European Association of Geoscientists and Engineers

- European Association of Geoscientists and Engineers -

Issued by DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 2021 CA1

About this certificate

This digital certificate with serial number 0f:f6:70:ea:7f:80:64:a2:cb:6f:fd:be:e6:0b:3f:9e was issued on by DigiCert, Inc..

This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

European Association of Geoscientists and Engineers

Company registration number: 40483014
Organization: European Association of Geoscientists and Engineers
Address: Kosterijland 48
State / Province: Utrecht
Locality: Bunnik
Country: NL

DigiCert, Inc.

Organization: DigiCert, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 0f:f6:70:ea:7f:80:64:a2:cb:6f:fd:be:e6:0b:3f:9e
Serial Number (int): 21218015172698757007019624458959404958
Serial Number lenght: 124 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 11:e4:60:80:5d:bf:b6:9c:b5:6f:0a:e5:74:bc:bf:c0:fc:44:6b:b0
AuthorityKeyId: be:9f:bd:8d:57:6d:95:b5:ad:63:c3:97:4e:ab:a8:84:5d:3a:07:f5

Fingerprint (sha1): f3:57:ab:11:e6:13:fd:67:47:64:62:7d:71:5d:69:d9:46:99:15:31
Fingerprint (sha256): ac:df:16:dd:ec:0c:33:32:9f:4c:9f:2e:e4:c0:df:bd:b6:1c:0f:0d:1e:f7:12:04:3d:20:54:38:f8:d9:36:af

Issuing Certificate URL: http://cacerts.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crt

Revocation information

CRL Distribution Point: http://crl3.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl
CRL Distribution Point: http://crl4.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl

Check the revocation status for certificate European Association of Geoscientists and Engineers

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for European Association of Geoscientists and Engineers

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Extended Key Usages

Extensions

10 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

eage.org

Certificate

The complete raw certificate details for European Association of Geoscientists and Engineers in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIILRTCCCS2gAwIBAgIQD/Zw6n+AZKLLb/2+5gs/njANBgkqhkiG9w0BAQsFADBf
MQswCQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMORGlnaUNlcnQsIEluYy4xNzA1BgNVBAMT
LkRpZ2lDZXJ0IFZlcmlmaWVkIE1hcmsgUlNBNDA5NiBTSEEyNTYgMjAyMSBDQTEw
HhcNMjQwNTIyMDAwMDAwWhcNMjUwNTIyMjM1OTU5WjCCAVsxEzARBgsrBgEEAYI3
PAIBAxMCTkwxHTAbBgNVBA8TFFByaXZhdGUgT3JnYW5pemF0aW9uMREwDwYDVQQF
Ewg0MDQ4MzAxNDELMAkGA1UEBhMCTkwxEDAOBgNVBAgTB1V0cmVjaHQxDzANBgNV
BAcTBkJ1bm5pazEYMBYGA1UECRMPS29zdGVyaWpsYW5kIDQ4MTwwOgYDVQQKEzNF
dXJvcGVhbiBBc3NvY2lhdGlvbiBvZiBHZW9zY2llbnRpc3RzIGFuZCBFbmdpbmVl
cnMxPDA6BgNVBAMTM0V1cm9wZWFuIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIEdlb3NjaWVudGlz
dHMgYW5kIEVuZ2luZWVyczEfMB0GCisGAQQBg55fAQ0TD1JlZ2lzdGVyZWQgTWFy
azESMBAGCisGAQQBg55fAQMTAlVTMRcwFQYKKwYBBAGDnl8BBBMHNDcwMTgxNzCC
ASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN+B/9b6K05SlA2Y9d8LEMMg
vWDtFp+YzZuuAVZ8FAj4anwvxNv4gAJIc3uIzY24G8gtrwA9c3GmuOWg4dxMeEeQ
aNbrPgODUMb8T9854Zycyg+kPruoJu6asWePE3YIn6M0l6zlPS9kXn3ailqplu8N
JVC0PXIShBOwE6nHgahDmu35D0YelmKf3HxpHvMyTtOgb4J524CFY+V6faDimyA/
0OyCb0ypdIPc5/IsMYwuFT+FzrHUheWxGaZvAbOUKAHu3X5MWi1R4HvX10Acrt70
sWb0PRabsE/8Nxez8HYCSd+CytqCA0Pr/ALkFrZXkQ6KAUbV1XLWXpKpUOBtW98C
AwEAAaOCBf0wggX5MB8GA1UdIwQYMBaAFL6fvY1XbZW1rWPDl06rqIRdOgf1MB0G
A1UdDgQWBBQR5GCAXb+2nLVvCuV0vL/A/ERrsDATBgNVHREEDDAKgghlYWdlLm9y
ZzBQBgNVHSAESTBHMDcGCmCGSAGG/WwAAgUwKTAnBggrBgEFBQcCARYbaHR0cDov
L3d3dy5kaWdpY2VydC5jb20vQ1BTMAwGCisGAQQBg55fAQEwEwYDVR0lBAwwCgYI
KwYBBQUHAx8wgaUGA1UdHwSBnTCBmjBLoEmgR4ZFaHR0cDovL2NybDMuZGlnaWNl
cnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VmVyaWZpZWRNYXJrUlNBNDA5NlNIQTI1NjIwMjFDQTEu
Y3JsMEugSaBHhkVodHRwOi8vY3JsNC5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNlcnRWZXJp
ZmllZE1hcmtSU0E0MDk2U0hBMjU2MjAyMUNBMS5jcmwwZAYIKwYBBQUHAQEEWDBW
MFQGCCsGAQUFBzAChkhodHRwOi8vY2FjZXJ0cy5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNl
cnRWZXJpZmllZE1hcmtSU0E0MDk2U0hBMjU2MjAyMUNBMS5jcnQwDAYDVR0TAQH/
BAIwADCCBAgGCCsGAQUFBwEMBIID+jCCA/aiggPyoIID7jCCA+owggPmMIID4hYN
aW1hZ2Uvc3ZnK3htbDAjMCEwCQYFKw4DAhoFAAQUS1T7+0z8MkLTscPIZY1P0cKE
jgwwggOqFoIDpmRhdGE6aW1hZ2Uvc3ZnK3htbDtiYXNlNjQsSDRzSUFBQUFBQUFB
Q3IxVVRXL2JNQXk5NzFkbzJtbUFwZWpEa3UwZ2J0RUNYVmRnQVFwczY2R1hJWFdV
MkpnWEI3YnJ0UDkrajNKUTdMTGpCaVFpVFpIdlBWS3lWNWN2djFvMmhYNW91a1BK
dFZTY2hVUFZiWnZEdnVUZnYzMFNPYis4ZUxjYXBqMUQ1bUVvZVQyT3grVmljVHFk
NU1uS3J0OHZqRkpxZ1F6T25qWkR1Tys3WGRPR2tvL040VlVjQi80bnZNRlRFMDdY
M1V2SkZWT3M4UGh4Z2w0T3gwMkZxbU1maHRCUGdZTjFiTVkyWE54YzNkNnNGclAv
anJIVmV5SFliVGlFZmpOMi9aSmRiYnVud083YTlua1lZNGlaWEhxcEV2YjE0WmJk
dkJ5N2ZtVDM3Zk5lM0IyWWpNR0hXZENTb1Y5cDJQVnowMjZaTng4WkV5SlM3R2ts
eTVwdHliOXNYa1AvUS9NNWlIQWZxcEdkbXUxWWw1emsxNkhaMStQc28vZTI1QitV
S3A2eWlqTm82bjRHY1U1V2ZQRUdjdHlNTlFQNldudVpKYzVPSXBWRmJXUlJtVVFs
c0RKTkxQNUcybHJMYkJKTytsckFxd1NpV2pyNEJydGFXR25KMWdJWVhxYTFsYjdD
TTFDc1JGNlNBdDhncnFXZmtPdy9heldodGdKV1pMSnhIeGlUVm9CWEFQY2l4b3lJ
Y1drb3Y5WlpLM09vdEdjWkp2SjdnaVFtRWRlQjVBaFpSQVBXdGFWRzBoejFLRTFi
RXV4a0VRbGhIOWZZZ3Vla3F3UWtFN0lBcG9uVnVrVnVLblJLdFdEM2tHYUVTelJv
TVFZWEh3R213V2ZtTHFKU0FFODBIa0JTSzBaUWdnYWtCcHB0ZFJ5YVJocjVEckt6
S21LNzJCR2xPNXBZeE1KbEdsU2NkVndmMXo1RGJvcXVJa1V0OHBrVTQwd1RtbDBC
SVhvV05hVlE2U092eFlFWk9nNUI0MWJvS3hjMnJ2bWdzUklvNktOTlpaNFltZzQ4
ajJPTGQ4TlNNemgwdUM1Nkdib2c2MUVCYWJqSlNFOW5wNUIyc0VESlNZdkNYU0RI
MFN4Y2tzVUdOV0c2U3AybG5RV1RYZWVXb096YmZjRnhnK1AvWFpsLy9pYTh2YVc3
M2U2dnIraHFFYjhDMGF6bzgzYnhHejQxNDFjdEJRQUEwEwYKKwYBBAHWeQIEAwEB
/wQCBQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGJrFwi8eJ+4mp/oIUsWVKakeZxVwKor
wDFFjkwrliAFLkd4kXZctIp4A3gAuieAfYvF/IWOgnpKuLVlcvgOZPtzb9xGTqXn
CcR5SI4nnWo1Ox4rwFc38PMPfxutmbL46Y2t7YOqwwYdwhQB/0X52mi+JAhcAWP4
aGpo/7ARe3nlcW7K1tZhRMpdyam2ejEAlO2habDGRRhjAGYddfSwfkFQ9hUWLPR6
rBrlNgdJHT6cXV1sWvamYFsXOOQtdS169l0DMV1zQ3DWJGa5V/OT2FTI4YsT94Dg
G12zMTHK6jQoIj/hZpDRXrUadGYA8yoJXWeYZzZiNkgurnGxFAoJffpkLvyvibMK
EdqvXlFTYoe/iCzuacEvb0b/tLCDBrSGGwxErxkiKgLMq/zjtC1xUSBuQQEs9ggl
sCwiJwtRZPuPY1/wVzQW/6wIai3azkW0BID1wqM6Nf5Im2L/ZPbXlz/3/vkcFl71
Q9ni0tHQCsvUxlXKjwus3m7F2vw6QxcqjVrsiqf0ImA3omvlY4750hQhrwNqFxiR
c1bsj4925ezOWbjglygzrCvaEUai7IWsL29+RK+lXz6s56Ntc7K0Z2R6uRRCGyT4
LNLnWTxZzDVcJga/DeUpfq4uWcJi9N3GV8lKY4ti7+bYiONuxYiO4Ff2uDlxAeMG
cPnbTIp41gdH
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA34H/1vorTlKUDZj13wsQ
wyC9YO0Wn5jNm64BVnwUCPhqfC/E2/iAAkhze4jNjbgbyC2vAD1zcaa45aDh3Ex4
R5Bo1us+A4NQxvxP3znhnJzKD6Q+u6gm7pqxZ48TdgifozSXrOU9L2RefdqKWqmW
7w0lULQ9chKEE7ATqceBqEOa7fkPRh6WYp/cfGke8zJO06BvgnnbgIVj5Xp9oOKb
ID/Q7IJvTKl0g9zn8iwxjC4VP4XOsdSF5bEZpm8Bs5QoAe7dfkxaLVHge9fXQByu
3vSxZvQ9FpuwT/w3F7PwdgJJ34LK2oIDQ+v8AuQWtleRDooBRtXVctZekqlQ4G1b
3wIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 21218015172698757007019624458959404958
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DigiCert, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 2021 CA1'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-05-22 00:00:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2025-05-22 23:59:59 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'NL'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '40483014'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'NL'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Utrecht'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Bunnik'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Kosterijland 48'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'European Association of Geoscientists and Engineers'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'European Association of Geoscientists and Engineers'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.13
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Registered Mark'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '4701817'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 28215247088000306317426598476877558449339959960421509802990154068576582349358890259484009364481246164114331884385456339752601606169196505514997401010988106301999487920580083404099610525364457528047033018965994393530292107460084468559758905732369358690547354222099757565888117397317943420867607821248745015684119593122021313186936176316981991416470073079245500528808228943067418911692617388121876392405434118118778049470491999163449801326249237352998236227803258412640280816781655615320075214711185296640594117931757133102828255539724123728073353791580960471203682824909578480166786461038201568809954437362153375488991
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName be9fbd8d576d95b5ad63c3974eaba8845d3a07f5
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							11e460805dbfb69cb56f0ae574bcbfc0fc446bb0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'eage.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114412.0.2.5
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://www.digicert.com/CPS'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (157 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl3.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl4.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (88 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cacerts.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crt'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (1018 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.14.3.2.26 (sha1)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
															4b54fbfb4cfc3242d3b1c3c8658d4fd1c2848e0c
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAACr1UTW/bMAy971do2mmApejDku0gbtECXVdgAQps66GXIXWU2JgXB7brtP9+j3JQ7LLjBiQiTZHvPVKyV5cvv1o2hX5oukPJtVSchUPVbZvDvuTfv30SOb+8eLcapj1D5mEoeT2Ox+VicTqd5MnKrt8vjFJqgQzOnjZDuO+7XdOGko/N4VUcB/4nvMFTE07X3UvJFVOs8Phxgl4Ox02FqmMfhtBPgYN1bMY2XNxc3d6sFrP/jrHVeyHYbTiEfjN2/ZJdbbunwO7a9nkYY4iZXHqpEvb14ZbdvBy7fmT37fNe3B2YjMGHWdCSoV9p2PVz026ZNx8ZEyJS7Gkly5ptyb9sXkP/Q/M5iHAfqpGdmu1Yl5zk16HZ1+Pso/e25B+UKp6yijNo6n4GcU5WfPEGctyMNQP6WnuZJc5OIpVFbWRRmUQlsDJNLP5G2lrLbBJO+lrAqwSiWjr4BrtaWGnJ1gIYXqa1lb7CM1CsRF6SAt8grqWfkOw/azWhtgJWZLJxHxiTVoBXAPcixoyIcWkov9ZZK3OotGcZJvJ7giQmEdeB5AhZRAPWtaVG0hz1KE1bEuxkEQlhH9fYguekqwQkE7IAponVukVuKnRKtWD3kGaESzRoMQYXHwGmwWfmLqJSAE80HkBSK0ZQggakBpptdRyaRhr5DrKzKmK72BGlO5pYxMJlGlScdVwf1z5DboquIkUt8pkU40wTml0BIXoWNaVQ6SOvxYEZOg5B41boKxc2rvmgsRIo6KNNZZ4Ymg48j2OLd8NSMzh0uC56Gbog61EBabjJSE9np5B2sEDJSYvCXSDH0SxcksUGNWG6Sp2lnQWTXeeWoOzbfcFxg+P/XZl//ia8vaW73e6vr+hqEb8C0azo83bxGz4141ctBQAA'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3 (CT Precertificate Poison)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		00626b1708bc789fb89a9fe8214b1654a6a4799c55c0aa2bc031458e4c2b9620052e477891765cb48a78037800ba27807d8bc5fc858e827a4ab8b56572f80e64fb736fdc464ea5e709c479488e279d6a353b1e2bc05737f0f30f7f1bad99b2f8e98daded83aac3061dc21401ff45f9da68be24085c0163f8686a68ffb0117b79e5716ecad6d66144ca5dc9a9b67a310094eda169b0c645186300661d75f4b07e4150f615162cf47aac1ae53607491d3e9c5d5d6c5af6a6605b1738e42d752d7af65d03315d734370d62466b957f393d854c8e18b13f780e01b5db33131caea3428223fe16690d15eb51a746600f32a095d679867366236482eae71b1140a097dfa642efcaf89b30a11daaf5e51536287bf882cee69c12f6f46ffb4b08306b4861b0c44af19222a02ccabfce3b42d7151206e41012cf60825b02c22270b5164fb8f635ff0573416ffac086a2ddace45b40480f5c2a33a35fe489b62ff64f6d7973ff7fef91c165ef543d9e2d2d1d00acbd4c655ca8f0bacde6ec5dafc3a43172a8d5aec8aa7f4226037a26be5638ef9d21421af036a1718917356ec8f8f76e5ecce59b8e0972833ac2bda1146a2ec85ac2f6f7e44afa55f3eace7a36d73b2b467647ab914421b24f82cd2e7593c59cc355c2606bf0de5297eae2e59c262f4ddc657c94a638b62efe6d888e36ec5888ee057f6b8397101e30670f9db4c8a78d60747