www.oyuncakannesi.com.tr

Issued by Let's Encrypt Authority X3

About this certificate

This digital certificate with serial number 03:a3:15:f8:11:f0:23:5f:07:47:2f:82:17:dc:fc:64:59:ab was issued on by Let's Encrypt.

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:
  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

Certificate Subject

CN=www.oyuncakannesi.com.tr

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 03:a3:15:f8:11:f0:23:5f:07:47:2f:82:17:dc:fc:64:59:ab
Serial Number (int): 316832085444752778478152771261288067389867
Serial Number lenght: 138 bits, 18 octets

SubjectKeyId: b9:bf:84:ed:9d:a0:63:cc:57:70:18:54:b6:ca:bd:29:4d:2f:a6:3a
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): 04:da:f9:0d:51:b5:3e:e8:78:ec:e3:d8:8e:0b:23:3d:60:02:27:01
Fingerprint (sha256): 62:c4:73:dc:c4:a7:b8:d0:a3:8f:c1:ed:38:a8:04:e2:03:92:70:8d:36:f9:7d:01:af:43:5d:8f:2c:e0:54:25

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x3.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org

Check the revocation status for certificate www.oyuncakannesi.com.tr

2

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for www.oyuncakannesi.com.tr

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

4096

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

9 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

oyuncakannesi.com.tr
www.oyuncakannesi.com.tr

Other certificates including the domain name oyuncakannesi.com.tr

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for www.oyuncakannesi.com.tr in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGfTCCBWWgAwIBAgISA6MV+BHwI18HRy+CF9z8ZFmrMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xOTA2MDIyMDU5MzFaFw0x
OTA4MzEyMDU5MzFaMCMxITAfBgNVBAMTGHd3dy5veXVuY2FrYW5uZXNpLmNvbS50
cjCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALvoi3RYU4MAb5Lwj8Ke
Jerhs3agQGbuV9QHtorufdRLM7fKhZjnHnl3NVKQgDHYGW55IE5zOV4z8c9+GhmX
HguaLzLTRJ05WH9t/dZm62Pu43GtKFuXuQ4FrR7wiguf2yB6pe5M3hRdTv4axP1r
AqUxyBOv3jIEvIqMYMWycYa7K66m5aJrc98Kqtkre2xORq8cytEJ7AkSRqAurxO1
4+ctSrFsk35xVHzsUSoEqOMhKUJJK1KzPUtCjt4Z1Lf839Ynbk5W5yTd8vedWfVY
Rgkim7uPq8IKxjo2HUmxVNSMjKMv5LQ48yfn5mJZwA84jVIRNnk5o6sNp3CKnXx6
yAD4cAJczj+qbjycNGMeV/Ip3fvWQbktI2kNWf5Vqu3wiXy6k+k37HYiGx2hV9LB
Uw5sPM52VFQokd/HF3TQ9GnFzC3Y/Liz6cSynnAcRdJPR/WP0jh8r/ap9+fOL56x
4kYPcpMOPPT8Q8olp77gAzRJE2g/LazW++7J8sZfEf5ShvyMsXw6IoApfJZ9a78s
n/BlVN+9TYkgiZAjuXxf2gliNUaTptuXUGGW1eUAqVPSrNOkqgqajRLW2PRJ4F8R
YfBe4VzeeGIwvoQz3jQKdw5ve2afObCceM/ALDJzPXq+qGQIQ117RaTFtct8f46y
7DQEzGyBNOumDrbzSvLMV0kHAgMBAAGjggKCMIICfjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAw
HQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYD
VR0OBBYEFLm/hO2doGPMV3AYVLbKvSlNL6Y6MB8GA1UdIwQYMBaAFKhKamMEfd26
5tE5t6ZFZe/zqOyhMG8GCCsGAQUFBwEBBGMwYTAuBggrBgEFBQcwAYYiaHR0cDov
L29jc3AuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZzAvBggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDov
L2NlcnQuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZy8wOQYDVR0RBDIwMIIUb3l1bmNh
a2FubmVzaS5jb20udHKCGHd3dy5veXVuY2FrYW5uZXNpLmNvbS50cjBMBgNVHSAE
RTBDMAgGBmeBDAECATA3BgsrBgEEAYLfEwEBATAoMCYGCCsGAQUFBwIBFhpodHRw
Oi8vY3BzLmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZzCCAQMGCisGAQQB1nkCBAIEgfQEgfEA7wB2
AOJpS64m6OlACeiGG7Y7g9Q+5/50iPukjyiTAZ3d8dv+AAABaxo0bXoAAAQDAEcw
RQIhAJGZ141+nTH1xGFdp34kiuAR8QVclRnBCwRomyK+aeZ7AiAvsqZNFTNuQQNQ
RJanfXbQce7ZkBwp84FgJKw0h4BaSgB1ACk8UZZUyDlluqpQ/FgH1Ldvv1h6KXLc
pMMM9OVFR/R4AAABaxo0bY8AAAQDAEYwRAIgI2bIc2OoshTJ28wgkPzunmXrpYXg
5z64YZjo57gjphsCIFge3siqb/0S2ggt9eWUnHk1YTHABtwsypPgGr/x4z6kMA0G
CSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAltEtmItQelgrVs1nXcuts8r9nJKhVIOeyLWAWePgl
lQK7QPVn6TrBdDpEq9lnmk80WZ2bEB03+Z5aUjBhAFsfLgZhy6ncATao+ZKrljdC
4Baj+UVjtRqKI/kBF/EKfUkgYBbJTkRJB2ud6p7fZeNL+i1Owheplhs902aZAxvE
R7mu+5OBG50fGUQOBZhYOIIEBeddHgE4/gyozjUMnb9ovXVO9Cbqh/HxKC94EZ4M
yyKt8LWsMkEKpAPKBSwZoNuuHYMU7DAfNkVx3wJdzzj08qr0VnPxtUZyGpnwKhsF
8ZjSFRswvRBfWSUtxy+D6e5yEFI+iDjzRKKLgtEzbcc+
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAu+iLdFhTgwBvkvCPwp4l
6uGzdqBAZu5X1Ae2iu591Eszt8qFmOceeXc1UpCAMdgZbnkgTnM5XjPxz34aGZce
C5ovMtNEnTlYf2391mbrY+7jca0oW5e5DgWtHvCKC5/bIHql7kzeFF1O/hrE/WsC
pTHIE6/eMgS8ioxgxbJxhrsrrqblomtz3wqq2St7bE5GrxzK0QnsCRJGoC6vE7Xj
5y1KsWyTfnFUfOxRKgSo4yEpQkkrUrM9S0KO3hnUt/zf1iduTlbnJN3y951Z9VhG
CSKbu4+rwgrGOjYdSbFU1IyMoy/ktDjzJ+fmYlnADziNUhE2eTmjqw2ncIqdfHrI
APhwAlzOP6puPJw0Yx5X8ind+9ZBuS0jaQ1Z/lWq7fCJfLqT6TfsdiIbHaFX0sFT
Dmw8znZUVCiR38cXdND0acXMLdj8uLPpxLKecBxF0k9H9Y/SOHyv9qn3584vnrHi
Rg9ykw489PxDyiWnvuADNEkTaD8trNb77snyxl8R/lKG/IyxfDoigCl8ln1rvyyf
8GVU371NiSCJkCO5fF/aCWI1RpOm25dQYZbV5QCpU9Ks06SqCpqNEtbY9EngXxFh
8F7hXN54YjC+hDPeNAp3Dm97Zp85sJx4z8AsMnM9er6oZAhDXXtFpMW1y3x/jrLs
NATMbIE066YOtvNK8sxXSQcCAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 316832085444752778478152771261288067389867
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X3'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2019-06-02 20:59:31 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2019-08-31 20:59:31 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'www.oyuncakannesi.com.tr'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4208 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 766599299257061861881876170862495269615688232702374989349555602081364479328631668775536602042642562579144467378595341658373045024566200184236768945472019988618513399499256103324478370002565398256199451238604951147953536351733163797214745810062332320268334780925312378036079682163195024970213275785894039663695068838927848904200774592047992071450546539265802007102429227082558405520538252532052208274259964986622418139384105016711988524180609928733130168497113410740353084379847439221300180711046479307489687934731082345617483474915376502526589414332020625618529667403792160040165180894257570196707886365991778509046944634888230593923328690334043615009406469977067545178487068569661383246383882578729344824219745691497046090587814144362013763278931940893469539016102245679787108223290871364805345465024362668176353923493186586250985146355334562670960412654348670377535487371633465701854697702202047692723780174222417238414852765541055775496855671789429646554961093052118073080103413602820016295576672273129981941607484448700212586664158336292896632315336504562889759584840867277931199115062160184198466944888287122662258172438206548123219207032008073868330497892007174685093387623410509392708192515435333435278048519269729110427388167
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							b9bf84ed9da063cc57701854b6cabd294d2fa63a
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (99 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (50 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'oyuncakannesi.com.tr'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.oyuncakannesi.com.tr'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (69 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (244 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (241 bytes)
							00ef007600e2694bae26e8e94009e8861bb63b83d43ee7fe7488fba48f2893019dddf1dbfe0000016b1a346d7a00000403004730450221009199d78d7e9d31f5c4615da77e248ae011f1055c9519c10b04689b22be69e67b02202fb2a64d15336e4103504496a77d76d071eed9901c29f3816024ac3487805a4a007500293c519654c83965baaa50fc5807d4b76fbf587a2972dca4c30cf4e54547f4780000016b1a346d8f000004030046304402202366c87363a8b214c9dbcc2090fcee9e65eba585e0e73eb86198e8e7b823a61b0220581edec8aa6ffd12da082df5e5949c79356131c006dc2cca93e01abff1e33ea4
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		0025b44b6622d41e960ad5b359d772eb6cf2bf6724a85520e7b22d601678f8259502bb40f567e93ac1743a44abd9679a4f34599d9b101d37f99e5a523061005b1f2e0661cba9dc0136a8f992ab963742e016a3f94563b51a8a23f90117f10a7d49206016c94e4449076b9dea9edf65e34bfa2d4ec217a9961b3dd36699031bc447b9aefb93811b9d1f19440e05985838820405e75d1e0138fe0ca8ce350c9dbf68bd754ef426ea87f1f1282f78119e0ccb22adf0b5ac32410aa403ca052c19a0dbae1d8314ec301f364571df025dcf38f4f2aaf45673f1b546721a99f02a1b05f198d2151b30bd105f59252dc72f83e9ee7210523e8838f344a28b82d1336dc73e