letopolis.de

Issued by Let's Encrypt Authority X3

About this certificate

This digital certificate with serial number 03:c0:96:a5:64:19:9d:f1:d4:30:d9:17:ab:ba:c0:59:71:28 was issued on by Let's Encrypt.

This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:
  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

Certificate Subject

CN=letopolis.de

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 03:c0:96:a5:64:19:9d:f1:d4:30:d9:17:ab:ba:c0:59:71:28
Serial Number (int): 326871315202720866480064812105970596016424
Serial Number lenght: 138 bits, 18 octets

SubjectKeyId: b4:73:3e:ca:f6:55:f3:3d:14:5e:7b:72:04:e6:55:77:9e:9e:4f:fb
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): 12:71:e9:63:ff:7b:a0:42:f2:cf:8d:bb:be:1d:24:68:40:4b:bb:3a
Fingerprint (sha256): 00:01:b3:45:e3:65:13:d4:7c:95:02:37:c6:85:17:c3:3c:0e:50:4e:7f:53:59:c3:89:5b:21:b7:40:d6:38:12

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x3.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org

Check the revocation status for certificate letopolis.de

1

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for letopolis.de

Public Key Algorithm

RSA

Key Size

4096

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

8 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

letopolis.de

Other certificates including the domain name letopolis.de

(limited to 100 certificates)

Certificate

The complete raw certificate details for letopolis.de in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIF+zCCBOOgAwIBAgISA8CWpWQZnfHUMNkXq7rAWXEoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xNzA1MzEyMTAyMDBaFw0x
NzA4MjkyMTAyMDBaMBcxFTATBgNVBAMTDGxldG9wb2xpcy5kZTCCAiIwDQYJKoZI
hvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBANDOtcRNyQWAr21mzWU0YsxhTZMctB+p9CBT
EyHU4+5PQZU8We+du8apC0q0cZQTS0pBDFH0TmcW8FyHrmMlxrvc0MUKSwN8KRQW
V+qxCgugJ5xItWiTXpvpfW3pmot9Y7P2Do99g2RLjGvMPkClL9niLMO195H+Abwg
edkLLnylbHlUCka4I3aqf+XGvy6iNYxOFvf9eMqUWulfTMtZwF0wvhVAM7HpMBvP
aoviEJxxErzqbhR9tw3P7rAzvjU9cL5aHcGsLo4XrJmHkJrVEMPX6TX/jymAbbOK
OrpA3qtajuAcNX7c54qE7aWFwQURyMcMVd6FwxZLXs1d9CTtpIIsPM0gh6xUFw68
yoG6KmAiN7zMev81yqXvMrOesWYnXvWAS/W1NP8bafkTbP7ICk11za5rq/o5Bdc7
MHnx9lO1WvLwmKDwIhxfvAz06naYZV4Cy6Hxe/ylyMXXmtqlGxuuIVM2QaDGExQy
pEeRJpjz0pUYvjZ5OH0T0aT8dhmL1BJE39IytaWxrdESY/hVP7bJneo7/LC6Tw5B
SMjsopBYE91/NWdI+2BrsXXmRJHynnL6e5C2ApJ7kNpZsybicZyV3Tk60SljiY5g
pZK1aEu+db4QTAW7GIf+6DwsAKWQg7HLdhvDCDjigSwHrnnEyPpO6s8UITxDNLSR
hQnP3j7nAgMBAAGjggIMMIICCDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYI
KwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYEFLRzPsr2
VfM9FF57cgTmVXeenk/7MB8GA1UdIwQYMBaAFKhKamMEfd265tE5t6ZFZe/zqOyh
MG8GCCsGAQUFBwEBBGMwYTAuBggrBgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3AuaW50LXgz
LmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZzAvBggrBgEFBQcwAoYjaHR0cDovL2NlcnQuaW50LXgz
LmxldHNlbmNyeXB0Lm9yZy8wFwYDVR0RBBAwDoIMbGV0b3BvbGlzLmRlMIH+BgNV
HSAEgfYwgfMwCAYGZ4EMAQIBMIHmBgsrBgEEAYLfEwEBATCB1jAmBggrBgEFBQcC
ARYaaHR0cDovL2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwgasGCCsGAQUFBwICMIGeDIGb
VGhpcyBDZXJ0aWZpY2F0ZSBtYXkgb25seSBiZSByZWxpZWQgdXBvbiBieSBSZWx5
aW5nIFBhcnRpZXMgYW5kIG9ubHkgaW4gYWNjb3JkYW5jZSB3aXRoIHRoZSBDZXJ0
aWZpY2F0ZSBQb2xpY3kgZm91bmQgYXQgaHR0cHM6Ly9sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcv
cmVwb3NpdG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACwMWoqHweUZV9ZN0KIeMFPj
9w1Q+KCuqRv84V/rzXgsQvaPYUdB1K/w24/wE0CeVkZQCcYszNkWvW1ov5WBpD5w
DwCe2E1KZ+hoE9GGJ7FLoSXZlrVSksd0ZCYo/N9DAkh+b7sCkoI4Y5WpHyiObnq6
XKAQuL9xw+/n2+dmdMnS4ZKPBRhZ3TRSInr8iHbhR0Mcu4TLhFryQ9lBG/ueMz9S
BAv5KOWoUw66VeKH6+XTHO2KaTToQJyamoKfcZAyoKF8LB1IdSXZ4pPfHWDdI+1x
GNEQp4EOj41UZCyqhVA45NH25YkPIIXJ10XTDcFIOuYeCYRScpoLDVWaDf/E40I=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA0M61xE3JBYCvbWbNZTRi
zGFNkxy0H6n0IFMTIdTj7k9BlTxZ7527xqkLSrRxlBNLSkEMUfROZxbwXIeuYyXG
u9zQxQpLA3wpFBZX6rEKC6AnnEi1aJNem+l9bemai31js/YOj32DZEuMa8w+QKUv
2eIsw7X3kf4BvCB52QsufKVseVQKRrgjdqp/5ca/LqI1jE4W9/14ypRa6V9My1nA
XTC+FUAzsekwG89qi+IQnHESvOpuFH23Dc/usDO+NT1wvlodwawujhesmYeQmtUQ
w9fpNf+PKYBts4o6ukDeq1qO4Bw1ftznioTtpYXBBRHIxwxV3oXDFktezV30JO2k
giw8zSCHrFQXDrzKgboqYCI3vMx6/zXKpe8ys56xZide9YBL9bU0/xtp+RNs/sgK
TXXNrmur+jkF1zswefH2U7Va8vCYoPAiHF+8DPTqdphlXgLLofF7/KXIxdea2qUb
G64hUzZBoMYTFDKkR5EmmPPSlRi+Nnk4fRPRpPx2GYvUEkTf0jK1pbGt0RJj+FU/
tsmd6jv8sLpPDkFIyOyikFgT3X81Z0j7YGuxdeZEkfKecvp7kLYCknuQ2lmzJuJx
nJXdOTrRKWOJjmClkrVoS751vhBMBbsYh/7oPCwApZCDsct2G8MIOOKBLAeuecTI
+k7qzxQhPEM0tJGFCc/ePucCAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 326871315202720866480064812105970596016424
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X3'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-05-31 21:02:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-08-29 21:02:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'letopolis.de'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (4208 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 851860119796060483262643699960893367275396886977207139972926925077899081674535696182748486814144097594201043524405354694653698589344831706180077346182155318235941594499740775780443858182964801835376558044216230025840615485838790291843957435847859595350627511922535928097165615229326723827873067188981468533797154715486475204309798594015503406874524005600708317945977302642398866111892299057172924321669518492615786655926790218509937336286619407978181256272870578116687393011971634573253951165265253945876024913184636745093487880637691036577926079564859803681939856654545195378501785816235877578883283267435192649416863467427924913150463318032024551246248634632246461572151175455194985086381942491574857390791346515172641413734634686625754954723769773732594301691634725371713590311818413469546875034769052157413192346987634770376750896592294575374602359653002108296024624512233577404567185146253864336356598218741665539052821893600800031970960983114908247171578952350759574314199981699219302089860521495996969030576657337528114332680372094003107750327681038971426864283383849587992837296651775507099392621936544117527478477731461421993384465533610443779203350306598924454122363410171045059007674844792631590002682894939582397906042599
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							b4733ecaf655f33d145e7b7204e655779e9e4ffb
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (99 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (16 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'letopolis.de'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'This Certificate may only be relied upon by Relying Parties and only in accordance with the Certificate Policy found at https://letsencrypt.org/repository/'
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		002c0c5a8a87c1e51957d64dd0a21e3053e3f70d50f8a0aea91bfce15febcd782c42f68f614741d4aff0db8ff013409e56465009c62cccd916bd6d68bf9581a43e700f009ed84d4a67e86813d18627b14ba125d996b55292c774642628fcdf4302487e6fbb029282386395a91f288e6e7aba5ca010b8bf71c3efe7dbe76674c9d2e1928f051859dd3452227afc8876e147431cbb84cb845af243d9411bfb9e333f52040bf928e5a8530eba55e287ebe5d31ced8a6934e8409c9a9a829f719032a0a17c2c1d487525d9e293df1d60dd23ed7118d110a7810e8f8d54642caa855038e4d1f6e5890f2085c9d745d30dc1483ae61e098452729a0b0d559a0dffc4e342