Bigfoot Retail Solutions Private Limited

- Bigfoot Retail Solutions Private Limited -

Issued by Entrust Verified Mark CA - VMC2

About this certificate

This digital certificate with serial number 26:ea:52:cc:db:24:b2:12:86:c7:39:51:4f:f6:96:a7 was issued on by Entrust, Inc..

This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

Bigfoot Retail Solutions Private Limited

Company registration number: 225614
Organization: Bigfoot Retail Solutions Private Limited
Address: 416, Phase III, Udyog Vihar, Sector 19
State / Province: Haryāna
Locality: Gurugram
Country: IN

Entrust, Inc.

Organization: Entrust, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 26:ea:52:cc:db:24:b2:12:86:c7:39:51:4f:f6:96:a7
Serial Number (int): 51727340692678184585688272156742817447
Serial Number lenght: 126 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 97:0c:f4:73:48:24:e9:22:50:49:ae:ab:e6:5c:1c:a7:fe:03:02:13
AuthorityKeyId: ef:bc:3c:b4:af:3a:d0:45:5e:76:54:df:c7:64:78:e9:2d:1d:74:3f

Fingerprint (sha1): a2:6a:d2:1b:a7:7a:2f:08:2a:37:8a:89:63:aa:68:d5:94:e0:ed:72
Fingerprint (sha256): c7:53:db:c5:73:79:15:15:e7:37:b6:be:1a:32:dd:f1:39:82:a4:65:49:69:75:82:c1:dd:af:5c:bc:36:da:7d

Issuing Certificate URL: http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.entrust.net
CRL Distribution Point: http://crl.entrust.net/vmc2.crl

Check the revocation status for certificate Bigfoot Retail Solutions Private Limited

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for Bigfoot Retail Solutions Private Limited

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA512 with RSA

Key Usage

Digital Signature

Extended Key Usages

Extensions

11 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

shiprocket.com

Other certificates including the domain name

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for Bigfoot Retail Solutions Private Limited in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIUAzCCEeugAwIBAgIQJupSzNskshKGxzlRT/aWpzANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBP
MQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNRW50cnVzdCwgSW5jLjEoMCYGA1UEAxMf
RW50cnVzdCBWZXJpZmllZCBNYXJrIENBIC0gVk1DMjAeFw0yMzEwMjYxMDUyMTJa
Fw0yNDEwMjYxMDUyMTFaMIIBrzELMAkGA1UEBhMCSU4xETAPBgNVBAgMCEhhcnnE
gW5hMREwDwYDVQQHEwhHdXJ1Z3JhbTEvMC0GA1UECRMmNDE2LCBQaGFzZSBJSUks
IFVkeW9nIFZpaGFyLCBTZWN0b3IgMTkxEzARBgsrBgEEAYI3PAIBAxMCSU4xMTAv
BgNVBAoTKEJpZ2Zvb3QgUmV0YWlsIFNvbHV0aW9ucyBQcml2YXRlIExpbWl0ZWQx
HTAbBgNVBA8TFFByaXZhdGUgT3JnYW5pemF0aW9uMQ8wDQYDVQQFEwYyMjU2MTQx
HzAdBgorBgEEAYOeXwENEw9SZWdpc3RlcmVkIE1hcmsxFzAVBgorBgEEAYOeXwEE
Ewc0NTgxMDE2MRIwEAYKKwYBBAGDnl8BAxMCSU4xUDBOBgorBgEEAYOeXwECE0BP
ZmZpY2Ugb2YgQ29udHJvbGxlciBHZW5lcmFsIG9mIFBhdGVudHMsIERlc2lnbnMg
YW5kIFRyYWRlIE1hcmtzMTEwLwYDVQQDEyhCaWdmb290IFJldGFpbCBTb2x1dGlv
bnMgUHJpdmF0ZSBMaW1pdGVkMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
AQEAv/FRJpfaXZ4HT8KryK5vtEilMvD9fHmAwn5ZsT4PFP7W4qpA5n4TGVYnRPoi
jkthZnEA+0scPNZxzsGLlotdm4HchqMKljvnBFiPbKwrJY+jmrgyRQiAnHFfQfTC
1pvJz1oZDFr58ys3TVnqzi2lPDU9p1N+JaHiVVehcKXUP/YcgWn2krPB4e9zQm0x
ISicT/8IPdxl8khwAKHQstSnNAR4BkJQ4WctMHU3U41cZxqMwrPOUiigtmYGBxce
y85nHhMvsmyil0zxlofWl9FNkeSWLflK+MCBk8zPydiZYQsBMvtRxf+bRYsIywMP
7Og2d/PM+TZoaciWIw5KzaSYLQIDAQABo4IOdzCCDnMwDAYDVR0TAQH/BAIwADAd
BgNVHQ4EFgQUlwz0c0gk6SJQSa6r5lwcp/4DAhMwHwYDVR0jBBgwFoAU77w8tK86
0EVedlTfx2R46S0ddD8wZgYIKwYBBQUHAQEEWjBYMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRw
Oi8vb2NzcC5lbnRydXN0Lm5ldDAxBggrBgEFBQcwAoYlaHR0cDovL2FpYS5lbnRy
dXN0Lm5ldC92bWMyLWNoYWluLmNlcjAwBgNVHR8EKTAnMCWgI6Ahhh9odHRwOi8v
Y3JsLmVudHJ1c3QubmV0L3ZtYzIuY3JsMIIMaAYIKwYBBQUHAQwEggxaMIIMVqKC
DFKgggxOMIIMSjCCDEYwggxCFg1pbWFnZS9zdmcreG1sMDMwMTANBglghkgBZQME
AgEFAAQgQNZwHmbfvs9cyromiFUQZjZIMzuDBAgFLdui09v4WLowggv6FoIL9mRh
dGE6aW1hZ2Uvc3ZnK3htbDtiYXNlNjQsSDRzSUFBQUFBQUFBLzQxWFhXc2NSeFo5
enNMK2g4N3MwMEpWcSt1NzJrZ09zZGlOQWdxWUJQU3V0TWJTUUVkak5LT1JrMSsv
NTV6cXNTZUxnMkx3OUZWMWRkMnZjKzY5ZGY3ZHA5L203ckIrMm0yMmp4Y3Ixdyty
YnYwNGJlODJqL2NYcStmOUIxdFgzNzM5NXovT3Y3VzIrMkg5dUg2NjNXK2YzblRm
MzIxL1hYYy96dlB6YnErbHpxZmU5OEYwdjl6ODBQM24wOGZ0MDc1N1B6L2YyeDhm
dTE2TE4wM0pteTczdzlDOWU5N01kOTN3NzY2emx1ZnZEdmVuWnZoVjkrdnRidjMr
YWZ0aE02OHZWdnZONCsvMjQyN1Z3ZHpIM2NYcVliLy8rT2JzN09YbHBYOEovZmJw
L3N3UHczQ0dVMWJkWWJOK2ViZjlkTEVhdXFGekxvUitYQjRyYU9xNjgvMW1QNi9m
dnR2Y2Y5aHU5OTNQNi8zdFp1NSsyYzdQZTJqZmRlK2ZOb2ZiL2JxNzN2eTIyYS92
enMvYWZoZzViWjZtZWQzQnBQbGk5YTlZL0dYNWZ0Vk5VSlZTNlFQRTN5R1cycGRW
OXdScGlKVE8rT2s5ZnI1cHY5K2NmN3pkUCtnVSsvUk03OWFIOWVQMjdtNTFQUG0v
K3JmcTdpNVdQeVdYK21wU3FIMmUzZUQ3MGFheGo1TUxmYmFsSDQwRVgvcGtCaHRT
SDJicmhxRXZOdFhlZGZnM1dRY0ppMzJ5Z1JrS2ZXaUN5MzA1T0x6MWw3RTJKUkVI
Sm53T09XWnNPVkYrZlNMLzBmMlVFRStjbFhIczdIQ2NNeVgzWGdvclhrUnN4Y2xa
Z3M4NGRwZ0gySTd0ZjIwNlZNQlU0OGV4cnpBYjZtaTJXNnlGVDEvTTl0TmcrSFUw
Q2FjV2ZCV2J1M0IvcExzT0IvQjc2L2tkZm9OTlUyWU1RaDlOQkZodGNzMXFLSEQ5
T0xzU1lTK0RWeWRzY29ZSEdVamVaRG1BN3lwOFBBelhESkV6cWNLbUZ1TEt1RkZ0
eENiODVDWjV4SE1lekFCalhhTGhpYkdvNXJNZlVLclBCcGh5akV2OVdrcmh4SkpO
MkNQUCtNelFNVUM1bjQ5T3kyY1RyVkxJQXhCdnJ4dzQvakJQR2I1Wnhybmk1WFhM
WTQ0Vkd4bWJncDBXUVNrSUdZUmlvME9HNFFPMTM0UU1SRStESFcya290Skg2enlO
ZFl1anIyUU5oUEIvSFF3ZXNMaG5tRkxZWjA1VE84QUJmTTBOaFBISUdPQWxEWGVN
T3pKa2MyTHdZVTZUSW1oNUU4UVl4QkxFTk5IWkxBVklrSTBBQThEdmtXWkZiQ2lB
UUFBNnNqa0IrQitOdzZmRUJVbHpmbmNaODVHa0hwL0hFWWlIZ1F3OFlHVkdZaHlt
OEk4WmtRUDRZTTZVRUZyQVJWRkMraHp5KytXbFRjcHRrUStJUUhPR0p5Z0JVbkcw
NS96czYxWGwveXFJenpCbmhFOHpVUm1NVWsxYUVLY2tRb0VNeHkwd3hCZXdUQzhx
NUloRlFpRk9sclZoRU5KZFN6dGo3eitEMHJRVEswM1ZFKzRGQmFOd24vNDArS29R
M25XR1Z5b08wNGhnQlc0bm1DdEJ3VXk0dU10a0k3RkJBWXRCcWdZZUJFeng1Y2pv
RElRc3RreHd3UnZFalpGM0RKelFSV242SE9yS01GdFB6bzJUWlRuUUNZMnU4b2t2
QTJpcExJeE5wWndDZStoRk05dVQ1SDZpRmNrd0pDUXJvQzloRXZHTVNPQWFuVkdP
c1U1YWsyRUp1bGdrK1hRRUpxc1RIRVRZK0FSMGozR1ZhVmh3K2pKYmxYOG9KZ09X
UmFmL1RHTnNlYVhTcU56NkphOXhKb2k0b2VETGpPT1JXdklIc2NwTjhvaGxjeGFX
Z1pPMGJBa2tTcWlmc2x4QTZwTVE0UFc0OUpHRk1SZmtCLzB2bWx5OVdMM2c3ZXU4
K1JNMGEwWnhCZTRmWERtQWFtNGk4S0p3d3JxR3ZQT2hscUt5SWZ5UVZ5aGdVeFFF
aThrTldWNENhbHc4Z01IdUFmV0pMaDNJOGdUSDJDblVDTDFDUnNxMmVIbkJQZG5Z
Q2xlYzVPclFVS09LU3JkU0MyODBRZmhMTFRZU1JuUUZGT3BNbGRlZmZhTHlMMys5
SG95UTZYRWVCNVZZMWs3bWxld1FSU2VoVXk2citwdUdVYUlRMkJiUDFOQmdPbGU5
S09sTVdJSzBmRUdqZHBZYms5emc0cWd3RU45MjJhazJoT2ZPY2hjTkthM2NYb1k4
a3BJankvZlJZTkwzeEhoTUI2SHlnSUsyRUE0bHRNQWNMQ1hxdjlMcjF3TVNQUk5h
T1pYd2dCdWRSNlJVNFRIVFkxTEdzVEdvN1V5TjZCdzlHRGRVaGtUS0VyL1pGUFVJ
dFJvK2ZUMFdGR1l4c01SNFMyaWg4MllWQjN3UldCa3F0L2oyWksvUHhFYm1HQVhR
K05DbXEzQWpRK0Y4ek5SUVVoWHFTaU13N1ZNc3k1ZWF5UzVLSWxXNllqVTJaRklV
OUtjR2Rqbm1CSFdGMEU1TUJndGFlNkF4d3Zhc2Nqd1MvaWhGeDNVbUpLcWNqcXFl
T01GUmtHSmhtK0N0UXROUkxYb1pQU3lGQlhWeElWUHppVHV2cHl3TkdnV1BpV0pk
YmlVcWFGQWpuTUZsdWRrYXpWSUZ4ZWpLSjFqTjZqblNOSElyMHBPNXpVVnBjVUhE
ajljNVVVa1kyM095QkNkYktpdHhlM2gzUU45WE5iZytzZTVVL2h0dUpVYXdwS0tV
c21Pd1ozSFVMTVJYNUxUbXBxTDVUYlBOcUlwTEtGVkpreU1zMmNYVTdId1ZMT1ZN
RWRDRTA3Q0FVNWt2bWlVRXpxb3ZlVkRrZW1HdkswYlRsM1lEbmJVMUo0Njk3SFRh
VHhPNVhWQ2lyc3VVcW5MTTNZdFBtU3NuL25HMkw2eDMvS3ZDZ2tKajJNUzhVUWRn
REppVVlGUUpqbzBQQWxsSmFIbVZFNjR5UVhLU0RRbWJTZFVzRHV5c0p5bEcyLzdF
ZUtIdU55cXB5UzRmcDhaRGthRWV5Y0J1bkM1VElWQktaTHM0R3V6TWllbXZaN1VN
aWdhWUhXOUtMRWRLc21rR3F5bFc0dy9XTlhIbnBhVnFBUEdOcUxIWlZvNjJNUTZs
MVZoMUpiYUkzUEphRjdyNlJsWjExd0swTzFGMVpQdGs3cHQvN1FXRFh6Z1JIT2tL
TnZFdVFDN2IxQ1loTnh6WThob3Zzb3AvSnZLcmlPV0hObTlNRFR3Q3hxajUwbk1X
WWoxcjAxL2todFFtQWtuRTMwNmp3YkRNUFZ5cUMyUnJBM3BwcUFSQTJtbDl1R1Ru
UndiWUUwMFpPTCtCWStZazFIOGpMekhyMGxYWVBhQnJiaU1LZkxvcUk2YmxnSGtk
YnN5Qm1Jckl4SVBseldabWpRYnFLU2dqdUhDZzJLaDE2TEFySGZ5Ni9sbzQ4cFhz
V1RZU004MmJDSWFjZHNtb2pRZHdaUXBxTTBsTk56SE52RnhDMEdqU3NxY1pDbE9u
QWtmNGtFYnFCZVNQaXNQY3h2Sko5WmlrNVVVVVNURUNuMFlxalY5RXlxaWJjMjR2
cXU1WHRJYk1ZYSt2eEIyWGZadU1qMFdtVlFVa3BiYW14Y0xaUnVPczlMT0ZNZm04
bGFpWVRNSjExakRnZVpVcGJabGJTbU8zVzRidjVjYlhyc0tLejhDUktDb3lYbk1K
cndMS0tWN3lEYnVuQk9MbStpVGVxRDQxTVlnbFV0dHlBOUY5MWVwYXpHSWhxYm5s
TmRjRDJMemZVek9IR1NjaHQ5a005aXArTzhYTGE1bmRNVXlhZ25TekZtdVNoanVZ
ZTMxaXdhbjhPbkRHZ1lOcXdVWE9IVkNDU2h0N0tGM1ZHZzhxRUE5dzRBQXFzVDN5
RndFK2NQMUtILy81YW5mODNSM3UzLzRQVnVHZURhb1RBQUE9MBkGA1UdEQQSMBCC
DnNoaXByb2NrZXQuY29tMA4GA1UdDwEB/wQEAwIHgDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEF
BQcDHzBQBgNVHSAESTBHMDcGCmCGSAGG+mwKAQswKTAnBggrBgEFBQcCARYbaHR0
cHM6Ly93d3cuZW50cnVzdC5uZXQvcnBhMAwGCisGAQQBg55fAQEwgYoGCisGAQQB
1nkCBAIEfAR6AHgAdgBVWVOuMJYAgGzS61IIpsmekxgorBBWtEIcVTYVTF91rAAA
AYtrnP5kAAAEAwBHMEUCIQDcHANKYhliid/33mk/3dXtfdMNawVde9qjCei7z4z5
VwIgUE4yrlgrDz6VN5eacew+s6l2vyY/pAW9tOFwhoIk/kcwDQYJKoZIhvcNAQEN
BQADggIBACvwLY8ublgKVW0ENZYt1pWV0QRYXNb7Ggw4tVfW2A/WtvZkqNqwDOH0
SPGZr8fRiGpIfRieFd/Yq1gyOZB1n0tQaOS3Rd+kEnEh92wB09SY0lIlGvK9sPT2
zfx8LlXmeiwwBjjFKA7KXbk0mKkSqVmkeHQMyh5L4G1qVj5r+1ZONjdo8q1jXSNq
cORPBN4cHSDIART9yVEwBUUTcSr2NCQA8ptMJTblFCY6VJm/Vb2PVswAo/u+Zmco
mfvilYZpTrqxu9H5lVkrp4VfttorC3xaeZSJ+LKMm0p2oPMDBRWftavcRpM6FDHF
SUQfyO/mJPAEEw4r/eSs3gs1AM9DzeLzf3eG1qXoDJOIhG10ppqO0iXqyztNtjWv
unYBaG5xuEz+LfrQkDeqKwW3wKwF2smGc3wdJSihHneEVVTC495KzyjdEIiL3LHW
ffct3Bk8ECJRcWjyenLgJeBoZ94lo2WWw9SZy2W3yC9uSkTqll7L9m1XuwJc0Ixx
ZSrhxj4czZEnep2qtr2rCj6uEZUbzSg1CNYN1FRcLMRqk6p78cnjOQ1cO/sDx1/l
TGdkpdzMUTkn0XA4TCfwh32Mf6KkdZ08MWSKwh9AcERe/9oC1Euu+iqgywaEy2Qs
vHAx4GNvIa1UoLaTebv8qftFj4/f+dezkGUH6HieesV+lF0mxZKj
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAv/FRJpfaXZ4HT8KryK5v
tEilMvD9fHmAwn5ZsT4PFP7W4qpA5n4TGVYnRPoijkthZnEA+0scPNZxzsGLlotd
m4HchqMKljvnBFiPbKwrJY+jmrgyRQiAnHFfQfTC1pvJz1oZDFr58ys3TVnqzi2l
PDU9p1N+JaHiVVehcKXUP/YcgWn2krPB4e9zQm0xISicT/8IPdxl8khwAKHQstSn
NAR4BkJQ4WctMHU3U41cZxqMwrPOUiigtmYGBxcey85nHhMvsmyil0zxlofWl9FN
keSWLflK+MCBk8zPydiZYQsBMvtRxf+bRYsIywMP7Og2d/PM+TZoaciWIw5KzaSY
LQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 51727340692678184585688272156742817447
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust Verified Mark CA - VMC2'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2023-10-26 10:52:12 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-10-26 10:52:11 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'IN'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Haryāna'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Gurugram'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '416, Phase III, Udyog Vihar, Sector 19'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'IN'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Bigfoot Retail Solutions Private Limited'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '225614'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.13
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Registered Mark'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '4581016'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'IN'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Office of Controller General of Patents, Designs and Trade Marks'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Bigfoot Retail Solutions Private Limited'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 24230514093928763917523077890754431943816338585175350589250962361397487387080530755905259714300087349826571811716950922478090820879899222557547642225334916576056879099640569849049492575950327996628358001658672965282085188050790185944629641483340167966708830094341378642097527829155132574604979051312379611600859081888209037917749691042033619306804754476203835677286570065026432198520105427960833574447449583837907325672501327449220226795460211500261754638189218075446222618886265116073780154533644405028782778232771090479217867563904755159844902342807733540226562732547207643118330507357513718577546378004973582850093
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							970cf4734824e9225049aeabe65c1ca7fe030213
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName efbc3cb4af3ad0455e7654dfc76478e92d1d743f
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (90 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.entrust.net'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (41 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.entrust.net/vmc2.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (3162 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (sha-256)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (32 bytes)
															40d6701e66dfbecf5ccaba26885510663648333b830408052ddba2d3dbf858ba
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAA/41XXWscRxZ9zsL+h87s00JVq+u72kgOsdiNAgqYBPSutMbSQEdjNKORk1+/55zqsSeLg2Lw9FV1dd2vc+69df7dp9/m7rB+2m22jxcr1w+rbv04be82j/cXq+f9B1tX37395z/Ov7W2+2H9uH663W+f3nTf321/XXc/zvPzbq+lzqfe98F0v9z80P3n08ft0757Pz/f2x8fu16LN03Jmy73w9C9e97Md93w766zlufvDvenZvhV9+vtbv3+afthM68vVvvN4+/2427VwdzH3cXqYb//+Obs7OXlpX8J/fbp/swPw3CGU1bdYbN+ebf9dLEauqFzLoR+XB4raOq68/1mP6/fvtvcf9hu993P6/3tZu5+2c7Pe2jfde+fNofb/bq73vy22a/vzs/afhg5bZ6med3BpPli9a9Y/GX5ftVNUJVS6QPE3yGW2pdV9wRpiJTO+Ok9fr5pv9+cf7zdP+gU+/RM79aH9eP27m51PPm/+rfq7i5WPyWX+mpSqH2e3eD70aaxj5MLfbalH40EX/pkBhtSH2brhqEvNtXedfg3WQcJi32ygRkKfWiCy305OLz1l7E2JREHJnwOOWZsOVF+fSL/0f2UEE+clXHs7HCcMyX3XgorXkRsxclZgs84dpgH2I7tf206VMBU48exrzAb6mi2W6yFT1/M9tNg+HU0CacWfBWbu3B/pLsOB/B76/kdfoNNU2YMQh9NBFhtcs1qKHD9OLsSYS+DVydscoYHGUjeZDmA7yp8PAzXDJEzqcKmFuLKuFFtxCb85CZ5xHMezABjXaLhibGo5rMfUKrPBphyjEv9WkrhxJJN2CPP+MzQMUC5n49Oy2cTrVLIAxBvrxw4/jBPGb5Zxrni5XXLY44VGxmbgp0WQSkIGYRio0OG4QO134QMRE+DHW2kotJH6zyNdYujr2QNhPB/HQwesLhnmFLYZ05TO8ABfM0NhPHIGOAlDXeMOzJkc2LwYU6TImh5E8QYxBLENNHZLAVIkI0AA8DvkWZFbCiAQAA6sjkB+B+Nw6fEBUlzfncZ85GkHp/HEYiHgQw8YGVGYhym8I8ZkQP4YM6UEFrARVFC+hzy++WlTcptkQ+IQHOGJygBUnG05/zs61Xl/yqIzzBnhE8zURmMUk1aEKckQoEMxy0wxBewTC8q5IhFQiFOlrVhENJdSztj7z+D0rQTK03VE+4FBaNwn/40+KoQ3nWGVyoO04hgBW4nmCtBwUy4uMtkI7FBAYtBqgYeBEzx5cjoDIQstkxwwRvEjZF3DJzQRWn6HOrKMFtPzo2TZTnQCY2u8okvA2ipLIxNpZwCe+hFM9uT5H6iFckwJCQroC9hEvGMSOAanVGOsU5ak2EJulgk+XQEJqsTHETY+AR0j3GVaVhw+jJblX8oJgOWRaf/TGNseaXSqNz6Ja9xJoi4oeDLjOORWvIHscpN8ohlcxaWgZO0bAkkSqifslxA6pMQ4PW49JGFMRfkB/0vmly9WL3g7eu8+RM0a0ZxBe4fXDmAam4i8KJwwrqGvPOhlqKyIfyQVyhgUxQEi8kNWV4Calw8gMHuAfWJLh3I8gTH2CnUCL1CRsq2eHnBPdnYClec5OrQUKOKSrdSC280QfhLLTYSRnQFFOpMldeffaLyL3+9HoyQ6XEeB5VY1k7mlewQRSehUy6r+puGUaIQ2BbP1NBgOle9KOlMWIK0fEGjdpYbk9zg4qgwEN922ak2hOfOchcNKa3cXoY8kpIjy/fRYNL3xHhMB6HygIK2EA4ltMAcLCXqv9Lr1wMSPRNaOZXwgBudR6RU4THTY1LGsTGo7UyN6Bw9GDdUhkTKEr/ZFPUItRo+fT0WFGYxsMR4S2ih82YVB3wRWBkqt/j2ZK/PxEbmGAXQ+NCmq3AjQ+F8zNRQUhXqSiMw7VMsy5eayS5KIlW6YjU2ZFIU9KcGdjnmBHWF0E5MBgtae6AxwvascjwS/ihFx3UmJKqcjqqeOMFRkGJhm+CtQtNRLXoZPSyFBXVxIVPziTuvpywNGgWPiWJdbiUqaFAjnMFludkazVIFxejKJ1jN6jnSNHIr0pO5zUVpcUHDj9c5UUkY23OyBCdbKitxe3h3QN9XNbg+se5U/htuJUawpKKUsmOwZ3HULMRX5LTmpqL5TbPNqIpLKFVJkyMs2cXU7HwVLOVMEdCE07CAU5kvmiUEzqoveVDkemGvK0bTl3YDnbU1J4697HTaTxO5XVCirsuUqnLM3YtPmSsn/nG2L6x3/KvCgkJj2MS8UQdgDJiUYFQJjo0PAllJaHmVE64yQXKSDQmbSdUsDuysJylG2/7EeKHuNyqpyS4fp8ZDkaEeycBunC5TIVBKZLs4GuzMiemvZ7UMigaYHW9KLEdKsmkGqylW4w/WNXHnpaVqAPGNqLHZVo62MQ6l1Vh1JbaI3PJaF7r6RlZ11wK0O1F1ZPtk7pt/7QWDXzgRHOkKNvEuQC7b1CYhNxzY8hovsop/JvKriOWHNm9MDTwCxqj50nMWYj1r01/khtQmAknE306jwbDMPVyqC2RrA3ppqARA2ml9uGTnRwbYE00ZOL+BY+Yk1H8jLzHr0lXYPaBrbiMKfLoqI6blgHkdbsyBmIrIxIPlzWZmjQbqKSgjuHCg2Kh16LArHfy6/lo48pXsWTYSM82bCIacdsmojQdwZQpqM0lNNzHNvFxC0GjSsqcZClOnAkf4kEbqBeSPisPcxvJJ9Zik5UUUSTECn0YqjV9Eyqibc24vqu5XtIbMYa+vxB2XfZuMj0WmVQUkpbamxcLZRuOs9LOFMfm8laiYTMJ11jDgeZUpbZlbSmO3W4bv5cbXrsKKz8CRKCoyXnMJrwLKKV7yDbunBOLm+iTeqD41MYglUttyA9F91epazGIhqbnlNdcD2LzfUzOHGScht9kM9ip+O8XLa5ndMUyagnSzFmuShjuYe31iwan8OnDGgYNqwUXOHVCCSht7KF3VGg8qEA9w4AAqsT3yFwE+cP1KH//5anf83R3u3/4PVuGeDaoTAAA='
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (18 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'shiprocket.com'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (1 bits)
							0780
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114028.10.1.11
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://www.entrust.net/rpa'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (124 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (122 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:0|false] reserved for BER 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		002bf02d8f2e6e580a556d0435962dd69595d104585cd6fb1a0c38b557d6d80fd6b6f664a8dab00ce1f448f199afc7d1886a487d189e15dfd8ab58323990759f4b5068e4b745dfa4127121f76c01d3d498d252251af2bdb0f4f6cdfc7c2e55e67a2c300638c5280eca5db93498a912a959a478740cca1e4be06d6a563e6bfb564e363768f2ad635d236a70e44f04de1c1d20c80114fdc95130054513712af6342400f29b4c2536e514263a5499bf55bd8f56cc00a3fbbe66672899fbe29586694ebab1bbd1f995592ba7855fb6da2b0b7c5a799489f8b28c9b4a76a0f30305159fb5abdc46933a1431c549441fc8efe624f004130e2bfde4acde0b3500cf43cde2f37f7786d6a5e80c9388846d74a69a8ed225eacb3b4db635afba7601686e71b84cfe2dfad09037aa2b05b7c0ac05dac986737c1d2528a11e77845554c2e3de4acf28dd10888bdcb1d67df72ddc193c1022517168f27a72e025e06867de25a36596c3d499cb65b7c82f6e4a44ea965ecbf66d57bb025cd08c71652ae1c63e1ccd91277a9daab6bdab0a3eae11951bcd283508d60dd4545c2cc46a93aa7bf1c9e3390d5c3bfb03c75fe54c6764a5dccc513927d170384c27f0877d8c7fa2a4759d3c31648ac21f4070445effda02d44baefa2aa0cb0684cb642cbc7031e0636f21ad54a0b69379bbfca9fb458f8fdff9d7b3906507e8789e7ac57e945d26c592a3