nib Health Funds Ltd.

- nib Health Funds Ltd. -

Issued by Entrust Verified Mark CA - VMC2

About this certificate

This digital certificate with serial number 3a:70:2d:78:4a:4b:38:59:27:b6:5d:18:ee:aa:22:73 was issued on by Entrust, Inc..

This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

nib Health Funds Ltd.

Company registration number: 83 000 124 381
Organization: nib Health Funds Ltd.
Address: 22 Honeysuckle Drive
State / Province: New South Wales
Locality: Newcastle
Country: AU

Entrust, Inc.

Organization: Entrust, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 3a:70:2d:78:4a:4b:38:59:27:b6:5d:18:ee:aa:22:73
Serial Number (int): 77677683242485513620101286445638623859
Serial Number lenght: 126 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 2f:b8:35:fc:cf:8a:3b:8a:d3:a9:b8:02:a3:48:aa:87:c8:f7:f7:b8
AuthorityKeyId: ef:bc:3c:b4:af:3a:d0:45:5e:76:54:df:c7:64:78:e9:2d:1d:74:3f

Fingerprint (sha1): 98:d6:0a:dc:c7:80:48:fc:e1:ab:b1:ae:99:d8:47:e1:00:90:a1:ba
Fingerprint (sha256): 9e:dd:c5:aa:fc:df:b8:89:c0:75:a1:e5:64:9a:8e:6b:22:00:7d:f7:f2:0b:a7:9e:92:03:fc:05:19:98:74:a7

Issuing Certificate URL: http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.entrust.net
CRL Distribution Point: http://crl.entrust.net/vmc2.crl

Check the revocation status for certificate nib Health Funds Ltd.

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for nib Health Funds Ltd.

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA512 with RSA

Key Usage

Digital Signature

Extended Key Usages

Extensions

11 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

au.nib.com.au

Other certificates including the domain name

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for nib Health Funds Ltd. in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIJ+jCCB+KgAwIBAgIQOnAteEpLOFkntl0Y7qoiczANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBP
MQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNRW50cnVzdCwgSW5jLjEoMCYGA1UEAxMf
RW50cnVzdCBWZXJpZmllZCBNYXJrIENBIC0gVk1DMjAeFw0yNDAxMjgyMzI5Mjla
Fw0yNTAyMjcyMzI5MjhaMIIBUzELMAkGA1UEBhMCQVUxGDAWBgNVBAgTD05ldyBT
b3V0aCBXYWxlczESMBAGA1UEBxMJTmV3Y2FzdGxlMR0wGwYDVQQJExQyMiBIb25l
eXN1Y2tsZSBEcml2ZTETMBEGCysGAQQBgjc8AgEDEwJBVTEeMBwGA1UEChMVbmli
IEhlYWx0aCBGdW5kcyBMdGQuMR0wGwYDVQQPExRQcml2YXRlIE9yZ2FuaXphdGlv
bjEXMBUGA1UEBRMOODMgMDAwIDEyNCAzODExHzAdBgorBgEEAYOeXwENEw9SZWdp
c3RlcmVkIE1hcmsxFzAVBgorBgEEAYOeXwEEEwcyMjQ3NTg0MRIwEAYKKwYBBAGD
nl8BAxMCQVUxHDAaBgorBgEEAYOeXwECEwxJUCBBdXN0cmFsaWExHjAcBgNVBAMT
FW5pYiBIZWFsdGggRnVuZHMgTHRkLjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBANHv0INexado+CmMMzcDNQyd7jrKcEgQ9amE9QI4XexzDSZY5L+Udgl4
D2YuWUf7hR+UhFF/qpammpUJ00OXb/DLGZ5/UMwPY/Dsprcp8TxuypJEkwovFpdN
vjUnDm4nsq46VKeK0x06L0CY3k7C0cRdSVm270CBKZyWspsa+rLREgmR2ET4XoCU
ACPmzLNxKccMzidByzhToWjcdT7YvzHt5fOH4uY6T8gdlbVgzQcVvJdvZFyru8VP
QQ00urT8dqi3OX/8YUs7GduH6707eMNGwsimCVDIrEvlpKNsArEJx3zbiS9MJ93e
P+yMDnf/0Ndd/afCdnEW/1nII64Gkk8CAwEAAaOCBMowggTGMAwGA1UdEwEB/wQC
MAAwHQYDVR0OBBYEFC+4NfzPijuK06m4AqNIqofI9/e4MB8GA1UdIwQYMBaAFO+8
PLSvOtBFXnZU38dkeOktHXQ/MGYGCCsGAQUFBwEBBFowWDAjBggrBgEFBQcwAYYX
aHR0cDovL29jc3AuZW50cnVzdC5uZXQwMQYIKwYBBQUHMAKGJWh0dHA6Ly9haWEu
ZW50cnVzdC5uZXQvdm1jMi1jaGFpbi5jZXIwMAYDVR0fBCkwJzAloCOgIYYfaHR0
cDovL2NybC5lbnRydXN0Lm5ldC92bWMyLmNybDCCArwGCCsGAQUFBwEMBIICrjCC
AqqiggKmoIICojCCAp4wggKaMIIClhYNaW1hZ2Uvc3ZnK3htbDAzMDEwDQYJYIZI
AWUDBAIBBQAEIBUHlSrhU83hbOqvw7UYsbYEjrr3r7aOWFcOUu5qkzF4MIICThaC
AkpkYXRhOmltYWdlL3N2Zyt4bWw7YmFzZTY0LEg0c0lBQUFBQUFBQS80MlNVV3Zi
TUJESDN3ZjlEamZ0YVNDZEpWbDIzUkNudEZDYVFnYUZnZCtUV3JVRXFoMXN4Yzcy
NlNjNVRlaGJCanB4ZC9ycjl6K0VsdmZIRHdlajdnZmJ0U1VSeUFubzlxMnJiZHVV
NU9EZldVSHVWemZmbHQ4WmcyZmQ2bjdydTM0QkQzVzMwL0RpM0dId2N3dGtnUnc1
aGQvVk16d2Q5MTN2NGRVZEd2YlNBczdONm1TeWdCdzVoOGVEZFRYd253Q01SZjR3
TmwvSGtBUjIyMEcvOXQyN2Rib2szclovMkg0Z0VNWnRoNUlZNy9lTEpKbW1DYWNV
dTc1SkpPYzhDUlFDbzlYVFkzY3NDUWNPdVFxTEJBZUFwYmZlNlZWcmQ4dmtsQWJm
WHI5NUNCNnVKRCtFVWc5cFFXQ3l0VGNsQ2ZmQWFOc1lmOHFUcU45dnZUbnJDL21V
M1FaOVhaSmZhWTZDQ2o3ZVlicEpKWlVwS3NjVWloaVY0T3Q0L3ZjS0kxTTB5Z3lM
RU1VeHA2bDBuNHgxcHFyL1luQlVWQVNBWTNrQWhEQXN3MktNbXd0VjdHNHVvbXMw
cGZDV1J2Vk1pekdEekNjczRqY1h6VFZZTktRaXhmeDhkWXlvZWJBemZYUFJYSVh4
K2ExR1ZxQTBNbVJWcGt3c0tpWHd6b1VzcHlGY3hNOFdvWWpOdGVCbmRQd3RxMzlm
SStzb0FRTUFBQT09MBgGA1UdEQQRMA+CDWF1Lm5pYi5jb20uYXUwDgYDVR0PAQH/
BAQDAgeAMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMfMFAGA1UdIARJMEcwNwYKYIZIAYb6
bAoBCzApMCcGCCsGAQUFBwIBFhtodHRwczovL3d3dy5lbnRydXN0Lm5ldC9ycGEw
DAYKKwYBBAGDnl8BATCBigYKKwYBBAHWeQIEAgR8BHoAeAB2AFVZU64wlgCAbNLr
UgimyZ6TGCisEFa0QhxVNhVMX3WsAAABjVJoF7wAAAQDAEcwRQIgBGkZ7zig7KJ2
wnm+GpEK4xHJ93/A12eFTqigCFwnMLsCIQD0JvczyoXbeL4Sty2934bgcfinrakV
vddxuyOQ9psJbzANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEACT+zjdagKnHgWT4AqNW75Uu8
IuDXF97pFafTARcdUSMxOe8C8I46oxAiholbuRdTTvf6PoV+ZWFwYSAnDG8uFzb4
h2UVUKOctb7nQrMunDEZk9X5+u2mxMT2eMzNg9uoKQi7Z69Dn1MBZ5N8fvUA+zmP
lFukMZPOFBA8M6dQEBALpTMkogyrUzf5nQWKoVMJHtQJp/INSjq9N3pdYCDc4yJ2
g1gjIAFjlwzMEeicgdpVd56tXZ7hovUO+ua/Br536UrEDI/cRclAygbMVVkHAsxX
8iBj+WcCroHsgD08t6z1FcT12SMRqZS/Qi7uLDfqQi0opINMzZH7wcU4jeiZAnky
oUFYVfdxs96k2q0VDYKDeXCxVdDH7EFVrOsrcaS/pDJg592Xe+NlUTAnOu1SbvXY
jLU88P9cVlS1kxF5YfLtZfKBagGXcoY0ouPkttlV9INBPsluK2LbSdpuyeUJQ/sz
RfENEAnAxL8V0ZOMpTciZeyuvfqunpDBf3JWJYvNCCakU/ILTbQPtNyTPDdSNOA3
4iEv0NnYmwSeTj0HTqXtR7abwgayuXFat0ShOYp+I07v+iTDtvQmM4aLawGJUzyY
HjEknDaS9EIzeQfPuonfc62tynaCe9i5mUO1rvl8UToinw4HNYvN5zufTWmUSiDv
vU5RsggQvzgCK9xqQck=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0e/Qg17Fp2j4KYwzNwM1
DJ3uOspwSBD1qYT1Ajhd7HMNJljkv5R2CXgPZi5ZR/uFH5SEUX+qlqaalQnTQ5dv
8MsZnn9QzA9j8OymtynxPG7KkkSTCi8Wl02+NScObieyrjpUp4rTHTovQJjeTsLR
xF1JWbbvQIEpnJaymxr6stESCZHYRPhegJQAI+bMs3EpxwzOJ0HLOFOhaNx1Pti/
Me3l84fi5jpPyB2VtWDNBxW8l29kXKu7xU9BDTS6tPx2qLc5f/xhSzsZ24frvTt4
w0bCyKYJUMisS+Wko2wCsQnHfNuJL0wn3d4/7IwOd//Q1139p8J2cRb/WcgjrgaS
TwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 77677683242485513620101286445638623859
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust Verified Mark CA - VMC2'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-01-28 23:29:29 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2025-02-27 23:29:28 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'AU'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'New South Wales'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Newcastle'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '22 Honeysuckle Drive'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'AU'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'nib Health Funds Ltd.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '83 000 124 381'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.13
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Registered Mark'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '2247584'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'AU'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'IP Australia'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'nib Health Funds Ltd.'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 26502062677596468427263787339533531805688975204952986841411487347584512231373420067122895136694536951150190184235913846297562377193767548929554016887986472576271386830964026150051082436722915290833737803379548179776481983458459248041900055505699615779263136221081943501163021337950265582053134493694285969617841744589196171104465778622534996766601702155558058535566466911521156413385728965443067894962261054397385775649732619943549353345831419952032284406048901523811231760175159295939036393070177860075614193446122522264709489429206015939601128969254763415372467244797818712002666690700514092346470357916412933476943
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							2fb835fccf8a3b8ad3a9b802a348aa87c8f7f7b8
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName efbc3cb4af3ad0455e7654dfc76478e92d1d743f
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (90 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.entrust.net'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (41 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.entrust.net/vmc2.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (686 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (sha-256)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (32 bytes)
															1507952ae153cde16ceaafc3b518b1b6048ebaf7afb68e58570e52ee6a933178
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAA/42SUWvbMBDH3wf9DjftaSCdJVl23RCntFCaQgaFgd+TWrUEqh1sxc726Sc5TehbBjpxd/rr9z+ElvfHDwej7gfbtSURyAno9q2rbduU5ODfWUHuVzfflt8Zg2fd6n7ru34BD3W30/Di3GHwcwtkgRw5hd/VMzwd913v4dUdGvbSAs7N6mSygBw5h8eDdTXwnwCMRf4wNl/HkAR220G/9t27dbok3rZ/2H4gEMZth5IY7/eLJJmmCacUu75JJOc8CRQCo9XTY3csCQcOuQqLBAeApbfe6VVrd8vklAbfXr95CB6uJD+EUg9pQWCytTclCffAaNsYf8qTqN9vvTnrC/mU3QZ9XZJfaY6CCj7eYbpJJZUpKscUihiV4Ot4/vcKI1M0ygyLEMUxp6l0n4x1pqr/YnBUVASAY3kAhDAsw2KMmwtV7G4uoms0pfCWRvVMizGDzCcs4jcXzTVYNKQixfx8dYyoebAzfXPRXIXx+a1GVqA0MmRVpkwsKiXwzoUspyFcxM8WoYjNteBndPwtq39fI+soAQMAAA=='
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (17 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'au.nib.com.au'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (1 bits)
							0780
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114028.10.1.11
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://www.entrust.net/rpa'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (124 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (122 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:0|false] reserved for BER 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		00093fb38dd6a02a71e0593e00a8d5bbe54bbc22e0d717dee915a7d301171d51233139ef02f08e3aa3102286895bb917534ef7fa3e857e6561706120270c6f2e1736f887651550a39cb5bee742b32e9c311993d5f9faeda6c4c4f678cccd83dba82908bb67af439f530167937c7ef500fb398f945ba43193ce14103c33a75010100ba53324a20cab5337f99d058aa153091ed409a7f20d4a3abd377a5d6020dce32276835823200163970ccc11e89c81da55779ead5d9ee1a2f50efae6bf06be77e94ac40c8fdc45c940ca06cc55590702cc57f22063f96702ae81ec803d3cb7acf515c4f5d92311a994bf422eee2c37ea422d28a4834ccd91fbc1c5388de899027932a1415855f771b3dea4daad150d82837970b155d0c7ec4155aceb2b71a4bfa43260e7dd977be3655130273aed526ef5d88cb53cf0ff5c5654b593117961f2ed65f2816a0197728634a2e3e4b6d955f483413ec96e2b62db49da6ec9e50943fb3345f10d1009c0c4bf15d1938ca5372265ecaebdfaae9e90c17f7256258bcd0826a453f20b4db40fb4dc933c375234e037e2212fd0d9d89b049e4e3d074ea5ed47b69bc206b2b9715ab744a1398a7e234eeffa24c3b6f42633868b6b0189533c981e31249c3692f442337907cfba89df73adadca76827bd8b99943b5aef97c513a229f0e07358bcde73b9f4d69944a20efbd4e51b20810bf38022bdc6a41c9