login.bssedziszow.pl

Issued by Certum Extended Validation CA

About this certificate


This digital certificate with serial number 14:ff:6a:b8:1d:2a:c8:72:34:b6:b1:b9:02:ea:e3:8e was issued on by Unizeto Technologies S.A. .

While the certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates.

Cerificate errors/warnings *beta

  • WARNING: Certificate contains unknown extension ([2.5.29.18])

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim

Company registration number: 0000082616
Organization: Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim
Organization unit: Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim
Address: 3 Maja 18
Postal code: 39-120
State / Province: podkarpackie
Locality: Sędziszów Małopolski
Country: PL

Unizeto Technologies S.A.

Organization: Unizeto Technologies S.A.
Organization unit: Certum Certification Authority
Postal code: 39-120
State / Province: podkarpackie
Locality: Sędziszów Małopolski
Country: PL

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 14:ff:6a:b8:1d:2a:c8:72:34:b6:b1:b9:02:ea:e3:8e
Serial Number (int): 27910760137051374954321111884478735246
Serial Number lenght: 125 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 62:1c:61:d6:7d:d9:47:93:f3:1c:79:b7:8f:ec:62:06:5d:f6:bb:e8
AuthorityKeyId: c0:3b:0a:fa:0f:d9:fe:0f:4e:02:98:65:14:0c:8a:1e:2e:00:8c:03

Fingerprint (sha1): 6a:a8:37:6f:d4:0b:ad:f0:0a:25:41:c0:f4:a4:a7:c3:36:1f:b0:53
Fingerprint (sha256): c4:a0:73:a5:c5:7b:1a:84:5d:24:89:2a:0f:cd:2b:d0:1c:3a:41:44:96:36:4c:b7:48:70:d5:41:03:2c:26:6c

Issuing Certificate URL: http://repository.certum.pl/evca.cer

Revocation information

OCSP Server: http://evca.ocsp.certum.pl
CRL Distribution Point: http://crl.certum.pl/evca.crl

Check the revocation status for the current certificate on login.bssedziszow.pl
1
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA1 with RSAKey Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

10 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

This certificate doesn't contain any other subject alternative names besides the common name of the subject: login.bssedziszow.pl

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIHKzCCBhOgAwIBAgIQFP9quB0qyHI0trG5AurjjjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB gjELMAkGA1UEBhMCUEwxIjAgBgNVBAoTGVVuaXpldG8gVGVjaG5vbG9naWVzIFMu QS4xJzAlBgNVBAsTHkNlcnR1bSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTEmMCQG A1UEAxMdQ2VydHVtIEV4dGVuZGVkIFZhbGlkYXRpb24gQ0EwHhcNMTIwODE1MDAw MDAwWhcNMTQwODE1MDAwMDAwWjCCAYExCzAJBgNVBAYTAlBMMTgwNgYDVQQKDC9C YW5rIFNww7PFgmR6aWVsY3p5IHcgU8SZZHppc3pvd2llIE1hxYJvcG9sc2tpbTE4 MDYGA1UECwwvQmFuayBTcMOzxYJkemllbGN6eSB3IFPEmWR6aXN6b3dpZSBNYcWC b3BvbHNraW0xIDAeBgNVBAcMF1PEmWR6aXN6w7N3IE1hxYJvcG9sc2tpMRUwEwYD VQQIDAxwb2RrYXJwYWNraWUxEjAQBgNVBAkMCTMgTWFqYSAxODEPMA0GA1UEERMG MzktMTIwMRMwEQYLKwYBBAGCNzwCAQMTAlBMMRkwFwYLKwYBBAGCNzwCAQEMCFJ6 ZXN6w7N3MR0wGwYLKwYBBAGCNzwCAQIMDHBvZGthcnBhY2tpZTETMBEGA1UEBRMK MDAwMDA4MjYxNjEdMBsGA1UEDxMUUHJpdmF0ZSBPcmdhbml6YXRpb24xHTAbBgNV BAMMFGxvZ2luLmJzc2Vkemlzem93LnBsMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A MIIBCgKCAQEAzHIbCEAnZJibqBZBRRhJShn6itKamqybMgmVCZIkY/LpKYeA1Jz3 7TnfITCix6/6t6amUzGXdnhe3Ojb22gYB6arnr46vorvtnSDh16F2GhRoygXTRD4 LorIAGj7yyGfTRHESpCbab7IjA/Tx31dyBFXbCmJNrdW78pRrHrPQpvIg0XWKJii 8zpQwfeTcF/LPKmOWOqkQgUbZ1gfPRb/yUS3WxINdIDgVf8ds/bk4UHjH/Oop7e3 zOo5zVYsP/Dfgk/v4wd3sSB3/Sr/0FTa9uXalfKD8FW1JLafBNtFUZEItoqkbaNW YF2U6fBn4ractlyXwY++K/SVdtZs7kcynwIDAQABo4ICmTCCApUwDAYDVR0TAQH/ BAIwADAuBgNVHR8EJzAlMCOgIaAfhh1odHRwOi8vY3JsLmNlcnR1bS5wbC9ldmNh LmNybDBoBggrBgEFBQcBAQRcMFowJgYIKwYBBQUHMAGGGmh0dHA6Ly9ldmNhLm9j c3AuY2VydHVtLnBsMDAGCCsGAQUFBzAChiRodHRwOi8vcmVwb3NpdG9yeS5jZXJ0 dW0ucGwvZXZjYS5jZXIwHwYDVR0jBBgwFoAUwDsK+g/Z/g9OAphlFAyKHi4AjAMw HQYDVR0OBBYEFGIcYdZ92UeT8xx5t4/sYgZd9rvoMBkGA1UdEgQSMBCBDmV2Y2FA Y2VydHVtLnBsMA4GA1UdDwEB/wQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYI KwYBBQUHAwIwggE+BgNVHSAEggE1MIIBMTCCAS0GCyqEaAGG9ncCBQEBMIIBHDAl BggrBgEFBQcCARYZaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydHVtLnBsL0NQUzCB8gYIKwYBBQUH AgIwgeUwIBYZVW5pemV0byBUZWNobm9sb2dpZXMgUy5BLjADAgEBGoHAVXNhZ2Ug b2YgdGhpcyBjZXJ0aWZpY2F0ZSBpcyBzdHJpY3RseSBzdWJqZWN0ZWQgdG8gdGhl IENFUlRVTSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIFByYWN0aWNlIFN0YXRlbWVudCAoQ1BTKSBp bmNvcnBvcmF0ZWQgYnkgcmVmZXJlbmNlIGhlcmVpbiBhbmQgaW4gdGhlIHJlcG9z aXRvcnkgYXQgaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydHVtLnBsL3JlcG9zaXRvcnkuMB8GA1Ud EQQYMBaCFGxvZ2luLmJzc2Vkemlzem93LnBsMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQA2 Wa3lKAPRsqUyyaMcflwuIU6FmxnvXyrn8C9yKMQMVP7+ch3K+QgVXf5RL+2QolL/ Ha0th1d3jsLXmwmuH9/LvADwBM0PCYuoS7uMzDJBCY1vWwBxPc0ej0bUJqoM2EcB 869fAM2oer+J2XGKG9rVPfgZVzLBGqWvtZS4pFm3RoJiV/FXTI0leDbl/X8W5IwH OqzOncdzJGgUFlWUBHNblM9kk2kqhpZAqMI2EwGgIV3Nq5RK5QTdfPdYfKbww/8k PICNI3rDZXJIgGJpOXiMmVr7OE9lXtWok6QQmeTyBmIlcRYKIvyn6TDpOtxGe332 Gsy1D6mZu17n+f8JycUe -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzHIbCEAnZJibqBZBRRhJ Shn6itKamqybMgmVCZIkY/LpKYeA1Jz37TnfITCix6/6t6amUzGXdnhe3Ojb22gY B6arnr46vorvtnSDh16F2GhRoygXTRD4LorIAGj7yyGfTRHESpCbab7IjA/Tx31d yBFXbCmJNrdW78pRrHrPQpvIg0XWKJii8zpQwfeTcF/LPKmOWOqkQgUbZ1gfPRb/ yUS3WxINdIDgVf8ds/bk4UHjH/Oop7e3zOo5zVYsP/Dfgk/v4wd3sSB3/Sr/0FTa 9uXalfKD8FW1JLafBNtFUZEItoqkbaNWYF2U6fBn4ractlyXwY++K/SVdtZs7kcy nwIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 27910760137051374954321111884478735246 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.5 (sha1WithRSAEncryption) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'PL' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Unizeto Technologies S.A.' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Certum Certification Authority' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Certum Extended Validation CA' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2012-08-15 00:00:00 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2014-08-15 00:00:00 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'PL' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Sędziszów Małopolski' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'podkarpackie' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String '3 Maja 18' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.17 (postalCode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '39-120' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'PL' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.1 (jurisdictionOfIncorporationL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Rzeszów' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2 (jurisdictionOfIncorporationSP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'podkarpackie' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '0000082616' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'login.bssedziszow.pl' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 25808881778915902961578355808826714262119936726981342848551056858399503982467985161723093441585215688756034918665848134606513695559531569970070197522903980470480863148625298208918975549610770659856898860111022042204527252548674871055268375654892621840255446484060782509909018529673267001530201409115737591529266135162866138781125047952359980912327818320503151998616647640791556673827787439125688964992519893718259406393321701310209202480575361933057787785977734661791978177879055678453160351779565230774047707554541690291940789247805399858551370676152092671801745946069053883429404567933128877590098689050167331992223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (39 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.certum.pl/evca.crl' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (92 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://evca.ocsp.certum.pl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://repository.certum.pl/evca.cer' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName c03b0afa0fd9fe0f4e029865140c8a1e2e008c03 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes) 621c61d67dd94793f31c79b78fec62065df6bbe8 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.18 (issuerAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (18 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:1|false] IA5String '[email protected]' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits) 05a0 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (309 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.616.1.113527.2.5.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://www.certum.pl/CPS' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'Unizeto Technologies S.A.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:26|false] VisibleString, ISO646String [85 115 97 103 101 32 111 102 32 116 104 105 115 32 99 101 114 116 105 102 105 99 97 116 101 32 105 115 32 115 116 114 105 99 116 108 121 32 115 117 98 106 101 99 116 101 100 32 116 111 32 116 104 101 32 67 69 82 84 85 77 32 67 101 114 116 105 102 105 99 97 116 105 111 110 32 80 114 97 99 116 105 99 101 32 83 116 97 116 101 109 101 110 116 32 40 67 80 83 41 32 105 110 99 111 114 112 111 114 97 116 101 100 32 98 121 32 114 101 102 101 114 101 110 99 101 32 104 101 114 101 105 110 32 97 110 100 32 105 110 32 116 104 101 32 114 101 112 111 115 105 116 111 114 121 32 97 116 32 104 116 116 112 115 58 47 47 119 119 119 46 99 101 114 116 117 109 46 112 108 47 114 101 112 111 115 105 116 111 114 121 46] . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'login.bssedziszow.pl' . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.5 (sha1WithRSAEncryption) . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits) 003659ade52803d1b2a532c9a31c7e5c2e214e859b19ef5f2ae7f02f7228c40c54fefe721dcaf908155dfe512fed90a252ff1dad2d8757778ec2d79b09ae1fdfcbbc00f004cd0f098ba84bbb8ccc3241098d6f5b00713dcd1e8f46d426aa0cd84701f3af5f00cda87abf89d9718a1bdad53df8195732c11aa5afb594b8a459b746826257f1574c8d257836e5fd7f16e48c073aacce9dc77324681416559404735b94cf6493692a869640a8c2361301a0215dcdab944ae504dd7cf7587ca6f0c3ff243c808d237ac365724880626939788c995afb384f655ed5a893a41099e4f206622571160a22fca7e930e93adc467b7df61accb50fa999bb5ee7f9ff09c9c51e