eservices.frontswimmer.com

Issued by Go Daddy Secure Certification Authority

About this certificate


This digital certificate with serial number 2b:0c:6c:9c:41:3e:7a was issued on by GoDaddy.com, Inc. .

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. While the certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates.

FrontSwimmer SAS

Organization: FrontSwimmer SAS
State / Province: Ile-de-France
Locality: Paris
Country: FR

GoDaddy.com, Inc.

Company registration number: 07969287
Organization: GoDaddy.com, Inc.
Organization unit: http://certificates.godaddy.com/repository
State / Province: Ile-de-France
Locality: Paris
Country: FR

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 2b:0c:6c:9c:41:3e:7a
Serial Number (int): 12117084616081018
Serial Number lenght: 54 bits, 7 octets

SubjectKeyId: 58:ba:a0:3e:f0:06:a0:c0:5c:7b:6d:76:e8:80:ea:33:b4:63:49:43
AuthorityKeyId: fd:ac:61:32:93:6c:45:d6:e2:ee:85:5f:9a:ba:e7:76:99:68:cc:e7

Fingerprint (sha1): c4:0c:9e:74:c3:12:b2:06:28:4f:91:67:f9:6f:4e:80:e7:72:4c:51
Fingerprint (sha256): e3:02:9a:6b:4e:90:75:9c:5a:4b:d1:fa:ac:73:b0:70:c3:ad:fa:02:2b:c5:07:8d:28:6c:7c:86:fa:82:a6:6b

Issuing Certificate URL: http://certificates.godaddy.com/repository/gd_intermediate.crt

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.godaddy.com/
CRL Distribution Point: http://crl.godaddy.com/gds2-17.crl

Check the revocation status for the current certificate on eservices.frontswimmer.com
2
DNS Names
0
Email Addresses
0
IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Technical details about this certificate


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA1 with RSAKey Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

9 extensions
No unhandled critical extensionsCA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

eservices.frontswimmer.com
www.eservices.frontswimmer.com

Certificate

The complete raw certificate details in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFmzCCBIOgAwIBAgIHKwxsnEE+ejANBgkqhkiG9w0BAQUFADCByjELMAkGA1UE BhMCVVMxEDAOBgNVBAgTB0FyaXpvbmExEzARBgNVBAcTClNjb3R0c2RhbGUxGjAY BgNVBAoTEUdvRGFkZHkuY29tLCBJbmMuMTMwMQYDVQQLEypodHRwOi8vY2VydGlm aWNhdGVzLmdvZGFkZHkuY29tL3JlcG9zaXRvcnkxMDAuBgNVBAMTJ0dvIERhZGR5 IFNlY3VyZSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTERMA8GA1UEBRMIMDc5Njky ODcwHhcNMTIwNjE5MTQzNzQzWhcNMTMwNjE5MTQzNzQzWjB1MQswCQYDVQQGEwJG UjEWMBQGA1UECBMNSWxlLWRlLUZyYW5jZTEOMAwGA1UEBxMFUGFyaXMxGTAXBgNV BAoTEEZyb250U3dpbW1lciBTQVMxIzAhBgNVBAMTGmVzZXJ2aWNlcy5mcm9udHN3 aW1tZXIuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzkYQbwI7 VYj5hrH0Sh93XEZxAm52ISf39ZIFXzKESts3etxAZ7ZWiUVcN4jLi6OynJ4bnk8P zDHnxAPk43Db1mZfyTD2FW780Bze4suSjYN1PjgS+14ReFSAMVylmtFE0rDTO6ZF 2ZBUgyOaezQHJ7wVyBSAQm3O4LAb9zmEDuxE35ir41xqYvibez94tPyiUACPIBOU g53vDxJz92Hun6VLFdE0v5OPzjq3fqOE7h/TmreNoPxopsyxQOltqS1NP7aEJ4ig tdWZlXyVaFNrEif5pU2UsD+CWc5kWavxvvDtJPKaDZgrxexWv25CdyowVOdsGKTJ EkH9IEo6OdLiAwIDAQABo4IB2DCCAdQwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEBADAdBgNVHSUE FjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMDMGA1UdHwQs MCowKKAmoCSGImh0dHA6Ly9jcmwuZ29kYWRkeS5jb20vZ2RzMi0xNy5jcmwwUwYD VR0gBEwwSjBIBgtghkgBhv1tAQcXAjA5MDcGCCsGAQUFBwIBFitodHRwOi8vY2Vy dGlmaWNhdGVzLmdvZGFkZHkuY29tL3JlcG9zaXRvcnkvMIGABggrBgEFBQcBAQR0 MHIwJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmdvZGFkZHkuY29tLzBKBggrBgEF BQcwAoY+aHR0cDovL2NlcnRpZmljYXRlcy5nb2RhZGR5LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5 L2dkX2ludGVybWVkaWF0ZS5jcnQwHwYDVR0jBBgwFoAU/axhMpNsRdbi7oVfmrrn dplozOcwRQYDVR0RBD4wPIIaZXNlcnZpY2VzLmZyb250c3dpbW1lci5jb22CHnd3 dy5lc2VydmljZXMuZnJvbnRzd2ltbWVyLmNvbTAdBgNVHQ4EFgQUWLqgPvAGoMBc e2126IDqM7RjSUMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAMGwEWWH8ESeE2LWdS3NcJlH 6ZnkQ7vitWz/pkNZu0tMaaPLbjB/LRuKO1AGONlnhiqQAnMCJ58yT4qLIGwFd32z 39Ssw1WgtixdgCBxbe39B6dO6nAuvsyIpoYfBK+5UYNGyW1ABNdzTPHRvwvEfKbb gwUVx/wR/ASaQbT/EWjh9ZZlZ0n7UDKFX9FZhtzFJus1x33UokFVIdpfVShrarQZ g8aTSnJP/gTVAmJQQwEo5k1U0zhho0NnaWlNTP45nCuQ1LymF4zrLMBWxX3K7JtF mxXGZlIOKJueZmnBB6sXuoxq+9uYpYnwdwkzKf6SVtb6fUrq/rd6tjp5Un1DMck= -----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzkYQbwI7VYj5hrH0Sh93 XEZxAm52ISf39ZIFXzKESts3etxAZ7ZWiUVcN4jLi6OynJ4bnk8PzDHnxAPk43Db 1mZfyTD2FW780Bze4suSjYN1PjgS+14ReFSAMVylmtFE0rDTO6ZF2ZBUgyOaezQH J7wVyBSAQm3O4LAb9zmEDuxE35ir41xqYvibez94tPyiUACPIBOUg53vDxJz92Hu n6VLFdE0v5OPzjq3fqOE7h/TmreNoPxopsyxQOltqS1NP7aEJ4igtdWZlXyVaFNr Eif5pU2UsD+CWc5kWavxvvDtJPKaDZgrxexWv25CdyowVOdsGKTJEkH9IEo6OdLi AwIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

ASN1 Decoded

[c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 12117084616081018 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.5 (sha1WithRSAEncryption) . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Arizona' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Scottsdale' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'GoDaddy.com, Inc.' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.11 (organizationalUnitName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'http://certificates.godaddy.com/repository' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Go Daddy Secure Certification Authority' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.5 (serialNumber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString '07969287' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2012-06-19 14:37:43 +0000 UTC . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2013-06-19 14:37:43 +0000 UTC . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'FR' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.8 (stateOrProvinceName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Ile-de-France' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.7 (localityName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Paris' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'FrontSwimmer SAS' . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'eservices.frontswimmer.com' . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 26039640764693717845148994436526359960679594322688693269451957816006674461996638065667452374600842028771488849803383761306669272243513118700524685797306651729474867030281878424548495711324573469823107783439990239902724457117573553347106193559544373198605425606567730016116325464347042898800451956803256049179428390794696405947120221504434696407123476935845166109106018494838598416995510025899524595730339184462909716661591332063622618990787092609209679110404777444054018917005421320889666819097066900979762580445372444367352407467881996715681881422258255833263719987296667869164940424840071033333928142491350065144323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (5 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN false . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth) . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits) 05a0 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.31 (cRLDistributionPoints) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (44 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://crl.godaddy.com/gds2-17.crl' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (76 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.16.840.1.114413.1.7.23.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://certificates.godaddy.com/repository/' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (116 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.godaddy.com/' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://certificates.godaddy.com/repository/gd_intermediate.crt' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName fdac6132936c45d6e2ee855f9abae7769968cce7 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (62 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'eservices.frontswimmer.com' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.eservices.frontswimmer.com' . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes) 58baa03ef006a0c05c7b6d76e880ea33b4634943 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.5 (sha1WithRSAEncryption) . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits) 00c1b0116587f0449e1362d6752dcd709947e999e443bbe2b56cffa64359bb4b4c69a3cb6e307f2d1b8a3b500638d967862a90027302279f324f8a8b206c05777db3dfd4acc355a0b62c5d8020716dedfd07a74eea702ebecc88a6861f04afb9518346c96d4004d7734cf1d1bf0bc47ca6db830515c7fc11fc049a41b4ff1168e1f596656749fb5032855fd15986dcc526eb35c77dd4a2415521da5f55286b6ab41983c6934a724ffe04d5026250430128e64d54d33861a3436769694d4cfe399c2b90d4bca6178ceb2cc056c57dcaec9b459b15c666520e289b9e6669c107ab17ba8c6afbdb98a589f077093329fe9256d6fa7d4aeafeb77ab63a79527d4331c9