MOIA GmbH

- MOIA GmbH -

Issued by DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 2021 CA1

About this certificate

This digital certificate with serial number 07:1c:0f:98:8a:f5:3d:64:b5:4b:cb:73:7f:c1:07:a6 was issued on by DigiCert, Inc..

This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

MOIA GmbH

Company registration number: HRB 189716
Organization: MOIA GmbH
State / Province: Berlin
Locality: Berlin
Country: DE

DigiCert, Inc.

Organization: DigiCert, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 07:1c:0f:98:8a:f5:3d:64:b5:4b:cb:73:7f:c1:07:a6
Serial Number (int): 9450296604363551330406001638809601958
Serial Number lenght: 123 bits, 16 octets

SubjectKeyId: e5:3d:0d:95:be:c3:a3:75:14:c2:15:09:6c:29:fd:1f:90:11:d3:dc
AuthorityKeyId: be:9f:bd:8d:57:6d:95:b5:ad:63:c3:97:4e:ab:a8:84:5d:3a:07:f5

Fingerprint (sha1): 88:ef:fb:ee:21:93:91:d9:85:8f:0a:eb:22:87:c6:e1:a5:13:a7:6a
Fingerprint (sha256): d4:fd:ce:82:e9:ac:76:43:f9:6d:40:79:a7:c2:a9:04:1d:9b:b3:cc:28:33:0e:4c:80:ee:65:00:3a:7e:bb:71

Issuing Certificate URL: http://cacerts.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crt

Revocation information

CRL Distribution Point: http://crl3.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl
CRL Distribution Point: http://crl4.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl

Check the revocation status for certificate MOIA GmbH

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for MOIA GmbH

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Extended Key Usages

Extensions

10 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

moia.io

Other certificates including the domain name

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for MOIA GmbH in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIKYzCCCEugAwIBAgIQBxwPmIr1PWS1S8tzf8EHpjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBf
MQswCQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMORGlnaUNlcnQsIEluYy4xNzA1BgNVBAMT
LkRpZ2lDZXJ0IFZlcmlmaWVkIE1hcmsgUlNBNDA5NiBTSEEyNTYgMjAyMSBDQTEw
HhcNMjMwOTA4MDAwMDAwWhcNMjQwOTA3MjM1OTU5WjCCASoxEzARBgsrBgEEAYI3
PAIBAxMCREUxFzAVBgsrBgEEAYI3PAIBAhMGQmVybGluMR8wHQYLKwYBBAGCNzwC
AQETDkNoYXJsb3R0ZW5idXJnMR0wGwYDVQQPExRQcml2YXRlIE9yZ2FuaXphdGlv
bjETMBEGA1UEBRMKSFJCIDE4OTcxNjELMAkGA1UEBhMCREUxDzANBgNVBAgTBkJl
cmxpbjEPMA0GA1UEBxMGQmVybGluMRIwEAYDVQQKEwlNT0lBIEdtYkgxEjAQBgNV
BAMTCU1PSUEgR21iSDEfMB0GCisGAQQBg55fAQ0TD1JlZ2lzdGVyZWQgTWFyazES
MBAGCisGAQQBg55fAQMTAkVNMRkwFwYKKwYBBAGDnl8BBBMJMDE4MDAyOTE3MIIB
IjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA35Tf6uAMZNZnVFEkbXKK+BsY
M6UT/qKPJOwplximuk+Z+flh1P2K51m/bqrP0GYu0N4fFSzUm9ZwcbxwMWX3QETC
Cvu0BbMxdpNtvlQtBQGSqYICoGeC60CwkyDKqWQYUSh953g+muOxF+TQxG/xqxUe
PM/jU8kW5y5vt4rJx9NitIVYjxIeIrLvZXrqiJEiJSfc+egj0KcZpwO6/2hYdrot
CFrhAucKWYC72ekS2/ARXQf9urT6gzbkvK4+5FrNHNTNJXJ7AxrQDgq+ZIoLznpZ
jXC1JArRwgqgHWhe4AV9MGz2ld3ixe3p5Lf+5FpCHFsTF1W7/OJTL3bnj6u4HQID
AQABo4IFTDCCBUgwHwYDVR0jBBgwFoAUvp+9jVdtlbWtY8OXTquohF06B/UwHQYD
VR0OBBYEFOU9DZW+w6N1FMIVCWwp/R+QEdPcMBIGA1UdEQQLMAmCB21vaWEuaW8w
UAYDVR0gBEkwRzA3BgpghkgBhv1sAAIFMCkwJwYIKwYBBQUHAgEWG2h0dHA6Ly93
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tL0NQUzAMBgorBgEEAYOeXwEBMBMGA1UdJQQMMAoGCCsG
AQUFBwMfMIGlBgNVHR8EgZ0wgZowS6BJoEeGRWh0dHA6Ly9jcmwzLmRpZ2ljZXJ0
LmNvbS9EaWdpQ2VydFZlcmlmaWVkTWFya1JTQTQwOTZTSEEyNTYyMDIxQ0ExLmNy
bDBLoEmgR4ZFaHR0cDovL2NybDQuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VmVyaWZp
ZWRNYXJrUlNBNDA5NlNIQTI1NjIwMjFDQTEuY3JsMGQGCCsGAQUFBwEBBFgwVjBU
BggrBgEFBQcwAoZIaHR0cDovL2NhY2VydHMuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0
VmVyaWZpZWRNYXJrUlNBNDA5NlNIQTI1NjIwMjFDQTEuY3J0MAwGA1UdEwEB/wQC
MAAwggNYBggrBgEFBQcBDASCA0owggNGooIDQqCCAz4wggM6MIIDNjCCAzIWDWlt
YWdlL3N2Zyt4bWwwIzAhMAkGBSsOAwIaBQAEFKBiAOOwnjEPncKN4N0FeXJKLnbw
MIIC+haCAvZkYXRhOmltYWdlL3N2Zyt4bWw7YmFzZTY0LEg0c0lBQUFBQUFBQUNt
MVRUWS9UTUJTODkxZFk1bW83L2s1Y05aVmdoUVJTS3poeFJkMFF0aEdoclpxb0xm
dnJtV2V2UkE0Y0dvK2ZaK1o5Mk4xTXR4ZDI2Ni9UY0Q2MTNDakwyZk5oNnI5ZXp6
K0hzVy81UEp6K3lNdkUyZkNqNVIrZisxUC8zWEQyK0QyZXBwWWY1L215cnFyNy9h
N3VUcDJ2TDVYVldsZXdmS09zSCtOdyt2VS9va2twVmZtVXM5dlEzeitjSHkzWFRM
TmFONm91MzJ5eW5pNkhEb1ZjcnYzVVgyODkzN0xWWmg3bXNkL3V2M3grdjZrS1ht
MHVoL25JVVBUWThuZW80c2tFemxEelBqUk8xY0pyby93dWVDMmNkc3FOMGxNME5j
b2NUVlJwdEZFMU1tcWNFQktFUG1YbGJxRi9aWHZ2dElwbFI4TG1KcE5YbHJHanBO
MjNrbVpCZ3NURkFBUFhOS3Jwa3FwbFVrRVlyNkswcHF3T0RwMldKc2lndkxTMWNq
Q1RMcXJZZ1J4bFExRTRTbU9KYmVGQmlMRk9HcXBOU3h2ZzZkR0JDOHFTcWMxS2th
REVMZ2hyeW9wVW9kTUNNZzkrRWphWGt1T3hLd29pRnhPZjZSa3g5dVE4UlR5bVo0
UUxrYjRZbnhPTDluWUxuQnVuTkM2VW5Fa1pTVm9hTjRyendtTFh5WWhja1RwMktB
ZlpwWFcwTURibGlVSmlwYlZaRWpJNy94SXBQQndKd01oamZvbEt3cG1wYzk4NVd2
Z09QZVN4VThwc2hKRUtqQ0VnSjlXRUJKVFZVWnU0ZXZoZytqZ3FEWGovRDFNenV3
VkdtellQL2UxSjFDcmliUm5jRTcydGtVcjNJaG9WTW5TeVFDSzhQVDRTb0t3b0Ew
YkgyQWhXTFVLaUtGMDBvZDBpd3hLLzhncnZudjV1MjlWZklBM3d2c2dEQUFBPTAT
BgorBgEEAdZ5AgQDAQH/BAIFADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAEtWlwMW5z65m
f08c0inx9IbxiJEbQztdDGMh6cwf78lvx8imXBhRFXu65Rsrn+e379Hy0SdaqlpY
7FUCbPxF+XxgSyyYhsazuePhGjQPqiihdeucllg9pHl5TIzsT7WMgjlDRJYtsDOf
zUGLsvWnQ6J3Xa09y9eBEmYCi5/1B8gF/4iEcLXJFu3sdRHnHe5NeU6BIQmVhmUT
Sbly+ISUuJnj/nDpmlouQgohEI2KBZJv10XTHJTjL3kiHF6SIoKbF8qMmZzuUQek
1wb7/BWuf7oc2jSYmr/45SGg0E2vOMtyJW1NYsm4aSNkRLldwUZUVNQgFPJZKhf1
jD+OnEZ6Cd4l+UJ4+MgZ6gSWfUr4UhngeJOz5EdwEMJ2ZE9eCRl16nenM+TpS34q
Cj5LBiDKh1BLHMDHP7D1XNTlq0/uxghBqnwqk6H9v8D/FtyJwWu+VeFJX1aqVklr
TtCzVHizJQTb2LBKTTo/XuhuJTYjajUhnz8yjN8z9GUkMbBDhvE1XDfctMZgN1sS
XfbWIx00SwTZpXSNZDjFrqYvCNOBmk8nMarKD5uzgZea1+JJTDf0NiIcmtwiJgUv
PAHW/0VUwZMHEYkEOIy+zUnjc4HFky/TJL1AToNcTmHmXJuZZCjUiSIiGUs0t/q0
bz4PEgdzCaz0YSdXw2J0pFLV9z1dtzs=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA35Tf6uAMZNZnVFEkbXKK
+BsYM6UT/qKPJOwplximuk+Z+flh1P2K51m/bqrP0GYu0N4fFSzUm9ZwcbxwMWX3
QETCCvu0BbMxdpNtvlQtBQGSqYICoGeC60CwkyDKqWQYUSh953g+muOxF+TQxG/x
qxUePM/jU8kW5y5vt4rJx9NitIVYjxIeIrLvZXrqiJEiJSfc+egj0KcZpwO6/2hY
drotCFrhAucKWYC72ekS2/ARXQf9urT6gzbkvK4+5FrNHNTNJXJ7AxrQDgq+ZIoL
znpZjXC1JArRwgqgHWhe4AV9MGz2ld3ixe3p5Lf+5FpCHFsTF1W7/OJTL3bnj6u4
HQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 9450296604363551330406001638809601958
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DigiCert, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DigiCert Verified Mark RSA4096 SHA256 2021 CA1'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2023-09-08 00:00:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-09-07 23:59:59 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DE'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2 (jurisdictionOfIncorporationSP)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Berlin'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.1 (jurisdictionOfIncorporationL)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Charlottenburg'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'HRB 189716'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DE'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Berlin'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Berlin'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'MOIA GmbH'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'MOIA GmbH'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.13
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Registered Mark'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'EM'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '018002917'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 28224554847119700865237633481000509545335707687453605700695118902476893783575951962976622382097684153562051794316050420292223914854996294700706069814325205013217722138550057945805004803668838576986420506818668107358005078667660008919149649916963703820810909027932872729301074536445469455392554365546894854967619009946118133274477913271070440637912241537400573114001961731363433725789356070127190607474857552869478786963375303221915966964410288128461017384132192226620538738186457339054126029043039993792797914470790433451244485826565852062091864857227742611402233373664459457783461164199934627090802596462506824939549
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName be9fbd8d576d95b5ad63c3974eaba8845d3a07f5
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							e53d0d95bec3a37514c215096c29fd1f9011d3dc
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (11 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'moia.io'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114412.0.2.5
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://www.digicert.com/CPS'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (157 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl3.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl4.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (88 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cacerts.digicert.com/DigiCertVerifiedMarkRSA4096SHA2562021CA1.crt'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (842 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.14.3.2.26 (sha1)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
															a06200e3b09e310f9dc28de0dd0579724a2e76f0
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAACm1TTY/TMBS891dY5mo7/k5cNZVghQRSKzhxRd0QthGhrZqoLfvrmWevRA4cGo+fZ+Z92N1Mtxd266/TcD613CjL2fNh6r9ezz+HsW/5PJz+yMvE2fCj5R+f+1P/3XD2+D2eppYf5/myrqr7/a7uTp2vL5XVWlewfKOsH+Nw+vU/okkpVfmUs9vQ3z+cHy3XTLNaN6ou32yyni6HDoVcrv3UX28937LVZh7msd/uv3x+v6kKXm0uh/nIUPTY8neo4skEzlDzPjRO1cJro/wueC2cdsqN0lM0NcocTVRptFE1MmqcEBKEPmXlbqF/ZXvvtIplR8LmJpNXlrGjpN23kmZBgsTFAAPXNKrpkqplUkEYr6K0pqwODp2WJsigvLS1cjCTLqrYgRxlQ1E4SmOJbeFBiLFOGqpNSxvg6dGBC8qSqc1KkaDELghryopUodMCMg9+EjaXkuOxKwoiFxOf6Rkx9uQ8RTymZ4QLkb4YnxOL9nYLnBunNC6UnEkZSVoaN4rzwmLXyYhckTp2KAfZpXW0MDbliUJipbVZEjI7/xIpPBwJwMhjfolKwpmpc985WvgOPeSxU8pshJEKjCEgJ9WEBJTVUZu4evhg+jgqDXj/D1MzuwVGmzYP/e1J1CribRncE72tkUr3IhoVMnSyQCK8PT4SoKwoA0bH2AhWLUKiKF00od0iwxK/8grvnv5u29VfIA3wvsgDAAA='
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3 (CT Precertificate Poison)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		0012d5a5c0c5b9cfae667f4f1cd229f1f486f188911b433b5d0c6321e9cc1fefc96fc7c8a65c1851157bbae51b2b9fe7b7efd1f2d1275aaa5a58ec55026cfc45f97c604b2c9886c6b3b9e3e11a340faa28a175eb9c96583da479794c8cec4fb58c82394344962db0339fcd418bb2f5a743a2775dad3dcbd7811266028b9ff507c805ff888470b5c916edec7511e71dee4d794e8121099586651349b972f88494b899e3fe70e99a5a2e420a21108d8a05926fd745d31c94e32f79221c5e9222829b17ca8c999cee5107a4d706fbfc15ae7fba1cda34989abff8e521a0d04daf38cb72256d4d62c9b869236444b95dc1465454d42014f2592a17f58c3f8e9c467a09de25f94278f8c819ea04967d4af85219e07893b3e4477010c276644f5e091975ea77a733e4e94b7e2a0a3e4b0620ca87504b1cc0c73fb0f55cd4e5ab4feec60841aa7c2a93a1fdbfc0ff16dc89c16bbe55e1495f56aa56496b4ed0b35478b32504dbd8b04a4d3a3f5ee86e2536236a35219f3f328cdf33f4652431b04386f1355c37dcb4c660375b125df6d6231d344b04d9a5748d6438c5aea62f08d3819a4f2731aaca0f9bb381979ad7e2494c37f436221c9adc2226052f3c01d6ff4554c19307118904388cbecd49e37381c5932fd324bd404e835c4e61e65c9b996428d4892222194b34b7fab46f3e0f12077309acf4612757c36274a452d5f73d5db73b