Erie Insurance Exchange

- Erie Insurance Exchange -

Issued by DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 2021 CA1

About this certificate

This digital certificate with serial number 09:84:51:8f:11:b4:f9:1e:a0:f0:f4:20:5b:08:9b:6c was issued on by DigiCert, Inc..

This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

Erie Insurance Exchange

Company registration number: 137758
Organization: Erie Insurance Exchange
Address: 100 Erie Insurance Place
State / Province: Pennsylvania
Locality: Erie
Country: US

DigiCert, Inc.

Organization: DigiCert, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 09:84:51:8f:11:b4:f9:1e:a0:f0:f4:20:5b:08:9b:6c
Serial Number (int): 12650089357676003676951998295114816364
Serial Number lenght: 124 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 9e:b5:11:b9:8d:74:8b:c0:31:da:f6:66:6d:ac:92:ca:11:d8:4c:e1
AuthorityKeyId: be:9f:bd:8d:57:6d:95:b5:ad:63:c3:97:4e:ab:a8:84:5d:3a:07:f5

Fingerprint (sha1): 36:44:b2:fe:6c:4b:04:fc:19:45:5f:ea:4a:90:d2:3e:20:f1:47:bb
Fingerprint (sha256): c3:f7:c5:84:fd:a6:3a:2f:e2:ed:4c:ef:d4:b9:95:2e:bf:1b:ba:72:6c:c3:a0:43:d5:64:50:f5:d6:3c:9d:ff

Issuing Certificate URL: http://cacerts.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crt

Revocation information

CRL Distribution Point: http://crl3.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl
CRL Distribution Point: http://crl4.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl

Check the revocation status for certificate Erie Insurance Exchange

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for Erie Insurance Exchange

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Extended Key Usages

Extensions

10 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

erieinsurance.com

Other certificates including the domain name

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for Erie Insurance Exchange in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIITMDCCERigAwIBAgIQCYRRjxG0+R6g8PQgWwibbDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBf
MQswCQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMORGlnaUNlcnQsIEluYy4xNzA1BgNVBAMT
LkRpZ2lDZXJ0IFZlcmlmaWVkIE1hcmsgUlNBNDA5NiBTSEEyNTYgMjAyMSBDQTEw
HhcNMjQwMjA5MDAwMDAwWhcNMjUwMjIxMjM1OTU5WjCCAU0xEzARBgsrBgEEAYI3
PAIBAxMCVVMxHjAcBgsrBgEEAYI3PAIBAhMNV2VzdCBWaXJnaW5pYTEdMBsGA1UE
DxMUUHJpdmF0ZSBPcmdhbml6YXRpb24xDzANBgNVBAUTBjEzNzc1ODELMAkGA1UE
BhMCVVMxFTATBgNVBAgTDFBlbm5zeWx2YW5pYTENMAsGA1UEBxMERXJpZTEhMB8G
A1UECRMYMTAwIEVyaWUgSW5zdXJhbmNlIFBsYWNlMSAwHgYDVQQKExdFcmllIElu
c3VyYW5jZSBFeGNoYW5nZTEgMB4GA1UEAxMXRXJpZSBJbnN1cmFuY2UgRXhjaGFu
Z2UxHzAdBgorBgEEAYOeXwENEw9SZWdpc3RlcmVkIE1hcmsxEjAQBgorBgEEAYOe
XwEDEwJVUzEXMBUGCisGAQQBg55fAQQTBzE4MTkxODUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEB
AQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQD3GmHirSUqjXW3Ge/b552Xz7RvqExIB0OIVqCPAhHa
n6J+Ykk1fqYfJfavzyJclQjjdhIEL3/QA1LVeA50OhK8YryqzMphoWfabolPQwSf
3yoEEhe7WgDvHiN142KhvM31dDI7mwPG4xCaT2Ti84OO9gXFp+QhEwLHsXNzLQ5k
+jFiR0EwcCXvx52b4Du5Uyw/2Bbk7R+pcxhWT7arU8gmcM0+3ktiNqeFkWQ/bftD
T+2/mdbkmnSJyM6hlGFNwslvzxxlZCZVuLYua0RWlvenk7j0J6dCCZmazh0jWDsw
fCxLbsXn2Ocw45tL+36kCU3RguZE3gjDw+B9ZxwitVJZAgMBAAGjgg32MIIN8jAf
BgNVHSMEGDAWgBS+n72NV22Vta1jw5dOq6iEXToH9TAdBgNVHQ4EFgQUnrURuY10
i8Ax2vZmbaySyhHYTOEwHAYDVR0RBBUwE4IRZXJpZWluc3VyYW5jZS5jb20wUAYD
VR0gBEkwRzA3BgpghkgBhv1sAAIFMCkwJwYIKwYBBQUHAgEWG2h0dHA6Ly93d3cu
ZGlnaWNlcnQuY29tL0NQUzAMBgorBgEEAYOeXwEBMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUF
BwMfMIGlBgNVHR8EgZ0wgZowS6BJoEeGRWh0dHA6Ly9jcmwzLmRpZ2ljZXJ0LmNv
bS9EaWdpQ2VydFZlcmlmaWVkTWFya1JTQTQwOTZTSEEyNTYyMDIxQ0ExLmNybDBL
oEmgR4ZFaHR0cDovL2NybDQuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VmVyaWZpZWRN
YXJrUlNBNDA5NlNIQTI1NjIwMjFDQTEuY3JsMGQGCCsGAQUFBwEBBFgwVjBUBggr
BgEFBQcwAoZIaHR0cDovL2NhY2VydHMuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VmVy
aWZpZWRNYXJrUlNBNDA5NlNIQTI1NjIwMjFDQTEuY3J0MAwGA1UdEwEB/wQCMAAw
ggv4BggrBgEFBQcBDASCC+owggvmooIL4qCCC94wggvaMIIL1jCCC9IWDWltYWdl
L3N2Zyt4bWwwIzAhMAkGBSsOAwIaBQAEFGtqpapKbaBIhciqhek6lgfmzFIwMIIL
mhaCC5ZkYXRhOmltYWdlL3N2Zyt4bWw7YmFzZTY0LEg0c0lBQUFBQUFBQUNuMVky
MjdqUmhKOXRyK0NZWjRXWU5OOWI5S3dKOWd4c3RrQUNoQWdnRjhYRHExWXduSWxR
NWJsbWZuNm5GTkZ5dklta0FHcW0yU3o2MVRWcVV2NzVvY3YveHVydzNMM3N0NXVi
bXZYMnJwYWJvYnQ0M3J6ZEZ1Lzd2OHdYZjNEcDh1Yjc0eXBmbHB1bHJ1SC9YWjNY
ZjN6Y2Z2N3N2cDVIRjlmOXZLbzhySDFiV2lxMys1L3FuNzg4cnpkN2F0Zng5Y244
L09tYXVYaHZjcTRybkpyYmZYNWRUMCtWdllmVldVTXRuODVQSjJDOEhYMSs4UEw4
dGZkOW8vMXVMeXQ5K3ZOVi9QOFVsZnJ4OXQ2OGZCMXVmdVBxeXNnMzd6YzFxdjkv
dm42NnVydDdhMTlDKzEyOTNUbHJiVlgySEphY3YxbFhHLysrM2NMWGQvM1YvSzJ2
cnlvcXNONitmWjUrK1cydHBXdG5QWDZJN3Rjdnp3L0RFRHl2RnUrTEhlSFpRM1Er
L1YrWEg3NmNiZUdKVFl2cjd1SHpiQzh1ZEtubHpkUG55NHZicDYzNDllbjdhYUNH
dU50dmRsdWxuWDF2RjF2OXNDTnZWM2JOUmhDV3lyalcvOS84NVF4eHhCbDFlbWRz
VzJvcHU5bGZsRmZVZHh1T2V3cjRPY0dkZlVWRTd5c0orbmZ4MWk2ejNkMTliWisz
SzlFZnF5cjFYTDl0TnBQZDlqazV1cnBDUDVodi9xQUhNYi9wZk9walUzdVMxc0dh
MkliY0VYVHRVVXU1OXE4aU1tQkNUSDFiUnhNa1JYQnVOQTZ1WEVGNnpFWitHRmor
Vm5qOE1qRk5qZTR1Ynk0V0xnTzN6WWxlQzVMYmQva3RqZU9DME9iR284SExtTnoy
OWdHY0J6dlhPTUxObkRFUlNKaXl5WnhiQW9FZzFLajYyS2JqSmNWdWZYQTRQR3VN
ejMzdFRxQjhFRmc0ZHRPQkhFRXFrTVVlYnl6dk1lWGdXamNHRUxBMU5zZVdQbXBv
QXNFaFp0WjY0TUp0azFqQUdyakFSWnk3anI0dW0rS1RZM2F0RmdxZDJMZmIrclV2
M1ZENkQyV2hVeG9wVys5WU91YnlCMkFzU2VNMFNXcURuRkRNSVFsdnNJdnRBV2lC
R1VHMnI4ejRwVk1IMldaRVY3b0NTVEFsNjZacE1HamZYTWkrUnpBVkdpcjNPUHpn
U3IzY0hYZ0kwZWJ5d3p1emNBTmdJR0FlN29QQm1xaUhjZ0VtREUxam5UM2xqZVlx
WHNTWEZEa0YzUWpMOUlJWFFJWjFBMTR3U2Y2aXVycUdrdjNDVlh4RWpyM2NqazQ3
UzZIQ0JXTFNNcU9MQlBVellrRzV4U05oWWlDbUpuOEo2Y2REWVY1cHpNNE9oKzYx
Q1pxYXlkeU90SW04aWEyWmZUeUJSM3BhU054WTVwSGhnQlVINDNFQ1dQZ0x2WnF3
VUtuZHlTaklHaE8wSnoxVHJSd1lXcjl3YmxPY0pFOWhGVW1WS0RGQ0xzNzRpU29m
Z0tUNTVIR3ZKYzlZRmd1a2pEM1ltMWdreGw1bEdLQ1NVT2t1aUkyZVJwM0JuQ1c1
RmtVQzI1dzZ1N0pKQktoREtaaXNLMWJKSThBeEZvM3dzaStBVTNUY0xxV0kvV3pJ
NjFQSnhFWmw1aHBtUWtOMlpGR2lRMXlZeVJwbzRtRkR4TnpXK2lZMnp6ZDZaalpw
cDAvakpBQ1d3WkpBa0ZrQnNGRUEwWEs1SXZaMkFxcWswK0tKQjF5VWhJTDZBb29U
dXlQZUJrTmpJamxhVGdDNWdqUTFHOXh0Tk01WTNiWlNsV0IwZDNBSEVHOEhKbDRK
VDF3c2lwUVdMSTJhZXlZMHBrMHJlYnMwU0Ftb0NuTXNWTFRuKzU2bG5ERTcyeUIz
WmlkUVhMc0J4cFFnQVUvTUZuQnltNFd6UVNkZ1N2b0FqL0Mrb0ZXNkNEWUxvN2Ju
WlhaZDJMTERNSU5taDFWNDZMOHBwbWRKblhSdjlCUFRuSzdoL3NSamE2QjZKWHZn
Sm9nR3F0bFRFemlSQVV2Y1ZrUWJyUUt3S0VQS290VHllY1E5aDF6cVZiOWxVbmtX
a2IrSTczbVVzSXdueTlXVFlVYk5WS1o4aEluSzZuSGhsYXhxR09nQjRJUXF3aHZj
U3JsYkxpaHQvQ0ttZ1VMZFArM2QrUWVpanFTREpLMW1Ba1hYVVBLTXRKWllPUEtN
NTNkaGV6VUw2eXA4M2FGWmU1MDcyOEE5UmNZMy85TC9rNlI5Q3lRZzNZSVhwTzRF
KzNGYjNHS21PNjk0dUxkNkhJVUNKR09veThVVTljbmh0L1Vqc1FQSTVzV2xFT3Bo
bk9GbUl3c1QwVnJLOFFVNmRLSXNOR0JkV2JuT1dRamZ5K0kvMnJpRDdwMWptMUo3
L0o5U2V3SldHQk5ZSzgwWVNJdHZmSk5aeWlTaENCWE44V0RFSEdSYldaYVFJcndC
M0RCanBFNU1jV3BqVEZLSFBsS1JrTFh6YURQckNJei9aUzNzMlM5UUNvakFnbzlu
SkNJQWlPVTZaNU1HQ1lvelN4ZzJvTXkzemM5NmlBL2M2OG5TczJ2UlR2dzJSK1Q0
VEVuSFZ3VVZMbE15MGJUUnltcFZnVk55Yll6VTFqSXFObzE3N1ZLbzRhUDBhV0Jz
ZEFqbytBaEh5OUVRRk5RZHFlVXd6S3JxT2FVdzJZa2kxYmE5b0ZnVXY3a0ZYZ1BZ
N05wU2RoUkVrWXZZRmw1Vi9DRVoxdGpQSElhdURYWnZWTXpUcnN6dVpLeE1WanBY
dVZEZHBSSWNDeW5QdHRaVlhIOUI4cGFlanlrUVpQMENTK0RkTFpoakYyUXBnQTkx
b3FKWlhIazNiY0s4ZFZKbDlCVEMyYjBsRWFwTnV6K3hNQWlSSE1MYXVNa2tpMVVt
ZEN3VkNtMVVDcWw3TExFRFVkdVRiOG1hRkExK3F1YzZjZStGN3FoeXJHME5zdzFv
NWZlRDFDWlVxVk5ZbW1jNi9oN3ZVdUw3TkNBWXZsSk9aeUxzQWcrYVFoZ0ZlWURG
TEJ1RVFyUFMyd256TVNSQ2EzMkU5SUpGeW5UZHlHeE9nWHZtM2xteVo5M3M4R0lx
WVM1aHdyNVdFalM1QTFTSmJLS2V6RXJteWl4bTRLVmZseEdDTlV1U3VPSEM2VXFN
aUJaKzczTTdsTHUzcnNvQ3RZdWFvWUFPRkg0RjFPUW9KTFFsVkxHNEpST0ExQjY3
WGxGbG1FTm50SFFMMUhyU1RrWWJWVkpxRTQ2UGZhdmJFNTdtUTNPeXluSU8rMnVP
NTN4MWVJRUJDRTU5dlI2U09GcFl3Nm1YaHA0RW90dUhyV0thQU1kRmF2Uk1pT0o1
bUQwZ0VOVE5YcFNhWTRubGJ2SUtKMk9LWk04T2FhY3lHYTlxWDdKVVdvbENoQmlO
U1Z0dkR1VlNET1V1YkZ5eW8zQlpHWXNvUlNkMk92NVFnS0FzU0QwcFVHS3puQnFz
YktrQWVtOTRPQkJ4MnNPQ2FwMVlsL0FiM0RlWURLZ0hCRnNKZkhwS1VjbmNqUkp6
TzhGRk1SQkpPRzRtcG1KVHpTQmtVc25MVXZtVVdvNmhqZkhDa0V6c3dXSWdRcW5I
RDlXd1BuaTBvT1JJNjVrY0QwalNYcmlPQnpqQkJsUDFZZVdxSzNlVXpLUEFNWkpa
NEF1U01ZczNaMDdNazJMcWkvcXRmSStFL3ViSU5KNkRVak5DMTdJNmdzdGxDUXdn
Nm9sK3JGbEpUQnRBaVNmZW8yWE9LazhNaTVnYTZTSmNteW01b043TjFYd0tXYW5j
NC9LWUxVd1BLZzNQS2pmdzdEZjN2OHZ3djhxZmJyOEUrQ3Q3TkExRXdBQTATBgor
BgEEAdZ5AgQDAQH/BAIFADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAza7Yo0yXt5aJ7xMk
ZfEjVu8pXoH0Y9eqVk3B5iUYbCvoCy4YFWLMACjWtpWdI16LCvUOexQph5CH04HI
dmCQA02K2Mx2gz0Q85yvg7S95FVQr9ndl1LcX71MNGpZ4LUsTLHFIy3cNQL2I0Mh
VFJC3NiCotDrTBco2QLTfNPu5Ey2IOal/yXu7iEqjU8U7Y5mhRjFQ1nBKw1+RXEZ
0iQmkyBR1dGJ0rS+i6mRN5Lu7Xbcdskj6yDiz0XKq8AdBt0Jufhgs3E6VbEkdnCa
4Izh57dIOnXk68NME3aw5MKP9Djr8kPOlz8N9Hyuj5a7nFvszrTVeXqC0Qkl3oH3
iLAk8ByeEzWYWhVKleTtCE1KbM5pRb6PKYOKjrT6CDvmfDrQEcqDkfHP94xJyw4h
04E1CZ9wRRIJOU78NlUzaihX8uomRJqQ2CZFV017Csap2FfPCKuOP/RWP+o/WdFY
Ntqp35ukmzR114m0koK5+Gc9t/t92Z+XWy23G26QrRO8eFtXawRYfo+uwrM+5cRX
HAhAK6yRQyZiQdtT5ONF52APVei4y3K/7ZJtuQQBzI0zmOAD+t4Hu5DU1dkbd1ZL
SPI72wa63pOzxxlJ4QKYp8Jh5U57b7j+aws+WC/NOnW5tcdfQ4bzoM7vxqH+tLQI
4zuw29NRSINdLhJm7JSZvuEHMd8=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA9xph4q0lKo11txnv2+ed
l8+0b6hMSAdDiFagjwIR2p+ifmJJNX6mHyX2r88iXJUI43YSBC9/0ANS1XgOdDoS
vGK8qszKYaFn2m6JT0MEn98qBBIXu1oA7x4jdeNiobzN9XQyO5sDxuMQmk9k4vOD
jvYFxafkIRMCx7Fzcy0OZPoxYkdBMHAl78edm+A7uVMsP9gW5O0fqXMYVk+2q1PI
JnDNPt5LYjanhZFkP237Q0/tv5nW5Jp0icjOoZRhTcLJb88cZWQmVbi2LmtEVpb3
p5O49CenQgmZms4dI1g7MHwsS27F59jnMOObS/t+pAlN0YLmRN4Iw8PgfWccIrVS
WQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 12650089357676003676951998295114816364
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DigiCert, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 2021 CA1'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-02-09 00:00:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2025-02-21 23:59:59 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2 (jurisdictionOfIncorporationSP)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'West Virginia'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '137758'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Pennsylvania'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Erie'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '100 Erie Insurance Place'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Erie Insurance Exchange'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Erie Insurance Exchange'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.13
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Registered Mark'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '1819185'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 31193870955701397977994073685696538450352888170276430903380158858471048246308690676774186666426327246470499567036633355821159145927574907451499083868290931633651606579055638562419970658463345517687907907304158350770099514673346159120691644689927306441159627895313111574763610534080007115951516985275478064272038007641668401030404164929287632175082504171849837404371704316525912387034550769761972860785660509180020394330321707036584879254623015954143433749579948548171454211211872979009263853557258462654658356484305646908621422503795287951029554756848205645685652592027987553280458620954221037025964002662536185205337
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName be9fbd8d576d95b5ad63c3974eaba8845d3a07f5
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							9eb511b98d748bc031daf6666dac92ca11d84ce1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (21 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'erieinsurance.com'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114412.0.2.5
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://www.digicert.com/CPS'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (157 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl3.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl4.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (88 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cacerts.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crt'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (3050 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.14.3.2.26 (sha1)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
															6b6aa5aa4a6da04885c8aa85e93a9607e6cc5230
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAACn1Y227jRhJ9tr+CYZ4WYNN9b9KwJ9gxstkAChAggF8XDq1YwnIlQ5blmfn6nFNFyvImkAGqm2Sz61TVqUv75ocv/xurw3L3st5ubmvX2rpabobt43rzdFu/7v8wXf3Dp8ub74ypflpulruH/XZ3Xf3zcfv7svp5HF9f9vKo8rH1bWiq3+5/qn788rzd7atfx9cn8/OmauXhvcq4rnJrbfX5dT0+VvYfVWUMtn85PJ2C8HX1+8PL8tfd9o/1uLyt9+vNV/P8Ulfrx9t68fB1ufuPqysg37zc1qv9/vn66urt7a19C+1293TlrbVX2HJacv1lXG/++3cLXd/3V/K2vryoqsN6+fZ5++W2tpWtnPX6I7tcvzw/DEDyvFu+LHeHZQ3Q+/V+XH76cbeGJTYvr7uHzbC8udKnlzdPny4vbp6349en7aaCGuNtvdlulnX1vF1v9sCNvV3bNRhCWyrjW/9/85QxxxBl1emdsW2opu9lflFfUdxuOewr4OcGdfUVE7ysJ+nfx1i6z3d19bZ+3K9Efqyr1XL9tNpPd9jk5urpCP5hv/qAHMb/pfOpjU3uS1sGa2IbcEXTtUUu59q8iMmBCTH1bRxMkRXBuNA6uXEF6zEZ+GFj+Vnj8MjFNje4uby4WLgO3zYleC5Lbd/ktjeOC0ObGo8HLmNz29gGcBzvXOMLNnDERSJiyyZxbAoEg1Kj62KbjJcVufXA4PGuMz33tTqB8EFg4dtOBHEEqkMUebyzvMeXgWjcGELA1NseWPmpoAsEhZtZ64MJtk1jAGrjARZy7jr4um+KTY3atFgqd2Lfb+rUv3VD6D2WhUxopW+9YOubyB2AsSeM0SWqDnFDMIQlvsIvtAWiBGUG2r8z4pVMH2WZEV7oCSTAl66ZpMGjfXMi+RzAVGir3OPzgSr3cHXgI0ebywzuzcANgIGAe7oPBmqiHcgEmDE1jnT3ljeYqXsSXFDkF3QjL9IIXQIZ1A14wSf6iurqGkv3CVXxEjr3cjk47S6HCBWLSMqOLBPUzYkG5xSNhYiCmJn8J6cdDYV5pzM4Oh+61CZqaydyOtIm8ia2ZfTyBR3paSNxY5pHhgBUH43ECWPgLvZqwUKndySjIGhO0Jz1TrRwYWr9wblOcJE9hFUmVKDFCLs74iSofgKT55HGvJc9YFgukjD3Ym1gkxl5lGKCSUOkuiI2eRp3BnCW5FkUC25w6u7JJBKhDKZisK1bJI8AxFo3wsi+AU3TcLqWI/WzI61PJxEZl5hpmQkN2ZFGiQ1yYyRpo4mFDxNzW+iY2zzd6ZjZpp0/jJACWwZJAkFkBsFEA0XK5IvZ2Aqqk0+KJB1yUhIL6AooTuyPeBkNjIjlaTgC5gjQ1G9xtNM5Y3bZSlWB0d3AHEG8HJl4JT1wsipQWLI2aeyY0pk0rebs0SAmoCnMsVLTn+56lnDE72yB3ZidQXLsBxpQgAU/MFnBym4WzQSdgSvoAj/C+oFW6CDYLo7bnZXZd2LLDMINmh1V46L8ppmdJnXRv9BPTnK7h/sRja6B6JXvgJogGqtlTEziRAUvcVkQbrQKwKEPKotTyecQ9h1zqVb9lUnkWkb+I73mUsIwny9WTYUbNVKZ8hInK6nHhlaxqGOgB4IQqwhvcSrlbLiht/CKmgULdP+3d+QeijqSDJK1mAkXXUPKMtJZYOPKM53dhezUL6yp83aFZe50728A9RcY3/9L/k6R9CyQg3YIXpO4E+3Fb3GKmO694uLd6HIUCJGOoy8UU9cnht/UjsQPI5sWlEOphnOFmIwsT0VrK8QU6dKIsNGBdWbnOWQjfy+I/2riD7p1jm1J7/J9SewJWGBNYK80YSItvfJNZyiShCBXN8WDEHGRbWZaQIrwB3DBjpE5McWpjTFKHPlKRkLXzaDPrCIz/ZS3s2S9QCojAgo9nJCIAiOU6Z5MGCYozSxg2oMy3zc96iA/c68nSs2vRTvw2R+T4TEnHVwUVLlMy0bTRympVgVNybYzU1jIqNo177VKo4aP0aWBsdAjo+AhHy9EQFNQdqeUwzKrqOaUw2Yki1ba9oFgUv7kFXgPY7NpSdhREkYvYFl5V/CEZ1tjPHIauDXZvVMzTrszuZKxMVjpXuVDdpRIcCynPttZVXH9B8paejykQZP0CS+DdLZhjF2QpgA91oqJZXHk3bcK8dVJl9BTC2b0lEapNuz+xMAiRHMLauMkki1UmdCwVCm1UCql7LLEDUduTb8maFA1+quc6ce+F7qhyrG0Nsw1o5feD1CZUqVNYmmc6/h7vUuL7NCAYvlJOZyLsAg+aQhgFeYDFLBuEQrPS2wnzMSRCa32E9IJFynTdyGxOgXvm3lmyZ93s8GIqYS5hwr5WEjS5A1SJbKKezErmyixm4KVflxGCNUuSuOHC6UqMiBZ+73M7lLu3rsoCtYuaoYAOFH4F1OQoJLQlVLG4JROA1B67XlFlmENntHQL1HrSTkYbVVJqE46PfavbE57mQ3OyynIO+2uO53x1eIEBCE59vR6SOFpYw6mXhp4EotuHrWKaAMdFavRMiOJ5mD0gENTNXpSaY4nlbvIKJ2OKZM8OaacyGa9qX7JUWolChBiNSVtvDuVSDOUubFyyo3BZGYsoRSd2Ov5QgKAsSD0pUGKznBqsbKkAem94OBBx2sOCap1Yl/Ab3DeYDKgHBFsJfHpKUcncjRJzO8FFMRBJOG4mpmJTzSBkUsnLUvmUWo6hjfHCkEzswWIgQqnHD9WwPni0oORI65kcD0jSXriOBzjBBlP1YeWqK3eUzKPAMZJZ4AuSMYs3Z07Mk2Lqi/qtfI+E/ubINJ6DUjNC17I6gstlCQwg6ol+rFlJTBtAiSfeo2XOKk8Mi5ga6SJcmym5oN7N1XwKWanc4/KYLUwPKg3PKjfw7Df3v8vwv8qfbr8E+Ct7NA1EwAA'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3 (CT Precertificate Poison)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		00cdaed8a34c97b79689ef132465f12356ef295e81f463d7aa564dc1e625186c2be80b2e181562cc0028d6b6959d235e8b0af50e7b1429879087d381c8766090034d8ad8cc76833d10f39caf83b4bde45550afd9dd9752dc5fbd4c346a59e0b52c4cb1c5232ddc3502f6234321545242dcd882a2d0eb4c1728d902d37cd3eee44cb620e6a5ff25eeee212a8d4f14ed8e668518c54359c12b0d7e457119d22426932051d5d189d2b4be8ba9913792eeed76dc76c923eb20e2cf45caabc01d06dd09b9f860b3713a55b12476709ae08ce1e7b7483a75e4ebc34c1376b0e4c28ff438ebf243ce973f0df47cae8f96bb9c5becceb4d5797a82d10925de81f788b024f01c9e1335985a154a95e4ed084d4a6cce6945be8f29838a8eb4fa083be67c3ad011ca8391f1cff78c49cb0e21d38135099f70451209394efc3655336a2857f2ea26449a90d82645574d7b0ac6a9d857cf08ab8e3ff4563fea3f59d15836daa9df9ba49b3475d789b49282b9f8673db7fb7dd99f975b2db71b6e90ad13bc785b576b04587e8faec2b33ee5c4571c08402bac9143266241db53e4e345e7600f55e8b8cb72bfed926db90401cc8d3398e003fade07bb90d4d5d91b77564b48f23bdb06bade93b3c71949e10298a7c261e54e7b6fb8fe6b0b3e582fcd3a75b9b5c75f4386f3a0ceefc6a1feb4b408e33bb0dbd35148835d2e1266ec9499bee10731df