TeamViewer Germany GmbH

- TeamViewer Germany GmbH -

Issued by Entrust Verified Mark CA - VMC2

About this certificate

This digital certificate with serial number 5a:0b:4f:18:5f:a5:a6:88:ec:07:a5:f3:ed:28:e4:81 was issued on by Entrust, Inc..

With 3 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate is currently not expired, we haven't checked the revocation status of this certificate but you can do this simply on revocationcheck.com. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.

TeamViewer Germany GmbH

Company registration number: Ulm HRB 534075
Organization: TeamViewer Germany GmbH
Address: Bahnhofsplatz 2
State / Province: Baden-Württemberg
Locality: Göppingen
Country: DE

Entrust, Inc.

Organization: Entrust, Inc.
Country: US

This certificate will expire on

Certificate Details

Serial Number (hex): 5a:0b:4f:18:5f:a5:a6:88:ec:07:a5:f3:ed:28:e4:81
Serial Number (int): 119689239127522235621429355675906532481
Serial Number lenght: 127 bits, 16 octets

SubjectKeyId: 32:4e:0b:86:ad:ef:df:2d:f0:59:41:3a:eb:3a:85:b4:de:d8:a5:cb
AuthorityKeyId: ef:bc:3c:b4:af:3a:d0:45:5e:76:54:df:c7:64:78:e9:2d:1d:74:3f

Fingerprint (sha1): 94:09:e8:f6:70:b3:1d:dc:0c:33:c5:a1:fb:b9:12:ea:08:a2:6d:ac
Fingerprint (sha256): f8:07:43:1e:6f:b1:e5:ea:96:7c:e8:f2:d0:c1:28:fb:34:4c:14:6c:47:f4:9a:63:0e:b8:61:6b:00:25:f4:3f

Issuing Certificate URL: http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.entrust.net
CRL Distribution Point: http://crl.entrust.net/vmc2.crl

Check the revocation status for certificate TeamViewer Germany GmbH

3

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for TeamViewer Germany GmbH

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA512 with RSA

Key Usage

Digital Signature

Extended Key Usages

Extensions

11 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

teamviewer.com
teamviewer-rm.com
teamviewer.eu

Other certificates including the domain name

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for TeamViewer Germany GmbH in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIKSTCCCDGgAwIBAgIQWgtPGF+lpojsB6Xz7SjkgTANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBP
MQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNRW50cnVzdCwgSW5jLjEoMCYGA1UEAxMf
RW50cnVzdCBWZXJpZmllZCBNYXJrIENBIC0gVk1DMjAeFw0yNDAxMTgxMTMxNDNa
Fw0yNTAxMTgxMTMxNDJaMIIBdzELMAkGA1UEBhMCREUxGzAZBgNVBAgMEkJhZGVu
LVfDvHJ0dGVtYmVyZzETMBEGA1UEBwwKR8O2cHBpbmdlbjEYMBYGA1UECRMPQmFo
bmhvZnNwbGF0eiAyMRMwEQYLKwYBBAGCNzwCAQMTAkRFMSAwHgYDVQQKExdUZWFt
Vmlld2VyIEdlcm1hbnkgR21iSDEdMBsGA1UEDxMUUHJpdmF0ZSBPcmdhbml6YXRp
b24xFzAVBgNVBAUTDlVsbSBIUkIgNTM0MDc1MR8wHQYKKwYBBAGDnl8BDRMPUmVn
aXN0ZXJlZCBNYXJrMRkwFwYKKwYBBAGDnl8BBBMJMDE1NTIwMjU3MRIwEAYKKwYB
BAGDnl8BAxMCRU0xOzA5BgorBgEEAYOeXwECEytFdXJvcGVhbiBVbmlvbiBJbnRl
bGxlY3R1YWwgUHJvcGVydHkgT2ZmaWNlMSAwHgYDVQQDExdUZWFtVmlld2VyIEdl
cm1hbnkgR21iSDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUvnvry
XRvkvpjRrrVB37DEgHqDZ+2Kj4L+dGCYbUAfThhXW/OdsCNYaZ5PyYx+yIPpNn+E
4Y6zlBdTshiozHECXISSPSo4OjZkgHYyse8jyOmsFeoQOE2QrIWE3ktWo/dd4X/r
nv63t2eM2dmSDlBroqlYzGGf2oENIWS65Qf3Je8wCxSOqT14Pd9i2FHioZeMuTNM
gsPrFIDNbYTNW4h4s2fWjOzjrkGwszRIpay6IFKRdubbDNfLTUu/rVxAGMu+ZQan
Xxe9udcjtUvTo8DZBCD3GdZssz60gm2dcgRAU3lVdRJ+50VynNeyF7ihOkKXGJIh
gqY7RvR9bAwCs08CAwEAAaOCBPUwggTxMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYE
FDJOC4at798t8FlBOus6hbTe2KXLMB8GA1UdIwQYMBaAFO+8PLSvOtBFXnZU38dk
eOktHXQ/MGYGCCsGAQUFBwEBBFowWDAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cDovL29jc3Au
ZW50cnVzdC5uZXQwMQYIKwYBBQUHMAKGJWh0dHA6Ly9haWEuZW50cnVzdC5uZXQv
dm1jMi1jaGFpbi5jZXIwMAYDVR0fBCkwJzAloCOgIYYfaHR0cDovL2NybC5lbnRy
dXN0Lm5ldC92bWMyLmNybDCCAzwGCCsGAQUFBwEMBIIDLjCCAyqiggMmoIIDIjCC
Ax4wggMaMIIDFhYNaW1hZ2Uvc3ZnK3htbDAzMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIJnf
70SLpZIGtW2QGFDCCfZA0YeRiIEjLGJyEtfxshFHMIICzhaCAspkYXRhOmltYWdl
L3N2Zyt4bWw7YmFzZTY0LEg0c0lBQUFBQUFBQS8xMVNYVytiTUJSOXpxVDloenZ2
YVJJWTR3OXNvcENxamJhMEQ1VXFiY3BybFJDWElCRkFoSHoxMSsvYVR0VnBGK05q
bjJ1ZmV5NWlkbmZaTjNDeXc2SHUyb0trbEJHd2JkbHQ2N1lxeUhGOGl3MjVtMy85
TXZzV3g3QzByUjNXWXpkTTRYN2JiU3c4TmMzeE1Ib0t1S0dNc2doK3I1Ync4OUoz
d3dndnpiR0tuMXFnbmx5RklsUElLR1B3Y0t5YkxiQWZBSEhzOUErbjZsOGJuTUJt
ZmJBdlEvZFdON1lnWTkxZTQvNUFBTzIyaDRMc3hyR2ZKc241ZktablFidWhTamhq
TEVFVkFxZmFuaCs2UzBFWU1NamRJRmdCWURiV1kyUG5mK3g2djhJamRzQ0dodjI2
dmNKeXYzbWNKU0dOWGlxY0pyT3lIc3JHQXRadkN2TDlsdzhDSmVwSzVmeVZWMXhK
cWdnTUJSR0taZ1FTZjdHQ2VsdVFSYmZ2VWZ1VitkQTR0T1NDYzVXbVVuT1ZjOCtu
MnFSS0M2NkZsREpYWEVtbVg1M2R5U1RZUU95NzVscDE3WWNUcHRpOXd2cDlWN2Nq
ZmdxaGFSb0pRUTBJaVN1WmdsSTA5eWdDcjVYamxkdXJqUEpiUHIrZFIzUUtQcE5L
bDFHQWNldm0wd2NhV1krNy8xMWdwODlTUmRxVWNXb29qMWdzUkl3eXhxRVFKUXYw
allrQ0dVN2l4dk9SNXhmYVJKbEEzays0OGFydkVPTFpNSXJ1SDNPcUY5NHRQZ0dS
T1dsR3M0V0tERWYzampXZVJ0aTVUTWxwaHRVazFURjNEU1BpdTNKU0pxajRpM2pm
MS9oc1BBbWQzekRBeDR4LzJ2d3Z1dWJOdnowREFBQT0wOwYDVR0RBDQwMoIOdGVh
bXZpZXdlci5jb22CEXRlYW12aWV3ZXItcm0uY29tgg10ZWFtdmlld2VyLmV1MA4G
A1UdDwEB/wQEAwIHgDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDHzBQBgNVHSAESTBHMDcG
CmCGSAGG+mwKAQswKTAnBggrBgEFBQcCARYbaHR0cHM6Ly93d3cuZW50cnVzdC5u
ZXQvcnBhMAwGCisGAQQBg55fAQEwEwYKKwYBBAHWeQIEAwEB/wQCBQAwDQYJKoZI
hvcNAQENBQADggIBAD9HQ3DgXlT4q1YkU5Bl27JTfYUHWMsOhnQf/ZMmSRFXC//r
GxK20Q0djxyhp1fz3TGCbEinFag0ruEWuB9XcctJZ66S9A3XNTu2IJMIxvrAe5QV
35y84D1XPvL9Fn05fTClVe4CVD1cJ7mImYu4mZ8UqZF3izJ+u4e9Svzd7ifx7yWu
jDXhS85JjJFLuVsd0F/TpDTxRVBM1DV8zhnblNF7AUhgnKeh5cZTzDPxN3lAAnF9
9gEkxRq+CZur/YNMos/Znp13zmI7ipvKixHcemMoNpwl8eCH71C7dtt4Ra+aR3+9
f7RU5AZrjnr+HRVePE6eR2+LRHcMyMBnkYwDD7msL98dfnaV3wAN+DL39r0SA+ry
o5Tz9d9kbF6OD/btJXRLO4XqHCPGq71rHBePmClbQyx0GnPbwhbAJF0lYS2+LHEZ
Dz8K8uZAw4Vza25Pc3Ke+yyh19J4SApgsJMZfY/xW2rsaSF494RINCDH78fDb9NH
gS7secKAwXkT6nhAS0BOBS0JZEFfG+J8BFCPmPZh5kGB3Ojdnv4xLFqaXxvP9bqK
IqZxS5TEYlHvAresK9lHmk/PNhFMdssnOXOQ6YZ4r78VOizBzVSaF5jrNAdQT7ig
HkjppnigLEPamekUWNo03nI5LmlFmN8tKRiVS+O1m+HQKXOTYzMExsvF58qp
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAtS+e+vJdG+S+mNGutUHf
sMSAeoNn7YqPgv50YJhtQB9OGFdb852wI1hpnk/JjH7Ig+k2f4ThjrOUF1OyGKjM
cQJchJI9Kjg6NmSAdjKx7yPI6awV6hA4TZCshYTeS1aj913hf+ue/re3Z4zZ2ZIO
UGuiqVjMYZ/agQ0hZLrlB/cl7zALFI6pPXg932LYUeKhl4y5M0yCw+sUgM1thM1b
iHizZ9aM7OOuQbCzNEilrLogUpF25tsM18tNS7+tXEAYy75lBqdfF7251yO1S9Oj
wNkEIPcZ1myzPrSCbZ1yBEBTeVV1En7nRXKc17IXuKE6QpcYkiGCpjtG9H1sDAKz
TwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 119689239127522235621429355675906532481
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust, Inc.'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Entrust Verified Mark CA - VMC2'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2024-01-18 11:31:43 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2025-01-18 11:31:42 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DE'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Baden-Württemberg'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'Göppingen'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.9 (streetAddress)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Bahnhofsplatz 2'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 (jurisdictionOfIncorporationC)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'DE'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'TeamViewer Germany GmbH'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.15 (businessCategory)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Private Organization'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Ulm HRB 534075'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.13
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Registered Mark'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.4
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '015520257'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'EM'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'European Union Intellectual Property Office'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'TeamViewer Germany GmbH'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 22872615997379292874152550005205324514675458446722896952219064475209720196886423299510113353260578891370962103502447411950101327806076987171003497960542512413672293552340692539429242675440736405424708950027747782284197893508445816860234628853122709807085111247690165067802028866397637639251997000227281914492322560739472650469398861857817098755267648256645087495255450898524935188526762220271430645654342017804954316083987802585773947241329603879255213547284205585233705266185157757651343264985981579597949249105342742165762554500736367347910566806730843161517897925043641619592000269183429485129719785585575469429583
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							324e0b86adefdf2df059413aeb3a85b4ded8a5cb
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName efbc3cb4af3ad0455e7654dfc76478e92d1d743f
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (90 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.entrust.net'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://aia.entrust.net/vmc2-chain.cer'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (41 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.entrust.net/vmc2.crl'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.12 (logoType)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (814 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|true] IA5String 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'image/svg+xml'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (sha-256)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (32 bytes)
															99dfef448ba59206b56d901850c209f640d187918881232c627212d7f1b21147
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'data:image/svg+xml;base64,H4sIAAAAAAAA/11SXW+bMBR9zqT9hzvvaRIY4w9sopCqjba0D5UqbcprlRCXIBFAhHz11+/aTtVpF+Njn2ufey5idnfZN3Cyw6Hu2oKklBGwbdlt67YqyHF8iw25m3/9MvsWx7C0rR3WYzdM4X7bbSw8Nc3xMHoKuKGMsgh+r5bw89J3wwgvzbGKn1qgnlyFIlPIKGPwcKybLbAfAHHs9A+n6l8bnMBmfbAvQ/dWN7YgY91e4/5AAO22h4LsxrGfJsn5fKZnQbuhSjhjLEEVAqfanh+6S0EYMMjdIFgBYDbWY2Pnf+x6v8IjdsCGhv26vcJyv3mcJSGNXiqcJrOyHsrGAtZvCvL9lw8CJepK5fyVV1xJqggMBRGKZgQSf7GCeluQRbfvUfuV+dA4tOSCc5WmUnOVc8+n2qRKC66FlDJXXEmmX53dySTYQOy75lp17YcTpti9wvp9V7cjfgqhaRoJQQ0IiSuZglI09ygCr5XjldurjPJbPr+dR3QKPpNKl1GAcevm0wcaWY+7/11gp89SRdqUcWooj1gsRIwyxqEQJQv0jYkCGU7ixvOR5xfaRJlA3k+48arvEOLZMIruH3OqF94tPgGROWlGs4WKDEf3jjWeRti5TMlphtUk1TF3DSPiu3JSJqj4i3jf1/hsPAmd3zDAx4x/2vwvuubNvz0DAAA='
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (52 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'teamviewer.com'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'teamviewer-rm.com'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'teamviewer.eu'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (1 bits)
							0780
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (12 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.31
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (73 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114028.10.1.11
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'https://www.entrust.net/rpa'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.53087.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3 (CT Precertificate Poison)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.13 (sha512WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4096 bits)
		003f474370e05e54f8ab5624539065dbb2537d850758cb0e86741ffd93264911570bffeb1b12b6d10d1d8f1ca1a757f3dd31826c48a715a834aee116b81f5771cb4967ae92f40dd7353bb6209308c6fac07b9415df9cbce03d573ef2fd167d397d30a555ee02543d5c27b988998bb8999f14a991778b327ebb87bd4afcddee27f1ef25ae8c35e14bce498c914bb95b1dd05fd3a434f145504cd4357cce19db94d17b0148609ca7a1e5c653cc33f137794002717df60124c51abe099babfd834ca2cfd99e9d77ce623b8a9bca8b11dc7a6328369c25f1e087ef50bb76db7845af9a477fbd7fb454e4066b8e7afe1d155e3c4e9e476f8b44770cc8c067918c030fb9ac2fdf1d7e7695df000df832f7f6bd1203eaf2a394f3f5df646c5e8e0ff6ed25744b3b85ea1c23c6abbd6b1c178f98295b432c741a73dbc216c0245d25612dbe2c71190f3f0af2e640c385736b6e4f73729efb2ca1d7d278480a60b093197d8ff15b6aec692178f784483420c7efc7c36fd347812eec79c280c17913ea78404b404e052d0964415f1be27c04508f98f661e64181dce8dd9efe312c5a9a5f1bcff5ba8a22a6714b94c46251ef02b7ac2bd9479a4fcf36114c76cb27397390e98678afbf153a2cc1cd549a1798eb3407504fb8a01e48e9a678a02c43da99e91458da34de72392e694598df2d2918954be3b59be1d0297393633304c6cbc5e7caa9