kovarskebarvy.cz

Issued by Let's Encrypt Authority X3

About this certificate

This digital certificate with serial number 03:bd:0e:fd:18:a0:9a:4f:dc:62:52:1a:7b:6e:54:0c:44:a7 was issued on by Let's Encrypt.

With 2 subject alternative names this certificate can be used to secure multiple fqdn's. This certificate has already expired and will cause a warning or error message in the browser it's still listed on this site to allow you to look back on previously issued certificates. If we have found any compliance issues with this certificate they will be shown below. I hope this certificate review is providing you the detailed information in a simple form you where looking for.


We have idenified some issues with this certificate:

  • Subscriber Certificate: commonName is deprecated. (BRs: 7.1.4.2.2)

kovarskebarvy.cz

Let's Encrypt

Organization: Let's Encrypt
Country: US

Time since certificate expired

This certificate has expire since

Certificate Details

Serial Number (hex): 03:bd:0e:fd:18:a0:9a:4f:dc:62:52:1a:7b:6e:54:0c:44:a7
Serial Number (int): 325670148485886401395369115039926651208871
Serial Number lenght: 138 bits, 18 octets

SubjectKeyId: 02:57:03:27:42:4e:e6:9a:3d:f7:19:3f:38:ed:d6:3a:c6:1c:68:5d
AuthorityKeyId: a8:4a:6a:63:04:7d:dd:ba:e6:d1:39:b7:a6:45:65:ef:f3:a8:ec:a1

Fingerprint (sha1): fe:c6:62:29:45:d5:e2:bf:5e:a1:f7:cb:87:9a:ae:5a:9d:4b:4a:a4
Fingerprint (sha256): 00:19:03:d9:36:74:4b:d8:11:93:03:c3:14:98:16:1d:41:66:8e:0b:f9:53:e0:78:fa:6e:df:d4:5e:4a:bf:0f

Issuing Certificate URL: http://cert.int-x3.letsencrypt.org/

Revocation information

OCSP Server: http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org/

Check the revocation status for certificate kovarskebarvy.cz

2

DNS Names

0

Email Addresses

0

IP Addresses

Advanced Certificate Properties

Tehnical certificate details for kovarskebarvy.cz


Public Key Algorithm

RSA

Key Size

2048

Signature Algorithm

SHA256 with RSA

Key Usage

Digital Signature
Key Encipherment

Extended Key Usages

Server Authentication
Client Authentication

Extensions

8 extensions
No unhandled critical extensions

CA Certificate

This is not a CA certificate

Subject Alternative Names

kovarskebarvy.cz
www.kovarskebarvy.cz

Certificate

The complete raw certificate details for kovarskebarvy.cz in PEM and ASN.1 format.

Certificate (PEM)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFGjCCBAKgAwIBAgISA70O/Rigmk/cYlIae25UDESnMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xNzAyMDcwNjA4MDBaFw0x
NzA1MDgwNjA4MDBaMBsxGTAXBgNVBAMTEGtvdmFyc2tlYmFydnkuY3owggEiMA0G
CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC4hvXrNwSiTB55mbWU7mOxry4Bzp5p
xCHF5mlX6uSKP+sUcyRkeRJ4Jv2coqBvTVOMlk9uiaphVAS8vXdUCs7Mlf4wG27j
PBkjfpFYAXOlROBgKcQmM5OOIy/CaLwa3Z+EwrzuwNkedKNPiPIFiywKVMrIP9xt
C/hf7yEQQao/ed3Zay57MhHontlJMshwJkx84Ua0+sdlejfcv9zjo7yFjbOpAEpG
h1TSJPqJ28KSsdt3tpLw6xY8UbgUKkcgvk823bW2dZzX7wqLVV3geFB8gDSt+mVj
xi/SxmisW6s3xOnr0CC7KsbT+pSEwUe2AmFV+vccwpotorLEGYja53GDAgMBAAGj
ggInMIICIzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwEGCCsG
AQUFBwMCMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwHQYDVR0OBBYEFAJXAydCTuaaPfcZPzjt1jrG
HGhdMB8GA1UdIwQYMBaAFKhKamMEfd265tE5t6ZFZe/zqOyhMHAGCCsGAQUFBwEB
BGQwYjAvBggrBgEFBQcwAYYjaHR0cDovL29jc3AuaW50LXgzLmxldHNlbmNyeXB0
Lm9yZy8wLwYIKwYBBQUHMAKGI2h0dHA6Ly9jZXJ0LmludC14My5sZXRzZW5jcnlw
dC5vcmcvMDEGA1UdEQQqMCiCEGtvdmFyc2tlYmFydnkuY3qCFHd3dy5rb3ZhcnNr
ZWJhcnZ5LmN6MIH+BgNVHSAEgfYwgfMwCAYGZ4EMAQIBMIHmBgsrBgEEAYLfEwEB
ATCB1jAmBggrBgEFBQcCARYaaHR0cDovL2Nwcy5sZXRzZW5jcnlwdC5vcmcwgasG
CCsGAQUFBwICMIGeDIGbVGhpcyBDZXJ0aWZpY2F0ZSBtYXkgb25seSBiZSByZWxp
ZWQgdXBvbiBieSBSZWx5aW5nIFBhcnRpZXMgYW5kIG9ubHkgaW4gYWNjb3JkYW5j
ZSB3aXRoIHRoZSBDZXJ0aWZpY2F0ZSBQb2xpY3kgZm91bmQgYXQgaHR0cHM6Ly9s
ZXRzZW5jcnlwdC5vcmcvcmVwb3NpdG9yeS8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJvt
LZjY+9Qm8dCi98rVZqtoW9ZBL4omVCpWt3aWEaoM6oKgo1VjePHDHl2n9lfToQDN
dL1zvYsHEYwOa7MEZJKZtu5gRkYpJzusjGyJX6jZNlH0DtG0eRpIhw9QUFhtUw2I
8sn1/dHA0VSgawhbkbw5rlU/XgcNzjdf/8UsQZZu75nra1NpXCIMp8WCrGpE7MFA
4o4OWMbjnTyFJ3ekkFJwA/wxYBErjUbKsp6Ta7va4wD3CP1lNNdb3yqxG+bSXfQj
OP6UquNfrtKzutmWuep8t7H0a77eMi5ikeBJ0/GSL3wH7wsxAzyy9hnKazUIdtOS
LMDlLQKPZcAw/nLm2vo=
-----END CERTIFICATE-----

Public Key (PEM)

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuIb16zcEokweeZm1lO5j
sa8uAc6eacQhxeZpV+rkij/rFHMkZHkSeCb9nKKgb01TjJZPbomqYVQEvL13VArO
zJX+MBtu4zwZI36RWAFzpUTgYCnEJjOTjiMvwmi8Gt2fhMK87sDZHnSjT4jyBYss
ClTKyD/cbQv4X+8hEEGqP3nd2WsuezIR6J7ZSTLIcCZMfOFGtPrHZXo33L/c46O8
hY2zqQBKRodU0iT6idvCkrHbd7aS8OsWPFG4FCpHIL5PNt21tnWc1+8Ki1Vd4HhQ
fIA0rfplY8Yv0sZorFurN8Tp69AguyrG0/qUhMFHtgJhVfr3HMKaLaKyxBmI2udx
gwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

ASN.1 decoded

 [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:2|t:0|true] OtherName 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 2
 . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 325670148485886401395369115039926651208871
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.6 (countryName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'US'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.10 (organizationName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt'
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'Let's Encrypt Authority X3'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-02-07 06:08:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:23|false] UTCTime 2017-05-08 06:08:00 +0000 UTC
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:17|true] SET, SET OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.4.3 (commonName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:19|false] PrintableString 'kovarskebarvy.cz'
 . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.1 (rsaEncryption)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2160 bits)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 23294399676057484871815254832574631720866403743956958194390928881469611074674823083168145557705700622701865642541817465607686470084628196462704688206681026040571971398377731180594620740269621568112614499431222523809525916242938483605644431527105288403101691506014054750499597536650341268249373905420100187592456453143103885942548319540165997982914817683005712415408643987743630290576791840726891490155650590804527390353220907189250521325395906179368282703646638180921332861460930336867668134335764834209470737510201043481663560522484002536439179358513337272049335155023386576176434074398030503233953492734492616913283
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:2|false] INTEGER 65537

 . . . . . . . . [c:2|t:3|true] ORAddress 
 . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.15 (keyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (4 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (3 bits)
							05a0
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.37 (extKeyUsage)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.1 (serverAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.3.2 (clientAuth)
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.19 (basicConstraints)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:1|false] BOOLEAN true
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (2 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.14 (subjectKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (22 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (20 bytes)
							02570327424ee69a3df7193f38edd63ac61c685d
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.35 (authorityKeyIdentifier)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (24 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:0|false] OtherName a84a6a63047dddbae6d139b7a64565eff3a8eca1
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.1.1 (authorityInfoAccess)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (100 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.1 (ocsp)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://ocsp.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.48.2 (caIssuers)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:6|false] IA5String 'http://cert.int-x3.letsencrypt.org/'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.17 (subjectAltName)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (42 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'kovarskebarvy.cz'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:2|t:2|false] IA5String 'www.kovarskebarvy.cz'
 . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.5.29.32 (certificatePolicies)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:4|false] OCTET STRING (246 bytes)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 2.23.140.1.2.1 (Domain Validation Certificates Policy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.4.1.44947.1.1.1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.1 (cps)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:22|false] IA5String 'http://cps.letsencrypt.org'
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.3.6.1.5.5.7.2.2 (unotice)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [c:0|t:12|false] UTF8String 'This Certificate may only be relied upon by Relying Parties and only in accordance with the Certificate Policy found at https://letsencrypt.org/repository/'
 . . . . [c:0|t:16|true] SEQUENCE, SEQUENCE OF 
 . . . . . . . . [c:0|t:6|false] OBJECT IDENTIFIER 1.2.840.113549.1.1.11 (sha256WithRSAEncryption)
 . . . . . . . . [c:0|t:5|false] NULL 
 . . . . [c:0|t:3|false] BIT STRING (2048 bits)
		009bed2d98d8fbd426f1d0a2f7cad566ab685bd6412f8a26542a56b7769611aa0cea82a0a3556378f1c31e5da7f657d3a100cd74bd73bd8b07118c0e6bb304649299b6ee60464629273bac8c6c895fa8d93651f40ed1b4791a48870f5050586d530d88f2c9f5fdd1c0d154a06b085b91bc39ae553f5e070dce375fffc52c41966eef99eb6b53695c220ca7c582ac6a44ecc140e28e0e58c6e39d3c852777a490527003fc3160112b8d46cab29e936bbbdae300f708fd6534d75bdf2ab11be6d25df42338fe94aae35faed2b3bad996b9ea7cb7b1f46bbede322e6291e049d3f1922f7c07ef0b31033cb2f619ca6b350876d3922cc0e52d028f65c030fe72e6dafa