWwgJiBTYWZldHkgTlogTGltaXRlZCkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4IBDwAwggEKAoIBAQDnddjXCePmbwTEMom9POS2aNm+jAnuvgR0r7sjn+TixbYQ
RhNEOVChRItwfGOWPT9x/9xHXoXDUOr20QmGnVZUNoAqPK9K0TxloW3dH4XVaO5d
EGqX5i63e8aV6ZUgiZEoTm6UJbggSCIhVxISdiXlgqFX3PleaKKTr1Utcj8Y97EX
fE4VqNEUOxrRNWArfaCf+EMgj5vYvrtExRpTgkP1ZY+tWzeBf+tBWYmmRcJ5RH01
3zF2/KAv9blty0Oqey+i9o7izOFHLY7Uar7wIR7xK72E5JK+j8j5ajVFA7YwmmN0
LWqVGsXn9md/a7HSchfbXLYlMB2in+H/s2Q7ywAzAgMBAAGjggWFMIIFgTAMBgNV
HRMBAf8EAjAAMB0GA1UdDgQWBBRE+gDTGavLJfdXRa9wByydQ9TXOTAfBgNVHSME
GDAWgBTvvDy0rzrQRV52VN/HZHjpLR10PzBmBggrBgEFBQcBAQRaMFgwIwYIKwYB
BQUHMAGGF2h0dHA6Ly9vY3NwLmVudHJ1c3QubmV0MDEGCCsGAQUFBzAChiVodHRw
Oi8vYWlhLmVudHJ1c3QubmV0L3ZtYzItY2hhaW4uY2VyMDAGA1UdHwQpMCcwJaAj
oCGGH2h0dHA6Ly9jcmwuZW50cnVzdC5uZXQvdm1jMi5jcmwwggPYBggrBgEFBQcB
DASCA8owggPGooIDwqCCA74wggO6MIIDtjCCA7IWDWltYWdlL3N2Zyt4bWwwMzAx
MA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCBSTMkT7zVOXzceC8ry2JNVRLHOZ/o24lw0A03mx72K
RDCCA2oWggNmZGF0YTppbWFnZS9zdmcreG1sO2Jhc2U2NCxINHNJQUFBQUFBQUEv
MjFUUzIvYk1BeStEOWgvNExUVEFJblJ5NjhpYnJFT1cxZWdIUW9VeUdHMzFIRmpZ
NTRkMkU3Uzl0ZVBsTjIwaHdXUlNGRWt2MDhrdmJ4NCt0dkFvZXlIdW10ellWQUxL
TnVpMjlUdE5oZjc4VkdsNHVMODQ0ZmxKNlhncW16TGZqMTIvUmw4M1hRUEpWdzN6
WDRZZ3dsc2locTFoUHZWRlh4LzJuWDlDSGZOZnF1dVc4QmdYRTBnWnhDajFuQzVy
NXNONkM4QVNuSCs0YkI5VDhNS2VGZ1A1VjNmUGRaTm1ZdXhicC9WYmhCQWROc2hG
OVU0N3M0V2krUHhpRWVIWGI5ZFdLMzFncklJT05UbDhiSjd5b1VHRFo3L2doQUFs
bU05TnVYNXI5OXd2MzRzeDJlNGJOYkZuMlBYYllibFlyb2pJbjFaakVDZ1RTNCsv
NGhTYTZraXgzb3pWcm1nUkZDVjliWWFKMzNCL3J2MVdKMzh3MC9BSmhlM05rSW5y
YXMwWm9YR1dHcEpHcTBvU0lObVVCbzlLMm8yVkt5c3JIdUJXOHNtWnpHdUVyU0Zv
MkNIbVRLVWhxVkRBMUJvWlNuV29DT1prczBxZDlDRklWMHpNdnVIM1pHbjRaTnl5
bU9rWEtWaTlEY25pRGVOZ1FQcmhJRE56TnBJVG1lWUlNQXJaNi9ZNEFQam0xUE1t
L2J5bitKWUhiazBtWXRETkdXR1dlWFJOOFFxbFRIR0Iwc1pEYUd0VEZ5eHNmR1lF
TmRvbFhCeE1reFhGRUlrVXlUMGxLSWRwZ2VWVkxvaDhqS3BJdklJcm15bndnSFFG
VlVuVW5UNG1YNUxKZDNLTk1USzF5VC9vL3EranlhakxtTEM1ZVlTRWlONkpNdUNO
bW9tSHlWM2dhV25ibW5hSTNxUHArb25RVWJvQzI1L2ZPcTR3Ym1nUlRCcE5WMWFX
dHcrejJhZUN6Y2JreUFOdjRJUStDQVpuQnJQQTBFQVFSYVdKMHd5UHhQMlFJZDJ6
eDNuc1FtU2JzTDRUTFBvMURTWGpNdVRHb1ZKVFdtWmVXTGR3SGlUTjh0c3JoaC9i
ZWYvQUNpNFYwTkJCQUFBMC8GA1UdEQQoMCaCGG56c2FmZXR5YmxhY2t3b29kcy5j
by5ueoIKbnpzYi5jby5uejAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYB
BQUHAx8wUAYDVR0gBEkwRzA3BgpghkgBhvpsCgELMCkwJwYIKwYBBQUHAgEWG2h0
dHBzOi8vd3d3LmVudHJ1c3QubmV0L3JwYTAMBgorBgEEAYOeXwEBMBMGCisGAQQB
1nkCBAMBAf8EAgUAMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQAuGEpOi9Ad0aEa6GE9ujru
OuL2zYRvYalY8YhjQE81VA31m3KEhIRvUHysJ1RFUSFoi3m6mSUCSRM6GYw2mQ3N
2PeAjjZtvg9JTU4SP9bmrgX84eEHe56KFmYxdHpdCG0HvAMyrXQPsADjdLQf1EvS
2XRxIpAl2MW8h0KXg9VAjaXsanKtixKTOs84Pt5thQRzVkQicMMj7UomzJSWn4qN
pdeMiZDOZiM1pMs5hdHJhtFRRNSjSAQP/psurrg5ngB/OMH3EAIzUXSWRCVfxO3c
UwY916kECFM0KnbYCoRa6ZGR879vr60ne9P5Kxxt/UBZzVhaIXE08x1RYA9/PPqW
RHPoUyR5NsWYO2GIgea2nsWg94s7ez2KjtoL8tz30/lt9yj8Zgem3bXd+CJ0eB6a
fy/43UVSfxgweO9kkdis8U8xg0vCv3t8uGKEG3tsvknekDDU5KM0a2EaEWLJ2xA+
U4vminwJAnM1ouYuP6vCOEwpIQFBh7V2g/DRMm/H8WicRPMBmZK2LC7PKnCBjZNN
MyCRcPyNTMv0mMIL4vybC4EUyB9iiDIsBAuT+MpzCfU2LNDEN1W/VnT/MQB3ByPl
+JH+nUlJUDz6pu8EXyMmm7gZZcP9YHv58Rz+e1851d7auX5Lh/stm5TOWSmSULIL
tOcyPo5iuTp0O8AHHval+g==
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA53XY1wnj5m8ExDKJvTzk
tmjZvowJ7r4EdK+7I5/k4sW2EEYTRDlQoUSLcHxjlj0/cf/cR16Fw1Dq9tEJhp1W
VDaAKjyvStE8ZaFt3R+F1WjuXRBql+Yut3vGlemVIImRKE5ulCW4IEgiIVcSEnYl
5YKhV9z5Xmiik69VLXI/GPexF3xOFajRFDsa0TVgK32gn/hDII+b2L67RMUaU4JD
9WWPrVs3gX/rQVmJpkXCeUR9Nd8xdvygL/W5bctDqnsvovaO4szhRy2O1Gq+8CEe
8Su9hOSSvo/I+Wo1RQO2MJpjdC1qlRrF5/Znf2ux0nIX21y2JTAdop/h/7NkO8sA
MwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 37880660330929445329375792142267199352
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust Verified Mark CA - VMC2'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-05-22 01:56:10 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-10-24 01:56:09 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'NZ'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Auckland'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '234 Archers Road Glenfield'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'NZ'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'NZ Safety Blackwoods (Wesfarmers Industrial & Safety NZ Limited)'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '9429040480893'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.13
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Registered Mark'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '1250369'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'NZ'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ)'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'NZ Safety Blackwoods (Wesfarmers Industrial & Safety NZ Limited)'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 29219160984142551008763445967580442583681519602778487132774528083209788371731058876967497152238329410634783462132717599196127624732048042010394596366452198371365306312045600904886921042037938448108170692828504023710574973623334611056957750172813808832575608598317394157778197088958917460953951707436248829534259139679458769852383811518438248467309735622318275084850767962030930230228716964372113738442521012731281179546371555275133176925067369221872597044223487361608244180867036780768173011771237948897451743932520586315315617276891070707220607137506927955227505118796030470759643578333484442787114233203875532963891
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							44fa00d319abcb25f75745af70072c9d43d4d739
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName efbc3cb4af3ad0455e7654dfc76478e92d1d743f
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (90 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.entrust.net'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (41 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.entrust.net/vmc2.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (970 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (sha-256)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (32 bytes)
															524cc913ef354e5f371e0bcaf2d8935544b1ce67fa36e25c34034de6c7bd8a44
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAA/21TS2/bMAy+D9h/4LTTAInRy68ibrEOW1egHQoUyGG31HFjY54d2E7S9tePlN20hwWRSFEkv08kvbx4+tvAoeyHumtzYVALKNui29TtNhf78VGl4uL844flJ6XgqmzLfj12/Rl83XQPJVw3zX4Ygwlsihq1hPvVFXx/2nX9CHfNfquuW8BgXE0gZxCj1nC5r5sN6C8ASnH+4bB9T8MKeFgP5V3fPdZNmYuxbp/VbhBAdNshF9U47s4Wi+PxiEeHXb9dWK31grIIONTl8bJ7yoUGDZ7/ghAAlmM9NuX5r99wv34sx2e4bNbFn2PXbYblYrojIn1ZjECgTS4+/4hSa6kix3ozVrmgRFCV9bYaJ33B/rv1WJ38w0/AJhe3NkInras0ZoXGWGpJGq0oSINmUBo9K2o2VKysrHuBW8smZzGuErSFo2CHmTKUhqVDA1BoZSnWoCOZks0qd9CFIV0zMvuH3ZGn4ZNyymOkXKVi9DcniDeNgQPrhIDNzNpITmeYIMArZ6/Y4APjm1PMm/byn+JYHbk0mYtDNGWGWeXRN8QqlTHGB0sZDaGtTFyxsfGYENdolXBxMkxXFEIkUyT0lKIdpgeVVLoh8jKpIvIIrmynwgHQFVUnUnT4mX5LJd3KNMTK1yT/o/q+jyajLmLC5eYSEiN6JMuCNmomHyV3gaWnbmnaI3qPp+onQUboC25/fOq4wbmgRTBpNV1aWtw+z2aeCzcbkyANv4IQ+CAZnBrPA0EAQRaWJ0wyPxP2QId2zx3nsQmSbsL4TLPo1DSXjMuTGoVJTWmZeWLdwHiTN8tsrhh/bef/ACi4V0NBBAAA'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (40 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'nzsafetyblackwoods.co.nz'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'nzsb.co.nz'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (1 bits)
							0780
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114028.10.1.11
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://www.entrust.net/rpa'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3 (CT Precertificate Poison)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		002e184a4e8bd01dd1a11ae8613dba3aee3ae2f6cd846f61a958f18863404f35540df59b728484846f507cac2754455121688b79ba99250249133a198c36990dcdd8f7808e366dbe0f494d4e123fd6e6ae05fce1e1077b9e8a166631747a5d086d07bc0332ad740fb000e374b41fd44bd2d97471229025d8c5bc87429783d5408da5ec6a72ad8b12933acf383ede6d85047356442270c323ed4a26cc94969f8a8da5d78c8990ce662335a4cb3985d1c986d15144d4a348040ffe9b2eaeb8399e007f38c1f710023351749644255fc4eddc53063dd7a9040853342a76d80a845ae99191f3bf6fafad277bd3f92b1c6dfd4059cd585a217134f31d51600f7f3cfa964473e853247936c5983b618881e6b69ec5a0f78b3b7b3d8a8eda0bf2dcf7d3f96df728fc6607a6ddb5ddf82274781e9a7f2ff8dd45527f183078ef6491d8acf14f31834bc2bf7b7cb862841b7b6cbe49de9030d4e4a3346b611a1162c9db103e538be68a7c09027335a2e62e3fabc2384c2921014187b57683f0d1326fc7f1689c44f3019992b62c2ecf2a70818d934d33209170fc8d4ccbf498c20be2fc9b0b8114c81f6288322c040b93f8ca7309f5362cd0c43755bf5674ff3100770723e5f891fe9d4949503cfaa6ef045f23269bb81965c3fd607bf9f11cfe7b5f39d5dedab97e4b87fb2d9b94ce59299250b20bb4e7323e8e62b93a743bc0071ef6a5fa