*.test.bdw.aws.kehi.op-palvelut.net

Issued by Amazon

About this certificate

This digital certificate with serial number 09:1b:3e:82:b2:7e:f1:2a:95:7b:12:e7:a7:85:e5:29 was issued on by Amazon.

This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:
  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

Certificate Subject

CN=*.test.bdw.aws.kehi.op-palvelut.net

Amazon

Organization: Amazon
Organization unit: Server CA 1B
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 09:1b:3e:82:b2:7e:f1:2a:95:7b:12:e7:a7:85:e5:29
Serial Number (int): 12104511841543031737362470742970983721
Serial Number lenght: 124 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 8e:96:f8:63:a8:b9:2f:d0:55:74:7b:20:67:f5:d7:f7:87:f5:83:94
AuthorityKeyId: 59:a4:66:06:52:a0:7b:95:92:3c:a3:94:07:27:96:74:5b:f9:3d:d0

Fingerprint (sha1): ed:9c:1c:68:90:42:07:98:6f:98:65:13:bd:10:80:d7:e4:d7:19:25
Fingerprint (sha256): ed:23:23:9c:8e:3a:ef:bb:80:5e:05:2b:80:78:e3:01:e0:96:1f:3f:83:af:60:d4:80:9d:ed:80:75:f7:48:f8

Issuing Certificate URL: http://crt.sca1b.amazontrust.com/sca1b.crt

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.sca1b.amazontrust.com
CRL Distribution Point: http://crl.sca1b.amazontrust.com/sca1b-1.crl

Check the revocation status for certificate *.test.bdw.aws.kehi.op-palvelut.net

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for *.test.bdw.aws.kehi.op-palvelut.net

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

10 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

*.test.bdw.aws.kehi.op-palvelut.net

Other certificates including the domain name op-palvelut.net

(limited to 100 certificates)
www124.jyty.op-palvelut.net
op-palvelut.net
hae-korvausta.qa.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
mtls-apis.psd2-sandbox-test.jty.op-palvelut.net
hae-korvausta.test.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
idp.teco.hty.op-palvelut.net
jtyvordsm.jty.op-palvelut.net
smn-sandbox.test.aws.op-palvelut.net
*.kehi.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
smn.dev.aws.op-palvelut.net
sni.cloudflaressl.com
*.rip.test.aws.op-palvelut.net
*.dev.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
xp200uatsip11.Digiaspa.jty.op-palvelut.net
sni.cloudflaressl.com
sni.cloudflaressl.com
scl.dev.internal.aws.op-palvelut.net
www.opgwjty2.jty.op-palvelut.net
*.mtls-apis.jty.op-palvelut.net
*.idbroker-staging.aws.op-palvelut.net
webmail.op-palvelut.net
*.idbroker-staging.aws.op-palvelut.net
JTY.DA.OP-PALVELUT.NET
eta.op-palvelut.net
sni.cloudflaressl.com
services.jty.op-palvelut.net
*.uat.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
jtyvaasrtcmsr1.jty.op-palvelut.net
isam-mgmt.jty.op-palvelut.net
opa-manager.staging.aws.op-palvelut.net
rip.test.aws.op-palvelut.net
kehicgiiissr1.pohjola.fi
*.opa-manager.dev.aws.op-palvelut.net
sni.cloudflaressl.com
smn.dev.aws.op-palvelut.net
sni.cloudflaressl.com
*.avw.test.aws.op-palvelut.net
messaging.op-atlas-dev.aws.op-palvelut.net
*.apiauth.aws.op-palvelut.net
sni.cloudflaressl.com
ditjty45.op-palvelut.net
oidc-client-registration.jty.op-palvelut.net
sni.cloudflaressl.com
optiger.aws.kehi.op-palvelut.net
hae-korvausta.test.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
backend.nl-rh.dev.aws.op-palvelut.net
hae-korvausta.test.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
allekirjoitus.jty.op-palvelut.net
*.aws.kehi.op-palvelut.net
sni.cloudflaressl.com
internalidp.jty.op-palvelut.net
jtyvordsm.jty.op-palvelut.net
*.sst.aws.jty.op-palvelut.net
*.securitytesting-dev.aws.op-palvelut.net
alkjty45.jty.op-palvelut.net
icpmaster.jty.op-palvelut.net
*.apiauth.aws.op-palvelut.net
eta.op-palvelut.net
govapi.test.aws.op-palvelut.net
hae-korvausta.qa.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
rip.test.aws.op-palvelut.net
*.rip.test.aws.op-palvelut.net
kontio.kehi.op-palvelut.net
scl.dev.aws.op-palvelut.net
xp200uatcim12.digiaspa.jty.op-palvelut.net
mobile.hty.op-palvelut.net
jtyvaasvresr1.jty.op-palvelut.net
aws.bdw.kehi.op-palvelut.net
app.kortteli.dev.aws.op-palvelut.net
softagram.devtools.dev.aws.op-palvelut.net
idm.dev.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
jtyvVortoke.exj.op-palvelut.net
*.idbroker-dev.aws.op-palvelut.net
*.op-atlas-dev.aws.op-palvelut.net
scl.dev.aws.op-palvelut.net
rip.test.aws.op-palvelut.net
mobile.jty.op-palvelut.net
*.nano-dev.aws.op-palvelut.net
teco-proxy.op-palvelut.net
xp400uatgir.digiaspa.jty.op-palvelut.net
jtyabacsr.jty.op-palvelut.net
7ocilpefpap01.op-palvelut.fi
siirto.jty.op-palvelut.net
opla.kehi.op-palvelut.net
*.openplatform.aws.op-palvelut.net
test.siirto.op-palvelut.net
avw.test.aws.op-palvelut.net
in.tupas.hty.op-palvelut.net
opladraft.jty.op-palvelut.net
api.hty.op-palvelut.net
eta.op-palvelut.net
*.qa.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
scl.dev.aws.op-palvelut.net
fasfas.opa-manager.dev.aws.op-palvelut.net
*.dev.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
opgw.jty.op-palvelut.net
idp.broker.teco.hty.op-palvelut.net
idm.test.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
hae-korvausta.test.op-auttaja.aws.op-palvelut.net
idm.test.op-auttaja.aws.op-palvelut.net

Certificate

The complete raw certificate details for *.test.bdw.aws.kehi.op-palvelut.net in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEkTCCA3mgAwIBAgIQCRs+grJ+8SqVexLnp4XlKTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBG
MQswCQYDVQQGEwJVUzEPMA0GA1UEChMGQW1hem9uMRUwEwYDVQQLEwxTZXJ2ZXIg
Q0EgMUIxDzANBgNVBAMTBkFtYXpvbjAeFw0yMjEyMDMwMDAwMDBaFw0yNDAxMDEy
MzU5NTlaMC4xLDAqBgNVBAMMIyoudGVzdC5iZHcuYXdzLmtlaGkub3AtcGFsdmVs
dXQubmV0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAt+dxezLEo8W5
aksRhoNyQU+ZKPbqc9I4pxp5f6ZIgXovZkKaJcPcN+FB2pc19/54Fesb76JqLrIq
m5YsL+oNhmCtf8iTYK/1zPI0oEkT/21TwylQOBQEkiVxzEsRWRbfZa857POzoWOC
zd4MH80ble7Wh8rjUR5UkC8CzbB/HHENA4Wy+hxEyQVWtIzxdEAbJ2yjfCsZ2Uy/
IK9y/WAYPVb3pHhbWvuJPhpeEedXvpwYMCBay003Ec8Dp/WF5Fl16FyrXOoPXAYP
ibE6WqGeYfyYzdv/QQZP8WAf3XsT/Mt2uJdTCOI+VjVtu5eozO1j/ZOmQUtJ7xiO
gOsQ3rKj9QIDAQABo4IBkTCCAY0wHwYDVR0jBBgwFoAUWaRmBlKge5WSPKOUByeW
dFv5PdAwHQYDVR0OBBYEFI6W+GOouS/QVXR7IGf11/eH9YOUMC4GA1UdEQQnMCWC
IyoudGVzdC5iZHcuYXdzLmtlaGkub3AtcGFsdmVsdXQubmV0MA4GA1UdDwEB/wQE
AwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwPQYDVR0fBDYwNDAy
oDCgLoYsaHR0cDovL2NybC5zY2ExYi5hbWF6b250cnVzdC5jb20vc2NhMWItMS5j
cmwwEwYDVR0gBAwwCjAIBgZngQwBAgEwdQYIKwYBBQUHAQEEaTBnMC0GCCsGAQUF
BzABhiFodHRwOi8vb2NzcC5zY2ExYi5hbWF6b250cnVzdC5jb20wNgYIKwYBBQUH
MAKGKmh0dHA6Ly9jcnQuc2NhMWIuYW1hem9udHJ1c3QuY29tL3NjYTFiLmNydDAM
BgNVHRMBAf8EAjAAMBMGCisGAQQB1nkCBAMBAf8EAgUAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
A4IBAQAd7JHrIaVP3+zcaWm+6E6ffvCawHgNoYuGZYqjWeskdyrkbMDcwzIG3OEa
ua0A7KWGHxb/jtDQmk0D3Umq6C/iODiU5s1icwOoy4msDGLPpPHH7+ZGsR39yRl7
NAsBb4d+7yRPEUXXhyMABenfcMUF0NE2FRQTENd4qjiglhwNoJfnDzhPWbYCBEXG
m2ZZcpTU/p46ihCXyub0qWqiUgrHYiZTCu3e2oig9UU2xPCi7s2rohx+Hf4+YD6S
08e5ePnp9cNj0YQBR12Z0e7OsyXrciYmKBypk9wyppm6Vd1XHkRoQwiUC8sxNXCM
3ZqsLaWxIr4uCWFLKcAayvEng9AK
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAt+dxezLEo8W5aksRhoNy
QU+ZKPbqc9I4pxp5f6ZIgXovZkKaJcPcN+FB2pc19/54Fesb76JqLrIqm5YsL+oN
hmCtf8iTYK/1zPI0oEkT/21TwylQOBQEkiVxzEsRWRbfZa857POzoWOCzd4MH80b
le7Wh8rjUR5UkC8CzbB/HHENA4Wy+hxEyQVWtIzxdEAbJ2yjfCsZ2Uy/IK9y/WAY
PVb3pHhbWvuJPhpeEedXvpwYMCBay003Ec8Dp/WF5Fl16FyrXOoPXAYPibE6WqGe
YfyYzdv/QQZP8WAf3XsT/Mt2uJdTCOI+VjVtu5eozO1j/ZOmQUtJ7xiOgOsQ3rKj
9QIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 12104511841543031737362470742970983721
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Amazon'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Server CA 1B'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Amazon'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2022-12-03 00:00:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-01-01 23:59:59 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String '*.test.bdw.aws.kehi.op-palvelut.net'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 23215738746811896419961404798356546950879046637410870859669307740342207783410849207163661865436292469315336516192129487803450565553932913573205685985436646397289052291809961248471528292830416337891164120697083870759989870166999476111487073441755521399851681503523956060609608996603649223688360671844736216820539281278096793076929021255215800410286934408089447561581930658981749800062302079700725317906691457367317915536034937511946672738866312647811466010677221881255771519050638805803712253517513134600113635442042895294420465019703773814244920681056642746296546579193017561483205987290496217095125286457143278609397
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName 59a4660652a07b95923ca394072796745bf93dd0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							8e96f863a8b92fd055747b2067f5d7f787f58394
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (39 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String '*.test.bdw.aws.kehi.op-palvelut.net'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (54 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.sca1b.amazontrust.com/sca1b-1.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (105 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.sca1b.amazontrust.com'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crt.sca1b.amazontrust.com/sca1b.crt'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3 (CT Precertificate Poison)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		001dec91eb21a54fdfecdc6969bee84e9f7ef09ac0780da18b86658aa359eb24772ae46cc0dcc33206dce11ab9ad00eca5861f16ff8ed0d09a4d03dd49aae82fe2383894e6cd627303a8cb89ac0c62cfa4f1c7efe646b11dfdc9197b340b016f877eef244f1145d787230005e9df70c505d0d13615141310d778aa38a0961c0da097e70f384f59b6020445c69b66597294d4fe9e3a8a1097cae6f4a96aa2520ac76226530aeddeda88a0f54536c4f0a2eecdaba21c7e1dfe3e603e92d3c7b978f9e9f5c363d18401475d99d1eeceb325eb722626281ca993dc32a699ba55dd571e44684308940bcb3135708cdd9aac2da5b122be2e09614b29c01acaf12783d00a