Entrust Corporation

- Entrust Corporation -

Issued by Entrust Verified Mark CA - VMC2

About this certificate

This digital certificate with serial number 60:e5:d1:fe:ed:db:e5:a8:11:9f:82:19:09:4d:12:5c was issued on by Entrust, Inc..

This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

Entrust Corporation

Company registration number: 705421
Organization: Entrust Corporation
Address: 1187 Park Pl
Postal code: 55379
State / Province: Minnesota
Locality: Shakopee
Country: US

Entrust, Inc.

Organization: Entrust, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 60:e5:d1:fe:ed:db:e5:a8:11:9f:82:19:09:4d:12:5c
Serial Number (int): 128799182797130627752361158454962623068
Serial Number lenght: 127 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 84:98:cc:09:df:cd:cf:ac:1b:2d:ae:fd:62:2d:2b:77:29:80:d8:5c
AuthorityKeyId: ef:bc:3c:b4:af:3a:d0:45:5e:76:54:df:c7:64:78:e9:2d:1d:74:3f

Fingerprint (sha1): a4:c3:d2:5b:30:68:f0:f9:83:88:ea:be:4b:40:c7:8f:45:fd:0a:d4
Fingerprint (sha256): 6e:f6:97:80:7e:70:d4:2e:7f:8e:0b:c0:f8:da:60:ab:ca:4a:8a:d8:ab:6e:aa:be:1d:ff:3b:5e:f0:b5:9a:ca

Issuing Certificate URL: http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.entrust.net
CRL Distribution Point: http://crl.entrust.net/vmc2.crl

Check the revocation status for certificate Entrust Corporation

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for Entrust Corporation

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

3072

Signature Algorithm

SHA512 with RSA

Key Usage

Digital Signature

Extended Key Usages

Extensions

11 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

san1.testcertificates.com

Other certificates including the domain name

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for Entrust Corporation in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIMUjCCCjqgAwIBAgIQYOXR/u3b5agRn4IZCU0SXDANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBP
MQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNRW50cnVzdCwgSW5jLjEoMCYGA1UEAxMf
RW50cnVzdCBWZXJpZmllZCBNYXJrIENBIC0gVk1DMjAeFw0yMjA3MDcyMTA3NTFa
Fw0yMzA3MDcyMTA3NTFaMIIBZzEOMAwGA1UEERMFNTUzNzkxCzAJBgNVBAYTAlVT
MRIwEAYDVQQIEwlNaW5uZXNvdGExETAPBgNVBAcTCFNoYWtvcGVlMRUwEwYDVQQJ
EwwxMTg3IFBhcmsgUGwxEzARBgsrBgEEAYI3PAIBAxMCVVMxGTAXBgsrBgEEAYI3
PAIBAhMIRGVsYXdhcmUxHDAaBgNVBAoTE0VudHJ1c3QgQ29ycG9yYXRpb24xHTAb
BgNVBA8TFFByaXZhdGUgT3JnYW5pemF0aW9uMQ8wDQYDVQQFEwY3MDU0MjExFzAV
BgorBgEEAYOeXwEEEwczNzk4NzAzMRIwEAYKKwYBBAGDnl8BAxMCVVMxQTA/Bgor
BgEEAYOeXwECEzFVbml0ZWQgU3RhdGVzIFBhdGVudCBhbmQgVHJhZGVtYXJrIE9m
ZmljZSAoVVNQVE8pMRwwGgYDVQQDExNFbnRydXN0IENvcnBvcmF0aW9uMIIBojAN
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEArbp/5Ajrx+BLq7Ni+kMUJcqJI6Ls
JeJ6pGnIT0Qjd0Ffqo1IZirxGcwHEZbosqeh+ewcpOpRZRCAL1cCVv1PgmyA2BG2
VqyPBnuo9MX8we2Vrt9U3bWNFWBFqFDn3LlxT6m2SK5yLw4ua2eXjN5FfKpWI7qF
1NgxcPGODnntE2oH6mSE2qbMhof7nQmSw4KMd+9xUDpoDGJegrEQvSFnlHVN8LwF
23trjNidxZg3PSlsZ0KIQWhVMy89UFRQsLxoU3nkj9v/Xp5z/4MORkMQmRztEElX
SP4BCpssa3jEsX+5ScdksVmuvv7NyemIZmVgqoraUkRbsBeyFF9nNpu1LvoD1N+B
rGC584EbVhLUCXy4pfRrlIkvoA+FIrSd4YIOz6PQzl7QfYTsaVStuBIZBYs/Jzy8
f6oxkBLefT0STjV58RcbgxvIfvQM+wjjkpP4EmM7Sx1XMBq9h7CGMKoG6ilZFIaW
/xeLDi6yJjp67jVMnnvM3LU10N9dOD+bQafnAgMBAAGjggaOMIIGijAMBgNVHRMB
Af8EAjAAMB0GA1UdDgQWBBSEmMwJ383PrBstrv1iLSt3KYDYXDAfBgNVHSMEGDAW
gBTvvDy0rzrQRV52VN/HZHjpLR10PzBmBggrBgEFBQcBAQRaMFgwIwYIKwYBBQUH
MAGGF2h0dHA6Ly9vY3NwLmVudHJ1c3QubmV0MDEGCCsGAQUFBzAChiVodHRwOi8v
YWlhLmVudHJ1c3QubmV0L3ZtYzItY2hhaW4uY2VyMDAGA1UdHwQpMCcwJaAjoCGG
H2h0dHA6Ly9jcmwuZW50cnVzdC5uZXQvdm1jMi5jcmwwggTsBggrBgEFBQcBDASC
BN4wggTaooIE1qCCBNIwggTOMIIEyjCCBMYWDWltYWdlL3N2Zyt4bWwwMzAxMA0G
CWCGSAFlAwQCAQUABCBFTnlIIKlletDC3FKFSf2mW1CXuvI63PiMOdankZguFzCC
BH4WggR6ZGF0YTppbWFnZS9zdmcreG1sO2Jhc2U2NCxINHNJQUFBQUFBQUFBSlZV
VzJ2Yk1CUiszbUQvNFV4N0dsaUtKTXV5WGVLT3Rld0dIUXdHZmU4Y0x6Yno3T0M0
U2J0ZnYrL0lxVW5LUmplQnJVL1N1WHpuSWkzZjNQMXNhVmNOMjZidkNtR1VGbFIx
WmI5cXVuVWhic2Z2TWhOdnpsODhYNzZVa2o1VVhUWGNqUDF3Um05WC9iZUtQclh0
N1hZTVcyUVRaVlVjMGRmckQvVHVidE1QSTMxcGI5ZnlVMGNxYkY1UFRzN0lLNjNw
NHJacFY2UmZFMG5KOXJlNzlURU5LK2piemJiNk12VGZtN1lxeE5oMDkzS3pGUVM2
M2Zic3JtMjZINFdveDNGenRsanM5M3UxajFVL3JCY216L05GT0JXMGE2cjlSWDlY
Q0UyYWJKendkekR3SjFXcnRWNkFoZ0Fkb3VYWWpHMTEvcTRiQjRSSWwvMkFrRzVH
MEZzdXBpT1FIcXB5cFB0Q1NNMkV3YlF0eEt2VTI0dnNyYUI5c3hyclFzQ3Bjb0xx
cWxuWDQ3eGNzUG9hdjJmTFRkL2VyL3Z1UWYxOUdJSTJmZE9OSU9xODhwR3hYbG15
ajZGT1ZVSVFNQ2ZRR09VcFBnRk9PWEpHSmFjd2d3cEdrR0RNd0ZwbDZPQ1RJVTFj
bjZTWjJKblFCQVBOSkdWQ1I5Q2dSOGhuN0Q3c3BnNDljd3lEQlorci9BQXhwcFUx
SUo1a3M1ZC9KWmJtczhvRVExYXliTTdVQkFPRjNNN0VKaGdFakRiSDZMKzhteXhW
N3FCendKT2xQRkhaS1o3cXF2V2NrQU1PTWxabnN6ekdZZm1JeXMxWVArYXhLc1Ju
WS9TRDdzN1Z1VXBLTHBDT3JNclJ1SG1ZYmFrbGJoM1dtYlRTOHY5ajBMczYwajdH
ditnemwyVE9COEdvZ2RGWXBaR0dlY2VDeXBjd0drMWZGb1crd094QUFaSnc2RmhP
T21naUJhMk9kT3RBeUt1OGxuaE9XcHg0aVY2c0pXcTBDd0M2TzRsdVRhOU8zUjh2
ZnoyWkVaZUVMRnVWbHB4N0RaZXh0T0dQQU9BQTFHcTR1alpXZ3lvUUhLZE1USVlV
QUREYlV2S0YwMkVQU1hNVHdDRUl3WWg5TUdMeVN4TnpEM05tZ0xnTjJIbDBST1Rx
TC9qcFlESWQ3bFhlY3RuaUVoRmdRc1lTeVpYRjVlRk5nOUMwTXN6UThIUEZ3SFBX
UzE1RkxoUU9UMVBFbHkxUnlUWThBU0RCczBVOFcrNk5pSVAwa01JMVprZHBzT25o
RUFtRFM4ZXQwMHErTzdHeVpjeHlzSkJpeFoydjJJMUR5cm45UUNDUjRTSFNzSU5F
bG1oM2xKMC9LLzNFRkJYaDNwTGNKbnpzUXhnK3pBYlY0NjZObVh1dzVEa3U1UzVO
NnJubERKK1pOQXUrc1g1STFOV01Ec2xkTHRiaGo5Zi8vRGNvTUpudkVnY0FBQT09
MCQGA1UdEQQdMBuCGXNhbjEudGVzdGNlcnRpZmljYXRlcy5jb20wDgYDVR0PAQH/
BAQDAgeAMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMfMFAGA1UdIARJMEcwNwYKYIZIAYb6
bAoBCzApMCcGCCsGAQUFBwIBFhtodHRwczovL3d3dy5lbnRydXN0Lm5ldC9ycGEw
DAYKKwYBBAGDnl8BATATBgorBgEEAdZ5AgQDAQH/BAIFADANBgkqhkiG9w0BAQ0F
AAOCAgEAgboBbPTyvNjkpYWqbn6DOZKWwM1lM5/tfoClIUiSV5hgjXHWrUc57hWj
1ssUhuv0TNb0DJhihldKHcDrRw1DGz42zM+q4LM4h8JrRN9AjKqSp4ueUM/4dAzA
/qpTz6BVf2ui3t1BECPieq5KEE03trYWWkIXzKhDjDNKVjq61NoMkNIwHlbZfP4O
Qo7T+usKpiLmj5KIQWB+KwlztX+BiEjk79byYcRt+9Ui2dCgHvUxx3Fw/BYrv5EC
mYg0+mIWaWJRMd8krwzb1jqrJzsFLCg89F6B/eWWiXsFLSvDEUjRZNF5D/0KuhLu
Yb10Afg9P5X4zyx4kRUR7ynHBS0E1K+ROiC3wIcAlavaJKLyDzIg4SldJCjfB+yc
cIsmv9dGb9yKCuPOZHAm9ZnkYXLQZS5Excp0qh3HbUMBrWNyJF9hgQmttoUInjDy
11b9FTY2jOBMOl6qUGHrVRx0MycaP7j6xITC2AauETGYZWoHMQDXRTgmkFH5FIKX
c041OWEFudakbhGsk2CQvIM1EIoWbctUxO7PFOdBEI58ZvOIYis6Wejvvm3yscPq
uMWEib3JWCwywHxVyA+U7wM/2vP8hp0SuoaFpTWJmNAYaIspoxKLxlpalmNb/MZ+
8/RovhvI1C/X/J6CAsh6Ku+BIgm+F6HuC0TDBb79hCesPJpYafY=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBojANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEArbp/5Ajrx+BLq7Ni+kMU
JcqJI6LsJeJ6pGnIT0Qjd0Ffqo1IZirxGcwHEZbosqeh+ewcpOpRZRCAL1cCVv1P
gmyA2BG2VqyPBnuo9MX8we2Vrt9U3bWNFWBFqFDn3LlxT6m2SK5yLw4ua2eXjN5F
fKpWI7qF1NgxcPGODnntE2oH6mSE2qbMhof7nQmSw4KMd+9xUDpoDGJegrEQvSFn
lHVN8LwF23trjNidxZg3PSlsZ0KIQWhVMy89UFRQsLxoU3nkj9v/Xp5z/4MORkMQ
mRztEElXSP4BCpssa3jEsX+5ScdksVmuvv7NyemIZmVgqoraUkRbsBeyFF9nNpu1
LvoD1N+BrGC584EbVhLUCXy4pfRrlIkvoA+FIrSd4YIOz6PQzl7QfYTsaVStuBIZ
BYs/Jzy8f6oxkBLefT0STjV58RcbgxvIfvQM+wjjkpP4EmM7Sx1XMBq9h7CGMKoG
6ilZFIaW/xeLDi6yJjp67jVMnnvM3LU10N9dOD+bQafnAgMBAAE=
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 128799182797130627752361158454962623068
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust Verified Mark CA - VMC2'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2022-07-07 21:07:51 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2023-07-07 21:07:51 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.17 (postalCode)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '55379'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Minnesota'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Shakopee'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '1187 Park Pl'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2 (jurisdictionOfIncorporationSP)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Delaware'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust Corporation'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '705421'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '3798703'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'United States Patent and Trademark Office (USPTO)'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust Corporation'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3184 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 3942555532257673614493280321239190054431660603659889015927661501535965705344318064582754112813841266849396470198964837911354233857764200189604969880404492592936598915602734050087778717381998991657099621530099752187067388689211844480012878281321785353541987990927979684718372711702364638470220380446717337546994578362068136088010985794695960983027078240348128373979264132395857302826720489959902803444098827256254110332268173381380993250364328252815181844867345998644797976233225519034490123771747101530938783029051061287054891683233352136081375845830148093435600737856015324746353222177719554577550462813902963811888910431121196761637632116711745704505384066110605261271475457522342294528821381124852316170496467798775914870172756874135342154366083311023880037753702776071107972313093512926384962096236153046537483639398345018542034138829283873978171939418574327103870744317777121812975371092925382109669536004733678286645223
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							8498cc09dfcdcfac1b2daefd622d2b772980d85c
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName efbc3cb4af3ad0455e7654dfc76478e92d1d743f
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (90 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.entrust.net'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (41 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.entrust.net/vmc2.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (1246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (sha-256)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (32 bytes)
															454e794820a9657ad0c2dc528549fda65b5097baf23adcf88c39d6a791982e17
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAAAJVUW2vbMBR+3mD/4Ux7GliKJMuyXeKOtewGHQwGfe8cLzbz7OC4Sbtfv+/IqUnKRjeBrU/SuXznIi3f3P1saVcN26bvCmGUFlR1Zb9qunUhbsfvMhNvzl88X76Ukj5UXTXcjP1wRm9X/beKPrXt7XYMW2QTZVUc0dfrD/TubtMPI31pb9fyU0cqbF5PTs7IK63p4rZpV6RfE0nJ9re79TENK+jbzbb6MvTfm7YqxNh093KzFQS63fbsrm26H4Wox3Fztljs93u1j1U/rBcmz/NFOBW0a6r9RX9XCE2abJzwdzDwJ1WrtV6AhgAdouXYjG11/q4bB4RIl/2AkG5G0FsupiOQHqpypPtCSM2EwbQtxKvU24vsraB9sxrrQsCpcoLqqlnX47xcsPoav2fLTd/er/vuQf19GII2fdONIOq88pGxXlmyj6FOVUIQMCfQGOUpPgFOOXJGJacwgwpGkGDMwFpl6OCTIU1cn6SZ2JnQBAPNJGVCR9CgR8hn7D7spg49cwyDBZ+r/AAxppU1IJ5ks5d/JZbms8oEQ1aybM7UBAOF3M7EJhgEjDbH6L+8myxV7qBzwJOlPFHZKZ7qqvWckAMOMlZnszzGYfmIys1YP+axKsRnY/SD7s7VuUpKLpCOrMrRuHmYbaklbh3WmbTS8v9j0Ls60j7Gv+gzl2TOB8GogdFYpZGGeceCypcwGk1fFoW+wOxAAZJw6FhOOmgiBa2OdOtAyKu8lnhOWpx4iV6sJWq0CwC6O4luTa9O3R8vfz2ZEZeELFuVlpx7DZextOGPAOAA1Gq4ujZWgyoQHKdMTIYUADDbUvKF02EPSXMTwCEIwYh9MGLySxNzD3NmgLgN2Hl0ROTqL/jpYDId7lXectniEhFgQsYSyZXF5eFNg9C0MszQ8HPFwHPWS15FLhQOT1PEly1RyTY8ASDBs0U8W+6NiIP0kMI1ZkdpsOnhEAmDS8et00q+O7GyZcxysJBixZ2v2I1Dyrn9QCCR4SHSsINElmh3lJ0/K/3EFBXh3pLcJnzsQxg+zAbV466NmXuw5Dku5S5N6rnlDJ+ZNAu+sX5I1NWMDsldLtbhj9f//DcoMJnvEgcAAA=='
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (29 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'san1.testcertificates.com'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (1 bits)
							0780
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114028.10.1.11
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://www.entrust.net/rpa'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3 (CT Precertificate Poison)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		0081ba016cf4f2bcd8e4a585aa6e7e83399296c0cd65339fed7e80a52148925798608d71d6ad4739ee15a3d6cb1486ebf44cd6f40c986286574a1dc0eb470d431b3e36cccfaae0b33887c26b44df408caa92a78b9e50cff8740cc0feaa53cfa0557f6ba2dedd411023e27aae4a104d37b6b6165a4217cca8438c334a563abad4da0c90d2301e56d97cfe0e428ed3faeb0aa622e68f928841607e2b0973b57f818848e4efd6f261c46dfbd522d9d0a01ef531c77170fc162bbf9102998834fa621669625131df24af0cdbd63aab273b052c283cf45e81fde596897b052d2bc31148d164d1790ffd0aba12ee61bd7401f83d3f95f8cf2c78911511ef29c7052d04d4af913a20b7c0870095abda24a2f20f3220e1295d2428df07ec9c708b26bfd7466fdc8a0ae3ce647026f599e46172d0652e44c5ca74aa1dc76d4301ad6372245f618109adb685089e30f2d756fd1536368ce04c3a5eaa5061eb551c7433271a3fb8fac484c2d806ae113198656a073100d74538269051f9148297734e35396105b9d6a46e11ac936090bc8335108a166dcb54c4eecf14e741108e7c66f388622b3a59e8efbe6df2b1c3eab8c58489bdc9582c32c07c55c80f94ef033fdaf3fc869d12ba8685a5358998d018688b29a3128bc65a5a96635bfcc67ef3f468be1bc8d42fd7fc9e8202c87a2aef812209be17a1ee0b44c305befd8427ac3c9a5869f6